2-162

2-162

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 DECEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over ęhet nijpend tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Herentals-Geel-MolĽ (nr. 2-781)

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Op 11 mei stelde ik de problematiek aan de kaak van het tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Kempen in het raam van Euro 2000. De minister tilde toen niet zo zwaar aan dit probleem. Later kaartte ik dit probleem opnieuw aan en beloofde de minister mij de resultaten van het lopende onderzoek. In een mondelinge vraag van donderdag 19 juli 2001 peilde ik opnieuw naar de onderzoeksresultaten en het perspectief voor de problematiek van het beddentekort, vooral dan de revalidatiebedden, in de regio Kempen en meer specifiek in de regio Herentals-Geel-Mol. Tenslotte richtte ik op 21 november 2001 een brief aan het kabinet van de minister om nogmaals te vragen naar de resultaten van het onderzoek en de eventueel genomen maatregelen. Allemaal tevergeefs.

In een krantenartikel van 4 december 2001 kon ik lezen dat de ziekenhuisdirecteur van Herentals ondertussen is overgegaan tot een opnamestop. Die maatregel is natuurlijk het gevolg van het structureel tekort aan bedden. Artsen en directie werden op 3 december namelijk geconfronteerd met een overschot van niet minder dan 30 patiŽnten op de afdeling inwendige ziekten. Toen lagen er al mensen in de gang en op de spoedafdeling. Het Sint-Elisabethziekenhuis in Herentals heeft een jaarlijkse bezettingsgraad van 108%. Bijna de helft van de volgens de normen wenselijke ziekenhuisbedden ontbreekt! Zijn de Kempenaars misschien dubbel zo gezond? De regio Herentals-Geel-Mol is dus schromelijk achtergesteld qua ziekenhuisbedden, om nog maar te zwijgen van de thuiszorg die overvraagd is en het onvoldoende aantal rusthuisbedden.

Wat zijn de resultaten van de onderzoeken naar het beddentekort in de regio Kempen en meer specifiek Herentals-Geel-Mol?

Wat zijn de maatregelen die de minister zal nemen om een oplossing te bieden aan dit onhoudbare probleem voor patiŽnt en personeel?

Is er een bepaalde regio in ons land waar er een overschot is aan ziekenhuisbedden? Zo ja, kan er op korte termijn niet tot een herverdeling van de beschikbare bedden worden overgegaan?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - De studie waarnaar mevrouw Taelman verwijst, is afgerond. Ze werd uitgevoerd door de administratie die niet alleen de situatie in de provincie Antwerpen, maar ook in de andere provincies in kaart brengt. Ik kan nu al zeggen dat het aantal bedden niet alleen in de Kempen beneden de programmatienorm ligt. In de arrondissementen Antwerpen en Mechelen daarentegen ligt het aantal bedden boven de programmatienorm: voor C - D -bedden (heelkunde en inwendige geneeskunde) gaat het in het arrondissement Antwerpen om 925, voor Mechelen om 380 bedden. In Turnhout zijn er 246 bedden beneden programmatie. Voor de gehele provincie zijn er 1059 bedden boven programmatie.

Het probleem is in Turnhout evenwel het grootst voor de Sp-bedden voor onder meer revalidatie: er zijn daar 203 bedden beneden programmatie en maar 6 beschikbare bedden.

De provincie Antwerpen heeft dus in totaal een overschot ten overstaan van de programmatienorm. Het arrondissement Turnhout daarentegen kampt met een tekort.

Er zijn drie soorten maatregelen mogelijk. Allereerst een nieuwe reconversieregeling waardoor het teveel kan worden overgeheveld naar plaatsen waar er een tekort is. Ik heb vanmiddag een spoedvergadering gevraagd om deze maatregel te onderzoeken, ook omdat ik vind dat dit de meest aangewezen maatregel is. Een "pool van bedden" bijvoorbeeld zou bijkomende middelen vereisen wat op dit ogenblik een probleem is. Een derde mogelijkheid is een budgettaire ingreep waarbij op heel korte termijn bijkomende middelen ter beschikking worden gesteld, afkomstig van andere ziekenhuizen. Dit ligt evenwel bijzonder moeilijk. We hebben volgende week dan ook een vergadering belegd waarop de administratie haar voorstellen aan de kabinetten van Volksgezondheid en Sociale Zaken zal voorleggen.

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Ik hoop dat de ziekenhuizen van de regio worden betrokken bij het zoeken naar een oplossing.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - De regio vraagt meer bedden. Daarvoor moeten we een oplossing vinden.