2-141

2-141

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JULI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over ęhet verschuiven van bevoegdheden in de federale regering tijdens het Belgische voorzitterschapĽ (nr. 2-545)

De voorzitter. - De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen, antwoordt namens de heer Guy Verhofstadt, eerste minister.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - In NRC-Handelsblad van 14 juli was pagina 5 volledig aan BelgiŽ gewijd. Een tekening van Kamagurka was getiteld: "EU-voorzitter heeft evenveel ministers als inwoners". Ik geef toe dat dit enigszins overdreven is. Maar het was een prachtige tekening waarop BelgiŽ staat afgebeeld met evenveel gezichten als de god Janus.

Het indrukwekkende artikel met als ondertitel "Belgische minister van Landbouw bestaat niet meer" legt uit hoe het voorzitterschap van de EU-Raadsvergaderingen in BelgiŽ verloopt, nu er 3 of 4 ministers bevoegd zijn.

Ik stel vast dat men de Lambermont-akkoorden inroept voor de herschikking van de regering, terwijl deze akkoorden maar op 1 januari 2002 wettelijk van toepassing zijn. Aan de publieke opinie zegt men dat deze materie is overgedragen aan de gewestregering.

Tegelijkertijd wordt de federale voorlichtingsdienst opgedoekt. Vůůr 1 januari 2002 wordt geen enkele bevoegdheid overgedragen, maar toch wordt de regering al herschikt. De federale minister van Landbouw, die de Raad gedurende zes maanden moet voorzitten en over een programma en een lijst met prioriteiten beschikt, verhuist eensklaps naar de Vlaamse regering. Mevrouw Neyts, de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, wordt minister, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Bovendien wordt ze met Landbouw belast, terwijl Middenstand wordt overgenomen door minister Daems, de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties.

Vindt de eerste minister het normaal en meent hij dat het van omzichtigheid en staatsmanschap getuigt om een erg belangrijke Europese bevoegdheid als Landbouw tijdens het Belgisch voorzitterschap aan een andere minister toe te wijzen, hoewel er daartoe geen enkele wettelijke noodzaak was? Leidt dat niet tot grote problemen bij de afwikkeling van de dossiers? De andere Europese minister beschrijven met ongeloof de strijd tussen de diverse deelministers voor het voorzitterschap van de diverse raden.

Zal het geen negatieve invloed hebben op de afhandeling van de dossiers, dat mevrouw Neyts, die ongetwijfeld kwaliteiten heeft, niet met de problematiek is vertrouwd?

Dreigt de bevoegdheid voor Middenstand niet te worden overvleugeld door de ander bevoegdheden van minister Daems zoals Overheidsbedrijven en Participaties?

Is dit de laatste verschuiving of mogen we ons in de komende maanden aan nieuwe ministers verwachten? Moet de federale regering de regering van de Duitstalige Gemeenschap niet aansporen om af te zien van het plan om het aantal ministers van drie tot vijf te verhogen?

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - De eerste minister heeft een gelijkaardige vraag van de heer Fournaux beantwoord in de Kamer waar vorige week hierover een debat werd georganiseerd in aanwezigheid van mevrouw Neyts.

Volgens de eerste minister zou de heer Vandenberghe ook een vraag om uitleg hebben gesteld mocht er geen verschuiving zijn geweest in de federale regering, maar wel in de Vlaamse regering. Hij zou dan gevraagd hebben waarom er in de Vlaamse regering een bijkomende minister gekomen is en waarom dat geen invloed heeft op het aantal regeringsleden op federaal niveau.

De heer GabriŽls heeft zelf gekozen voor een overstap naar de Vlaamse regering. De eerste minister maakt van de gelegenheid gebruik om hulde te brengen aan zijn beleid, dat hij soms in zeer moeilijke momenten - zoals de BSE-crisis of de dreigende uitbraak van het mond- en klauwzeer - heeft moeten voeren.

De eerste minister heeft er alle vertrouwen in dat mevrouw Neyts het beleid van haar voorganger op een volwaardige en voortreffelijke manier zal voortzetten. Er zullen geen problemen ontstaan voor de behandeling van een aantal dossiers, aangezien de medewerkers van minister GabriŽls de continuÔteit zullen verzekeren.

Mevrouw Neyts is geen ad interim minister, zoals de heer Vandenberghe laat uitschijnen, maar wel degelijk bevoegd voor Landbouw.

De suggestie dat de bevoegdheid van Middenstand door de regering als een restbevoegdheid wordt beschouwd, ontkent de eerste minister ten stelligste, aangezien minister Daems dit beleid op uitstekende wijze verder vorm en gestalte zal geven. Het dossier-Sabena is op een goede wijze afgehandeld, mede dankzij minister Daems, en met Belgacom zal het niet anders zijn, aldus de eerste minister.

Of dit de laatste verschuiving van bevoegdheden is naar aanleiding van Lambermont? De staatshervorming is een continu proces, maar de eerste minister is niet van plan om tijdens deze legislatuur nog een verdere stap in dit proces te doen.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Het antwoord doet me denken aan mijn studententijd, meer in het bijzonder aan het eerste jaar Historische kritiek, toen we de vita's van de heiligen moesten lezen om onze kritiek aan te scherpen. De beschrijving van die uitzonderlijke persoonlijkheden, foutloze personen die tot allerlei mirakels in staat waren, moesten we vanuit een kritisch oogpunt leren benaderen.

De beschrijving van de eerste minister is ontroerend en getuigt van een aanzienlijke helderheid, maar het ontbreekt ons aan woordkracht om de kritieke ingesteldheid tegenover de regering te verwoorden.

De hoge vlucht die de eerste minister in zijn antwoord neemt en die voor mij niet bereikbaar is, wordt geÔllustreerd door de verwijzing naar Sabena. De eerste minister zegt dat het Sabena-dossier werd opgelost, dankzij minister Daems. Nochtans heb ik in de pers gelezen dat minister Daems niet aanwezig mocht zijn in het Astoria-hotel, toen de heer Corti, premier Verhofstadt en de leider van een interimkantoor in BelgiŽ over het dossier hebben onderhandeld. Zou dit voorbeeld toch de werkelijke draagwijdte van het antwoord van de eerste minister bewijzen?

-Het incident is gesloten.