2-129

2-129

Sénat de Belgique

Annales

MERCREDI 27 JUIN 2001 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions (Doc. 2-777)

Discussion générale

De heer André Geens (VLD), corapporteur. - Vandaag brengen collega Barbeaux en ikzelf verslag uit over het ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de bevoegdheden van de gewesten, dat in de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden werd aangenomen met 10 stemmen tegen 2 bij 1 onthouding. Ik zal niet aarzelen om de pijnpunten die tijdens de bespreking naar boven kwamen, hier aan te halen. Collega Barbeaux zal de artikelsgewijze bespreking en het hoofdstuk over Brussel behandelen.

In zijn inleidende uiteenzetting wijst de minister van Begroting, Sociale Economie en Maatschappelijke Integratie erop dat het ontwerp hoofdzakelijk betrekking heeft op de herfinanciering van de gemeenschappen, de verruiming van de fiscale verantwoordelijkheid van de gewesten en de afvlakking van de middelentoewijzing aan de deelgebieden, drie pijlers waarop ik nog terugkom. De minister acht deze aanpassingen wenselijk, omdat ze de ontvangsten van de gemeenschappen aanpassen aan de reële evolutie van de economische welvaart.

Gedurende een overgangsperiode van 10 jaar zullen de bijkomende gemeenschapsmiddelen volgens een gemengd regime verdeeld worden over de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. De herfinanciering van de gemeenschappen is nodig om de dynamiek van deze middelen te verbeteren.

Verder zorgt het ontwerp voor ruimere bevoegdheden voor de gewesten in de gewestelijke belasting, zoals registratierechten en verkeersbelasting, en aanverwante belastingen, zoals de belasting op de inverkeerstelling, het eurovignet, schenkingsrecht en kijk- en luistergeld. Voor de milieutaksen wordt de omgekeerde beweging gemaakt: ze worden een volwaardige bevoegdheid van de federale overheid.

Het ontwerp geeft de gewesten meer beleidsmogelijkheden, ook in verband met de personenbelasting. Deze autonomie wordt weliswaar omkaderd door enkele noodzakelijke en duidelijk geformuleerde randvoorwaarden. Zo moet de federale overheid voor haar inkomstenverlies worden gecompenseerd. Het `verlies' wordt in mindering gebracht van het toegewezen deel van de personenbelasting. Eveneens dient het risico op fiscale migratie vermeden te worden en mogen de gemeenschappen en gewesten onderling niet minder middelen krijgen dan met de huidige financieringsregeling.

De afvlakking van de middelentoewijzing moet verhinderen dat de middelen, zoals thans, te zeer schoksgewijs binnenkomen. Het huidige storende mechanisme wordt vervangen door een nieuw, waarbij de middelen worden toegewezen op basis van meer recente parameters.

De minister besluit met de stelling dat dit ontwerp van bijzondere wet een onlosmakelijk geheel vormt met het ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen, dat op 30 mei 2001 door de Senaat is aangenomen en thans door de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt behandeld. Later bevestigt een spreker dat het inderdaad onlogisch is om wel de middelen over te hevelen, maar niet de bevoegdheden of omgekeerd.

Tijdens de algemene bespreking gaat een lid van de oppositie in op de inleidende beschouwing van de minister en toetst hij het ontwerp inhoudelijk aan de onderzoeksbevindingen van professor en senator De Grauwe, die concludeert dat het niet houden van verkiezingsbeloften leidt tot cynisme bij de kiezer. Voortgaande op deze bevindingen en de resolutie - lees beloften - van het Vlaams Parlement betreffende de uitbouw van de financiële en fiscale autonomie bij de aanvang van deze legislatuur, besluit de spreker dat het Lambermontakkoord een onvoldoende verdient. Hij beweert dat de coalitie haar beloftes niet houdt.

Dezelfde spreker is ook niet mild voor het financiële aspect van het Lambermontakkoord. Hij beweert dat het akkoord alleen maar voordeel oplevert voor het Franstalige landsgedeelte. Zo wordt geopperd dat de verhoging van de BTW- dotatie voor de financiering van de gemeenschappen een versterking is van het consumptiefederalisme, wat geen goede zaak is. Beter ware het, aldus die spreker, te opteren voor de omzetting van de BTW-dotatie in een eigen autonome bevoegdheid van de gemeenschappen inzake personenbelasting.

Volgens het akkoord moet de overheveling van de gewestbelasting een neutrale operatie zijn voor de federale schatkist. Bovendien mogen ook de gemeenschappen en de gewesten geen middelenverlies lijden. Volgens sceptici zijn beide voorwaarden onverenigbaar.

Anderen willen nog veel verder gaan in de overheveling. Na dit ontwerp is er volgens hen nog steeds geen volwaardige gemeenschapsfiscaliteit. Dat wordt door anderen betwist.

De bevoegdheid voor de gewesten om binnen een bepaalde marge algemene forfaitaire of procentuele aanpassingen door te voeren of algemene aftrekken, verbonden aan hun bevoegdheden, wordt niet door iedereen au sérieux genomen.

De titel van het ontwerp en de memorie van toelichting verraden de ambitie om de fiscale bevoegdheid van de gewesten met betrekking tot de personenbelasting uit te breiden. Volgens bepaalde sprekers rijst de vraag of het ontwerp daar ook werkelijk aan beantwoordt. Door tal van beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van gemeenten, door de mogelijkheid van de federale overheid om deze bevoegdheid te beperken en er zelfs technische controle op uit te oefenen en ook nog door de controle door het Rekenhof vrezen leden van de commissie dat het moeilijker wordt dan voorheen om een algemene belastingverlaging door te voeren. Bovendien wordt de federale overheid geen verbod opgelegd om zelf ook een belastingverlaging of -verhoging door te voeren aangaande materiële bevoegdheden die behoren tot de gemeenschappen of de gewesten. De wettelijk bepaalde autonomie kan dus zowel in de praktijk als in rechte worden uitgehold.

Een spreker van de oppositie ziet een alternatief in de substantiële verlaging van de gemiddelde aanslagvoet in de personenbelasting, zodat er ruimte ontstaat voor gewesten of gemeenschappen om zelf een tarief te bepalen en een belasting te heffen.

Ook de analyse van de uitbreiding van de fiscale verantwoordelijkheden van de gewesten inzake gewestelijke belastingen en de ermee verwante belastingen komt tijdens de discussie uitgebreid aan bod. Het wordt beschouwd als een tweede spoor voor de uitbreiding van de fiscale autonomie. Hierop is de kritiek dat een deel van deze belastingen wel degelijk "rijksbelastingen" blijven, omdat ze niet uit de financieringswet worden gelicht. Nu is het dus nog steeds niet uitgesloten dat de federale overheid een belasting heft op een materie die reeds het voorwerp uitmaakt van een échte gewestbelasting. Dit zou vooral blijken uit de fiscaliteit op onroerend goed.

De belastingen worden eveneens afhankelijk gemaakt van voorafgaande samenwerkingsakkoorden. Er rijzen vragen bij de afwezigheid van de fiscale bevoegdheden ten aanzien van de vennootschapsbelastingen.

De Brucosta-amendementen, op de artikelen 45, 54 en 55, omvatten een deel van het Lombardakkoord. De kritiek hierop is bekend. Een te groot deel zou naar de Franse Gemeenschap vloeien ondanks het gebrek aan wil van deze gemeenschap om de Vlaamse minderheid bij het lokale bestuur te betrekken.

Een spreker van de oppositie gaat in op wat hij de vijf gouden PSC-amendementen noemt. Deze amendementen van de PSC zijn in de Kamer van volksvertegenwoordigers - niet zonder discussie - aangenomen. De amendementen bereiken volgens de spreker het beoogde doel niet en zijn zelfs niet raadzaam. Het verwijt klinkt andermaal dat het Lambermontakkoord een geldakkoord is ten voordele van de Franse Gemeenschap.

De PSC-amendementen voeren de uitdrukkelijke definiëring van het begrip "principe van de progressiviteit" in de wet in. Verder bepalen ze dat niet alleen de ontwerpen en voorstellen van decreet inzake verminderingen en opcentiemen door de gewesten, maar ook amendementen die op deze ontwerpen en voorstellen in de bevoegde commissie worden aangenomen, voor advies naar het Rekenhof moeten worden gezonden. Ze bepalen ook dat het wetsontwerp aangaande de criteria voor de "ontvangsten bij een gewijzigd beleid" vóór 1 januari 2002 bij de Kamer moet worden ingediend. Ook mogen de zes maanden voor beroep bij het Arbitragehof wegens deloyale fiscale concurrentie of het overtreden van de beperkingen inzake algemene belastingverlagingen, -verhogingen, kortingen of opcentiemen pas beginnen lopen vanaf het verstrijken van de gewone termijn van de vestiging van de aanslag. Ten slotte vervangen ze in de Franse tekst het woord "remises" door "réductions d'impôts".

Dezelfde spreker gaat ook in op de twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord die bij het ontwerp horen: een akkoord tussen de staat en de gewesten betreffende de uitwisseling van informatie en de overlegprocedures voor de technische uitvoerbaarheid en een akkoord tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van het Agentschap van de patrimoniale informatie (API), dat het huidige kadaster zal vervangen. De Raad van State zegt hierover: "Het verdient aanbeveling het juiste voorwerp van het samenwerkingsakkoord nader te preciseren". Een overheidsvakbond uit de kritiek dat er geen waarborgen zijn voor de goede werking van het API en dat de politisering vrij spel krijgt.

Een lid van de meerderheid pareert tal van uitspraken van de oppositie. De financiële moeilijkheden waarin de Franse gemeenschap verkeert, zijn volgens hem niet de beste basis voor het voeren van communautaire onderhandelingen, laat staan om ervan te profiteren. De kern van de zaak is dat de financiering geen gelijke tred houdt met de welvaartsstijging. Het Lambermontakkoord lost dit probleem op. Evenmin is de staatshervorming nu geblokkeerd, zoals de oppositie het voorstelt.

Het klopt dat het ontwerp geen echte fiscale autonomie creëert voor de gemeenschappen. Dit is volgens de spreker echter deels te wijten aan het feit dat de Vlamingen Brussel niet willen loslaten.

Verder zijn heel wat verdeelsleutels, bijvoorbeeld in het Sint-Elooisakkoord, nu objectief vastgelegd en komt Vlaanderen er veel beter uit dan de oppositie het voorstelt. De vragen van de Franstaligen komen dikwijls overeen met de Vlaamse verzuchtingen, zodat beide gemeenschappen er dus beter van worden. Bovendien wordt het systeem van "overdreven" solidariteit langzaam maar zeker omgebogen, zodat op termijn een Vlaamse leerling evenveel middelen krijgt als een Waalse.

Vroeger botste de Vlaamse vraag naar fiscale autonomie sowieso op een njet bij de Franstaligen. De regering is er met dit akkoord in geslaagd een psychologische bres te slagen in dit front.

Positief is dat de gewesten naast financieringsautonomie ook inningsbevoegdheid krijgen, indien ze dat wensen. Spreker is er voorstander van om het kadastraal inkomen uit de personenbelasting te halen en er een autonome belasting van te maken onder bevoegdheid van de gewesten.

Tweede pluspunt is dat de som van de gewestelijke belastingen en de marge die wordt gecreëerd door het aandeel van de gewesten in de ontvangsten van de personenbelasting 60% zal bedragen van de inkomsten van de gewesten. Dat ontkracht de kritiek dat de fiscale autonomie te gering is.

Spreker stoort zich aan de begripsverwarring die gevoed wordt door de critici aangaande het kijk- en luistergeld. Wat vroeger een verkapte dotatie was, wordt nu omwille van de klaarheid een gewestbevoegdheid.

Spreker heeft geen enkel probleem met de PSC-amendementen. Hij bevestigt de volledige tariefautonomie die de gewesten krijgen door de mogelijkheid om belastingen te verlagen of te verhogen. Ze kunnen dus iedere beweging van de overheid op die belastingen neutraliseren en zijn wel degelijk bevoegd over hun belasting. Er komt dus een reële, zij het niet volledige fiscale autonomie. De spreker ziet wel heil in de regelingen omtrent de Vlaamse schepenen in Brussel.

Als conclusie bevestigt de spreker dat hij een uitgesproken voorstander van het Lambermontakkoord is. Een volgende spreker vindt het ontwerp een aanzienlijke verbetering vergeleken bij de inhoud van de huidige financieringswet. Hij is voorstander van volledige fiscale autonomie, maar begrijpt dat ze op dit ogenblik nog niet haalbaar is. Ondanks de lange termijn zal het ontwerp leiden tot een betere verdeling. Niet de voor Vlaanderen ideale oplossing, maar de haalbare oplossing moet naar voren worden geschoven en dat is gebeurd. Alles heeft een prijs. Concreet betekent dit dat de gewesten voortaan bevoegd zijn om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen vast te stellen van een twaalftal belastingen die rechtstreeks verband houden met het beleid waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Bovendien krijgen ze bepaalde bevoegdheden inzake inning van belastingen.

Ter verduidelijking: concreet kunnen de gewesten algemene verlagingen of verhogingen van de personenbelasting doorvoeren, zolang ze daarbij de progressiviteit van de belastingen niet verminderen, geen deloyale fiscale concurrentie voeren, de vastgestelde begrenzing eerbiedigen met een lichte stijging tussen 2001 en 2004 en hun materiële bevoegdheden eerbiedigen. Deze fiscale autonomie moet echter worden begeleid. Dat heeft niets te maken met "geen vertrouwen in de gewesten". Om fiscale concurrentie te voorkomen is er voorzien in strenge mechanismen, ja zelfs in samenwerkingsakkoorden.

Een andere spreker van de oppositie vindt dat de VLD nu dezelfde fout maakt als de CVP tijdens de vorige zittingsperiode, toen die partij in het Vlaamse parlement stoere communautaire standpunten innam, maar zich op het federale niveau, waar de voor Vlaanderen belangrijke beslissingen werden genomen, veel lankmoediger opstelde.

Hij illustreert dit met enkele uitspraken die VLD-verantwoordelijken tijdens de vorige zittingsperiode aflegden over de regionalisering van de vennootschapsbelasting, de overheidsuitgaven voor mobiliteit, de kostencompenserende socialezekerheidsuitgaven, de bevoegdheid inzake gezondheidszorg, gezinsbijslagen en hulp aan bejaarden en gehandicapten. Door de huidige ondoorzichtige financieringswet vinden volgens spreker de Vlamingen dat ze te veel betalen en de Walen dat ze te weinig krijgen. De hefbomen voor een economisch beleid moeten in Vlaamse handen komen, onder meer door het verlagen van de loonlasten. Tot besluit zegt hij dat de vergelijking van de Lambermont- en Lombardakkoorden met al die standpunten en eisen, die verder gaan dan de op 3 maart 1999 door het Vlaams parlement goedgekeurde resolutie, mager uitvalt.

Een andere spreker van de oppositie wees erop dat de Franstaligen tijdens de besprekingen het verwijt kregen dat zij systematisch de voor hen interessantste verdeelsleutel kozen, hetzij op basis van het leerlingenaantal, hetzij op basis van de lokalisatie van de ontvangsten van de personenbelasting waarbij. Zo werd onderwijs uitgespeeld tegenover landbouw, landbouw tegenover buitenlandse handel. Voor de sociale zekerheid wordt verder geprofiteerd van Vlaanderen en bijgevolg niet geregionaliseerd.

Een spreker van de meerderheid zegt vervolgens dat zijn partij nog steeds bereid is in eenzelfde staatsverband met de Franstaligen samen te leven. Dus moet er volgens hem voor de staatshervorming een vergelijk met hen worden gevonden. Als Lambermont er niet komt, blijft Vlaanderen zitten met de voor ons nadelige financieringswet. Het ontwerp is ten minste een stap in de goede richting.

Nog een andere spreker uit de oppositie verklaart waarom de leden van zijn fractie zich in de Kamer bij de vorige stemming hebben onthouden. De regering had namelijk argumenten en amendementen aanvaard die het risico op fiscale concurrentie beperken, mede ingegeven door het akkoord tussen de Franstalige partijen met het oog op een kwalitatief beter onderwijs. Spreker handhaaft evenwel een aantal punten van kritiek op het ontwerp, onder andere het totaal gebrek aan mechanismen die moeten voorkomen dat de fiscale autonomie uitmondt in een dramatische fiscale concurrentie. Fiscale concurrentie betekent namelijk dat de rijkste regio's de armste regio's ruïneren.

Spreker vindt het nog erger dat de overtreding van de regels die de fiscale autonomie van de gewesten inzake personenbelasting beperken, niet eens kan worden bestraft. Het is vooral onbegrijpelijk dat rood en groen zich met het ontwerp verzoenen. Volgens spreker blijft er voor hun beleid immers geen geld over.

Verdere punten van kritiek betreffen de verbreking van de solidariteit tussen de gemeenschappen, de vertraging van de herfinanciering van de gemeenschappen waardoor voor Wallonië het failliet dreigt, het ontbreken van een aangepaste financiering voor het Brusselse gewest en de confederale aard van de hervormingen, die blijkt uit de overdadige samenwerkingsakkoorden, waaraan de bijzondere wetgever het kan overlaten knelpunten te regelen die hijzelf niet kan oplossen. Dat heeft een dubbele ontsporing tot gevolg: de tweederde meerderheid wordt omzeild en het federale niveau wordt buiten de bespreking gehouden.

Een spreker van de meerderheid vindt dat vorige spreker van de oppositie zich te defensief en te pessimistisch opstelt over de economie in eigen gewest en zo de waarheid verdraait. Het klopt, zegt hij, dat de besprekingen rond Brussel nog niet voltooid zijn. Dat wordt overigens moeilijk, gelet op het aantal partijen dat erbij betrokken is. Beter ware het nieuwe bepalingen op te stellen die rekening houden met de eigen kenmerken van Brussel, en het overleg te voeren tussen het Brussels gewest en de federale staat. Spreker legt de nadruk op het feit dat er wel degelijk is voorzien in een bescherming tegen de mogelijke risico's van deloyale fiscale concurrentie.

In zijn antwoord zegt de minister dat hij het er niet mee eens is dat met dit ontwerp de opbrengst voor Vlaanderen minimaal is. De drie gewesten krijgen aanzienlijke fiscale bevoegdheden terwijl de financiering geleidelijk wordt aangepast aan de economische welvaart. Het ontwerp is evenmin een win for life voor de Franstalige gemeenschap. Het is overduidelijk dat het ontwerp voor beide gemeenschappen noodzakelijk is, aangezien de huidige financieringswet de middelen van de gemeenschappen in reële termen doet afnemen, terwijl de uitgaven een opwaartse druk ondergaan. De regionalisering van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling, het eurovignet, de registratierechten, de schenkingsrechten en het kijk- en luistergeld verruimen de fiscale autonomie van de gewesten met 140 miljard. Ook de overheveling van de personenbelasting is aanzienlijk, van 34 miljard tot 70 miljard in 2004. Tegen 2004 zullen de gewesten meer dan 50% van hun middelen verkrijgen door heffing van eigen belastingen. De omstreden meldingsplicht van heffingen is geenszins bevoogdend, maar enkel begeleidend en informatief bedoeld.

Een lid van de oppositie verwijt de regering dat ze niet heeft gekozen voor een versnelde afbouw van de overheidsschuld, wat een normale reflex moet zijn.

Over het hoofdstuk over Brussel en de artikelsgewijze bespreking zal collega Barbeaux verslag uitbrengen.

M. Michel Barbeaux (PSC), corapporteur. - Je m'efforcerai de résumer uniquement la discussion qui a eu lieu au sujet des articles ayant fait l'objet d'amendements.

Concernant l'article 1er, un membre a d'abord fait remarquer que, nulle part dans l'exposé des motifs, ne figurait de réponse aux observations générales formulées par le Conseil d'État. Le Conseil d'État commence en effet par signaler qu'il a disposé d'un laps de temps court pour rendre son avis et que l'avant-projet de loi spéciale qui lui était soumis se caractérisait par une grande technicité. Le Conseil d'État poursuit en observant que « divers articles du projet se caractérisent par une terminologie peu uniforme ». Le membre aimerait savoir si le gouvernement a tenu compte de cette remarque et précise que l'avis du Conseil d'État épingle de multiples renvois erronés à d'autres articles du projet. Le ministre lui répond qu'il a été tenu compte de ces remarques dans le contenu des accords de coopération, ainsi que dans certains articles du projet qui ont subi des modifications à la suite de cet avis. L'article 1er est adopté par dix voix et trois abstentions. C'est généralement le vote que l'on a constaté : soit dix voix et trois abstentions ; soit dix voix, deux contre et une abstention ; soit, parfois, onze voix, deux contre ou deux abstentions.

À l'article 2, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement qui vise à supprimer l'article. Les auteurs soulignent que l'article proposé retombe dans le travers fondamental du projet, à savoir le recours au système de dotations pour le financement des communautés. L'amendement est rejeté.

Concernant l'article 3, l'article 1er bis proposé de la loi spéciale de financement dispose que l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans cette loi et de l'autorité fédérale est réglé par un accord de coopération. MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement tendant à ce que les accords de coopération portent uniquement sur l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales. Mme Willame et moi-même déposons un amendement qui vise à remplacer cet article 1er bis par une disposition au terme de laquelle la politique fiscale menée par les entités fédérales et fédérées en matière d'impôts régionaux et de l'impôt des personnes physiques fait annuellement l'objet d'une concertation préalable au sein de la conférence interministérielle des Finances et du Budget. Ces deux amendements sont rejetés. L'article est adopté par dix voix pour, trois contre et une abstention.

Concernant l'article 4, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement qui vise à remplacer l'alinéa 1er de l'article 1er proposé par une disposition au terme de laquelle l'exercice des compétences fiscales conférées aux régions par la loi en projet ne peut créer de double imposition. L'amendement est rejeté.

À l'article 5, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement qui vise à supprimer cet article, lequel énumère en fait les impôts régionaux. Les auteurs de l'amendement considèrent en effet que la compétence fiscale des régions, y compris pour les impôts régionaux, relève directement de l'article 170 de la Constitution. M. Van Hauthem introduit un amendement qui vise à adapter l'article 3 proposé à la conception selon laquelle la Belgique se compose de trois États qui doivent chacun disposer d'une autonomie fiscale complète. Les deux amendements sont rejetés.

À l'article 6, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement qui vise à supprimer l'article. L'article 4 proposé limite en effet substantiellement les compétences des régions en ce qui concerne les impôts régionaux. L'autonomie fiscale des régions, disent les auteurs, s'en trouve vidée de sa substance. Mme Willame et moi-même introduisons un amendement qui vise à limiter, par contre, les compétences des régions en ce qui concerne ces impôts régionaux. Pour ce faire, il est notamment proposé de supprimer l'extension du pouvoir normatif des régions à la base d'imposition pour le précompte immobilier, les droits de succession et les droits de donation. Pour ces impôts, les régions ne seraient compétentes que pour modifier, suivant le cas, le taux d'imposition et les exonérations. Subsidiairement à cet amendement, Mme Willame et moi-même déposons deux amendements : l'un tend à supprimer l'article qui régionalise la base taxable du précompte immobilier pour éviter d'avoir, à l'avenir, des revenus cadastraux différents au niveau fédéral et au niveau régional ; l'autre tend à énoncer, dans l'article 4, paragraphe 2, portant sur les compétences des régions en matière de précompte immobilier, que la gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale est non pas réglée par un accord de coopération mais confiée à un organisme public, à savoir l'Agence de l'information patrimoniale, qui est créée par la loi elle-même et non par un accord de coopération.

Un membre de la commission est d'avis que ce dernier amendement est contraire à la philosophie du projet de loi. Il n'est pas conforme à la logique fédérale que le législateur fédéral spécial et le pouvoir exécutif fédéral déterminent unilatéralement la manière dont les régions doivent exercer leurs compétences pour ce qui est de la gestion conjointe de la documentation patrimoniale.

M. Van Hauthem dépose un amendement qui vise à donner compétence aux entités fédérées en ce qui concerne le taux d'imposition, la base imposable et les exonérations des impôts régionaux.

Les amendements sont rejetés.

À l'article 7, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement tendant à supprimer cet article, qui détermine la localisation des impôts régionaux.

Les auteurs jugent le texte de l'article 7 illisible. Ils estiment en outre préférable de le ranger parmi les dispositions transitoires, vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les régions doivent pouvoir exercer leurs compétences fiscales sur la base de l'article 170 de la Constitution.

Mme Willame et moi-même déposons un amendement qui vise à remplacer l'article 7 par une disposition reprenant, pour l'essentiel, les critères de localisation des impôts régionaux qui prévalent actuellement dans la loi spéciale du 16 janvier 1989. Nous déposons également cinq amendements subsidiaires.

En ce qui concerne les modifications proposées dans les amendements nos 33 à 35, l'un des auteurs rappelle que, selon le projet actuel, dans l'hypothèse où plusieurs biens de valeurs presque égales doivent être pris en considération, les droits sont attribués à la région où se trouve le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé. Les auteurs de l'amendement estimeraient plus judicieux de prendre en considération non pas le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé, mais l'ensemble des revenus cadastraux, et d'attribuer les droits à la région où le montant cumulé du revenu cadastral des différents biens est le plus élevé.

L'amendement n° 36 des mêmes auteurs vise à compléter l'article 5, paragraphe 2, 9°, proposé, par une disposition selon laquelle l'exercice par les régions de leurs compétences en matière de redevance radio et télévision est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération.

Les amendements sont rejetés.

À l'article 8, seule une modification de forme est apportée - et considérée comme une correction - dans la version française.

À l'article 9, MM. Van Cauwenberghe et Caluwé déposent un amendement visant à ajouter « l'impôt des sociétés » après les mots « l'impôt des personnes physiques », sur lequel les régions peuvent percevoir des augmentations ou accorder des remises.

L'intervenant constate que le projet à l'examen ne comporte pas la moindre disposition à propos de l'impôt des sociétés. Selon lui, l'amendement vise à combler cette lacune.

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un second amendement visant à supprimer le mot « générales » après les termes « réductions et augmentations fiscales générales ». Ce mot paraît en effet superflu et pourrait donner lieu à des interprétations restrictives du pouvoir des régions de mettre en oeuvre des réductions et des augmentations fiscales.

Mme Willame et moi-même déposons un amendement visant à remplacer l'article 9 par un texte qui ne prévoit pas, pour les régions, le droit d'établir des réductions et des augmentations fiscales générales liées aux compétences des régions. Interrogé par l'auditeur du Conseil d'État, le fonctionnaire délégué est resté en défaut de fournir le moindre exemple concret d'une telle mesure qui serait compatible avec le respect de la règle interdisant de diminuer la progressivité de l'impôt. Selon l'amendement, les régions peuvent établir, à l'instar des communes, des centimes additionnels ainsi que des « soustractionnels », et des suppléments aux quotités exemptées, ce qui équivaut à accorder une réduction du montant de l'impôt indépendamment de la hauteur du revenu imposable.

Les mêmes auteurs déposent, à titre subsidiaire, un amendement tendant à supprimer le 2° de l'article 9, car cette disposition accroît substantiellement, selon eux, les risques de délocalisations fiscales et de concurrence fiscale dommageable entre entités fédérées.

M. Van Hauthem dépose un amendement qui vise à remplacer l'article 9 par une disposition selon laquelle l'article 6 de la loi spéciale est abrogé.

Ces amendements sont rejetés.

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement tendant à insérer un article 9bis nouveau, qui vise à ajouter la mention de l'impôt des sociétés à l'article 6 de la loi spéciale de financement. L'amendement est rejeté.

À l'article 11, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement tendant à apporter deux modifications à l'article 9, paragraphe premier, proposé. La première modification vise à supprimer les alinéas 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe. Ces alinéas encadrent et limitent l'autonomie fiscale des régions. La seconde consiste à compléter l'alinéa premier par une disposition permettant au Roi, par un arrêté délibéré en conseil des ministres, et approuvé par les gouvernements concernés, d'imposer un pourcentage maximum relatif aux centimes additionnels, remises, réductions et augmentations d'impôt en question.

Les auteurs déposent un amendement subsidiaire par lequel ils suggèrent de compléter l'article 9, paragraphe premier, alinéa 3, proposé, par la disposition suivante : « Dès que les régions auront fait usage de leur compétence prévue à l'article 6, paragraphe 2, alinéa premier, 4°, les assiettes des impôts afférentes aux compétences des régions ne pourront plus être modifiées par l'autorité fédérale qu'avec l'accord des régions. »

Un troisième amendement vise à supprimer le mot « générales » après les mots « des réductions et des augmentations fiscales ».

Suite à l'avis du Conseil d'État, Mme Willame et moi-même déposons un amendement visant à remplacer le 1° de l'article 9, proposé par une disposition en vertu de laquelle les régions peuvent instaurer, sans dépasser les pourcentages maximums légaux, des réductions forfaitaires ou proportionnelles et des centimes additionnels proportionnels. Il est donc proposé d'interdire les augmentations forfaitaires qui modifieraient la progressivité de l'impôt.

Ces amendements sont rejetés.

À l'article 12, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement visant à supprimer cet article que le Conseil d'État juge inconstitutionnel Ils déposent un amendement subsidiaire, visant à supprimer les mots « Sans préjudice de ses compétences générales » afin d'éviter toute ambiguïté quant au lien qui existe entre la nouvelle compétence consultative de la Cour des comptes et les compétences générales de cette cour.

Mme Willame et moi-même déposons un amendement qui tend à remplacer les mots « pour avis » par les mots « pour avis conforme », ce qui renforce le pouvoir de la Cour des comptes. Cet amendement sera retiré après discussion au sein de la commission.

Un deuxième amendement est déposé par Mme Willame et moi-même, visant à préciser que la compétence d'avis attribuée à la Cour des comptes porte également sur l'interdiction de toute concurrence fiscale déloyale.

M. Van Hauthem dépose un amendement visant à supprimer les mots « dans le cadre du respect de la loyauté fiscale ». Le motif est que pareille disposition est subjective et n'a dès lors pas sa place dans un texte de loi.

Ces amendements sont rejetés.

À l'article 15, M. Van Hauthem dépose un amendement qui vise à supprimer l'article 33 de la loi spéciale. Cet article lie la croissance de la part de l'IPP, transférée aux régions, à la croissance du PNB. L'amendement est rejeté.

À l'article 17, Mme Willame et moi-même déposons un amendement visant à supprimer la liaison à l'indice des prix à la consommation du montant de la partie qui est déduite de la dotation à l'IPP pour le calcul des moyens alloués à la Région de Bruxelles-Capitale. Cet amendement est rejeté.

À l'article 18, M. Van Hauthem dépose un amendement visant à remplacer l'article 34 proposé par une disposition selon laquelle les moyens par entité fédérée sont constitués du produit des impôts des entités fédérées. L'amendement est rejeté.

À l'article19, M. Van Hauthem dépose un amendement visant à supprimer l'article 35 de la loi spéciale. Cet article concerne le droit de tirage dans le cadre des programmes de résorption du chômage. L'amendement est rejeté.

Aux articles 20, 21 et 22, Mme Willame et moi-même déposons des amendement visant à supprimer ces articles qui opèrent des transferts financiers aux régions en vue de financer le transfert de compétences en matière d'agriculture, d'établissements scientifiques et de commerce extérieur. Ces amendements sont rejetés.

À l'article 25, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement visant à supprimer le 3º de l'article 36 proposé relatif à la compensation en faveur des communautés pour la régionalisation de la redevance radiotélévision. M. Van Hauthem dépose un amendement visant à supprimer l'article 36 de la loi spéciale qui organise le financement des communautés. Ces amendements sont rejetés.

À l'article 26, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement qui vise à supprimer cet article qui exécute le refinancement des communautés. Mme Willame et moi-même déposons, en revanche, un amendement visant à accroître de 4 milliards le montant du refinancement des communautés pour l'exercice 2002. M. Van Hauthem dépose un amendement qui vise à supprimer le système des dotations. Ces amendements sont rejetés.

À l'article 27, M. Van Hauthem dépose un amendement qui vise à supprimer l'augmentation de la dotation aux communautés et à répartir la dotation existant entre les entités fédérées flamande, wallonne et germanophone sur la base du produit de l'IPP localisé dans ces entités. Il dépose un amendement subsidiaire qui vise à répartir tant la dotation supplémentaire que la dotation existante entre les entités fédérées flamande, wallonne et germanophone sur la base du produit de l'IPP. Ces amendements sont rejetés.

À l'article 29, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement qui vise à supprimer cet article qui répartit progressivement l'augmentation de la masse TVA sur la base de la répartition de l'IPP. Par contre, Mme Willame et moi-même déposons un amendement qui vise à prendre comme critère de répartition le nombre d'élève régulièrement inscrits, âgés de 6 à 18 ans, dans chacune des communautés. Ces amendements sont rejetés.

À l'article 33, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement visant à supprimer l'article portant sur la dotation compensatoire de la redevance radio-télévision. Il en est de même de M. Van Hauthem. Ces amendements sont rejetés.

Des amendements du même type sont déposés à l'article 34 et sont également rejetés.

À l'article 37, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement visant à supprimer l'article. Les auteurs renvoient à l'avis du Conseil d'État. L'amendement est donc rejeté.

À l'article 40, M. Van Hauthem dépose un amendement visant à supprimer l'article 62 de la loi spéciale de financement. Il s'agit de l'article qui exécute le financement des études des étudiants étrangers. Il dépose un amendement subsidiaire visant à répartir entre la Communauté flamande et la Communauté française les crédits prévus au budget de l'État pour le financement de l'enseignement universitaire dispensé à des étudiants étrangers en tenant compte de la localisation des recettes de l'impôt des personnes physiques. L'amendement est rejeté.

À l'article 41, M. Van Hauthem dépose un amendement, aux termes duquel la part du bénéfice à répartir de la Loterie nationale, attribué aux communautés est augmentée de 50% au moins. L'amendement est rejeté.

À l'article 42, Mme Willame et moi-même déposons un amendement visant à supprimer le crédit budgétaire finançant le transfert du Jardin botanique national de Belgique. M. Van Hauthem dépose un amendement visant à transférer l'intégralité des moyens disponibles pour le Jardin botanique national à la Communauté flamande. Les deux amendements sont rejetés.

Aux articles 42bis, 42ter, 42quater proposés par Mme Willame et moi-même, nous visons un refinancement complémentaire de la Région de Bruxelles-Capitale compte tenu de sa fonction de capitale nationale, une augmentation des crédits compensant la mainmorte, en faisant passer de 72 à 95% le taux de compensation de la non-perception des centimes additionnels communaux au précompte immobilier et, enfin, une augmentation de la dotation spéciale accordée à la Ville de Bruxelles. Les amendements sont rejetés.

L'amendement à l'article 43 déposé par les mêmes auteurs vise à lier la dotation prévue pour la Ville de Bruxelles, non seulement à l'indice des prix à la consommation, mais aussi à la croissance réelle du produit intérieur brut. Un autre amendement vise à augmenter de 500 millions la dotation à la Commission communautaire commune. Ces amendements sont rejetés.

À l'article 54, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement visant à supprimer l'alinéa 3 de l'article 46bis proposé. Cet alinéa détermine la répartition entre les communes bruxelloises du milliard supplémentaire transféré à la Région de Bruxelles-Capitale. MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement visant à remplacer, dans la première phrase de l'article 46bis proposé, l'année 2002 par l'année 2007, soit à reporter le nouveau système proposé après les prochaines élections communales. Mme Willame et moi-même déposons un amendement visant à dissocier le financement complémentaire des communes bruxelloises, de la désignation préalable d'un échevin néerlandophone. Les amendements sont rejetés.

À l'article 57, Mme Willame et moi-même déposons un amendement visant à supprimer l'article parce qu'il ouvre la porte à un processus de régionalisation indésirable de la coopération au développement. L'amendement est rejeté.

MM. Vandenberghe et Caluwé proposent un article 57bis (nouveau) aux termes duquel, jusqu'à l'entrée en vigueur de la compétence fiscale des régions, conformément à l'article 170, §2, de la Constitution, en ce qui concerne les impôts visés à l'article 57bis, et le 31 décembre 2004 au plus tard, ces impôts sont attribués aux régions en fonction de leur localisation. L'amendement est rejeté.

MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement visant à insérer un article 57ter (nouveau), aux termes duquel les articles 33 à 35ter de la loi spéciale de financement cesseront d'être applicables dès que la compétence fiscale des régions sera devenue effective, et au plus tard le 31 décembre 2004. Cet amendement est rejeté.

À l'article 58, MM. Vandenberghe et Caluwé déposent un amendement visant à lier l'entrée en vigueur de la loi en projet à celle de la loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, discuté aujourd'hui à la Chambre. Il prévoit en outre que l'article 26 de la future loi cessera de produire ses effets dès que la Cour d'arbitrage aura annulé les dispositions de l'article 4 de la loi spéciale susvisée portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés en matière de lois communales et provinciales. M. Van Hauthem dépose un amendement qui, dans le même sens, lie également l'entrée en vigueur de la loi en projet à la loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés. Les amendements sont rejetés.

Avant le vote final sur l'ensemble, plusieurs membres de la commission déclarent, au nom de la majorité, qu'ils ne souhaitent voter ce projet de loi spéciale en séance plénière qu'après que la Chambre des Représentants ait adopté, sans le modifier, le projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Les auteurs des amendements nos 27 et 79, appartenant au CVP et au Vlaams Blok, font remarquer que cette manoeuvre politique ne sera pas nécessaire si leurs amendements subordonnant l'entrée en vigueur de chaque loi à celle de l'autre sont adoptés. Un membre s'oppose à cette liaison entre les deux lois. Les deux projets de loi spéciale sont indépendants, si bien que leur entrée en vigueur et leur vote ne doivent pas coïncider.

L'ensemble du projet de loi spéciale ainsi corrigé mais non amendé, comme l'a annoncé M. Geens tout à l'heure, a été adopté par 10 voix contre 2 et une abstention. Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Enfin, monsieur le président, je ne voudrais pas terminer sans remercier les services de la commission pour leur travail à la fois synthétique et tout à fait objectif.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Het onderdeel van het Lambermontakkoord dat over de financiering gaat luidt: Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. De titel alleen is al een groot eufemisme en eigenlijk een volkomen leugen. Herfinanciering van de gemeenschappen is wel een bescheiden uitdrukking voor de miljardendans. Bovendien is er van een uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten helemaal geen sprake. Integendeel, het gaat in feite over een inperking van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. Wat men in de titel helemaal niet durft te schrijven is dat de gemeenschapsfiscaliteit met het ontwerp volledig verdwijnt. Kortom, ondanks het feit dat de regering de kunst verstaat om een echte Orwelliaanse Newspeak te verspreiden, hebben wij zeer goede redenen om te vinden dat dit ontwerp te verwerpen is. Vooreerst is het te duur: het kost in 2001, 17 miljard en in 2020 zal het 200 miljard kosten. Ten tweede, daar staat tegenover dat er nauwelijks bevoegdheden bijkomen, in het totaal maximaal voor 7 miljard. De transfer van middelen is evenwel zo groot dat de Franstalige partijen vorige week reeds konden gaan samenzitten om te kijken hoe ze dat allemaal zouden verdelen. Ten derde, is het ontwerp eigenlijk moreel verwerpelijk. Ik neem de woorden over van de voorzitter van de partij van de eerste minister die zei dat grote stukken van het ontwerp efficiënt zijn, maar perfide. Alles heeft te maken met geld: veel geld tegen heel weinig bevoegdheden. Erger nog: geld tegen personen, heel veel geld voor de Brusselse gemeenten in ruil voor enkele prutsmandaten voor Vlamingen in die gemeenten. Tenslotte geld tegen principes. Eerst wordt er samen met ons terecht groot misbaar over gemaakt, dat met de verschillende ontwerpen de Grondwet op belangrijke punten wordt overtreden, maar die principiële bezwaren worden snel ingeslikt in ruil voor middelen.

Wat nu voorligt, staat in schril contrast tot de resoluties die door verschillende Vlaamse partijen vóór de verkiezingen in het Vlaams Parlement samen werden voorbereid. Ik herinner even aan wat het Vlaams Parlement in zijn resolutie van 1999 met betrekking tot de fiscaliteit naar voren schoof. Misschien zal dat het stemgedrag van de heer Vankrunkelsven alsnog kunnen beïnvloeden. De resolutie luidde als volgt:

"1° de volledige bevoegdheid inzake de huidige gewestelijke belastingen, de belastingen op de inverkeerstelling, het eurovignet, de volledige registratierechten, de schenkingsrechten, moeten worden overgedragen aan de deelstaten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2° de fiscale autonomie van de deelstaten dient in de eerste plaats versterkt via de volledige overdracht van bevoegdheid inzake de personenbelasting. Voor de operationalisering hiervan in Brussel dient een specifieke regeling uitgewerkt te worden. Er dient een voldoende fiscaal draagvlak te worden behouden voor de uitoefening van de bevoegdheden van de federale overheid.

3° de bevoegdheid inzake de belastbare basis en het tarief inzake de vennootschapsbelasting blijven federaal, maar met mogelijkheid tot ristornering van de opbrengsten aan de deelstaten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens een nader te bepalen verdeelsleutel. De deelstaten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen binnen afgesproken grenzen autonoom en op eigen kosten fiscale tegemoetkomingen in de vennootschapsbelasting toekennen voor de aangelegenheden waarvoor ze bevoegd zijn".

In vergelijking met het programma van de belangrijkste meerderheidspartij, de VLD, was dit een heel gematigde resolutie. De CVP werd in het Vlaams Parlement door de VLD verweten dat ze te gematigd was. Het Vlaams Blok heeft er zelfs niet over willen stemmen.

Om aan te tonen dat de resoluties van voor de verkiezingen bijzonder gematigd waren, citeer ik de huidige eerste minister, die in een interview met de krant Le Soir van 26 april 1998 zijn plan over de fiscale autonomie toelichtte.

« Dans ce plan, l'ensemble des instruments socio-économiques sont attribués aux Régions. Pour financer cela, il faut donner une autonomie fiscale aux entités fédérées et à l'État fédéral. Celui-ci disposerait encore de la base des impôts indirects et des cotisations sociales sur les salaires nécessaires pour le paiement des allocations de chômage et des pensions. Les Régions disposeraient d'une base constituée par les impôts des personnes - 1.100 milliards de recettes totales - et des sociétés - 270 milliards - et les cotisations sociales sur les revenus afin de financer les allocations familiales et les soins de santé.

Nous estimons à 1.275 milliards la masse financière à transférer vers les Régions. Aujourd'hui, la répartition des moyens budgétaires entre État fédéral et Régions s'établit à 75% - 25%. Dans notre plan, le rapport serait inversé pour s'établir à 43% pour le fédéral et 57% pour les Régions. »

Dat was het voorstel van de huidige eerste minister, één jaar vóór hij premier werd. Ik herinner me de kritiek die werd uitgebracht op een andere eerste minister, toevallig ook uit Gent, omdat hij zich niet volledig hield aan de manifesten die hij dertig jaar eerder aan de universiteit of als jongerenvoorzitter geschreven had. Men sprak toen voortdurend over opportunisme en verraad. Vandaag vindt men het normaal dat de huidige eerste minister, één jaar later al, een complete ommezwaai maakt. Het maakt het mij echter moeilijk om het respect te houden.

Zoals ik al zei, houdt dit ontwerp in belangrijke mate het versterken van het consumptiefederalisme in.

De zogenaamde BTW-dotatie heeft met BTW niet veel te maken en is een pure dotatie, die wordt verdeeld volgens het aantal leerlingen. Vroeger gebeurde dit volgens een verdeelsleutel, maar sinds het Sint-Elooisakkoord worden de leerlingen opnieuw geteld.

In de vroegere financieringswet werd bepaald dat die dotatie slechts toenam met de index. De voorbije jaren heeft men voor bijkomende bevoegdheden, en dus bijkomende financiering, telkens geen gebruik gemaakt van de verhoging van deze dotatie maar van een toename van de geristorneerde personenbelasting. Bovendien kon men aannemen dat, als men maatregelen zou nemen met het oog op een vermindering van de transfers, deze dotatie als eerste in aanmerking zou komen.

In plaats van deze dotatie door personenbelasting te vervangen, wat voor mij over een bepaalde periode mag gebeuren, laat men ze te eeuwigen dage bestaan. Meer zelfs, ze wordt vermeerderd en gekoppeld aan de groei. De eerstkomende jaren neemt de financiering op basis van het aantal leerlingen toe. Die zorgt nu reeds voor solidariteit namelijk een transfer van de Vlaamse Gemeenschap naar de Franse Gemeenschap ten bedrage van 25 miljard. Nadien wordt die toename weliswaar opnieuw afgebouwd, maar ik begrijp niet dat de grijze eminentie van een deel van de Volksunie beweert dat het om een vermindering van de transfers gaat. Ik herhaal dat men ze eerst verhoogt en nadien geleidelijk aan afbouwt om terug te komen op het huidige niveau. Ik weet ook wel dat die persoon werd opgeleid bij de jezuïeten, maar aan de mate dat men het Jezuïtisme kan toepassen, zijn toch wel grenzen. Het opnieuw afbouwen van een toegeving kan men immers niet beschouwen als een verbetering van de bestaande situatie.

Bij de onderhandelingen over het ook door de Volksunie verfoeide Sint-Elooisakkoord verklaarde de Volksunie dat ze wel een maal kon instemmen met de verdeling op basis van het aantal leerlingen, maar dat dit systeem zo snel mogelijk moest worden afgebouwd. Nu zal het evenwel te eeuwigen dage blijven voortbestaan.

Elk jaar opnieuw zal men de leerlingen tellen, wat overigens ongecontroleerd gebeurt. Bij de telling die voor 15 mei 2001 heeft plaatsgevonden blijkt dat de schoolbevolking van de zes- tot achttienjarigen van de Vlaamse Gemeenschap met een tiende procent is toegenomen en deze van de Franse Gemeenschap met vier tiende procent, terwijl de leerlingenpopulatie volgens het NIS in absolute termen met een tiende procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Met andere woorden, de totale schoolbevolking zou volgens de telling zijn toegenomen hoewel ze volgens het NIS verminderd zou zijn. Voor zes tiende procent kinderen, die uit het niets opgedoken zijn maar volgens het NIS niet bestaan, worden subsidies uitgekeerd.

Dit mysterie zou ik graag ophelderen. Men verbiedt me echter deze cijfers te controleren. Een half jaar geleden verbood het Rekenhof, nochtans een instelling van het Parlement, me formeel de cd-rom van vorig jaar in te kijken. Die zou in verzegelde bewaring zijn; een staatsgeheim dus waarin niemand enig inzicht mag krijgen. Waarschijnlijk bevat de cd zoveel fraude dat bekendmaking ons land compleet op stelten zou zetten.

Tweede punt van kritiek: dit is geen uitbreiding van de fiscale bevoegdheid inzake personenbelasting. Volgens de huidige financieringswet kunnen de gewesten op de personenbelasting opcentiemen heffen en kortingen toestaan. In de praktijk kan dit zonder beperking, ook al kan de federale overheid theoretisch wel een procentuele beperking opleggen. Ze heeft dat de voorbije tien jaar echter nooit gedaan en ik kan me ook moeilijk voorstellen dat ze dit zal doen - al weet men dat met de huidige regering nooit - want de Ministerraad is toch nog altijd paritair samengesteld. Er zijn ooit wel pogingen geweest om een maximumpercentage op te leggen, maar de Vlaamse ministers hebben zich daar altijd tegen verzet. Terwijl kortingen in het verleden vrij konden, maar niet werden gegeven omdat we eerst uit de budgettaire problemen dienden te geraken, worden ze nu, hoewel de budgettaire ruimte er wel is, in een zeer stringent kader gestopt. Ten eerste is er een procentuele beperking. De eerste jaren mag het totaal aan kortingen maximaal 3% bedragen. Daarna mag het geleidelijk toenemen tot 6%, maar dat is nog altijd minder dan de autonomie van de meeste gemeenten. Bovendien zijn de kortingen altijd onderworpen aan tal van controles. Het gewest moet zijn plannen eerst melden bij de andere gewesten en de federale regering. Er wordt nagegaan of ze technisch wel uitvoerbaar zijn. Hoe snel is er niet één of andere belastingadministratie die zegt dat iets niet kan? En als het niet kan, mag het ook niet. Het Rekenhof - we weten sinds de telling van de leerlingen wat deze instelling waard is - moet nagaan of de progressiviteit niet in het gedrang komt, terwijl niemand kan zeggen wat "progressiviteit" eigenlijk betekent. Op basis van zeer vage termen moet het Rekenhof nagaan of verschillende aspecten van het systeem niet in het gedrang komen. Het resultaat is dat de relatief beperkte bevoegdheden die de gewesten op het ogenblik hebben op het terrein van de personenbelasting, nog verkleind worden. De facto is de fiscale autonomie van een Belgische gemeente groter dan die van de gewesten. Kunt u zich voorstellen dat een gemeente die beslist een bepaald percentage aanvullende personenbelasting te heffen, dit eerst moet voorleggen om na te gaan of het technisch uitvoerbaar is en of de progressiviteit niet wordt aangetast? Dat ze bovendien moet overleggen met de omliggende gemeenten om na te gaan of er geen distorsies in de fiscaliteit ontstaan? Dat zou geen enkele gemeente aanvaarden. De gewesten aanvaarden het wel.

Er wordt beweerd dat de eigen gewestelijke belastingen toenemen, maar wie de tekst van het ontwerp concreet bekijkt en de kleine lettertjes leest, komt tot de conclusie dat ook op deze punten de autonomie uitermate wordt beperkt. Als voorbeeld neem ik de belasting op de inverkeerstelling en het eurovignet, die worden overgedragen. De gewesten kunnen voortaan zelf het tarief bepalen. Blijkbaar draagt men precies die belastingen over die het eerst voor afschaffing of vermindering in aanmerking komen. Het kijk- en luistergeld wordt overgedragen om het af te schaffen. Men zegt vaak dat de fiscale kosten voor het bezit van een wagen zouden moeten verminderen en de fiscale kosten voor het gebruik ervan zouden moeten stijgen. De kosten voor het gebruik van de wagen blijven federaal bepaald, de kosten voor het bezit ervan worden geregionaliseerd. Hierdoor zullen de inkomsten van de gewesten ook dalen.

De vraag is of de gewesten het wel kunnen. Voor elk onderdeel moeten ze immers voorafgaandelijk een samenwerkingsakkoord sluiten met de andere gewesten, die een vetorecht hebben. Theoretisch krijgen de gewesten voor deze kleinere belastingen fiscale autonomie, maar in de praktijk wordt ook deze autonomie aan banden gelegd.

In de resolutie van het Vlaams parlement stond nog een en ander over de vennootschapsbelasting. In dit ontwerp is daar evenwel niets van te bespeuren, er is zelfs geen sprake van ristorneren. De grootste kritiek is dat de gemeenschapsbelasting totaal wordt afgeschaft; zo wordt het kijk- en luistergeld overgeheveld naar de gewesten. In tegenstelling tot de gemeenschappen krijgen de gewesten niet de mogelijkheid om kortingen op de personenbelasting toe te kennen, er zijn daar nochtans zeer goede redenen voor. De gemeenschappen zouden bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen hoe een goede gezinsfiscaliteit er zou kunnen uitzien. Dit is geen toeval. Iedereen weet dat de fiscaliteit en de rechtstreekse uitkeringen voor de gemeenschappen in Brussel technische moeilijkheden oplevert. Er moeten systemen worden ontwikkeld. De heer Moureaux heeft in het verleden systemen ontwikkeld gebaseerd op een 80/20 regeling. Eens zo een systeem is ontwikkeld, valt echter een belangrijke belemmering weg om delen van de sociale zekerheid naar de gemeenschappen over te hevelen. Dit is dus een doelbewuste keuze, want door de mogelijkheid van enige fiscaliteit te schrappen is ook het spook van het opsplitsen van delen van de sociale zekerheid verdwenen.

Het verbaast me dus niet dat dit ontwerp in de Kamer geen enkele tegenstem van de Franstaligen kreeg. Het verwondert me zelfs dat er enkele onthoudingen waren. Als verkozene uit het Franstalig landsgedeelte zou ik zeker ja stemmen. De herfinanciering biedt immers op korte termijn veel mogelijkheden en vormt een belemmering voor heel wat zaken waarvoor de Franstaligen schrik hebben. Het is enkel wanneer ik dieper zou doordenken op de toekomst van mijn streek, dat ik wat twijfels zou hebben omdat dit ontwerp Wallonië niet de noodzakelijke bevoegdheden biedt om de eigen specifiek sociaal-economische problemen op te lossen, maar dit laatste niet te na gesproken zou ik dit ontwerp als verkozene uit, laat het ons maar zeggen, Dinant bijvoorbeeld, volmondig goedkeuren.

Wat me wel verbaast, is dat dit ontwerp in de Kamer een meerderheid kon halen in de Nederlandse taalgroep. Als we de inhoud ervan vergelijken met de standpunten die het Vlaams Parlement heeft ingenomen of met de verkiezingsbeloftes van VU en VLD, dan is dat totaal niet te verstaan. Dit is niet evenwichtig. Bovendien blijft de regering maar doorgaan met middelen aan de Franse Gemeenschap toe te kennen. Voor morgenavond zal het Brussels Gewest er ook nog wel een paar miljarden bij krijgen, want iedereen die aan Franstalige kant iets vraagt, kan het krijgen. Wat zien de Vlamingen van de meerderheid in godsnaam in dit ontwerp? Hoe kunnen zij dit goedkeuren? Ik heb nog altijd geen afdoend antwoord gekregen op die vraag.

M. Michel Barbeaux (PSC). - J'expliquerai tout à l'heure les réserves que nous avons encore, compte tenu des importantes concessions faites aux partis flamands.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - U hebt gelijk dat u dat doet, mijnheer Barbeaux, want er liggen nog een paar miljarden in de weegschaal en in de komende 36 uur gaat er zeker nog 4 à 5 miljard bijkomen. Ik kan u alleen maar feliciteren met uw onderhandelingswijze om het onderste uit de kan te vragen en te krijgen.

M. Philippe Moureaux (PS). - Il est périlleux ou facile de succéder à M. Caluwé. En effet, il vient d'expliquer, sans doute de façon exagérée, pourquoi en tant qu'élus de Bruxelles et représentant d'élus de Wallonie et de Bruxelles nous avons quelques raisons d'approuver ce projet. Je voudrais cependant rassurer, ou inquiéter, M. Caluwé : ces raisons dépassent largement l'appartenance communautaire et tiennent pour l'essentiel au souhait d'un équilibre fédéral dans ce pays.

Le projet de loi qui est soumis à notre examen constitue la traduction légistique de certains aspects des accords politiques dits du Lambermont et du Lombard. Il est intrinsèquement lié au projet de loi portant transfert de compétences aux Régions et aux Communautés déjà voté par notre assemblée et qui est actuellement examiné par la Chambre des représentants.

Lors de l'examen de ce premier projet de loi, j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer pourquoi le parti socialiste considérait qu'il y avait un ensemble équilibré quand on prenait comme un tout ces deux projets principaux et les projets annexes à majorité simple qui les complètent. Quand on veut porter un jugement sur ces accords, il est évidemment périlleux d'isoler un texte par rapport à l'autre. Je ne reviendrai pas longuement sur ce sujet : je me contenterai de rappeler une fois encore qu'à nos yeux, il est nécessaire de lier ces deux projets de loi.

Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'aujourd'hui, le sort du projet qui nous est soumis dépend peut-être moins des dispositions qu'il contient que du vote de l'autre volet des accords par la Chambre des représentants. La situation peut paraître étonnante ; mais c'est la réalité politique. Ceux qui souhaitent que ce projet-ci puisse porter tous ses effets dans les années qui viennent doivent évidemment réfléchir aussi à la manière dont leur formation politique devra se prononcer à la Chambre.

Le présent projet de loi comporte plusieurs volets.

Il opère un refinancement important des Communautés ; il octroie une plus grande autonomie fiscale aux Régions ; il prévoit également de nouveaux moyens financiers, notamment au profit des institutions bruxelloises.

La question du refinancement des Communautés a été l'un des principaux enjeux de l'ensemble des négociations des accords institutionnels du Lambermont.

Dans les deux parties du pays - ou dans les trois ou quatre parties du pays - il existe en effet une volonté forte de réinvestir dans les secteurs de l'enseignement, de la culture et de l'aide aux personnes.

À l'heure où les efforts réalisés par l'ensemble de nos concitoyens permettent d'entrevoir des perspectives budgétaires favorables, il aurait été incompréhensible que ces secteurs, vitaux pour notre société et si durement touchés par les années d'austérité, ne bénéficient pas de l'embellie économique.

Pour la Communauté française en particulier - ce n'est un secret pour personne - il était temps. En 1992 déjà, la question de son refinancement avait été au coeur des accords de la Saint-Michel et de la Saint-Quentin. La solidarité intrafrancophone, notamment traduite par ces accords, avait permis, chichement, à la Communauté d'avoir les moyens nécessaires à sa survie.

Cette survie s'est faite à prix élevé. La formation politique que je représente sait mieux que toute autre à quel point les mesures d'économie, qui étaient indispensables, ont été douloureuses et difficiles à expliquer.

Aujourd'hui, chacun sait qu'il n'est plus possible d'aller vers de nouveaux plans d'économies en ce qui concerne la Communauté française, sans mettre en danger l'essentiel, c'est-à-dire le coeur même des compétences de cette Communauté.

La qualité de notre enseignement serait gravement menacée. Quant aux autres secteurs - la culture, l'aide aux personnes, l'aide à la jeunesse, le sport - l'intervention de la Communauté française à leur égard serait remise en question.

Incapable de jouer son rôle, il faudrait rapidement constater la faillite et établir ce qu'on appellerait en termes économiques un « concordat », qui pourrait conduire à la disparition de la solidarité entre francophones. On se dirigerait vers des périls graves. En tout cas, j'ai du mal à comprendre que certains qui se déclarent les grands champions de la Communauté française et de la francophonie puissent faire l'impasse sur les risques qu'ils feraient courir à cette notion.

Ce projet de loi qui, me semble-t-il, est respectueux de l'ensemble de nos communautés - parce qu'il apporte aussi beaucoup à la Communauté flamande, il ne faut pas jouer au nombrilisme sur ce plan - est évidemment fondamental pour la Communauté Wallonie-Bruxelles. Il permet en quelque sorte d'inverser une tendance négative.

Plutôt que de contraindre les responsables politiques de cette Communauté, à l'entame de chaque conclave budgétaire, à de nouvelles mesures d'économie, nous avons voulu doter cette institution de moyens nécessaires pour développer à nouveau une politique volontariste.

Si le refinancement escompté a lieu, chaque élève, jeune, enseignant, chercheur, éducateur, sportif, chaque acteur du monde culturel pourra se tourner, même s'il n'a pas la certitude d'une aide immédiate, vers l'institution qui doit l'aider et dont il dépend ; il pourra faire valoir ses droits de façon honnête. Ce sera vrai en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. C'est un élément tout à fait fondamental. C'est un réinvestissement en capital humain. À mes yeux, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que ce réinvestissement massif concerne l'ensemble de nos Communautés et bénéficie à l'ensemble des citoyens de ce pays.

En quelques mots, voici en quoi consistera ce refinancement. Comme vous le savez, la loi du 16 janvier 1989 avait été rédigée dans un contexte économique morose et difficile, à une époque où la croissance économique était inexistante. C'est évidemment une des explications fondamentales des dispositifs qui avaient été mis en place à ce moment.

Le mécanisme de financement prévu pour les Communautés n'a pas intégré une donnée de croissance qui, à vision moyenne, paraissait ne pas devoir être envisagée. Or, ces dernières années, la dotation des Communautés a augmenté moins rapidement que la croissance nationale, créant ainsi un déséquilibre entre les recettes et les charges qu'elles devaient assurer, principalement le paiement du traitement des enseignants.

Pour sortir de cette situation inextricable, le présent projet de loi octroie non seulement une augmentation forfaitaire massive des moyens alloués aux Communautés mais, à partir de 2007, il lie également leur dotation à l'évolution du bien-être économique.

Par ailleurs, le présent projet confirme les accords de la Saint-Eloi fixant la clé de répartition des moyens entre les deux Communautés et les montants attribués pour le financement des étudiants étrangers.

Cette nouvelle clé, basée sur le nombre réel des élèves inscrits dans l'enseignement de chaque Communauté, sera favorable à la Communauté Wallonie-Bruxelles.

L'autonomie fiscale conférée aux régions a fait couler beaucoup d'encre.

Ne nous trompons cependant pas : ni la Région wallonne ni la Région bruxelloise ne doivent craindre ce volet du présent projet de loi. Tout d'abord parce que la rédaction, parfois obscure, des textes concernant les compétences fiscales des régions a souvent été la source de tensions communautaires qu'il faut dépasser. Cet élément a donc nuit à chacune des régions du pays.

Les débats du mois de juin 2000 autour des ristournes à l'impôt que la Flandre voulait accorder à tous ses habitants constituent un exemple récent de ce type de controverse.

En matière d'impôts régionaux, certaines notions mal définies ont également été la cause d'une grande insécurité juridique qui a d'ailleurs donné lieu à des recours devant la Cour d'arbitrage. Il en allait notamment ainsi en matière de droits de succession et de précompte immobilier.

Il était donc souhaitable, pour chacune des régions, que l'étendue de l'exercice de leurs compétences dans ces domaines soit précisée.

Ce projet apporte donc plus de cohérence et de clarté.

En effet, le transfert de compétences consacré par le présent projet de loi s'inscrit dans la logique de la construction fédérale qui confère aux régions une autonomie suffisante pour développer une économie propre. Serait-il cohérent, une fois cette économie propre développée, d'empêcher chaque région de défendre ses atouts économiques ?

L'objectif de ce transfert est de permettre que chaque entité fédérée dispose des compétences qui lui permettent de rencontrer au mieux les besoins de sa population et les spécificités de sa politique.

Dans ce cadre, il était cependant souhaitable de veiller à ce que ce transfert de compétences en matière fiscale ne mette pas en péril les institutions et les équilibres actuels.

En premier lieu, il était fondamental de s'assurer que l'État fédéral continue a disposer de moyens suffisants pour l'exercice de ses propres compétences.

Pour nous, socialistes, il s'agit plus particulièrement de préserver la sécurité sociale dont le maintien au niveau fédéral reste et restera toujours une exigence non négociable.

Le présent projet de loi répond à cette exigence en prévoyant que le budget fédéral sera compensé pour couvrir la perte de revenus encourue lors du transfert aux régions des recettes des nouveaux impôts.

Ensuite, il était également primordial de prévoir des mécanismes d'accompagnement de l'exercice des compétences fiscales afin d'assurer le respect de la loyauté fiscale et, ainsi, de la paix communautaire.

Le présent projet de loi contient de nombreuses garanties en ce sens.

Il instaure des mécanismes de collaboration pour coordonner l'échange d'informations et pour éviter la double imposition.

Il contraint les régions a signer des accords de coopération préalablement à l'exercice de la compétence en matière d'impôts pour lesquels les risques de migration fiscale sont les plus élevés.

Il met en place un mécanisme très élaboré de monitoring dans lequel interviennent à la fois la Cour des comptes et la Cour d'arbitrage.

Enfin, il indique clairement et exactement les marges dont disposent les régions pour développer une politique fiscale autonome et leur interdit de diminuer la progressivité de l'impôt.

Ces éléments constituent, pour le parti socialiste, autant de garanties que l'autonomie accordée aux régions ne représente un danger ni pour la cohérence actuelle du système fédéral, ni pour l'Union économique et monétaire, ni, fondamentalement, pour l'épanouissement d'une politique d'équité sociale.

En ce qui concerne le transfert de moyens budgétaires vers les régions, je me bornerai à évoquer brièvement ce transfert en matière d'agriculture et de commerce extérieur.

Il illustre à quel point les deux projets de loi exécutent les accords du Lambermont et du Lombard et montre très concrètement le caractère indissociable du projet qui est à l'examen devant notre assemblée et devant la Chambre.

Afin d'être complet, je voudrais souligner que le présent projet de loi prévoit, dans le prolongement des accords de la Saint-Éloi, un financement complémentaire de deux fois 500 millions au profit des régions pour financer des politiques dynamiques en matière de remise au travail.

Le troisième volet du projet concerne les institutions bruxelloises. Il consacre ce que l'on a appelé l'accord du Lombard. Je voudrais me réjouir, une fois encore, de l'acquis des négociations qui avaient eu lieu lors de la formation du gouvernement fédéral et qui a permis aux Bruxellois de jouer le premier rôle dans la définition des solutions nécessaires pour l'épanouissement de cette région. Au-delà de l'amélioration fonctionnelle de leur institution, il y avait une revendication importante portant sur le refinancement des commissions communautaires à Bruxelles. À travers ce projet de loi, celles-ci recevront, chaque année, un milliard supplémentaire en provenance du Fédéral ainsi qu'une augmentation équivalente de leur droit de tirage sur le budget régional. Ces deux milliards qui seront répartis entre l'institution francophone et l'institution néerlandophone à Bruxelles le seront selon la clé traditionnelle 80/20.

De plus, l'institution francophone, appelée « COCOF » - terme quelque peu barbare - se voit aussi attribuer une capacité d'emprunt. Par rapport à l'ensemble des projets, cette mesure peut paraître marginale. Cependant, pour le secteur social à Bruxelles, elle est fondamentale. Encore une fois, ceux qui mettent en cause l'ensemble de ces accords doivent savoir qu'ils risquent de précipiter une des principales institutions bruxelloises francophones dans une situation budgétaire absolument sans issue. On a évoqué le spectre d'une crise politique à Bruxelles si les textes des accords n'étaient pas votés et on a souvent parlé des problèmes d'équilibre politique au niveau des gouvernements et plus particulièrement, du gouvernement bruxellois. Mais même sans bouger du côté francophone, si un tel malheur devait survenir, la crise frapperait dans quelques mois la COCOF qui se trouverait en situation de cessation de paiement. En effet, et ceux qui veulent faire échouer ces accord doivent le savoir, les secteurs sociaux à Bruxelles n'auront plus de subsides, peut-être déjà à la fin de cette année mais en tout cas l'année prochaine. C'est donc là tout le problème du financement des communautés, mais c'est un problème plus spécifique à Bruxelles et il me semble que ceux qui défendent les intérêts des Bruxellois, en général, et des francophones bruxellois, en particulier, devraient y réfléchir à deux fois avant de tenir des discours négatifs à l'égard de l'ensemble de ces propositions.

C'est donc sans état d'âme, sans réticence, avec la profonde conviction d'apporter une pièce fondamentale à l'équilibre de nos institutions fédérales que le groupe socialiste approuvera ce projet de loi.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je ne me livrerai pas à une longue analyse du contenu du projet de loi de refinancement. Le travail a d'abord été mené à la Chambre et la commission du Sénat y a consacré des discussions approfondies. Les rapporteurs y ont fait largement écho et mon prédécesseur à cette tribune, M. Moureaux, vient d'analyser de manière fort complète l'ensemble des chapitres de ce projet.

Le premier aspect du projet que je voudrais aborder est l'élargissement des responsabilités fiscales des régions. Le gouvernement a choisi de l'opérer dans le prolongement des compétences dont les régions disposeront désormais au sein de la structure fédérale. Par ailleurs, le projet organise un système permettant aux entités fédérées d'établir certains additionnels ou soustractionnels.

Des barrières sont néanmoins prévues, par exemple

Donc, en ce qui concerne le volet fiscal du projet, nous n'avons évidemment aucune objection.

Le fédéralisme de consommation, souvent décrié par d'aucuns, encore tout à l'heure par un membre d'un parti de l'opposition, est de plus en plus remplacé par l'autonomie fiscale dans les limites exposées supra.

Mon alter ego de la Chambre signalait fort justement que les mesures envisagées vont permettre aux régions d'obtenir plus de 50% de leurs moyens grâce au prélèvement de leurs propres impôts.

Je dis « régions » parce qu'on sait que les communautés ne disposent elles-mêmes d'aucun pouvoir fiscal propre, la redevance radiotélévision devenant désormais un impôt régional à part entière.

Le second volet, extrêmement important pour nous, est relatif au financement des communautés. Plus de 140 milliards supplémentaires seront octroyés de 2002 à 2010 à la Communauté française et c'est évidemment un effort sans précédent.

Les montants annuels octroyés à cette Communauté passent de 3,23 milliards en 2002 à 68,21 milliards en 2020, en fonction des paramètres retenus par la loi.

Je voudrais souligner ici un fait que nos compatriotes du nord du pays passent souvent sous silence, tout occupés qu'ils sont à brocarder la faiblesse financière chronique de notre Communauté française. Si la Communauté française reçoit les montants que je viens d'indiquer, la Flandre n'est pas en reste. Si je fais le même calcul de 2002 à 2010, je constate que la Flandre reçoit 372,61 milliards contre 142,72 pour la Communauté française. Il serait donc malvenu de prétendre que la Flandre se dépouille financièrement au profit de la Communauté française. Il s'agit plus exactement d'une répartition nouvelle des moyens financiers disponibles en faveur des entités fédérées, en considération des compétences qui sont les leurs. Je veux bien admettre que les demandes de refinancement sont venues d'abord de la Communauté française. Mais même en Flandre - nous lisons aussi les journaux flamands - des voix s'élevaient pour critiquer l'insuffisance des moyens régionaux et communautaires, de sorte que, contrairement à ce que d'aucuns prétendent, l'accord financier arrange tout le monde et pas seulement les francophones. Il faut rappeler d'ailleurs que les problèmes sont nés essentiellement du sous-financement organisé, il y a plus de dix ans, par la loi du 16 janvier 1989.

Les facteurs ayant conduit à l'impasse financière actuelle sont les suivants : transfert incomplet des montants correspondant aux compétences des Régions, résultant d'une situation de crise, limitation de l'autonomie fiscale sur les impôts régionaux ; absence de liaison des recettes TVA à la croissance du produit national brut.

Je n'aurais pas rappelé cette situation si, lors des débats en commission, les représentants du PSC n'avaient réécrit l'histoire de singulière façon, considérant que de 1989 à 2000, les choses s'étaient progressivement améliorées comme un torrent s'élargit en un long fleuve tranquille. C'est évidemment inexact. La sous-évaluation des besoins est le fait de la coalition d'alors, dont nous n'étions pas. Nous avions déjà, à l'époque, lancé un cri d'alarme, sans être entendus. Peu importe les raisons : un fait est plus fort qu'un lord maire, à cet égard. Conséquence : depuis 1989, nous traînons un sous-financement qui ne fait évidemment que croître au fil des années.

Aujourd'hui, le gouvernement arc-en-ciel corrige les erreurs de 1989. Il était assez étonnant de constater que le PSC, coresponsable des erreurs initiales, fait la fine bouche devant la loi de refinancement et se contente de s'abstenir nonobstant l'acceptation par la majorité de certains amendements.

L'effort considérable accompli par la majorité doit être approuvé sans réserve. Il permettra, en effet, aux régions d'avoir davantage de prise sur leur destin financier et à la Communauté française de faire face à tous ses engagements. Dans la foulée de la recherche d'une majorité des deux tiers à la Chambre, l'accord interfrancophones fixe avec minutie, jusqu'en 2010, les montants affectés à chacun des secteurs de la Communauté française.

Le Sénat n'est pas, j'en conviens, le lieu le plus approprié pour discuter de cet accord. Je voudrais néanmoins rappeler, brièvement mais avec force, une évidence que l'on a, malheureusement, quelque peu laisser passer au second plan, les négociations ayant essentiellement porté sur les modalités de refinancement de l'enseignement.

Cette évidence - M. Moureaux l'a rappelée - est la suivante : la Communauté française gère aussi d'autres matières que l'enseignement et, à défaut de financement suffisant, la situation de ces autres secteurs est tout aussi dramatique. Je pense, entre autres, au secteur de la culture, en voie de véritable stérilisation, faute de moyens financiers disponibles en faveur des artistes et créateurs soucieux d'offrir un développement culturel de qualité à leur Communauté.

La Communauté française n'est pas, et ne peut être assimilée à une Communauté vouée au seul enseignement. La volonté politique de la majorité arc-en-ciel d'assurer désormais un nouveau financement, plus substantiel et plus durable, de nos communautés nous réjouit. Le nouveau mécanisme permettra d'offrir un destin positif, non seulement aux enseignants, mais aussi à toutes ces autres catégories socioprofessionnelles, qu'il s'agisse de travailleurs sociaux ou de créateurs culturels, lesquels attendaient que des moyens financiers leur soient octroyés.

À cet égard, j'espère - souhaitons que ce soit entendu à l'échelon de la Communauté - que, grâce aux montants judicieusement réservés pour ce qu'on appelle les générations futures, la Communauté française pourra augmenter les crédits nouveaux dans les secteurs autres que l'enseignement, crédits nouveaux qui se révèlent encore tout à fait insuffisants. Selon le tableau, en effet, ils s'élèvent à 163 millions pour 2003 et à 577 millions pour 2004. Comment voulez-vous refinancer des secteurs tels la culture, le sport, la protection ou l'aide à la jeunesse et la petite enfance avec des budgets aussi maigres ? Par rapport aux pourcentages, je tiens à rappeler - c'est la logique même - que 25_ d'1_, cela ne fait jamais que 0,25_ !

Lors de la discussion du précédent projet de loi spéciale portant transfert de compétences, j'ai souligné combien ces deux textes de loi - celui d'alors, comme celui d'aujourd'hui - constituaient un tout indissociable dans la voie de l'approfondissement et de l'amélioration du système fédéral belge. Ils sont d'autant plus associés qu'ils représentent, avec leur volet bruxellois, un ensemble cohérent et équilibré.

Ce pays n'aime pas les révolutions. Il se contente de réformes, jamais totalement achevées, toujours à remettre sur le métier, fruit de compromis entre les divers et nombreux clivages de la société belge, notamment politique et linguistique.

Depuis 1970 et la loi préparatoire à la régionalisation, dite loi Perin-Vandekerckhove, que de chemin parcouru sur la voie du fédéralisme, avec, parfois, des échecs, des projets avortés, mais qui, toujours, renaissent quelque temps après sous d'autres formes.

Si ce type de mutation n'est pas flamboyant, il n'est pas non plus aventureux.

Aujourd'hui, la loi de financement corrige les erreurs du passé et met les entités fédérées en position d'assumer les tâches qui relèvent de leurs compétences.

Aujourd'hui, la loi organisant les transferts de compétences légalise et concrétise une situation de fait déjà largement acquise, sur le terrain et dans certains secteurs, comme la régionalisation du commerce extérieur ou celle de l'agriculture.

Le large consensus intervenu sur le fonctionnement des institutions bruxelloises ainsi que, en contrepartie de la régionalisation des lois communales et provinciales, la fixation, dans la loi spéciale, des garanties octroyées aux francophones des communes à facilités, complètent le nouvel arsenal législatif.

Aurions-nous fait l'économie de cette évolution si le problème du refinancement ne s'était pas posé ? Je n'en suis pas sûr. Reportons-nous à la déclaration gouvernementale de juillet 1999, qui faisait état de la nécessité « de rechercher et d'exécuter les solutions retenues par consensus entre les Bruxellois des deux communautés, à travers nos institutions, pour améliorer la cohabitation harmonieuse et pour éviter les dangers de blocage de l'institution. ».

N'est-ce pas précisément ce à quoi tendent les accords du Lombard ? C'est aussi la déclaration gouvernementale qui estimait qu'il fallait « évaluer le fonctionnement des structures de l'État fédéral dans le respect du principe de l'autorité fédérale de formuler des propositions d'adaptation et de modification des modalités de financement et de fonctionnement des institutions ». N'est-ce pas ce dont nous sommes occupés à discuter dans le cadre du projet de loi spéciale de refinancement ?

Enfin, c'est encore la déclaration gouvernementale qui estimait qu'il fallait arriver à pouvoir « formuler des propositions face aux grands problèmes à venir en matière de fonctionnement de l'État fédéral dans toutes ses composantes, partant du principe de la solidarité interpersonnelle ». N'est-ce pas là une base suffisante pour élaborer un projet de transfert de nouvelles compétences en faveur des entités fédérées ?

Certes, pour tout cela, comme pour le règlement de l'organisation des administrations locales ou l'extension de l'autonomie constitutive, selon les modalités de l'accord de la Saint-Michel, la déclaration gouvernementale avait prévu la création de la conférence intergouvernementale et interparlementaire du renouveau institutionnel.

L'urgence du refinancement de la Communauté française a précipité les choses et substitué les accords gouvernementaux à la conférence du renouveau. L'objectivité commande cependant de rappeler que les travaux de la conférence, loin d'être inutiles, ont largement contribué à débroussailler le terrain, grâce auquel le gouvernement a progressé dans un certain nombre de domaines, notamment au niveau des transferts de compétences.

Certes, si la conférence avait poursuivi ses travaux, nul doute qu'un certain nombre de problèmes brûlants, comme certains de ceux qui ont été réglés par la loi sur le transfert de compétences, auraient évidemment été abordés dans le cadre des discussions et auraient peut-être débouché sur d'autres solutions institutionnelles.

Fric contre régionalisation, c'était, dès le départ, la caricature politique qu'on a faite du dossier, sans dire d'ailleurs, je le répète, que la Flandre bénéficiait aussi, et très largement, de la manne financière que ce type d'accord n'a pas manqué de faire tomber. Certains, du côté francophone, ont dénoncé, et dénoncent toujours, la faiblesse des négociateurs face aux revendications flamandes. Parmi celles-ci figurait prioritairement l'extension de l'autonomie fiscale des régions, notamment en matière d'IPP, qu'il a fallu concéder en contrepartie du refinancement de la Communauté française.

Mais la politique étant un perpétuel rapport de forces, l'impression donnée par les francophones d'être demandeurs ou même quémandeurs n'a certainement par joué en leur faveur. Ceci met d'autant plus en relief la lourde responsabilité de ceux qui, aujourd'hui, dénoncent la soi-disant faiblesse francophone alors que, précisément, et j'insiste, ce sont ceux-là mêmes qui n'ont pas été capables, en 1989, de prévoir les crédits nécessaires pour la Communauté française.

J'ajouterai, en outre, que les négociations devant aboutir au compromis institutionnel d'aujourd'hui n'ont, à aucun moment, remis en cause le principe de solidarité interpersonnelle garanti par la déclaration gouvernementale. M. Moureaux y a également fait allusion. Les solidarités fondamentales qui se traduisent essentiellement dans le régime de sécurité sociale sont restées étrangères aux débats.

Si, dans les années à venir, le fédéralisme évolutif que nous connaissons subit d'autres soubresauts, ou génère d'autres revendications, c'est grâce, précisément, à la sécurité budgétaire désormais assurée de manière stable et durable, que les francophones jugeront d'égal à égal si, et selon quelles modalités, ils répondront à de nouvelles exigences institutionnelles.

Pour continuer à garantir ces solidarités fondamentales, les accords d'aujourd'hui, j'en ai la conviction, constituent une étape nécessaire.

En cela, l'accord de refinancement est essentiel, même sans utiliser le mot « historique ». Il rééquilibre. Il permet d'ailleurs le fonctionnement d'un État fédéral qui doit être fondé, non pas sur des prééminences de l'un sur l'autre mais bien sur le dialogue dans le respect de chacun, la prise en compte des intérêts des uns et des autres et, finalement, la recherche d'un consensus qui ne fait ni vainqueurs ni vaincus.

C'est finalement cela, la loyauté fédérale, et c'est grâce à cette loyauté fédérale que ce pays peut encore exister.

M. le président. - Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 14 h.

(La séance est levée à 12 h 00.)