2-141

2-141

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 JUILLET 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Martine Taelman à la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sur «le manque de lits d'hôpital» (n° 2-696)

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Niemand zal ontkennen dat gezondheid voor een mens het hoogste goed is. In de regio Herentals-Geel-Mol is er een ernstig tekort aan ziekenhuisbedden, waardoor mensen niet altijd de zorg krijgen die zij verdienen of zelfs dringend nodig hebben. Er is niet alleen een tekort aan gewone ziekenhuisbedden, nog schrijnender is dat in de regio echt geen bed vrij is voor mensen die nood hebben aan revalidatie of palliatieve begeleiding. Is het aanvaardbaar dat families hun dierbaren naar het Antwerpse moeten sturen, wat niet altijd zo makkelijk is?

Nog erger is dat bepaalde patiënten die werkelijk te oud zijn of niet meer kunnen worden behandeld, nergens geen plaats vinden en door de instellingen worden geweigerd. Bijgevolg blijven zij ofwel in het ziekenhuis, waardoor het beddentekort voor gewone ingrepen nog groter wordt, ofwel zullen zij thuis moeten worden verzorgd, met als gevolg dat de revalidatie alles behalve optimaal verloopt en dat ze vrij snel opnieuw in het ziekenhuis belanden.

Ik heb dan ook de volgende vragen. Zijn de resultaten van het onderzoek over dit probleem al beschikbaar? Wat is het perspectief voor de Kempen en binnen welke termijn kunnen we een oplossing verwachten? Opteert de minister eerder voor de uitbouw van de thuiszorg of voor de uitbouw van een revalidatiecentrum in elke regio?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Er zijn inderdaad aanwijzingen dat er een beddentekort in de Kempen is. Om die reden werd een onderzoek gestart naar de situatie in de regio Herentals-Geel-Mol. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de behoeften enerzijds en de beschikbaarheid van diverse types van ziekenhuisbedden in de regio anderzijds. Bij de bepaling van de behoeften werd uitgegaan van de programmeringsnormen die werden vastgelegd in het koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria die van toepassing zijn voor de programmatie van verschillende soorten ziekenhuisdiensten.

Het onderzoek is nog niet afgerond, maar de tussentijdse resultaten wijzen erop dat in het arrondissement onder meer een tekort is aan Sp- en G-bedden. Uiteraard wacht ik op het volledige verslag alvorens maatregelen te nemen.

Wat de derde vraag betreft, zal waarschijnlijk voor een combinatie van beide opties worden gekozen. Zowel de uitbouw van de thuiszorg als de uitbouw van een revalidatiecentrum behoren tot de mogelijkheden. Ook hier moet ik op de uiteindelijke resultaten van het onderzoek wachten. Zodra de volledige resultaten beschikbaar zijn, zal ik ze aan mevrouw Taelman bezorgen. Ik zal erop aandringen dat zo snel mogelijk voorstellen worden uitgewerkt die ik in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat zal voorstellen.

(M. Jean-Marie Happart, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)