Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-41

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 1431 van de heer Destexhe d.d. 13 juli 2001 (Fr.) :
Geneesheren. ­ Stelsel van de sociale voordelen.

De wet over de verplichte verzekering voor gezondheidszorg en schadevergoedingen gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet in modaliteiten voor het verwerven van de sociale voordelen die voorbehouden zijn voor bepaalde geneesheren.

Naar het schijnt kunnen dezen enkel van het regime van dit sociaal statuut genieten als de aanvraag elk jaar wordt ingediend. Is dit juist ? Is het normaal dat het sociaal statuut wordt geweigerd aan iemand die daadwerkelijk heeft gewerkt, maar die geen aanvraag heeft ingediend ?

Antwoord : Ik heb de eer in antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen eerst en vooral te wijzen op artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling voor sociale voordelen voor sommige geneesheren. Deze bepaling stipuleert dat het indienen van een schriftelijke aanvraag bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV een voorwaarde is voor het bekomen van het sociaal statuut, en wel telkens opnieuw voor elk dienstjaar waarop ze betrekking heeft.

Bij het indienen van de aanvraag moet de geneesheer bevestigen dat hij tot het hem betreffende akkoord is toegetreden hetzij voor zijn volledige beroepsactiviteit hetzij onder de voorwaarden inzake tijd en plaats die aan de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen zijn meegedeeld. Indien hij is toegetreden onder voorwaarden inzake tijd en plaats omschrijft hij deze voorwaarden. Elke aanvraag waarin die toelichting niet is opgenomen, wordt als niet-bestaande beschouwd.

Gelet de informatie die nodig is voor het beoordelen van het recht op het sociaal statuut is het indienen van een jaarlijkse aanvraag derhalve volledig gerechtvaardigd.