2-164

2-164

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 13 DÉCEMBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Vincent Van Quickenborne au vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale, au ministre des Finances et au ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, sur «la vente de bâtiments publics et le risque de déficit au budget 2001» (n° 2-797)

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). De federale regering besliste lang geleden om enkele belangrijke overheidsgebouwen te koop te stellen. Het gaat onder meer om de Financietoren en de Résidence Palace in Brussel en een terrein te Gent. De zoektocht naar kopers hiervoor startte begin augustus met een advertentie in verschillende tijdschriften, onder meer in de Financieel Economische Tijd, van de Regie der Gebouwen. Belangrijk is dat de verkopen nog dit jaar moeten worden ondertekend, anders dreigt er een tekort op de begroting te ontstaan. De regering rekent immers op een opbrengst van minstens 9 miljard frank. Bepaalde geruchten wijzen inmiddels op complicaties. Zo zou de verkoop van de Financietoren niet vlotten omdat de aanbesteders de asbest, die ze voor hun rekening moeten nemen, stapsgewijs willen verwijderen, zeer tegen de zin van het personeel in.

Op 14 november jongstleden bleek uit het antwoord van de minister in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van de Kamer dat alles ver van rond was. Nochtans engageerde hij zich op dat ogenblik uitdrukkelijk om de authentieke aktes "in de tweede helft van november en december van dit jaar te verlijden".

Hoeveel moet de verkoop van deze gebouwen volgens de begroting van het lopende jaar exact opleveren? Er verschijnen daarover in de pers uiteenlopende berichten. In Knack wordt een bedrag van 14 miljard frank vooropgesteld en anderen spreken over 12 miljard frank. De interpellant in de Kamer had het over 9 miljard. Om welk bedrag gaat het precies?

Zijn er complicaties bij de verkoop van de Financietoren? Acht u een stapsgewijze asbestverwijdering - terwijl het personeel in het gebouw aanwezig is - mogelijk en wenselijk of zult u met de bezwaren van het personeel rekening houden?

Hoeveel authentieke aktes zijn er al verleden en ten belope van welk bedrag?

Hoever staat het met de nog niet ondertekende verkopen?

Is het begrotingstechnisch mogelijk de opbrengst van een akte die in 2002 wordt verleden in te schrijven op de begroting van het lopende jaar 2001? Dreigt er geen tekort te ontstaan wanneer dat niet mogelijk is?

Gaat de verkoop van het terrein Kantienberg te Gent al dan niet door? Hoe zal het tekort dat daardoor ontstaat, worden aangezuiverd?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - De federale regering besliste onlangs om enkele belangrijke overheidsgebouwen in Brussel en Gent te koop te stellen. Begin augustus begon de zoektocht naar kopers. De nodige advertenties werden gepubliceerd.

Het is correct dat de verkopen nog dit jaar moeten worden ondertekend want dat er anders een tekort op de begroting zal ontstaan. De regering rekent immers op een netto opbrengst van minstens 9 miljard frank. In de pers verschenen geruchten over complicaties. Ik ben de heer Van Quickenborne dan ook dankbaar voor de gelegenheid die hij me biedt om deze geruchten te weerleggen.

Wanneer ik op 14 november jongstleden antwoordde op een interpellatie in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven was de procedure nog niet rond.

Vandaag beschik ik over meer gegevens.

De verkoop van deze gebouwen moet 12 miljard frank opbrengen, of het bedrag dat in de begroting van 2001 is opgenomen. Het verschil tussen 9 en 12 miljard, 3 miljard, moet worden beschouwd als een reserve die door de Regie der Gebouwen kan worden aangewend om eventuele huurcontracten ten gevolge van de verkoop van gebouwen te financieren.

De onderhandelingen over de verkoop van de Financietoren bevinden zich nu in een eindfase. Over de gehele of gedeeltelijke ontruiming van de toren tijdens de werken, zal tijdens de eerste helft van volgend jaar een besluit worden genomen in overleg met de collega van Financiën. Dat heeft niet noodzakelijk gevolgen voor de verkoopsprocedure.

Er werd tot nu toe één authentieke akte verleden, namelijk voor het gebouw Belliardstraat 49-55. Het gebouw werd verkocht voor 1,270 miljard frank. De akte werd verleden op 30 november 2001 en de prijs werd reeds betaald. Die prijs gaat boven de raming van het comité voor aankoop.

Voor Résidence Palace blok E werden drie offertes ontvangen. De tweede ronde van de biedingen had plaats op 13 november en de laatste met ondertekening van het compromis heeft plaats op 18 december. De ondertekening van de authentieke akte en de betaling gebeuren op 20 december.

De Financietoren kreeg elf offertes van negen bieders. Na een tweede en derde onderhandelingsronde met de vier beste bieders in overleg met de daartoe aangetrokken consultant, werden twee preferred bidders gekozen met wie nu verder wordt gepraat. Ten laatste op 17 december zou de final bidder moeten aangeduid zijn. Daarmee kan voor het einde van het jaar de akte en de hieraan verbonden huurovereenkomst worden gefinaliseerd.

Voor de Paleizenstraat werden vier offertes van drie bieders ontvangen. Na een tweede en derde onderhandelingsronde met de twee beste bieders, werd in overleg met de consultant een preferred bidder aangeduid. Daarmee werd een akkoord bereikt over de verkoopprijs. Dat wordt gefinaliseerd in de week van 17 december. De verkoopprijs bedraagt 350 miljoen. Dat is ook boven de raming.

Voor Résidence Place A werden vier offertes ontvangen. Op verzoek van de Europese Commissie hebben we een principeakkoord bereikt over het gebruik van deze gebouwen. Dat is logisch, aangezien er in die wijk veel Europese activiteiten plaatsgrijpen. Na onderhandelingen is er een principieel akkoord van de Raad ontvangen. De verkoop kan gebeuren, indien er in de verkoopakte bepaalde clausules worden ingeschreven die de veiligheid van de Raad en de mogelijkheid tot uitbreiding van de Raad in blok A garanderen. Dat was tot op heden niet mogelijk wegens een avenant van 1985 die bepaalde dat de uitbreiding enkel voor een Belgische administratie bestemd was.

Voor de Kantienberg werden twee offertes ontvangen. Deze blijven beneden de ramingen van het aankoopcomité. Ik heb besloten dat de verkoop dit jaar niet meer zal doorgaan. Ik sluit niet uit dat het dossier wordt teruggetrokken.

Is het begrotingstechnisch mogelijk opbrengsten van een akte die in 2002 zou worden verleden te boeken in 2001? Als referentie voor het begrotingsbeleid neemt de regering het vorderingensaldo van de overheid zoals het volgens de nationale rekeningen volgens de ESER-normen wordt opgesteld. Dit saldo geldt als internationale referentie voor de begrotingscijfers. Aangezien de ESER-normen gebaseerd zijn op het principe van de economische realiteit, biedt deze werkwijze het voordeel dat de begrotingsopmaak op een orthodoxe wijze gebeurt. Daardoor is een gezond begrotingsbeleid mogelijk. Volgens deze normen 3.112 worden de bruto-investeringen in vaste activa geregistreerd wanneer de eigendom van de vaste activa wordt overgedragen aan de institutionele eenheid die ze voor productieve doeleinden wil gebruiken. Concreet betekent dit dat het gebruikelijk is de datum van het afsluiten van de notariële akte als ogenblik van eigendomsoverdracht te nemen. Aldus wordt de verkoop van gebouwen, die als desinvestering in niet financiële activa een positieve weerslag heeft op het vorderingensaldo van de overheid, aangerekend op het ogenblik van het verlijden van de notariële verkoopakte. Als de akte dus in 2002 wordt verleden, kan je de repercussie ervan in de lopende ontvangsten niet in 2001 zien.

Wat het terrein Kantienberg betreft, heb ik u geantwoord. Ik overweeg om dit terug te trekken, aangezien de biedingen lager zijn dan de ramingen van het Comité voor aankoop.

Indien al deze operaties gunstig gevolg blijven hebben en zoals beschreven afgerond kunnen worden vóór het einde van dit jaar, dan zal het bedrag van 12 miljard frank ruimschoots worden bereikt, alleen al door de verkoop van de Financietoren en het gebouw in de Belliardstraat, eventueel aangevuld met lot 1 van Residence Palace, het gebouw in de Paleizenstraat en Residence Palace A. Wat het begrotingsobjectief betreft, is er voor zover de akten dit jaar tot stand komen, normaal gezien geen probleem. De ramingen van het aankoopcomité met betrekking tot de operaties die tot nu toe zijn doorgegaan, waren lager dan de werkelijke realisatieprijs.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Hij heeft gezegd dat de akte van het gebouw in de Belliardstraat werd verleden en dat de verkoopprijs boven de raming van het aankoopcomité lag. Kan hij daar een bedrag op plakken?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Het is een bedrag dat beduidend boven de raming ligt.