2-386/6

2-386/6

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

10 JANUARI 2002


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


(Nieuw opschrift)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 24bis, 4, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt aangevuld met het volgende lid :

Het mandaat van lid van de Franse Gemeenschapsraad is onverenigbaar met dat van lid van de Waalse Gewestraad wanneer het betrokken lid de eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits heeft afgelegd.

Art. 3

In artikel 24bis, 5, van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt tussen het tweede en het derde lid het volgende lid ingevoegd :

De leden van de Waalse Gewestraad die, overeenkomstig artikel 24, 3, lid van de Franse Gemeenschapsraad zijn, maar, met toepassing van 4, tweede lid, van dit artikel, hun mandaat in de Franse Gemeenschapsraad niet kunnen opnemen, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers, verkozen bij de verkiezingen van de Waalse Gewestraad op dezelfde lijsten als deze leden, in de volgorde waarin zij op elk van de bovengenoemde lijsten zijn verkozen.

Art. 4

Artikel 50, tweede lid, van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt :

De leden van de Waalse Gewestraad die de eed uitsluitend of in de eerste plaats in het Duits hebben afgelegd, nemen in de Waalse Gewestraad niet deel aan de stemmingen over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren.