2-168

2-168

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mimi Kestelijn-Sierens à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports sur «le point de vue du gouvernement dans le dossier ABX» (n° 2-798)

M. le président. - M. Olivier Deleuze, secrétaire d'État à l'Énergie et au Développement durable, répondra au nom de Mme Isabelle Durant, vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports.

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD). - Het ABX- dossier werd tijdens de bespreking van het wetsontwerp over de NMBS in de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden ter sprake gebracht. Ook in de Kamer werden in de marge van de discussie over het wetsontwerp over de NMBS vragen over dit dossier gesteld.

Een aantal feiten tonen aan dat de synergie tussen ABX en het goederenvervoer per spoor van de NMBS tot op heden vrijwel verwaarloosbaar is: 85% van de activiteiten van ABX heeft betrekking op wegtransport in plaats van op het transport per spoor.

In 1998 en 1999 werd maar liefst 17 miljard BEF in het buitenland geïnvesteerd voor het verwerven van commerciële activiteiten die niets te maken hebben met om het even welke vorm van openbare dienst. Ook het Rekenhof maakte opmerkingen over dit dossier in een audit.

Het ABX-dossier is in een stroomversnelling geraakt. De gedelegeerd bestuurder van de NMBS, de heer Schouppe, kwam met een plan voor de dag om verschillende ABX-participaties onder te brengen onder één holding met eigen bestuursorganen. Het voorstel werd terecht geblokkeerd op de Ministerraad. Ondertussen zou de heer Schouppe reeds een lichtjes gewijzigd ABX-plan aan de Raad van Bestuur van de NMBS voorgelegd hebben. Nog voor het einde van deze maand zou het opnieuw voorgelegd worden aan de regering.

Welke richting wil de regering nu precies uit met ABX? Zal ABX misschien op korte termijn worden afgestoten? Op basis van welke criteria werd het holding-initiatief voor ABX door de regering niet aanvaard en op welke punten moet het voorstel bijgestuurd worden? Deelt de minister onze mening dat alle beslissingen met betrekking tot ABX op zijn minst uitgesteld moeten worden tot op het moment dat de nieuwe beheersorganen samengesteld zijn?

Is het correct en geoorloofd dat de NMBS materiaal, zoals vrachtwagens, opslagplaatsen en andere infrastructuur, inzet voor activiteiten van ABX? Zo ja, is het geoorloofd dat belastinggeld wordt gespendeerd aan dergelijke activiteiten eerder dan het te investeren in betere dienstverlening voor de reiziger? Indien dit laatste niet is toegelaten, is er een controle-instantie die erop toeziet dat dit inderdaad niet gebeurt? Volgens bepaalde bronnen zou ook de Europese Commissie reeds een informeel onderzoek ingesteld hebben omtrent mogelijke concurrentievervalsing ABX. Wat is de stand van zaken?

De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. - Op 31 oktober jongstleden hoorde het kernkabinet de heer Schouppe, gedelegeerd bestuurder van de NMBS, over de strategie die de NMBS voor ABX heeft uitgewerkt. Na deze hoorzitting werd aan de raad van bestuur van de NMBS gevraagd om de vijf voorstellen van de heer Schouppe in detail te documenteren en te analyseren en om de juridische, economische en financiële gevolgen ervan voor de NMBS te verduidelijken. De voorstellen van de heer Schouppe zijn de volgende.

ABX Logistics Group zou een onafhankelijk bedrijf worden met een kapitaal van 650 miljoen euro. De NMBS verstrekt voor de onmiddellijke noden een ondergeschikte lening van 85 miljoen euro, die zal dienen voor de verwezenlijking van de noodzakelijke versterkingen van de kapitaalstructuur van de filialen. Het kapitaal van de nieuwe onderneming zal openstaan voor derden. In 2002 zullen de nodige werkingsmiddelen, 105 miljoen euro, bij derden worden gezocht. Er zal in de eerste plaats naar nieuwe uitbreidingen worden gezocht via uitwisselingen van aandelen en kruisparticipaties, zonder inbreng van bijkomende middelen. Na de consolidering van ABX Logistics Group zal de integratie ABX/IFB worden uitgevoerd. Dat zal 2 tot 3 jaar duren.

Op basis hiervan moest een algemeen voorstel, dat de vijf bovenstaande punten in een alomvattende strategie bundelt, aan de regering worden voorgelegd. Het kernkabinet moet nu over dit algemene voorstel debatteren en het wenst zich voor de beoordeling van de verschillende voorstellen te baseren op alle beschikbare strategische gegevens.

De minister van Mobiliteit en Vervoer is van oordeel dat het document dat aan de regering werd overhandigd niet alle cruciale vragen van de aandeelhouder wegneemt. Zo is er in de eerste plaats het respect voor het belang van de openbare onderneming, en het respect voor het openbaar belang via de rol van het spoorwegvervoer.

Er zijn nog andere aspecten, bijvoorbeeld de intentie om de goederenvervoertak en IFB te integreren in de NV ABX Group en de aangekondigde privatisering van deze ABX Group, de impact van de strategie op de schuldpositie van de NMBS, de toepassing van de basisprincipes van corporate government en het respect voor de Europese concurrentieregels.

De minister van Mobiliteit zal de regering vragen om een kritische houding te blijven aannemen. Het lijkt haar niet verantwoord om een dergelijk belangrijk dossier, waar zware investeringen van de NMBS mee gemoeid zijn, enkele weken vóór de beslissing over het mandaat van de bestuurders op een drafje af te handelen. De NMBS mobiliseerde immers reeds meer dan 25 miljard frank in de vorm van eigen middelen en ongeveer 14 miljard frank in de vorm van garanties.

Mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD). - Het verheugt ons dat de voorstellen van de heer Schouppe ook door de regering kritisch zullen worden onderzocht. De staat heeft in ABX immers reeds 25 miljard frank geïnvesteerd en voor 14 miljard frank garanties gegeven. Wij zullen dat dossier op de voet volgen. We zullen zeker de gelegenheid hebben om deze aangelegenheid met de minister uit te praten tijdens de bespreking van het wetsontwerp over de NMBS.

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)