2-124

2-124

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 13 JUNI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket (Stuk 2-691)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Justitie over «het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties» (nr. 2-496)

Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-740)

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de gemeentewet (van de heren Ludwig Caluwé en Luc Van den Brande, Stuk 2-149)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (van mevrouw Jeannine Leduc c.s., Stuk 2-740)

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de bepalingen betreffende de verplichte bijdragen van het koninklijk besluit van 15 oktober 2000 betreffende de verplichte en vrijwillige bijdragen verschuldigd door de veevoedersector aan het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis (Stuk 2-759) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering