2-178

2-178

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 31 JANVIER 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mimi Kestelijn-Sierens au ministre de la Justice et au ministre des Finances sur «le suivi de la mise en oeuvre du protocole pour la coopération à la lutte contre la fraude au moyen de carrousels TVA» (nº 2-844)

M. le président. - M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, répondra au nom de M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice.

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD). - In juli 2000 werd tussen de fiscale administraties en het College van procureurs-generaal een protocol ondertekend ter bestrijding van de fraude via BTW-carrousels. Het protocol streeft een betere samenwerking na tussen de contracterende partijen en bakent de verschillende bevoegdheden beter af. Het moet resulteren in een efficiëntere aanpak van de fraude.

Hoe gebeurt de opvolging van het protocol en hoe worden de taken die erin vermeld staan, concreet uitgevoerd?

Artikel 14 van het protocol stipuleert dat jaarlijks een evaluatierapport aan de ministers van Justitie en van Financiën moet worden bezorgd. Heeft de minister dat rapport al ontvangen? Indien ja, wat zijn de bevindingen en/of suggesties van de contracterende partijen? Zal hieraan gevolg gegeven worden en op welke manier?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken werden de protocolakkoorden inzake de bestrijding van de petroleumfraude en de fraude via BTW-carrousels inmiddels aangepast via aanhangsels aan de oorspronkelijke basisteksten.

Het College van procureurs-generaal heeft de aldus aangevulde protocolteksten op 17 januari goedgekeurd. Alvorens definitief in werking te treden, moeten de teksten nog worden goedgekeurd door de directeur-generaal van de Algemene Directie Gerechtelijke en Federale Politie.

De protocolakkoorden kunnen pas in werking treden als de betrokken fiscale ambtenaren gedetacheerd worden bij de Centrale dienst ter bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie of CDGEFID. De detacheringen gebeurden inmiddels zodat de operationele cellen eerlang hun werkzaamheden kunnen starten. We moeten er evenwel nog voor zorgen dat de gedetacheerde ambtenaren als officier van gerechtelijke politie kunnen optreden. Dat zal binnenkort gebeuren.

Gelet op deze ontwikkelingen kan nog geen evaluatierapport worden opgesteld.

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Eens dit evaluatieverslag er is, zou het nuttig zijn de leden van de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit hierover toelichting te geven.