2-386/3

2-386/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

22 NOVEMBER 2001


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN VAN QUICKENBORNE

Art. 1bis

Een artikel 1bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 1bis. ­ In artikel 24 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen door de bijzondere wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 2, eerste lid, wordt het cijfer « 75 » vervangen door het cijfer « 77 »;

2º § 2 wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende :

« De gemeenten van het Duitse taalgebied vormen een eigen kieskring die twee leden afvaardigt naar de Waalse Gewestraad. »

Verantwoording

De leden van de Waalse Gewestraad die hun woonplaats hebben in een gemeente van het Duitse taalgebied, kunnen hun eed afleggen in het Duits (artikel 31bis, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).

Bijgevolg kunnen zij niet deelnemen aan stemmingen in de Franse Gemeenschapsraad of aan stemmingen in de Waalse Gewestraad omtrent aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren.

Om de goede werking van de Franse Gemeenschap te waarborgen en de verhouding tussen de 75 leden, afkomstig uit het Waalse Parlement, en de 19 leden, afkomstig uit de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, in acht te nemen, is een wetswijziging noodzakelijk.

Wij stellen voor dat voor de Waalse Gewestraad in totaal 77 leden worden gekozen waarvan 2 in een afzonderlijke kieskring die de gemeenten van het Duitse taalgebied omvat. Deze twee leden maken alleen deel uit van de Waalse Gewestraad en niet van de Franse Gemeenschapsraad. Zij onthouden zich bij de stemmingen in de Waalse Gewestraad die betrekking hebben op aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren.

Naar onze mening is deze regelgeving helder en komt zij tegemoet aan de problemen van, enerzijds, de goede werking van Gewest- en Gemeenschapsraden en, anderzijds, een stabiele vertegenwoordiging van de Duitstaligen in de Waalse Gewestraad.

Nr. 2 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN VAN QUICKENBORNE

Art. 1ter

Een artikel 1ter (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 1ter. ­ Het derde lid van artikel 31bis van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt vervangen als volgt :

« Leden van de Waalse Gewestraad, die in het Duitse taalgebied gekozen worden, leggen de volgende eed af : « Ich schwöre, die Verfassung zu befolgen. »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 1.

Nr. 3 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN VAN QUICKENBORNE

Art. 2

Het voorgestelde tweede lid van artikel 50 van dezelfde bijzondere wet, vervangen door de bijzondere wet van 16 juli 1993, vervangen als volgt :

« De leden van de Waalse Gewestraad, die gekozen zijn in de kieskring die bestaat uit de gemeenten van het Duitse taalgebied, nemen niet deel aan de stemmingen in de Waalse Gewestraad over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren. »

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 1.

Nr. 4 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN VAN QUICKENBORNE

Art. 1bis

Een artikel 1bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 1bis. ­ In artikel 24 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen door de bijzondere wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 2, eerste lid, wordt het cijfer « 75 » vervangen door het cijfer « 77 »;

2º § 2 wordt aangevuld met een nieuw lid, luidende :

« De gemeenten van het Duitse taalgebied vormen een eigen kieskring die twee leden afvaardigt naar de Waalse Gewestraad. »;

3º § 3, eerste lid, 1º, wordt aangevuld met de woorden « die gekozen zijn buiten het Duitse taalgebied. »

Verantwoording

Met dit amendement zullen er voor de Waalse Gewestraad 77 leden worden gekozen, waarvan twee in een afzonderlijke kieskring die de gemeenten van het Duitse taalgebied omvat. Daartoe dient de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur te worden gewijzigd. Een wetsvoorstel zal met dat doel worden ingediend.

Tevens wordt met dit amendement bewerkstelligd dat de twee geviseerde leden alleen deel uitmaken van de Waalse Gewestraad en niet van de Franse Gemeenschapsraad.

Nr. 5 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN VAN QUICKENBORNE

Art. 1ter

Een artikel 1ter (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 1ter. ­ Artikel 26, § 3, eerste lid, eerste zin, van dezelfde bijzondere wet, vervangen door de bijzondere wet van 16 juli 1993, wordt aangevuld als volgt :

« , met uitzondering van de kieskring Eupen ­ Sankt-Vith. »

Verantwoording

Dit amendement voert voor de kieskring Eupen ­ Sankt-Vith een uitzondering in op de algemene regel dat de zetels worden verdeeld over de kieskringen in verhouding tot hun bevolkingscijfer.

Aangezien de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur nog niet is gewijzigd, kan eventueel aan het volgende alternatief worden gedacht : « onverminderd artikel 24, § 2, derde lid ».

Nr. 6 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN VAN QUICKENBORNE

Art. 3

Een artikel 3 (nieuw) toevoegen, luidende :

« Art. 3. ­ Artikel 50, tweede lid, van dezelfde bijzondere wet, vervangen door de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en ..., wordt vervangen als volgt :

« De leden van de Waalse Gewestraad, die gekozen zijn in de kieskring die bestaat uit de gemeenten van het Duitse taalgebied, nemen in die raad niet deel aan de stemmingen over de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren. »

Verantwoording

Het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt behouden als een efficiënte tijdelijke oplossing voor het probleem van de goede werking van de Franse Gemeenschap.

Bijgevolg treedt het door dit amendement voorgestelde artikel 50, tweede lid, slechts in werking bij de eerstvolgende verkiezing van de Waalse Gewestraad.

Nr. 7 VAN DE HEREN VANKRUNKELSVEN EN VAN QUICKENBORNE

Art. 4

Een artikel 4 (nieuw) toevoegen, luidende :

« Art. 4. ­ Met uitzondering van de artikelen 1 en 2 die in werking treden de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, treden de artikelen 1bis, 1ter en 3 in werking vanaf de eerstkomende algehele vernieuwing van de Waalse Gewestraad. »

Verantwoording

De leden van de Waalse Gewestraad die hun woonplaats hebben in een gemeente van het Duitse taalgebied, kunnen hun eed afleggen in het Duits (artikel 31bis, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).

Bijgevolg kunnen zij niet deelnemen aan stemmingen in de Franse Gemeenschapsraad of aan stemmingen in de Waalse Gewestraad omtrent aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren.

Om de goede werking van de Franse Gemeenschap te waarborgen en de verhouding tussen de 75 leden, afkomstig uit het Waalse Parlement, en de 19 leden, afkomstig uit de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, in acht te nemen, is een wetswijziging noodzakelijk.

Wij stellen voor dat voor de Waalse Gewestraad in totaal 77 leden worden gekozen waarvan 2 in een afzonderlijke kieskring die de gemeenten van het Duitse taalgebied omvat. Deze twee leden maken alleen deel uit van de Waalse Gewestraad en niet van de Franse Gemeenschapsraad. Zij onthouden zich bij de stemmingen in de Waalse Gewestraad die betrekking hebben op aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap behoren.

Naar onze mening is deze regelgeving helder en komt zij tegemoet aan de problemen van, enerzijds, de goede werking van Gewest- en Gemeenschapsraden en, anderzijds, een stabiele vertegenwoordiging van de Duitstaligen in de Waalse Gewestraad.

De amendementen nrs. 4 tot 7 verfijnen onze vorige amendementen, door de specifieke bepalingen aan te geven die dienen te worden gewijzigd.

Tevens behouden wij het oorspronkelijke wetsvoorstel als een efficiënte tijdelijke oplossing voor het probleem van de goede werking van de Franse Gemeenschap.

Bijgevolg treden de door onze amendementen nrs. 4, 5 en 6 voorgestelde wijzigingen pas in werking bij de eerstvolgende verkiezingen van de Waalse Gewestraad.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Vincent VAN QUICKENBORNE.