2-825/2

2-825/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

3 JULI 2001


Wetsontwerp betreffende Belgacom


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN D'HOOGHE EN STEVERLYNCK

Art. 3

Het 3 van dit artikel aanvullen als volgt :

zonder de rechten van haar statutaire personeelsleden op het gebied van de sociale zekerheid of hun netto-bezoldiging te verminderen .

Verantwoording

Dit amendement beoogt zekerheid te bieden aan de personeelsleden van Belgacom, rekening houdend met de bedenkingen geuit door het Arbitragehof inzake opdrachtwetten.

Nr. 2 VAN DE HEREN STEVERLYNCK EN D'HOOGHE

Art. 5

Aan dit artikel een tweede lid toevoegen, luidend als volgt :

Elk besluit dat krachtens artikel 3 wordt vastgesteld, wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen de zes maanden na de datum van zijn inwerkingtreding.

Verantwoording

In het advies van de Raad van State stelt men dat er door artikel 3 van het ontwerp aan de Koning een zeer ruime bevoegdheid wordt opgedragen voor het wijzigen van het juridisch statuut van Belgacom en voor het regelen van individuele arbeidsverhoudingen tussen Belgacom en de personeelsleden van Belgacom, en van de toepassing op die personeelsleden van de wetten inzake de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, alsook voor het regelen van de collectieve arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf.

Daarom is het noodzakelijk te bepalen dat de besluiten die de Koning vaststelt bij wet moeten worden bekrachtigd.

Nr. 3 VAN DE HEREN D'HOOGHE EN STEVERLYNCK

Art. 6

Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 6. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Verantwoording

Er is geen reden om de ontworpen bijkomende formaliteit nog als voorwaarde voor de inwerkingtreding te voorzien. De voorzorg in dit artikel staat herhaalde malen verwoord in het ontwerp bij de specifieke bepalingen.

Jacques D'HOOGHE.
Jan STEVERLYNCK.

Nr. 4 VAN DE HEER VAN QUICKENBORNE

Art. 5

In dit artikel, tussen de woorden Kamer van volksvertegenwoordigers en de woorden over de besluiten , de woorden en de Senaat invoegen.

Verantwoording

Deze operatie is des te belangrijker nu ook het wetsontwerp in de Senaat wordt behandeld dat ook de Senaat op de hoogte wordt gehouden.

Vincent VAN QUICKENBORNE.