2-132

2-132

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JUNI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, zie stuk 2-408/4.)

De voorzitter. - Die tekst werd zojuist rondgedeeld. Ik stel voor dat wij eerst de artikelsgewijze bespreking houden. Ik heb nota genomen van de verschillende standpunten en van de beschouwingen van de minister. De vraag is of deze commissie al dan niet openbaar moet zijn. Het Bureau van de Senaat en dat van de commissie zullen hierover moeten nadenken en ons voorstellen ter goedkeuring voorleggen. Zijn er opmerkingen betreffende het eerste (nieuwe) artikel?

De heer Marcel Colla (SP), rapporteur. - Snel werken heeft het voordeel dat er snel een tekst is, maar het nadeel dat die nog onnauwkeurigheden bevat. Ik heb nog een tweede onnauwkeurigheid ontdekt. In de Nederlandse tekst staat er de "betrokkenheid" van instellingen, bedrijven enzovoort". In de Franse tekst wordt dat vertaald door participation, terwijl er beter implication zou staan.

De voorzitter. - Het is juist dat dit beter overeenstemt met het Nederlandse woord.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais poser une question sur la période couverte par la commission d'enquête, afin que les choses soient bien précises. On créerait une commission d'enquête afin de faire la lumière sur les activités qui auraient pu impliquer des Belges voire des ressortissants d'autres pays pendant la période couverte par le rapport des Nations Unies, à l'exclusion du reste. Est-ce bien de cela dont on parle ?

De heer Marcel Colla (SP), rapporteur. - De commissie had inderdaad de bedoeling het onderzoek te beperken tot de periode waarover de VN een rapport heeft uitgebracht. Ze heeft een onderzoek gedaan naar feiten in de periode 1995-2000 en ze beschikt over de mogelijkheid om een aanvullend rapport op te stellen over de recentste periode. Indien er tijdens de hoorzittingen feiten uit een andere periode naar voren worden gebracht die de commissie nader wenst te onderzoeken, zal ze niet aarzelen om de plenaire vergadering te vragen haar opdracht te verruimen.

De voorzitter. - Ik stel voor nu eerst de vraag om uitleg van de heer Creyelman te behandelen zodat er intussen overleg kan plaatsvinden over een betere formulering.