2-137

2-137

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JULI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-800) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - Wij stemmen over amendement 80 van de heer Vandenberghe.

Stemming 23

Aanwezig: 60
Voor: 12
Tegen: 43
Onthoudingen: 5

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 12 tot 35 van de heer Vandenberghe, voor amendement 36 van de heer Steverlynck, voor amendement 38 van de heer D'Hooghe, en voor de amendementen 39 tot 52 en 56 tot 66 van de heer Vandenberghe. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Vermits we artikel 56 niet kunnen goedkeuren, hebben we een amendement ingediend. We hebben immers geen enkele zekerheid dat het spoorwegakkoord zal worden herzien zoals alle Vlaamse politieke verantwoordelijken wensen, namelijk dat de zeehavens en de luchthaven van Zaventem uit het akkoord worden gelicht en dat rekening wordt gehouden met de inspanningen die op dit vlak moeten gebeuren en in het voordeel zijn van heel ons land.

Gelet op de onduidelijke houding van de regering, die geen consequent standpunt inneemt, kunnen we dit artikel niet goedkeuren.

M. René Thissen (PSC). - Nous demandons également le rejet de cet amendement, pour un motif qui n'est pas exactement le même que celui qui vient d'être exposé par mon collègue. Nous considérons qu'il s'agit d'une rupture de l'accord qui a été pris concernant une distribution 60/40%. Aussi, nous estimons que les francophones ne devraient pas accepter cette proposition.

De voorzitter. - Wij stemmen over amendement 67 van de heer Vandenberghe en 68 van de heer Caluwé.

Stemming 24

Aanwezig: 60
Voor: 12
Tegen: 47
Onthoudingen: 1

-De amendementen zijn niet aangenomen.

De voorzitter. - Wij stemmen over amendement 69 van de heer Vandenberghe.

Stemming 25

Aanwezig: 60
Voor: 12
Tegen: 43
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - Wij stemmen over amendement 70 van de heer Vandenberghe.

Stemming 26

Aanwezig: 60
Voor: 12
Tegen: 43
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - Wij stemmen over amendement 71 van de heer Vandenberghe.

Stemming 27

Aanwezig: 59
Voor: 15
Tegen: 43
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 2 tot 8 van de heer Dallemagne en 72 tot 79 van de heer Vandenberghe. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 28

Aanwezig: 60
Voor: 43
Tegen: 16
Onthoudingen: 1

-Het wetsontwerp is ongewijzigd aangenomen. Bijgevolg wordt de Senaat geacht te hebben beslist het niet te amenderen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.