Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-43

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie (Begroting)

Vraag nr. 1553 van de heer Van Quickenborne d.d. 20 september 2001 (N.) :
Koninklijke Familie. ­ Aanvullende dotatie.

Sinds 1949 wordt er jaarlijks een aanvullende dotatie voor de Koninklijke Familie toegekend. Deze dotatie vindt haar oorsprong in de vergetelheid van het toenmalige Parlement om een dotatie voor de prins regent goed te keuren die gebruik maakt van de civiele lijst. In feite ging het om een dotatie van Koning Leopold III die zich toen « door toedoen van de vijand in de onmogelijkheid bevond te regeren » en met zijn gezin in het buitenland verbleef, aldus de verklaring van de regering in de Kamer van volksvertegenwoordigers tijdens de zitting van 12 mei 1949.

De verantwoording hiervan veranderde in 1973 toen de minister in de commissie voor de Financiėn verklaarde dat het ging om « een forfaitaire bijdrage tot dekking van de uitgaven in verband met het personeel, het materieel van het Huis van Zijne Majesteit Koning Leopold » (Parl. St. 4-IV, 1972-1973, nr. 3, blz. 3).

Na het overlijden van Koning Leopold bleef de dotatie evenwel bestaan en werd de bestaansreden van de aanvullende dotatie niet in vraag gesteld.

Nochtans blijkt uit het antwoord van de eerste minister op mijn schriftelijke vraag van 8 mei 2001 dat de Koninklijke Familie thans bestaat uit Koning Albert en Koningin Paola, Prins Filip en Prinses Mathilde, Koningin Fabiola, Prinses Astrid, haar echtgenoot en kinderen en Prins Laurent. Bijgevolg behoort Prinses Liliane niet tot deze familie.

De dotatie bedraagt actueel 16,2 miljoen frank.

1. Kan de geachte ministr verklaren waaraan deze dotatie « aanvullend » is ?

2. Welke is de huidige bestaansreden voor de « aanvullende dotatie voor de Koninklijke Familie » ?

3. Wordt deze aangewend door Prinses Liliane ondanks het feit dat ze niet behoort tot de Koninklijke Familie ?