2-851/2

2-851/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

22 JANUARI 2002


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie


Evocatieprocedure


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER COLLA

Art. 4

Het voorgestelde artikel 15 vervangen als volgt :

« Art. 15. ­ Geen Belg of in België verblijvende vreemdeling mag, tegen een vergoeding of om niet, ongeacht de herkomst en de bestemming ervan en ongeacht of de goederen op het Belgisch grondgebied komen, wapens, munitie of speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie voorhanden hebben, verhandelen, uitvoeren naar of leveren in het buitenland of hierbij als tussenpersoon optreden zonder houder te zijn van een door de minister van Justitie uitgereikte vergunning. Deze vergunning kan worden aangevraagd voor onbepaalde duur of voor een nader omschreven operatie.

Als tussenpersoon wordt beschouwd een ieder die, tegen een vergoeding of om niet, de voorwaarden creëert voor het sluiten van een overeenkomst met als onderwerp het voorhanden hebben, verhandelen, de uitvoer of de levering in het buitenland van wapens, munitie of speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, ongeacht de herkomst en de bestemming ervan en ongeacht of de goederen op het Belgisch grondgebied komen, of die een dergelijke overeenkomst sluit wanneer het vervoer door een derde wordt verricht.

De minister van Justitie kan de vergunning alleen uitreiken, volgens modaliteiten en tegen een retributie bepaald door de Koning, aan overeenkomstig de wet erkende wapenhandelaars, die bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden :

1º alle wettelijke voorwaarden om op het ogenblik van de aanvraag erkend te kunnen worden als wapenhandelaar;

2º voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden noodzakelijk voor de uitoefening van de betrokken activiteiten en geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben gevormd van een strafrechtelijke veroordeling, een ernstige tekortkoming van de beroepsdeontologie betekenen en daarom raken aan het vertrouwen in de betrokkene;

3º het storten van een waarborg bij de Deposito- en Consignatiekas op de wijze bepaald door de Koning, voor de correcte uitvoering van de betrokken operatie en de naleving van de wettelijke bepalingen terzake. De Koning bepaalt het bedrag van deze waarborg naargelang het gaat om een vergunning van onbepaalde duur of een vergunning beperkt tot een nader omschreven operatie. Deze waarborg wordt pas teruggestort na de volledige afhandeling van de vergunde operatie en na ontvangst van het behoorlijk ingevulde end user-certificaat terzake, of na vrijwillige beëindiging van een vergunning voor onbepaalde duur.

De minister van Justitie kan de vergunning, volgens door de Koning te bepalen modaliteiten, bij gemotiveerde beslissing beperken, schorsen of intrekken en de waarborg in beslag laten nemen indien :

1º de betrokkene niet langer voldoet aan de voorwaarden voor uitreiking ervan;

2º de betrokkene de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen niet in acht neemt;

3º de betrokkene gedurende meer dan een jaar geen gebruik heeft gemaakt van de vergunning;

4º de betrokkene activiteiten uitoefent die door het feit dat zij samen worden uitgeoefend met de activiteiten waarvoor de vergunning is bekomen, de openbare orde kunnen verstoren;

5º de vergunning is verkregen op grond van onjuiste inlichtingen. »

Marcel COLLA.