2-134

2-134

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 JULI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over źde precaire kastoestand van sommige OCMW's ingevolge achterstallen in terugbetalingen van het bestaansminimum voor asielzoekers╗ (nr. 2-676)

De heer Jacques Devolder (VLD). - Naar wij vernemen is de kastoestand in verschillende lokale OCMW-besturen uiterst precair. Een verklaring is onder meer het uitblijven van de terugbetalingen van het bestaansminimum dat de OCMW's toekennen aan asielzoekers.

Zo moest de gemeente Kortessem recentelijk maandelijks 1,2 miljoen frank prefinancieren. In juni moest de gemeente zelfs de betalingen aan de asielzoekers stop te zetten omdat de eigen middelen uitgeput waren. In dit specifieke geval had de federale overheid sinds september 2000 geen geld meer voor de asielzoekers overgemaakt.

Kan de minister mij zeggen wat de omvang is van de achterstallen en welke dringende algemene maatregelen hij zal treffen om die problemen snel te verhelpen?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie. - De dienst die de aanvragen tot terugbetaling op papier verwerkt, behandelt op het ogenblik de dossiers die in december 2000 en januari 2001zijn toegekomen. Dat betekent een achterstand van vijf Ó zes maanden. De verwerking van de aanvragen op diskette verloopt sneller. Nu worden de aanvragen van april 2001 behandeld. Daar is dus maar een achterstand van twee maanden, wat nauwelijks het vermelden waard is.

Bij de behandeling van de aanvragen van de Waalse en Brusselse OCMW's is er geen achterstand. De dossiers worden binnen de maand na hun ontvangst behandeld. We zijn bezig met de achterstand voor de Vlaamse OCMW's in te lopen. Daartoe werd onder andere bijkomend personeel ingezet.

Voor het laatste trimester van het jaar 2000 heeft elk OCMW een eenmalig voorschot ontvangen. Voor 2001 blijft het probleem echter bestaan. Daarom heb ik op 13 juni een koninklijk besluit genomen dat ertoe strekt voor het eerste en tweede kwartaal van 2001 voorschotten toe te kennen voor de terugbetaling van de OCMW-uitgaven die voortvloeien uit de verplichtingen van de wet van 2 april 1965. In totaal gaat het om 4,5 miljard voorschotten.

Alvorens het koninklijk besluit van kracht wordt, moet echter een hele procedure worden doorlopen. Inmiddels heeft het Rekenhof zijn visum verstrekt. Met de uitbetaling is inmiddels begonnen en ze zal nog drie Ó vier werkdagen duren. Dat betekent dat volgende week woensdag alle OCMW's hun geld moeten hebben ontvangen. De voorschotten worden op het einde van het jaar verrekend.

Wat de structurele oplossing betreft, is de bevoegde dienst uitgerust met een nieuwe informaticatoepassing voor de terugbetaling, zodat sneller kan worden gewerkt, en er werd ook bijkomend personeel aangeworven. Het is mijn bedoeling een automatisch, ge´nformatiseerd betalingssysteem in te voeren, waarbij de controle achteraf plaatsvindt.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Volgens de minister is er in WalloniŰ en Brussel nagenoeg geen achterstand. Beschikken de OCMW's daar over modernere technologie?

De heer Johan Vande Lanotte, - vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie. Er is een dubbele verklaring. Ten eerste werden met toepassing van het spreidingsplan in WalloniŰ veel meer asielzoekers in open centra opgenomen dan in Vlaanderen. In Vlaanderen en vooral in West-Vlaanderen kwamen asielzoekers vooral bij de OCMW's terecht. Ten tweede is de personeelsformatie van de diensten die de Vlaamse dossiers behandelen, niet volledig ingevuld en hadden we juist daar af te rekenen met zieken.

De voorzitter. - In afwachting dat de minister hier aanwezig kan zijn stel ik voor de vergadering gedurende enkele minuten te schorsen.

(De vergadering wordt geschorst om 15.20 uur. Ze wordt hervat om 15.30 uur.)