2-167

2-167

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 DECEMBER 2001 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel tot terugzending

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Voor de tweede keer doe ik in deze ochtendvergadering mijn beklag over de werking van de Senaat en de commissies. De algemene bespreking van dit kleine ontwerp, waarop wij een belangrijk amendement hadden ingediend, heeft in de commissie in de voormiddag plaatsgehad. De artikelsgewijze bespreking en stemming werden evenwel onverhoeds in de namiddag gehouden, hoewel dat niet geagendeerd was, en in afwezigheid van onze fractie. Wij hebben daartegen geprotesteerd, maar de commissievoorzitster heeft de stemming toch laten doorgaan zonder dat wij ons amendement hebben kunnen toelichten.

Daarom zal ik hier nogmaals ons belangrijk amendement toelichten. Wij willen artikel 2 schrappen. Het hoofddoel van het ontwerp is de verruiming van de toegang van de vakorganisaties tot de sectorcomités en de bijzondere comités. De sectorcomités kunnen protocollen van akkoorden sluiten die dezelfde waarde hebben als collectieve arbeidsovereenkomsten. Deze collectieve arbeidsovereenkomsten zijn wel degelijk een rechtsbron. Daarom is het van belang dat er een bijzondere representativiteit is van de vakorganisaties die zowel in de sectorcomités als in de bijzondere comités zetelen. Een vakorganisatie handelt op dat moment immers niet in eigen naam, maar in naam van de hele sector. Het resultaat van de onderhandelingen wordt omgezet in de wetgeving. Door het schrappen van de representativiteitsvereiste verliezen de handelingen van deze vakorganisaties dus hun maatschappelijke draagkracht, zodat het wetgevend werk dat de comités moeten vervullen, in het gedrang dreigt te komen.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Wij hebben het ontwerp inderdaad in de voormiddag besproken, maar er was geen tijd meer om het af te handelen. In aanwezigheid van de leden van de CD&V-fractie is aangekondigd dat de werkzaamheden in de namiddag werden voortgezet. Bij de hervatting hebben wij een kwartiertje gewacht, maar toen waren de leden van CD&V nog niet aanwezig.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik was ook aanwezig op die commissievergadering. De verklaring van mevrouw De Schamphelaere is volledig correct. Het ontwerp was 's morgens geagendeerd. De bespreking werd uitgesteld omdat een of ander medianummer moest worden opgevoerd over de doden in Ierland, een onderwerp dat wel een uitgebreid debat, maar geen medianummer rechtvaardigt. 's Middags werd het ontwerp bij het begin van de vergadering opnieuw besproken, zonder dat dit was geagendeerd. Het amendement van CD&V werd in afwezigheid van de indieners in stemming gebracht. Ik heb daar nadrukkelijk tegen geprotesteerd.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ik zelf ook, mevrouw de voorzitter.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik heb verwezen naar artikel 23, 2°, van ons reglement, waarin duidelijk staat dat de regeling van de werkzaamheden vastgelegd wordt door de voorzitter van de commissie in overleg met het bureau. Er is geen overleg gepleegd met het bureau van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden. Als we ons reglement ernstig nemen, moeten we het ontwerp terugzenden naar de commissie en stemmen over het amendement in aanwezigheid van de indieners. Ik sluit me dus aan bij de opmerking van mevrouw De Schamphelaere.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - We waren inderdaad afwezig. Maar ik had vooraf aan de voorzitster van de commissie duidelijk gezegd dat ik niet wist dat het voorstel 's middags behandeld zou worden en dat ik mijn dossier nog moest halen, wat gezien de afstand tussen zaal M en mijn kantoor wat tijd in beslag nam. Ik vind het politiek bijzonder onfatsoenlijk dat de voorzitster van mijn afwezigheid gebruik heeft gemaakt om het amendement in stemming te brengen.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Op het einde van de ochtendvergadering was afgesproken dat we de bespreking van het ontwerp 's middags zouden voortzetten. Het aanvangsuur van de middagvergadering was duidelijk vastgesteld. Op mijn verzoek hebben we een kwartier gewacht. Ik heb zelfs gevraagd langer te wachten. Toen CD&V niet opdook, zijn we met onze werkzaamheden begonnen. De voorzitster kan dus niets verweten worden.

De heer Frans Lozie (AGALEV), rapporteur. - Ik stel voor het amendement nu in plenaire vergadering te bespreken. Het is immers opnieuw ingediend.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik vraag de terugzending naar de commissie.

De voorzitter. - Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

-Het voorstel tot terugzending wordt verworpen.

-De algemene bespreking is gesloten.