Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-41

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 1496 van de heer Vandenberghe d.d. 21 augustus 2001 (N.) :
Sociale zekerheid. ­ Eventueel financieel overschot.

De Nationale Confederatie van de verzorgingsinstellingen, die alle ziekenhuisverenigingen groepeert, stelt vast dat de sociale partners en de regering discussiėren over de aanwending van het overschot in de sociale zekerheid, ofschoon er volgens haar helemaal geen overschot zal zijn.

Dit overschot zou 20 tot 40 miljard bedragen. De werknemers willen dit geld aanwenden om de werkgelegenheid uit te breiden en de sociale uitkeringen voor hun leden op te trekken. De werkgeversorganisaties willen het gebruiken om te zorgen dat hun leden minder aan de sociale zekerheid moeten bijdragen. De regering wil het geld gebruiken om onder meer het Zilverfonds van minister Vande Lanotte te spijzen.

De Nationale Confederatie van de verzorgingsinstellingen vindt dat de ziekenhuizen almaar meer nieuwe wettelijke verplichtingen worden opgelegd, zonder dat men bereid is daarvoor geld te geven.

Deze onderfinanciering van de ziekenhuizen schat de confederatie in 2001 op 17 miljard frank. Telt men daar de betalingsachterstand van 81,4 miljard frank bij, dan komt men op bijna 100 miljard frank.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Hoe interpreteert hij de cijfers die de Natioinale Confederatie van de verzorgingsinstellingen aanhaalt over de onderfinanciering van de ziekenhuizen in verband met het « overschot » in de sociale zekerheid ?

2. Acht hij het niet noodzakelijk om nu dringend maatregelen te nemen die de financiėle situatie van de ziekenhuizen moet verbeteren ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de afdeling financiering van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen mij pas een advies toegestuurd heeft dat hij heeft uitgegeven op 12 juli 2001 betreffende de onderfinanciering van de ziekenhuizen en waarop de confederatie waarschijnlijk allusie maakt.

Dit advies moet het voorwerp uitmaken van een grondig onderzoek met betrekking tot de realiteit van de naar voor gebrachte cijfers voor iedere maatregel. De manier waarop een antwoord kan gegeven worden in de huidige budgettaire context zal eveneens moeten onderzocht worden.