2-159

2-159

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 NOVEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De heer Jacques D'Hooghe (CD&V). - Ik wil een mondelinge vraag stellen aan de minister van Justitie over "het gerechtelijk onderzoek inzake het Sabena-dossier", maar voor de zoveelste keer antwoordt een andere minister. Zo hoeft het voor mij niet meer.

Twee keer kon ik mij rechtstreeks tot de bevoegde minister richten, maar die antwoordde toen dat hij geen antwoord mocht geven omdat het om vertrouwelijke informatie ging.

Ik zal een statistiek maken over het aantal keren dat de ministers zelf antwoorden en zal die aan de pers bezorgen.

De voorzitter. - Minister Daems was bereid naar hier te komen om op de vraag te antwoorden, maar hij werd op het laatste moment verhinderd omdat hij in de Kamer een wetsontwerp moet verdedigen. Als u het wenst, vraag ik minister Daems later te komen.

De heer Jacques D'Hooghe (CD&V). - Dat zou helemaal sterk zijn.

Mijn vraag over het gerechtelijk onderzoek inzake het Sabena-dossier is gericht aan minister van Justitie Verwilghen. Nu wil de voorzitter de betrokken minister, met name minister Daems, vragen op mijn vraag te antwoorden. Precies hij heeft er wellicht alle belang bij dat de zaak niet wordt onderzocht.

De voorzitter. - Minister Verwilghen verblijft vandaag in het buitenland in het kader van het Europees Voorzitterschap. Ook daar vervult hij zijn taak.

De heer Jacques D'Hooghe (CD&V). - Ik ben bereid mijn vraag volgende week te stellen.

Mevrouw Fatma Pehlivan (SP.A). - Omdat het om een gevoelige materie gaat wil ik mijn vraag over "de studie inzake jonge allochtonen en criminaliteit" die eveneens aan de minister van Justitie is gericht, volgende week aan hem persoonlijk voorleggen.

De voorzitter. - Indien de heer Van den Brande het wenst kan minister Daems eventueel later komen om zijn vraag over "de voorgenomen reorganisatie van de sorteercentra bij De Post" te beantwoorden.

De heer Luc Van den Brande (CD&V). - Als de minister over een half uur naar de Senaat kan komen, dan zou dat goed zijn voor de duidelijkheid ten aanzien van de bevolking en voor de parlementaire controle.

De voorzitter. - U kent de Grondwet even goed als ik. Als er een wetsontwerp in de Kamer wordt behandeld moet de minister aanwezig zijn. De voorzitter van de Kamer kan hem vragen er te blijven.

Ik zal u straks het woord geven.

De heer Luc Van den Brande (CD&V). - Het interpellatierecht prevaleert op wetsontwerpen en wetsvoorstellen. Ik hoop dat ik mijn vraag om kwart voor vijf kan stellen. Ik veronderstel dat staatssecretaris Deleuze ter beschikking blijft om de brug te maken tussen de regering en de Senaat.

De voorzitter. - De mondelinge vragen van de heer Jacques D'Hooghe en mevrouw Fatma Pehlivan worden uitgesteld.