2-161

2-161

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 NOVEMBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Erika Thijs à la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sur «la qualité de la graisse ou de l'huile à friture dans les friteries belges» (nº 2-770)

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - In het licht van de week van de friet, die loopt van 26 november tot 3 december, vond ik het nuttig even stil te staan bij de kwaliteit van het frituurvet in de talrijke Belgische frietkramen die toch een deel van onze nationale bekendheid uitmaken.

De kwaliteit van frieten is vooral afhankelijk van het gebruikte vet; het moet geregeld worden vervangen en het mag niet te sterk worden verhit. Twee jaar geleden stelde Test-Aankoop in een onderzoek vast dat de kwaliteit er erg op achteruitging. Immers door herhaaldelijke opwarming of te sterke verhitting verslechtert de kwaliteit van het frituurvet. Slecht gebakken frieten zijn schadelijk voor de gezondheid. Volgens Test-Aankoop is in ongeveer 40% van de gevallen het resultaat matig of slecht.

Een wet van januari 1988 omschrijft de eisen waaraan frituurvet moet voldoen. In principe is de Eetwareninspectie belast met de kwaliteitscontroles van frituurvet. Mijn vragen gaan dan ook vooral over deze controle.

Hoeveel controles werden het afgelopen jaar uitgevoerd? Kunnen deze cijfers per provincie worden opgesplitst?

Acht de minister het wenselijk de controles op te voeren?

In hoeveel gevallen voldeed de kwaliteit van het frituurvet niet aan de normen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 22 januari 1988? Graag kreeg ik ook hier een opsplitsing per provincie.

Heeft de minister zicht op de evolutie van de kwaliteit sinds het gevoerde onderzoek van 1999?

Indien de resultaten slecht zijn, welke maatregelen zal de minister dan nemen om de kwaliteit van het frituurvet te verbeteren?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - In 2000 werden in het totaal 266 onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van de frituurvetten met behulp van de Oxifrit-Test® die de oxidatiegraad meet. In 24 gevallen, hetzij 9%, werd niet aan de wet voldaan. Er werden ook 467 onderzoeken naar de temperatuur uitgevoerd. Daar werden 13% overschrijdingen vastgesteld. Naast deze specifieke onderzoeken werden in datzelfde jaar 44 maatregelen genomen naar aanleiding van algemene inbreuken op de hygiënewetgeving.

In het korte tijdsbestek sinds het indienen van de vraag, was het niet mogelijk een opsplitsing per provincie te maken.

9% en 13% overtredingen is een relatief behoorlijk resultaat. De gegevens van Test-Aankoop, met 40% van de resultaten matig tot slecht, geven een vertekend beeld.

Zoals gezegd is de toestand niet verontrustend, maar alles moet beter. Er werden daartoe twee maatregelen van algemene aard genomen. In overleg met de sector werden aanbevelingen voor de uitbaters van frietkramen geformuleerd. Dit gebeurde in het kader van goede hygiënepraktijken. Het werd een echte gids met allerlei concrete richtlijnen. Deze is beschikbaar bij de beroepsvereniging en er werd in het Belgisch Staatsblad officieel aan gerefereerd. Deze inspanning is het bewijs dat de frituuruitbaters zelf de kwaliteit van het frituurvet wensen te waarborgen.

Ten slotte is er een belangrijke maatregel in verband met de belasting; die wordt niet langer berekend op de omzet van het frituurvet maar op de omzet van de aardappelen. Dit is een stimulans om het gebruikte frituurvet sneller te vervangen.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De minister zegt dat 24 van de 266 onderzoeken niet conform de wet zijn. Eén frituur op de tien is dus niet in orde. Er werden overigens maar 266 van de 20.000 frituren onderzocht.

In tegenstelling tot wat de minister zegt, zijn de resultaten wel verontrustend, want als er in een gemeente tien frituren zijn, dan is er één die niet voldoet aan de kwaliteitseisen.

De brochure is een goede zaak, maar wanneer gaat de belasting in?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - De 266 onderzoeken hadden betrekking op de oxidatiegraad. Wat de temperaturen betreft, ging het om 467 onderzoeken.

De fiscale maatregel is nu al van kracht.