2-155

2-155

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 OKTOBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van een voorstel

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de erkenning van de Palestijnse Staat» (nr. 2-728)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de eventuele grenzen aan de Belgische solidariteit met de Verenigde Staten» (nr. 2-732)
Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de preventieve beschermingsmaatregelen die worden getroffen voor het geval dat er zich een terroristische aanslag op nucleaire installaties voordoet» (nr. 2-724)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de toekenning van een vergunning voor interne bewaking aan dancings» (nr. 2-730)
Mondelinge vraag van de heer Olivier de Clippele aan de minister van Financiën over «de waardering van de Lernout & Hauspie-aandelen» (nr. 2-733)
Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de eerste minister over «het Sabena-dossier» (nr. 2-729)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de screening voor borstkanker» (nr. 2-734)
Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de beschermende maatregelen in het kader van de dreiging van bioterroristische aanvallen» (nr. 2-731)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de recente verlaging van de pensioenen door de Rijksdienst voor pensioenen» (nr. 2-726)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «het inschakelen van een veiligheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de gevolgen daarvan voor de activiteit in de bouwsector» (nr. 2-725)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de structuurenquête 2000» (nr. 2-727)

Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (van de heer Philippe Mahoux, mevrouw Jeannine Leduc, de heer Philippe Monfils en de dames Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy en Jacinta De Roeck, Stuk 2-244)

Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (van de dames Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Jacinta De Roeck en Jeannine Leduc en de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils, Stuk 2-246)

Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiënten (van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe, Stuk 2-10)

Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeëindiging (van de heer Philippe Monfils, Stuk 2-22)

Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiënt via de invoering van een behandelingsbeschikking (van de heer Frans Lozie en mevrouw Jacinta De Roeck, Stuk 2-86)

Wetsvoorstel op de euthanasie (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-105)

Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (van mevrouw Iris Van Riet c.s., Stuk 2-106)

Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (van de heer Hugo Vandenberghe c.s., Stuk 2-160)

Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (van mevrouw Jacinta De Roeck c.s., Stuk 2-245)

Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (van mevrouw Clotilde Nyssens c.s., Stuk 2-249)

Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (van mevrouw Ingrid van Kessel c.s., Stuk 2-402)

Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiënt te bespoedigen (van de heer Alain Destexhe, Stuk 2-666)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (van de dames Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Jacinta De Roeck en Jeannine Leduc en de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils, Stuk 2-246)

Regeling van de werkzaamheden

Werkgroep «Dotaties»

Stemmingen

Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (van de heer Philippe Mahoux, mevrouw Jeannine Leduc, de heer Philippe Monfils en de dames Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy en Jacinta De Roeck, Stuk 2-244)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (van de dames Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Jacinta De Roeck en Jeannine Leduc en de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils, Stuk 2-246)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (van de dames Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Jacinta De Roeck en Jeannine Leduc en de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils, Stuk 2-246)

Bijlage

Naamstemmingen
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (van de dames Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Jacinta De Roeck en Jeannine Leduc en de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils, Stuk 2-246)
Artikelen en amendementen
In overweging genomen voorstel
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Brusselse Hoofdstedelijke Raad
Commission communautaire française
Parlement wallon
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Mededeling van koninklijke besluiten
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Hof van Cassatie
Hoge Raad voor de Justitie