2-162

2-162

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Discussion des amendements

M. le président. - À cette proposition de résolution, Mme de Bethune et consorts proposent l'amendement n° 1 (Doc. 2-965/2) ainsi libellé :

Mme de Bethune et consorts ont également introduit l'amendement n° 2 (Doc. 2-965/2) ainsi libellé :

De heer Jacques Timmermans (SP.A), rapporteur. - In het voorstel van resolutie vinden we de inbreng van alle democratische partijen terug. Ik betreur alleen dat de PSC-fractie van mevrouw Willame nooit aanwezig was. Het is dan ook jammer mocht ze de tekst te vaag vinden. De CD&V-fractie was trouwens wel door eminente leden vertegenwoordigd.

De opmerkingen van mevrouw de T' Serclaes en mevrouw de Bethune zijn terecht. Ze sluiten volledig aan bij punt 18 van de resolutie. Ik stel dan ook voor beide amendementen van mevrouw de Bethune aan te nemen.

M. René Thissen (PSC). - Je rappelle à M. Timmermans que notre groupe n'a aucun représentant au comité d'avis. Il est donc normal que nous nous exprimions en séance plénière.

De heer Jacques Timmermans (SP.A), rapporteur. - De PSC-fractie heeft ook geen voorstellen gedaan. Overigens maakt hun partijgenoot Hansenne namens het Europees Parlement deel uit van Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden.