2-175

2-175

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 JANUARI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over ęhet onbetaalbaar worden van fertiliteitsbehandelingenĽ (nr. 2-833)

De heer Jacques Devolder (VLD). - De productie van twee onmisbare preparaten in de fertiliteitsbehandeling, Humegon en Pergonal, wordt stopgezet. Er komen twee nieuwe en efficiŽnte geneesmiddelen, Puregon en Gonalef, op de markt.

De terugbetalingsmodaliteiten zijn echter zeer streng geworden. De patiŽnte moet eerst twee gefaalde en integraal zelf betaalde behandelingen hebben ondergaan vooraleer het geneesmiddel wordt terugbetaald.

Praktisch betekent dit dat bovenop de nu al niet zo goedkope fertiliteitsbehandeling, de patiŽnte nog eens 30.000 tot 50.000 frank extra uit eigen zak moet betalen. Nu al moeten sommige koppels leningen aangaan. Ik ken zelfs gevallen waarin het OCMW rekeningen krijgt toegestuurd. Op die manier dreigt een fertiliteitsbehandeling tot een praktijk van klassengeneeskunde te evolueren wat maatschappelijk niet aanvaardbaar is.

Gezien de voortschrijdende denataliteit en de ongunstige evolutie van de bevolkingspiramide, de toenemende vruchtbaarheidsproblemen bij heel wat koppels en de betaalbare fertiliteitsbehandelingen in Nederland en Frankrijk, vraag ik de minister of hij bereid is de terugbetalingsmodaliteiten van Puregon en Gonalef te versoepelen en reeds bij een eerste behandeling in terugbetaling te voorzien?

Zo ja, zal dit binnenkort gebeuren? De voorraden van Humegon en Pergonal nemen snel af en er dreigt anders een geneeskunde met twee snelheden dreigt te ontstaan.

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Het probleem ligt me na aan het hart en ik heb al talrijke vragen van onder andere de CD&V-fractie over dit thema beantwoord.

De Technische Raad Farmaceutische Specialiteiten van het RIZIV, heeft een voorstel uitgewerkt om de reglementering voor de terugbetaling van Puregon, Gonalef en Metrodin aan te passen, zodat deze producten Humegon bij fertiliteitsbehandelingen kunnen vervangen.

Intussen werd ook een aanvraag onderzocht tot vergoeding van de nieuwe specialiteit Menopur, waarvan het dossier op 21 december 2001 werd vervolledigd.

We hebben de indicaties voor de vergoeding van deze specialiteiten aangepast om de continuÔteit van de terugbetaling te kunnen garanderen wanneer Humegon niet meer beschikbaar zal zijn.

De nieuwe reglementeringen houden rekening met de geregistreerde indicaties van elk van de farmaceutische specialiteiten en met een zo hoog mogelijke doelmatigheid van de behandeling.

Ik leg er de nadruk op dat het voorliggende voorstel zeker niet definitief is en dat ik nog geen standpunt heb ingenomen. Volgens dit voorstel zullen de specialiteiten Gonalef en Puregon bijgevolg slechts worden vergoed als ze onder andere voorafgegaan zijn door ten minste twee cycli van in vitro fertilisatie met afnamen van ovocyten, maar die niet tot een geboorte van een levend kind hebben geleid.

De specialiteit Metrodin en de nieuwe specialiteit Menopur zullen echter in duidelijk omschreven omstandigheden vergoedbaar zijn vanaf de eerste cyclus. Dit komt overeen met de regeling voor Humegon.

Intussen wordt op mijn uitdrukkelijke vraag binnen de administratie prioritaire aandacht besteed aan deze dossiers met het oog op een snelle afwerking van de verdere adviesprocedures bij het Comitť voor de Geneeskundige Verzorging, de minister van Begroting, de minister van FinanciŽn en de Raad van State. Ik heb nog geen definitieve beslissing genomen, maar volg dit dossier nauwgezet.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Ik heb alarmerende berichten ontvangen, maar ben erover verheugd dat het dossier nog niet is gesloten. Generische of witte geneesmiddelen zijn in, maar voor de genoemde geneesmiddelen zijn geen witte producten beschikbaar.

Het koninklijk besluit van 21 december 2001 verbiedt bepaalde producten van de markt te halen, bijvoorbeeld wanneer er geen prijsverhoging wordt toegestaan. Ik weet niet of deze producten onder deze regeling vallen. Het KB moet in de toekomst ook worden toegepast op dergelijke preparaten als er nood is aan terugbetaalbare geneesmiddelen.

Ik heb er op gewezen dat er in onze buurlanden naar wordt gestreefd fertiliteitsbehandelingen terugbetaalbaar te houden. Vanochtend heb ik vernomen dat in Nederland Humegon nog beschikbaar is. Gelet op de recent verstrengde regelgeving en de administratieve poespas die bij de evaluatie van zulke dossiers komt kijken, moet de minister nadenken over een aanpassing van de regelgeving.