2-116

2-116

Sénat de Belgique

Annales

MARDI 29 MAI 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (Doc. 2-709)

Suite de la discussion générale

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Het op 29 september 1992 gesloten Sint-Michielsakkoord, dat door de vierde staatshervorming een legistieke vertaling verkreeg, bevatte reeds elementen die gevolgen hadden voor de lokale en provinciale besturen.

De meest opvallende waren de splitsing van de provincie Brabant, de communautarisering van de organieke wetgeving op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de regionalisering van de organieke wetgeving inzake intercommunales. De regionalisering van de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten werd echter niet verder uitgewerkt. De daartoe aangekondigde werkgroep heeft zelfs nooit het daglicht gezien. Dat die regionalisering noodzakelijk was, kon nochtans niet worden ontkend.

De federale overheid heeft een grote invloed op de interne organisatie van de gewesten, niet alleen door te werken aan hervormingen van de gemeente- en provinciewet, maar ook door de gemeenten en provincies voor bepaalde taken in te schakelen en door eigen organisatorische accenten te leggen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de afzonderlijke initiatieven van de federale- en de gewestoverheden tot een ongecoördineerde en chaotische ontwikkeling van het binnenlandse bestuur hebben geleid. Het voorliggend ontwerp wil dit verhelpen. Het maakt een einde aan de diversiteit in de bevoegdheidsverdeling die de verhouding tussen de burger en het bestuur thans bezwaart.

Er is echter meer. Zo ondersteunt rechtsvergelijkend onderzoek de stelling dat bevoegdheid verlenen aan de federale overheid op het vlak van de interne werking van de gewesten niet verenigbaar is met een normale federale staatsinrichting, te meer daar uit artikel 5, eerste lid, van de Grondwet kan worden opgemaakt dat het de gewesten zijn die de provincies omvatten en niet meer de federale staat België, die, conform artikel 1 van de Grondwet, samengesteld is uit gemeenschappen en gewesten. Een voorbeeld van bedoelde stelling zijn de Verenigde Staten van Amerika waar de lokale besturen, instellingen zijn die door de staten in het leven worden geroepen.

De exclusieve bevoegdheid inzake de lokale instellingen berust in Duitsland bij de Länder en in Canada bij de provincies. In Zwitserland wordt het juridisch statuut van de gemeenten door de kantons geregeld, terwijl in Spanje een systeem van beperkte concurrerende bevoegdheden van kracht is.

Daarenboven wordt de bevoegdheid voor de organisatie van de lokale besturen vaak in verband gebracht met de constitutieve autonomie die in een federale staat aan de deelgebieden wordt toegekend. Het is dan ook enigszins paradoxaal dat bijvoorbeeld het Vlaams Parlement bij een met een tweederde meerderheid aan te nemen decreet de werkingsregels van de Vlaamse regering en de verhouding tussen deze regering en het parlement kan bepalen, maar geen enkele zeggenschap heeft over de werkingsregels van het college van burgemeester en schepenen en de verhouding van dit college tot de gemeenteraad. Dit geldt des te meer omdat de regels voor de verkiezing van de gemeenschaps- en gewestregering, zoals bepaald in artikel 60, §3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, geïnspireerd zijn op de regeling met betrekking tot de verkiezing van de schepenen, bepaald door artikel 15, §1, derde lid, van de nieuwe gemeentewet.

Er werden al twee initiatieven genomen die een sluipende regionalisering van de gemeentewet bevatten. Een eerste initiatief werd gerealiseerd door de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur. De wetsbepalingen die de Koning de mogelijkheid gaven om algemene regels op te leggen voor het gemeentepersoneel werden door deze wet opgeheven, niet zozeer om de gemeentelijke autonomie te vergroten, maar wel om de federale bemoeiing in te krimpen en de gewesten, via de uitoefening van het toezicht, een grotere beleidsmarge te geven.

Een tweede initiatief werd gerealiseerd via artikel 41, §3, derde volzin, en §4, van de Grondwet waardoor de bijzondere decreetgever bevoegd werd om de bijkomende voorwaarden en de wijze te bepalen waarop de binnengemeentelijke territoriale organen worden opgericht.

Het behoeft geen betoog dat een van de belangrijkste verdiensten van dit ontwerp dat mede uitvoering verleent aan het Lambermontakkoord, is dat, met uitzondering van wat in de pacificatiewet is geregeld, de gewesten niet enkel bevoegd worden voor de organieke provincie- en gemeentewetgeving, maar ook voor de aanverwante wetgeving, zoals de wetgeving betreffende de organisatie van agglomeraties en federaties van gemeenten, de provincie- en de gemeentekieswet, de wetgeving op de begraafplaatsen, de lijkbezorging, de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten.

De hoofdvraag is echter of de regionalisering van de organieke provincie- en gemeentewetgeving wel verwezenlijkt kan worden zonder herziening van artikel 162 van de Grondwet. Deze vraag dient positief te worden beantwoord, niet omdat een bijzondere meerderheid die mening is toegedaan, maar wel omdat er een beroep kan worden gedaan op de vaste rechtspraak van het Arbitragehof. Volgens deze rechtspraak kan de bijzondere wetgever de gemeenschappen en de gewesten uitdrukkelijk machtigen tot het regelen van bij de Grondwet voor de wet gereserveerde bevoegdheden. Dergelijk optreden kan worden verantwoord door de opvatting dat de leer van de voorbehouden materies niet uit de Grondwet zelf voortvloeit, maar wel uit artikel 19, §1, eerste lid, van de bijzondere wet op grond waarvan het decreet, behoudens toepassing van artikel 10, de aangelegenheden regelt bedoeld in de artikelen 4 tot 9, en dit onverminderd de bevoegdheden die door de Grondwet aan de wet zijn voorbehouden.

Zulk een bijzonder wettelijk handelen kent overigens reeds precedenten.

Ik richt mij nu in het bijzonder tot de leden aan de rechterzijde van het halfrond. Artikel 79, §1, van de bijzondere wet machtigt de gemeenschappen en de gewesten om, binnen hun materiële bevoegdheden, over te gaan tot onteigeningen ten algemene nutte en hierbij de gevallen en de modaliteiten van de onteigening te bepalen, hoewel volgens artikel 16 van de Grondwet de gevallen en de wijze van onteigening bij de wet dienen te worden bepaald. Op analoge wijze kunnen eveneens de strafrechtelijke bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten worden verklaard. Hoewel de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet de strafbaarstelling, de vorm van de vervolging en de bestraffing aan de wet voorbehouden, heeft artikel 11 van de bijzondere wet in deze aangelegenheden bevoegdheden aan de gemeenschappen en de gewesten toegekend.

Deze voorbeelden illustreren dat de bijzondere wetgever in het verleden evenzeer bevoegdheden aan de gemeenschappen en de gewesten heeft toegewezen, waarbij de toewijzing normaliter een voorafgaande grondwetsherziening behoefde, maar waarvan het ongrondwettige karakter teniet wordt gedaan door de rechtspraak van het Arbitragehof.

De heer Vandenberghe zei vanmorgen dat Polycarpus de armen ten hemel zou heffen bij het zien van wat zich hier afspeelt. Ik vrees dat de houding van de CVP-fractie, sinds ze niet meer tot de meerderheid behoort, hem evenzeer zou verwonderen, ook al leven we inmiddels in een andere eeuw.

Het is in dit verband in elk geval meer dan bedenkelijk te moeten vaststellen dat de CVP zich met deze opvatting, die nochtans door het Arbitragehof wordt bevestigd, niet kan verzoenen terwijl ze diezelfde opvatting tijdens de vorige legislatuur nog met de nodige verve heeft verdedigd. Meer nog, die opvatting werd uitdrukkelijk verdedigd in de toelichting bij een voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat door de heren Ludwig Caluwé en Luc Van den Brande werd ingediend.

Ook het hoofdstuk dat het zogenoemde Lombardakkoord bevat, gaf aanleiding tot discussie, meer bepaald over de door de Raad van State als strijdig met artikel 136 van de Grondwet bevonden regeling volgens welke de Nederlandse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, voor de bevoegdheden die de Vlaamse Gemeenschapscommissie alleen uitoefent, met vijf leden wordt uitgebreid. Deze vijf leden zullen op basis van de verkiezingsuitslagen voor het Vlaams Parlement worden aangewezen onder de niet verkozen kandidaten van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Voor deze regeling bestaat wel degelijk een rechtvaardiging.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft voor de Vlaamse Gemeenschap in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad op de eerste plaats de bevoegdheid van inrichtende macht inzake cultuur, onderwijs en persoonsgebonden aangelegenheden.

Op de tweede plaats, en dit is belangrijk, oefent ze de bevoegdheden uit die haar worden opgedragen door het Vlaams Parlement.

Het is juist dit laatste aspect dat de nodige verantwoording verleent aan het feit dat de samenstelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet louter meer op grond van de resultaten van de verkiezingen voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad zal worden bepaald, maar voor de vijf bijkomende leden, door de resultaten van de verkiezingen van het Vlaams Parlement.

Verder dient er een evenwicht te bestaan tussen enerzijds een verhoogde betrokkenheid van de minst talrijke taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en anderzijds het gevaar dat diezelfde taalgroep van deze betrokkenheid gebruik zou kunnen maken om de werking van die Raad te blokkeren. Daarom treedt een bijzonder mechanisme in werking wanneer leden van de Brusselse Hoofdstedelijke regering ofwel niet over een volstrekte meerderheid zouden beschikken in de Raad ofwel hun voordracht niet ondertekend kan worden door de meerderheid van de taalgroep waartoe zij behoren. Daarbij is de Nederlandse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad dan op dezelfde wijze samengesteld als de Vlaamse Gemeenschap, met andere woorden, aan de leden van deze Commissie moet in deze omstandigheid de betekenis van leden van de Nederlandse taalgroep worden verleend.

Dit impliceert dat aan de notie "taalgroep" een nieuwe betekenis wordt verleend. In de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen wordt deze notie echter reeds in meerdere betekenissen gebruikt. Zo verplicht artikel 35, §1, eerste lid, een Brussels regeringslid, dat geen lid is van de Raad, te kiezen voor een taalgroep. Het begrip "taalgroep" heeft in dit geval evenwel niet dezelfde betekenis als in de bepalingen die betrekking hebben op de verkiezing van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, inzonderheid artikel 17, vermits de in deze artikelen gehanteerde betekenis in samenhang dient te worden gezien met een deelname aan verkiezingen.

Een analoge bemerking geldt voor dezelfde notie in artikel 83quinquies, §2, eerste lid, waarin er sprake is van een college van 9 leden dat door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, op voordracht van zijn Regering, wordt aangesteld. Dit college, dat de rechtsprekende taken heeft die in de provincies worden uitgeoefend door de bestendige deputatie, dient ten minste drie leden te tellen die behoren tot de minst talrijke taalgroep.

Naast de regionalisering van de organieke provincie- en gemeentewet en het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen in de bijzondere Brussel-wet, bevat het voorliggend ontwerp tevens een verdere regionalisering van een aantal andere belangrijke aangelegenheden.

Zo werd de ratio met betrekking tot de vigerende bevoegdheidsverdelende regeling inzake landbouw omgekeerd, door de gewesten principieel bevoegd te verklaren voor het landbouwbeleid en de zeevisserij. De materies waarvoor de federale overheid bevoegd blijft, worden dan ook op limitatieve wijze opgesomd. Het betreft hoofdzakelijk de aangelegenheden die een optimaal sanitair beleid via het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen moeten mogelijk maken, wat neerkomt op de normering, de op deze normen toepasbare controle en het opleggen van sanitaire, fytosanitaire, veterinaire of kwalitatieve criteria voor grondstoffen, dieren, planten en dierlijke en plantaardige producten.

In samenhang hiermee draagt het ontwerp aan de gewesten tevens de tot nog toe federale bevoegdheid over inzake normering en de daarop toepasselijke controle die tot doel hebben de kwaliteit van grondstoffen, dieren, planten, dierlijke en plantaardige producten en de plantaardige sector te verbeteren zonder sanitaire doeleinden na te streven.

Inzake de buitenlandse handel wordt duidelijk de opvatting herbevestigd dat de gewesten bevoegd zijn. Op federaal niveau blijft er enkel een Agentschap met beperkte bevoegdheden. In dat Agentschap zullen de gewesten een reële medezeggenschap hebben.

Inzake de controle op de verkiezingsuitgaven zullen de gemeenschappen en de gewesten de bevoegdheid krijgen om, wat de verkiezing van hun wetgevende vergadering betreft, een eigen regeling vast te leggen. Inzake ontwikkelingssamenwerking zullen delen van dit bevoegdheidsdomein vanaf 2004 worden overgeheveld in zoverre deze betrekking hebben op de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. Hiertoe wordt een werkgroep opgericht die terzake duidelijkheid moet brengen vóór eind 2002. Op het ogenblik van deze overheveling zullen hiertoe eveneens de nodige middelen worden overgedragen. Collega André Geens zal hierop dieper ingaan tijdens de artikelsgewijze bespreking.

Concluderend kan worden gesteld dat de voorliggende akkoorden een belangrijke stap betekenen in de federalisering van onze staatsstructuur. Met name de overheveling van de gemeente- en provinciewetgeving betekent een uitgelezen kans om deze structuur efficiënter te maken en dichter bij de burger te brengen. De VLD zal alleszins deze kans niet aan zich laten voorbij gaan.

M. Philippe Moureaux (PS). - Je pourrais prendre la parole à plus d'un titre. Peut-être comme nain de jardin, pour faire plaisir au CVP. J'adore les jardins, un peu moins les nains mais cela peut quand même être agréable. Je pourrais également intervenir en tant que sénateur porte-parole du PS. Mais j'ai eu l'occasion de participer à la négociation des accords du Lambermont en tant que président de la Costa, ce fantôme qui ne m'a pas beaucoup hanté mais qui est cependant présent. J'ai participé, en tant que Bruxellois, à ce que l'on a imprudemment appelé les accords du Lombard alors qu'ils auraient plutôt dû être baptisés « accords du Lambermont ter ». La réalité a, en effet, ses droits.

J'ai donc une certaine connaissance de ce projet et de sa genèse, sans parler d'un passé qui m'a malheureusement amené à m'exprimer très souvent à cette tribune pour défendre des accords de réforme de l'État, face à des oppositions qui varient, même si les thèmes ne changent pas et que les accusations de trahison de son camp sont toujours les mêmes. En effet, par définition, quand on mène une réforme de l'État, on doit essayer de le faire dans l'équilibre et donc de ne donner pleine et entière satisfaction à personne.

Ce qui, dans ce cas-ci, me paraît un peu frustrant, c'est l'écho donné à ces accords. Dans une société comme la nôtre, il existe souvent un fossé entre la réalité et l'image qui en est donnée. Je crois qu'aujourd'hui, ce fossé est très large. Voici une quarantaine d'année, Huy Debord a dit que « toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. » Et, dans cette société de spectacles, celui-ci se présente comme une énorme point positif et indiscutable. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît, est bon, et que ce qui est bon, apparaît. L'attitude qu'il exige, par principe, est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenu par sa manière d'apparaître, sans réplique, par son monopole de l'apparence mais je crois qu'il y a eu ici beaucoup d'apparences fort différentes de la réalité.

Les médias croient régner mais c'est nous qui régnons, normalement ! C'est le Parlement ! Mais, dans ce cas-ci, Mme Willame-Boonen, vous devriez vous demander si nous ne sommes peut-être pas dans un de ces cas exceptionnels où la discussion va avoir lieu au Parlement. Et dans les couloirs ! Mais, si tout édifice a ses couloirs, c'est tout de même au Parlement que cela va se décider. Et nous sommes quand même devant un beau cas parlementaire puisque personne n'oserait, ni dans la majorité, ni dans l'opposition, faire un pronostic. Nous sommes vraiment devant un travail délicat de conviction et la véritable arène est celle-ci. C'est important et nous devons essayer d'en profiter.

Je vais parcourir rapidement l'accord ou, plus précisément, le projet de loi. En effet, je ne parlerai pas de son autre volet. Abordons d'abord l'augmentation des compétences des communautés et des régions. Dans le climat qui a entouré la négociation et la conclusion des accords, il est particulièrement spectaculaire que le principe même d'une négociation institutionnelle ait été et soit reproché aux partis francophones de la majorité. En cause, le refus institutionnel formulé par l'ensemble de ces partis en 1999. Bien sûr, je m'adresse plus particulièrement à nos collègues du PSC quand j'évoque ce problème.

De quoi était fait notre niet ou refus institutionnel de 1999 ?

Le parti socialiste, qui a été pour beaucoup dans cette démarche, n'y a jamais vu un pacte d'immuabilité éternelle échangé comme une sorte de serment d'amoureux au clair de lune. Je pense que vous ne l'aviez pas imaginé ainsi non plus.

À la fin de la législature 1995-1999, régnait une ambiance institutionnelle assez délétère digne du Titanic. L'année 1999 était d'ailleurs présentée de part et d'autre de la frontière linguistique comme l'année qui sonnerait le glas de l'unité fédérale belge. Il suffit de reprendre la presse de l'époque et l'on verra. Chaussant ses bottes aux éperons d'or, le Nord du pays n'en restait pas au stade du fantasme après les circulaires dans la périphérie. Après le décret « Suykerbuyk », le Vlaamse Raad adoptait en mars 1999 cinq résolutions institutionnelles assez rudes pour Bruxelles et pour la Wallonie.

C'est dans ce contexte que le refus de la négociation s'imposait. Mais les choses évoluent.

J'aurais envie de poser une question à ceux qui disent : Comment avez-vous pu du niet ou du refus en arriver à l'ouverture ? Pensez-vous que l'arrêt des discussions institutionnelles allait tenir six mois, un an, dix ans, cent ans ou un millénaire, ou n'était-il lié qu'au fait que le PSC se trouvait dans l'opposition et que les négociations pourraient reprendre lorsqu'il ne le serait plus ?

(Interruptions sur les bancs du PSC)

Je voudrais cependant rendre hommage à M. Barbeaux et au courage dont il a fait preuve dans les négociations, parfois seul dans la nuit. Ce fut un modèle de parlementaire.

(Interruptions sur les bancs du PSC)

Je voudrais indiquer qu'en ce qui nous concerne, au parti socialiste, notre opposition à toute fédéralisation de la sécurité sociale était et reste ferme. Sur ce plan-là, il est pas question d'ouverture. Mais à partir du moment où nous avons pu dans une majorité, élargie en l'occurrence, discuter de réforme de l'État et d'approfondissement du fédéralisme sans toucher à la sécurité sociale, non seulement il n'y avait plus de raison de dire non, mais il y avait beaucoup de raisons de dire oui. Nous avions dès lors toutes les raisons d'ouvrir l'armoire dans laquelle se trouvaient des projets d'approfondissement de la régionalisation de l'Agriculture. Un beau pas est fait en ce sens dans le projet discuté aujourd'hui mais nous, les socialistes, étions disposés à aller un peu plus loin en matière de relations internationales. Tous, nous savons que la Wallonie et la Flandre ont des agricultures spécifiquement différentes. À partir du moment où l'on vit dans un système fédéral, il est logique qu'on tienne compte de cette réalité et qu'on fasse ce pas de la fédéralisation, donc qu'on inverse la logique en matière d'agriculture.

Non seulement, contrairement à ce qui est raconté à certains, cela ne nous paraît pas être un cadeau destiné aux seuls Flamands mais bien un cadeau pour tout le monde. C'est à une meilleure organisation de l'État qu'aboutit l'approfondissement de la fédéralisation de l'agriculture.

En ce qui concerne le commerce extérieur, ce n'est sûrement pas la montre en or, mais ce sera tout de même mieux que ce qui existait auparavant. Je pense qu'on arrive à un système encore un peu compliqué, avec des interventions princières qu'il conviendra de baliser. Là encore, il est logique que l'on approfondisse la fédéralisation.

Je serai très bref pour ce qui concerne la coopération au développement. Non que je n'aie pas de choses à dire mais elles risqueraient d'être quelque peu, sinon critiques, du moins ironiques quant à la qualité des textes. Effectivement, ils ne sont pas tous splendides. Ce ne sont pas de petits bijoux à publier sur papier glacé dans une brochure pour la bonne bourgeoisie. Nous vous proposons quelque chose d'assez populaire, d'agréable pour tout le monde.

M. René Thissen (PSC). - La coopération au développement ne vaut même pas du toc !

M. Philippe Moureaux (PS). - Disons qu'il s'agit d'un article d'affichage plus que d'un article de droit. C'est un exposé d'intention, pas bien méchant, en tout cas.

Je ne comprends pas bien ceux qui lancent des cris.

Un problème important et très délicat est celui de la régionalisation de la loi communale. Mesdames et messieurs les sociaux-chrétiens, vous y étiez favorables lors des accords de la Saint-Michel, mais vous l'avez oublié. Aujourd'hui, vous êtes contre.

M. Michel Barbeaux (PSC). - En 1999, nous étions contre ensemble.

M. Philippe Moureaux (PS). - Je viens de répondre à cet argument. Je pense que vous avez bien enregistré la chose, monsieur Barbeaux. Je vous rappelle qu'en cette matière, vous étiez pour et, aujourd'hui, vous êtes effrayés, horrifiés. Ce qui était bon voici quelques années ne l'est plus aujourd'hui.

M. René Thissen (PSC). - Ce n'est pas exact, monsieur Moureaux. À l'époque, nous avons accepté de créer un groupe de travail. Nous ne sommes pas allés plus loin.

M. Philippe Moureaux (PS). - Vous étiez donc aussi favorables aux groupes de travail.

M. René Thissen (PSC). - Mais nous ne l'avons pas inscrit dans des lois spéciales ! Nous avons créé un groupe de travail qui est resté tel quel. Nous ne sommes pas allés plus loin.

M. Philippe Moureaux (PS). - Je ne voudrais pas polémiquer méchamment mais, à l'époque, vos négociateurs - dont vous ne faisiez pas partie - avaient parfaitement accepté le principe de la régionalisation de la loi communale ; mais on n'avait pas été jusqu'au bout de toutes les règles. Le problème délicat - et c'est le seul pour le parti socialiste - est celui des communes à statut spécial. Pour le reste, nous avons toujours été partisans de la régionalisation de la loi communale. Nous pensons que, dans un régime fédéral, ce système est beaucoup plus efficace.

Il est vrai que se pose le problème extrêmement délicat des communes à statut spécial et que, sur ce point, nous avons élaboré un compromis, avec ses forces et ses faiblesses.

À un certain moment, j'ai comparé la négociation communautaire à des examens universitaires : il faut avoir douze de moyenne, et aucune cote ne peut être inférieure à huit. En l'occurrence, la cote la moins bonne concerne les communes de la périphérie. Elle se situe dans une belle balance mais, comme dans d'autres domaines, les cotes se situent entre 15 et 18, la moyenne est bonne. Je pense donc que nous pouvons défendre cet accord sans état d'âme.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Pour nous, c'est une cote d'exclusion.

M. Philippe Moureaux (PS). - J'ai bien compris ! Si vous aviez été dans le gouvernement, je crains qu'il n'y ait pas eu de garanties.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - C'est facile !

M. Philippe Moureaux (PS). - Ce n'est pas gentil, mais j'ai tout de même souvent négocié aux côtés des membres de votre formation politique. J'ai eu d'excellentes collaborations. Pour le statut de Bruxelles, j'ai travaillé avec M. Thys dans un excellent esprit. Quand l'accord a été dégagé sur le fait que deux ministres néerlandophones et trois ministres francophones composeraient le gouvernement bruxellois, le PRL-FDF m'a accusé de trahison parce qu'on donnait beaucoup trop de poids aux électeurs flamands à Bruxelles en leur garantissant deux ministres.

Aujourd'hui, c'est vous qui avez changé de rôle, avec assez bien de talent, je le reconnais, mais vous m'accorderez aussi une certaine constance. Je suis toujours plus ou moins dans le même rôle.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - De cynisme !

M. Philippe Moureaux (PS). - Il ne s'agit pas de cynisme, madame, mais de défense intelligente et avec les yeux de ma communauté et des régions que je représente dans ce parlement. Il y a une différence entre s'amuser à faire le pittbull francophone voulant le beurre et l'argent du beurre, comme M. Maingain, et faire en sorte que ceux que vous représentez soient dignement défendus dans cet État fédéral. Je pense que l'honneur n'appartient peut-être pas à celui qui crie le plus fort.

Je voudrais insister sur une série de garanties reprises dans cette loi. Il y a d'abord le statu quo, c'est-à-dire le maintien de toutes les garanties qui avaient été accordées auparavant, et ce sous des formes très diverses. Il y a la clause d'égalité renforcée que le Conseil d'État n'avait d'ailleurs pas parfaitement appréciée en la comparant uniquement au problème soit de l'égalité, soit de l'uniformité. Entre égalité et uniformité, nous avons ajouté une notion d'identité importante qui mériterait à elle seule un exposé assez long. Je m'en abstiendrai mais cela me paraît être un élément important dans l'originalité de l'accord,

un des éléments qui a parfois été mal apprécié par des représentants francophones de la périphérie qui ont foncé sans véritablement lire tous les termes de l'accord.

En ce qui concerne les bourgmestres qui pourraient être sanctionnés, nous avons également prévu des règles qui constituent des garanties importantes d'impartialité. Sur ce plan, nous avons donc obtenu des garanties. Celles-ci ne sont peut-être pas parfaites parce que, l'imagination étant tellement grande, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir des « contournements » de garanties. Je vous répondrai qu'il est toujours possible de ne pas respecter les textes.

Pour ce qui est des institutions bruxelloises, je pense que l'on a atteint des sommets en ce qui concerne la réalité de l'accord et la manière dont il est véhiculé du côté francophone.

Par exemple, en ce qui concerne une mesure accessoire mais symbolique, relative à l'échevin flamand, je pense que très peu de Bruxellois ne sont pas convaincus qu'il y a un échevin flamand obligatoire dans les dix-neuf communes. Or, les règles sont beaucoup plus subtiles quand on lit l'accord. Mais les médias simplificateurs, qui adorent les idées simplistes, ont développé une image uniforme qui ne tient absolument pas compte de la réalité.

En fait, nous avons en cette matière adopté un système qui ne manque pas d'intérêt.

Tout d'abord, en tant que bourgmestre bruxellois, je trouve qu'il est sain d'avoir une présence flamande dans son collège. Depuis que j'assume des responsabilités communales, il en a toujours été ainsi. Ce que je n'aime pas, ce sont les obligations. Je préfère que cela se fasse de façon plus naturelle.

Un pas de plus a été réalisé : lorsque des représentants des deux communautés linguistiques sont présents dans la majorité qui met en avant une politique communale, toutes deux doivent être représentées au collège. Cette proposition avait d'ailleurs été présentée en son temps par M. Simonet, au nom du PRL-FDF, même si, par la suite, j'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas fait l'unanimité. Elle a été retenue ; elle ne me semble pas critiquable, mais on y a ajouté - ce qui a choqué très fort certains - ce qu'on a appelé une prime, quelque chose de pervers, permettant à ceux qui adoptent ce système d'avoir une sorte de minifonds des communes supplémentaire.

Je crois que c'est assez légitime. Mon expérience de gestionnaire à Bruxelles me permet de vous dire que lorsque les deux communautés sont représentées, si vous voulez travailler de façon très ouverte, vous devez inévitablement faire face à des dépenses supplémentaires des deux côtés. J'ai assisté à ce phénomène dans ma commune. Dans la mesure où elle joue son rôle de commune de la capitale de la Belgique où sont associées les deux communautés sur le plan de la culture, de l'enseignement ou lors de diverses manifestations, je trouve logique qu'une commune puisse bénéficier d'une certaine aide sur le plan financier.

Mais, ce qui est sans doute une des choses les plus importantes dans la partie concernant Bruxelles, c'est évidemment tout ce qui a trait aux risques de blocage des institutions.

On se souviendra que l'extrême droite néerlandophone a lancé, à un moment donné, une OPA sur Bruxelles en jouant sur ce que je considère, sur le fond, comme un détournement du principe de la loi, puisque l'intention était d'essayer d'attirer comme étant de soi-disant électeurs flamands - on a le choix à Bruxelles dans le vote - des gens qui ont des tendances xénophobes francophones. Nous avons donc assisté à une forme de détournement du modèle bruxellois, auquel tous les partis démocratiques ont voulu remédier. En tout cas, dans les négociations qui ont été menées à Bruxelles, l'objectif était partagé par l'ensemble des partis démocratiques. Sur ce plan, nous avons fait du neuf. Nous avons bousculé l'existant. Nous avons modifié l'acquis. Certains nous le reprochent et il est vrai qu'il s'agit sans doute du point sur lequel le Conseil d'État est le plus critique.

Que prévoit exactement ce projet ? A ce stade, je voudrais rappeler quelques éléments importants. Tout d'abord, il est prévu de garantir et d'augmenter le nombre de représentants flamands au sein du Conseil régional en permettant aux listes démocratiques de s'associer et de bénéficier du mécanisme d'apparentement. Cette augmentation, couplée au mécanisme d'apparentement, doit permettre mathématiquement de noyer la représentation des partis non démocratiques à l'intérieur des partis démocratiques. On dira qu'une différence de traitement est créée entre électeurs francophones et électeurs néerlandophones. A cet égard, le Conseil d'État se demande si l'objectif poursuivi est légitime. Alors, on hurle : « un homme, une voix ». Jamais en Belgique, pas plus que dans les autres pays composés de plusieurs communautés culturelles, ce principe n'a été complètement appliqué. Les francophones au sein du Sénat, au sein du Parlement européen, au sein du Conseil des ministres ; les germanophones au sein du Sénat ; les Bruxellois au sein du Sénat : tous bénéficient d'une surreprésentation par rapport à leur poids arithmétique. Ceux qui critiquent la garantie et l'augmentation de la représentation flamande au sein du Conseil bruxellois devraient être cohérents et regretter la surreprésentation dont bénéficient les francophones et les germanophones au sein des autres institutions. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

Je voudrais encore m'appesantir sur cette injuste invocation d'une quelconque rupture du principe d'égalité car elle me semble soulever un débat idéologique fondamental. En 1831, l'inscription hardie dans notre Constitution du principe révolutionnaire d'égalité entre les citoyens fait frileusement préciser au commentateur de l'époque que « bien sûr, il ne s'agit pas de consacrer l'absurde égalité de condition rêvée par quelques niveleurs ». C'est d'égalité formelle qu'il s'agit. Chaque individu pris dans l'abstrait, indépendamment de sa condition sociale, économique et culturelle doit être traité formellement par la loi comme l'égal de ses pairs. Et peu importe que, dans les faits, cet individu soit l'inégal de l'autre. Il a fallu près de deux siècles pour qu'émerge une conception volontariste et positive de la notion d'égalité poursuivant, au-delà du mythe de l'égalité formelle, l'égalité de fait, l'égalité de condition et l'égalité de chances dans le domaine social et économique, via les actions positives, la création des zones d'éducation prioritaire ; dans le domaine de l'égalité des sexes, la représentation garantie sur les listes et, bientôt, je l'espère, la parité ; dans le domaine de la protection des minorités linguistiques et culturelles, des mécanismes de représentation garantie. C'est précisément parce que je me revendique de ces absurdes niveleurs que je ne peux souscrire à l'argumentation du Conseil d'État qui, dans son avis sur le projet, estime contraire au principe d'égalité la représentation flamande garantie au sein du Conseil régional.

Pour ceux qui douteraient encore qu'il s'agit d'un réel débat idéologique dépassant le strict cadre de l'accord du Lombard, je renvoie aux références invoquées par le Conseil d'État dans cet avis en matière d'égalité. Que citent-ils ? Que critiquent-ils ? À quel avis reviennent-ils ? A celui qu'ils ont posé sur le traitement entre hommes et femmes sur les listes électorales.

J'en viens à la seconde mesure fondamentale prévue par ce projet pour soustraire les institutions bruxelloises à des risques de blocage.

La règle de double majorité qui exigeait, pour toute une série d'actes fondamentaux, le dépôt d'une motion de méfiance à l'encontre de membres du gouvernement, sa présentation et, surtout, l'adoption de toute ordonnance dans le domaine bicommunautaire, a été modifiée, aménagée pour éviter le blocage en cas d'impossibilité de dégager une majorité au sein d'un groupe linguistique.

Je voudrais rappeler ici que ce risque de blocage était loin d'être théorique et qu'en outre, il entraînait des conséquences catastrophiques pour l'ensemble des Bruxellois. La preuve : la paralysie dont a souffert la Commission communautaire commune pour l'adoption de son budget, avec des conséquences importantes en matière de santé publique.

Face à ces risques, qui peut prétendre que le mécanisme mis en place, qui est strictement circonscrit et ne peut être actionné qu'en cas de blocage avéré, est déraisonnable ou disproportionné par rapport à l'objectif légitime qu'il poursuit ?

Bien sûr, ce mécanisme est nouveau. Il change la donne. Il fait appel à des mécanismes plus complexes que ceux qui existaient auparavant puisque, par définition, l'application de ces derniers a abouti, à certains moments, à des blocages.

Je ne m'explique cependant pas comment le mécanisme visant à associer au groupe linguistique néerlandophone cinq membres choisis parmi les candidats flamands non élus du Conseil régional, même à proportion du Conseil flamand, a pu déclencher de telles critiques, en particulier lorsque ces critiques sont formulées par ceux qui étaient les premiers à privilégier cette piste il n'y a pas si longtemps ! Puis-je vous rappeler que dès 1998, le président du CVP, Marc Van Peel, préconisait dans les colonnes du Soir un nombre minimal de députés flamands au Parlement de la Région bruxelloise, soit via un Collège séparé, soit par cooptation ? Puis-je vous rappeler qu'en 1999, Mme Brigitte Grouwels, au début des travaux à Bruxelles, a fait cette proposition ? Ai-je imaginé que l'idée d'associer au Conseil régional d'autres mandataires publics a été recommandée en février 1999 par trois professeurs de l'Université catholique de Louvain ? Emmenés par qui ? Par M. Delperée. À l'époque, ils mentionnaient cette proposition dans leurs pistes de réflexion et, aujourd'hui, ils la condamnent.

En mars 1999, c'est une proposition commune Alen-Delperée qui vise à adjoindre aux 75 membres du Conseil régional 20 membres cooptés par chacun des groupes linguistiques. Même technique. Non, vraiment, la mise en oeuvre de cette formule est nouvelle, mais l'idée ne l'est pas : elle a été avancée par ceux qui, aujourd'hui, la condamnent. Sur ce plan-là, je demande que l'on soit un peu plus cohérent et que l'on réfléchisse au but poursuivi, qui, comme je l'ai dit, me paraît légitime et constitue la solution proportionnée au défi qui nous fait face.

J'ai constaté que nous étions à certains égards, plus que jamais, le pays du surréalisme. Nous avons eu un premier ministre qui s'est déguisé en Lucky Luke aux États-Unis d'Amérique !

J'ai vu, sous les traits d'un vice-premier ministre, Tintin sur la muraille de Chine. Il n'est donc pas étonnant que nous trouvions, dans quelques-uns de nos textes, des éléments susceptibles d'apparaître comme quelque peu surréalistes. Mais, vous savez, quand le surréalisme est au service de la paix, je l'aime. Je participe depuis vingt-cinq ans à nos réformes institutionnelles. Lorsqu'on me demande si je ne regrette pas d'avoir dû consacrer autant de temps à ces questions, je réponds toujours qu'il est une réalité dont je suis assez heureux.

Je m'explique. Nous vivons dans un pays caractérisé par des diversités culturelles très fortes, par une histoire, qui est liée à celles-ci, et, à certains moments, par des oppositions. Malgré cela, contrairement à d'autres pays d'Europe, nous avons, jusqu'à présent, mené notre processus d'évolution dans la paix, dans une certaine sérénité et, en tout cas, en dehors de toute dynamique de violence.

En tant qu'historien, je sais que, par définition, les nations sont éphémères. Ce qui ne doit pas l'être, c'est la paix publique, c'est la volonté de faire en sorte que les hommes et les femmes qui partagent un même territoire s'entendent en acceptant leurs différences.

À travers le projet que vous avez déposé, messieurs les ministres, projet que nous avons amendé et dont nous débattons aujourd'hui en séance plénière, projet qui ne dispose pas encore d'une majorité mais qui, je l'espère, l'obtiendra, nous ajoutons, tout comme nous l'avons fait dans les années septante, en 1980, en 1988 et en 1993, une pierre supplémentaire à l'édifice d'une Belgique fédérale qui s'inscrit dans le cadre européen. Nous ne pouvons toutefois réaliser cette opération - c'est très important - que dans le respect des uns et des autres.

M. René Thissen (PSC). - J'avais naïvement espéré que ce débat était suffisamment important pour mériter la présence du premier ministre parmi nous. Force est de constater, une fois de plus, que ce n'est pas le cas, et je m'adresserai donc à lui via les deux ministres qui le représentent : MM. Michel et Vande Lanotte.

Voici maintenant deux mois - les travaux en commission du Sénat ont débuté le 30 mars dernier - que nous débattons du projet qui nous est soumis aujourd'hui. L'heure de vérité approche à grands pas et l'incertitude quant au résultat final ne semble pas se réduire, ce qui est d'autant plus excitant ! Peut-être certains commencent-ils d'ailleurs à mesurer tous les risques que fait courir à la Belgique - et à la veille d'une présidence peut-être difficile de l'Union européenne - la majorité hétéroclite des libéraux, des socialistes, des écologistes et même des nationalistes flamands, qui depuis bientôt deux ans, gouverne notre État.

Par rapport à l'avenir de notre pays et de ses institutions démocratiques, le vote qui interviendra peut-être, demain, au Sénat sur le projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés constitue incontestablement un fait politique majeur de cette législature 1999-2003.

De même, le projet de loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, tel qu'il est débattu en ce moment à la Chambre des Représentants, constitue un test politique capital pour la majorité « arc-en-ciel ».

En effet, c'est le premier ministre et son gouvernement qui ont pris le risque d'ouvrir, dès la formation de cette coalition, un vaste chantier de réforme institutionnelle. C'est aussi eux seuls qui en assumeront pleinement les conséquences, y compris celles qui résultent de l'empressement à conclure. Nous saurons bientôt si, au bord du précipice, vous vous préparez à faire un pas en avant.

Les premiers débats ont eu lieu dans le cadre d'une « Conférence Intergouvernementale et Interparlementaire de Renouveau Institutionnel ». Tout cela pour dire que les gouvernements et parlements fédéraux et fédérés, ainsi que l'opposition parlementaire, étaient en principe associés à ces discussions.

Dès la déclaration gouvernementale, vous aviez promis « d'éliminer définitivement » - j'insiste sur ce point - « les tensions communautaires et d'assurer des relations harmonieuses entre nos régions et communautés ». Durant deux ans, on n'a cessé de nous promettre l'instauration d'un nouveau climat de pacification communautaire ... C'est sans doute la raison pour laquelle vous avez privilégié une négociation au finish avec le parti nationaliste flamand Volksunie et confié la coprésidence de ce groupe à son ancien président. Comme les présidents de la VU se sont multipliés - et aussi divisés - ces derniers temps, vous n'aurez désormais que l'embarras du choix quand il s'agira d'améliorer encore la déconstruction de l'État fédéral belge, puisque c'est de cela, malheureusement, qu'il est question. Qui peut croire, en effet, que les tensions communautaires puissent être définitivement éliminées après le vote de tels « désaccords » ?

Nous le savons tous, cette Conférence a très peu et très mal fonctionné. Sur le plan fédéral, elle a rapidement buté sur les conditions d'un transfert aux régions de la compétence en matière agricole. Non seulement les associations professionnelles représentatives du secteur n'ont pas été reçues - elles s'en sont ouvertement plaintes à l'époque - mais surtout, les nettes réserves exprimées par le ministre fédéral n'y ont jamais été entendues et le volet financier n'y a jamais été discuté. On a tellement peu voulu entendre ce ministre fédéral qu'il a été envoyé dans un pays nordique pour être sûr de son absence au moment des discussions.

En cette matière, et plus encore à propos des autres compétences fédérales dont vous proposez le transfert et qui n'ont fait l'objet d'aucun débat sérieux dans le cadre des réunions épisodiques de la bien nommée et inoubliable CIIRI-Costa, nous avons assisté, impuissants, à un simulacre de démocratie parlementaire.

Les réunions bruxelloises n'ont pas été plus fructueuses, au point qu'un président de parti francophone a été obligé de renier les intérêts de sa Communauté pour venir au secours du premier ministre, relancer le processus et lui éviter de devoir assumer ses responsabilités. A quel prix pour les francophones, habitants sacrifiés de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes à facilités !

Peut-on encore parler de fédéralisme ? Aujourd'hui, avec la complicité de trois partis francophones qui ont capitulé en rase campagne, vous nous conduisez en droite ligne sur la voie du confédéralisme. C'est le premier reproche que nous formulons à l'égard de ce projet. Cette accusation, nous l'adressons à un premier ministre qui n'est plus, selon nous, le premier ministre de tous les Belges, mais un premier ministre flamand, d'un gouvernement déjà largement confédéral dans ses pratiques - il suffit pour cela de se référer à la récente négociation du fameux plan « dodécennal » d'investissements de la Société de moins en moins nationale des Chemins de Fer.

Demain, nous aurons trois régimes fiscaux, ce qui permettra d'organiser en toute légalité la concurrence fiscale entre les régions. La Flandre à la fois mieux dotée et moins endettée en profitera nécessairement pour devenir plus riche, revendiquer encore davantage d'autonomie fiscale - celle qui lui permet de réduire ou supprimer des impôts -, d'élargir parallèlement sa base taxable en attirant de nouveaux contribuables et, finalement, d'encore réduire les impôts. Sans compter que la procédure fiscale relative aux impôts régionaux, si sensible quand il s'agit de garantir un même traitement entre tous les contribuables, est également régionalisée.

En combinant le refinancement de leur communauté et l'autonomie fiscale, les Flamands ont inventé la machine à réduire automatiquement les impôts.

Nous aurons demain trois systèmes fiscaux, trois systèmes de démocratie locale, ce qui permettra de modifier aisément la plupart des règles qui fondent notre organisation politique au niveau le plus proche des citoyens. Selon la région dans laquelle leur commune est située, les Belges ne seront plus nécessairement égaux devant l'administration communale ou provinciale.

Les conditions dans lesquelles nous avions consenti à la communautarisation de l'enseignement sont aussi profondément modifiées. En 1988, le PSC avait exigé que « un élève égale één leerling ». Aujourd'hui, nous passons progressivement d'un financement de l'enseignement basé sur des recettes non localisables, réparties selon le nombre d'élèves, à un financement en fonction de la capacité contributive de chaque communauté. Des milliards supplémentaires, les francophones ne recevront que 36% alors que le nombre d'enfants scolarisés leur donnerait normalement droit à 43%. Ce mécanisme consacre une rupture sans précédent du principe d'égalité entre les jeunes d'un même pays et remet en cause la solidarité entre les entités fédérées de notre État.

Quant à l'accord intervenu en dernière minute pour satisfaire à l'exigence de représentation accrue des Flamands à Bruxelles, non seulement il ne prévoit aucun renforcement parallèle des droits de la « minorité » francophone dans les communes de la périphérie, mais il organise une augmentation du nombre d'élus, et donc d'élus du Vlaams Blok, et conduit à une représentation plus que proportionnelle des Flamands dans la Région-de Bruxelles-Capitale, rompant le principe sacré d'égalité entre les électeurs et entre les élus.

Les francophones de la périphérie bruxelloise sont littéralement abandonnés, l'organisation de la tutelle administrative sur les communes à facilités étant à présent du ressort de la Région flamande...

A l'évidence, les communes à statut linguistique spécial seront les premières à faire les frais de la régionalisation des lois communale et provinciale : modification des conditions de présentation d'un candidat-bourgmestre, nomination par le gouvernement de la Région flamande, envoi de commissaires spéciaux, restriction de la notion d'intérêt communal, ... Mon collègue sénateur, Jean-Marie Happart, va-t-il réellement apporter son concours, sans sourciller, pour que les recours des Fouronnaises et des Fouronnais soient demain, entièrement sous tutelle flamande ?

A Comines, par contre, où les Flamands représentent si peu qu'ils n'obtiennent aucun élu au conseil communal, c'est un parti francophone qui profite anormalement de la règle de protection des « minorités » instaurée par la loi de pacification de 1988. Et bizarrement, il ne se trouve aucun parlementaire, même francophone, pour nous soutenir dans notre volonté de rectifier cette anomalie et permettre que Comines soit gérée par une majorité démocratiquement élue, comme toutes les autres communes wallonnes.

Tout aussi grave, la méthode de négociation a été, elle aussi, confédérale : ce sont désormais les entités fédérées qui négocient en leur nom propre et pour leur compte, selon leurs intérêts et leur bon vouloir, sans référence à des partis représentant un même courant d'idées à tous les niveaux de pouvoir, et face à un État fédéral devenu insensiblement subsidiaire, résiduel et que plus personne ne défend politiquement.

Depuis l'installation des nouveaux gouvernements, on peut constater quotidiennement à quel point l'esprit de pacification est véritablement à l'oeuvre, comme dans le cadre de l'application des circulaires linguistiques dans la périphérie bruxelloise, du refus obstiné de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités ou, plus prosaïquement, lors de la vente récente d'immeubles communaux à Fouron en vue de déloger des familles francophones !

Le sommet est atteint quand certaines compétences sont régionalisées sans aucun égard pour la Constitution. C'est à l'évidence le cas des lois communale et provinciale dès lors que l'article 162 de notre loi fondamentale n'avait pas été déclaré ouvert à révision à la veille des dernières élections législatives et cela, en toute connaissance de cause. C'est également le cas des accords du Lombard concernant la Région bruxelloise et ses communes.

Dans ses avis tranchés, le Conseil d'État - M. Vandenberghe y a fait allusion de manière circonstanciée tout à l'heure - n'a évidemment pas manqué de mettre en évidence et de dénoncer ces dérives manifestes et plus qu'inquiétantes, qui nous font passer du fédéralisme d'union, fondé sur l'égalité, la réciprocité, une conception commune de la loyauté fédérale et le respect de la Constitution, vers un confédéralisme de plus en plus affirmé. N'hésitant pas à discréditer l'institution, le gouvernement a tout simplement décidé de ne pas en tenir compte.

Avec de tels précédents, qui empêchera demain les plus nationalistes de ne plus s'embarrasser d'aucune contrainte juridique pour obtenir, contre monnaie sonnante et trébuchante, la régionalisation de la Justice ou de quelques autres matières qui restent encore fédérales ? Dès lors que la Constitution est sciemment bafouée, avec la caution du premier ministre, avec son aval, en quel État de droit nos concitoyens peuvent-ils encore avoir confiance ?

J'en viens à la responsabilité des francophones. Le plus grand paradoxe de cette négociation tient au rôle ambivalent des trois partis francophones et singulièrement du PRL-FDF.

Depuis longtemps, on sait les socialistes wallons acquis à la thèse d'un État fédéral minimal : tout transfert de nouvelles compétences est bienvenu pourvu qu'elles tombent dans le giron de l'État PS wallon. Depuis quelques temps, on sait les écolos francophones prêts à beaucoup de reniements pour goûter encore à l'ivresse du pouvoir et grappiller quelques avantages purement symboliques.

Mais rappelez-vous les déclarations mâles et, pour tout dire, tonitruantes des dirigeants libéraux durant la campagne électorale du printemps 1999. Ce n'est pas loin, ce n'est pas le déluge. Pas question de négocier avec les Flamands - le VLD étant d'ailleurs décrit comme un parti terriblement éloigné du libéralisme social dont vous êtes le chantre, Monsieur Michel - ni d'être au rendez-vous institutionnel programmé pour 2002. À les écouter, aucun risque de réforme institutionnelle sous la présente législature. Plus fort, ils accusaient le PSC de vouloir brader les intérêts des francophones !

Ainsi, Monsieur Michel, à l'époque président d'une fédération, qui commence à porter assez mal son nom, vous déclariez en mars 1999 : « Je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir une négociation après le 13 juin 1999. On sait que si on entrebâille la porte, tout le reste va suivre. » Vous ajoutiez : « Moi, j'aurais fait (et je ferais) tomber le gouvernement sur les facilités » et mieux encore : « Quand on ne peut pas obtenir ses droits légitimes - l'application de la Constitution - qu'est-ce que vous avez encore à faire dans un gouvernement ? » C'était votre interview au Soir du 25 mars 1999.

M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. - Je ne savais pas que vous aviez si mal négocié le financement des communautés. Je ne savais pas qu'il était si catastrophique.

M. René Thissen (PSC). - Peut-être que vous ne suiviez pas les affaires de suffisamment près.

Quelques semaines plus tard, ils emmenaient la Volksunie, parti extrêmement recommandable, faut-il le dire, dans leurs bagages.

M. Marcel Cheron (ECOLO). - En 1989, avec qui avez-vous voté les lois de financement ?

M. René Thissen (PSC). - Avec un parti tout aussi recommandable mais dont on ne connaissait pas toutes les implications que vous connaissez maintenant. De toute façon, M. Michel, je suis personnellement tout à fait à l'aise : je n'étais pas là en 1989.

M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. - Vous êtes un vrai PSC !

M. René Thissen (PSC). - J'assume entièrement la responsabilité de ce qui a été fait.

M. Marcel Cheron (ECOLO). - On va vous offrir le « Petit Mabille illustré ».

M. René Thissen (PSC). - Vous n'avez pas voté la loi en 1993, vous ? En 1989, M. Cheron, nous avions obtenu que soit maintenu un principe auquel nous tenons comme à la prunelle de nos yeux : un élève reste égal à un élève.

M. Hugo Vandenberghe (CVP). - M. Moureaux l'avait votée aussi, cette loi !

M. Philippe Moureaux (PS). - Moi, je suis un positiviste. Et vous verrez quand je serai dans l'opposition ! Ce ne sera pas un pittbull, ce sera une meute de pittbulls !

M. René Thissen (PSC). - Tout le monde avait admis à l'époque qu'il faudrait, au bout d'un certain temps, revoir cette loi de financement.

M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. - Nous y sommes !

M. René Thissen (PSC). - En effet, nous y sommes.

M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. - Merci du cadeau !

M. René Thissen (PSC). - Vous avez été, messieurs les membres du gouvernement, soumis à un chantage permanent depuis dix-huit mois et vous avez dû consacrer l'essentiel de votre énergie à déminer des conflits communautaires, tout dossier fédéral devenant l'objet d'un triste marchandage. A titre d'exemple, faut-il rappeler l'intrusion des régions et du privé dans les organes de gestion de la SNCB et la polémique autour de l'équilibre 60/40 de son plan d'investissement ?

Alors que les Flamands disposent depuis longtemps d'une stratégie commune, et malgré nos propositions répétées, il n'y a jamais eu, depuis deux ans, d'initiative de concertation entre francophones. Et c'est à la veille du vote qu'enfin, les trois présidents francophones se réveillent et proposent d'entendre le PSC, sans obtenir jusqu'à présent un quelconque signe d'intérêt de la part du Premier ministre ni le moindre délai permettant d'entamer, comme nous y sommes prêts depuis plusieurs semaines, une véritable négociation sur base de nos amendements. Faut-il s'étonner dès lors que la négociation se soit déroulée, du strict point de vue de l'intérêt des Wallons et Bruxellois, dans les pires conditions possibles ?

Pour rappel, le premier « accord », celui de la Sainte-Perlette, a été conclu le 16 octobre 2000. Il a dû être concrétisé dans les accords de la Saint-Polycarpe, le 23 janvier 2001, eux-mêmes complétés par les accords du Lambermont bis. Enfin, des négociations parallèles concernant la représentation flamande à Bruxelles se sont prolongées jusqu'aux « derniers » accords du Lombard du 29 avril dernier.

Les six derniers mois ont été vécus, par la majorité, comme un calvaire permanent, chaque voix de la VU devant être achetée, au prix de concessions francophones successives. Comme nous aurons l'occasion de le développer dans nos diverses interventions, le texte soumis au Sénat est ainsi truffé de concessions de plus en plus lourdes, tout comme le volet « autonomie fiscale ». Le sommet du ridicule est atteint avec le transfert partiel du Jardin botanique national vers les communautés ou les régions.

Les conditions de régionalisation du commerce extérieur, des législations organiques communale et provinciale, de la tutelle sur la police locale et de la coopération au développement relèvent du bricolage institutionnel. Décider par une loi spéciale de créer un groupe de travail qui rendra des comptes en 2004, c'est du jamais vu dans le domaine du bricolage légistique !

M. Philippe Moureaux (PS). - C'est du Magritte institutionnel !

M. René Thissen (PSC). - C'est mieux que Magritte...

A posteriori, il est évident que l'abandon de la tactique « tout est dans tout et réciproquement » nous aura coûté très cher : à chaque tour de négociation, des francophones mal organisés ont accepté de payer un prix de plus en plus fort. Pour cette présomption, pour ces contradictions, nous remercions les négociateurs !

Quelle est la position du PSC aujourd'hui ?

Dans toute cette négociation à reculons, le PSC n'a cessé d'être cohérent dans son expression et son comportement. Nous avons toujours été ouverts - et nous le sommes encore - à une participation à une vraie négociation dans le cadre constitutionnel, préparée par tous les partis démocratiques. Toujours, nous avons été soucieux d'un refinancement consistant de toutes les communautés et plus particulièrement des Communautés française et germanophone. Nous avons défini clairement les conditions auxquelles nous aurions pu - les conditions auxquelles nous pourrions - être associés au vote de ce refinancement. Ces conditions sont bien connues et se retrouvent dans les amendements que nous avons défendus durant les débats en commission.

Jamais nous n'avons été conviés à préparer ces négociations, d'autant plus que du côté francophone, c'est plutôt d'impréparation qu'il s'agit. Jamais nous n'avons été sollicités par le premier ministre pour exprimer nos attentes, expliquer nos conditions : pour M. Verhofstadt et ses collègues, la VU a la priorité et même l'exclusivité. Jamais la majorité « arc-en-ciel » - mais au vu des défections annoncées, cette majorité sera-t-elle suffisante ? - n'a réellement voulu de notre concours. Aucun de nos amendements n'a été retenu lors des travaux de commission, ni à la Chambre, ni au Sénat et lorsque nous demandions simplement à disposer du temps indispensable à un examen sérieux des textes qui nous étaient soumis, c'était le blocage immédiat et complet.

Or, que veut le PSC ? Il veut tout simplement mieux pour l'État fédéral, mieux pour tous les francophones, mieux pour Bruxelles.

Mieux pour l'État fédéral, c'est d'abord le respect de l'État de droit et de la Constitution. C'est aussi la protection des droits de toutes les minorités. C'est le maintien d'une représentation cohérente de la Belgique aux niveaux européen et international. C'est l'unité démocratique et l'unité fiscale de notre pays et pas seulement l'unité de la Sécurité sociale.

Mieux pour tous les francophones, c'est un enseignement de qualité et le respect de l'égalité entre élèves, quelle que soit l'école qu'ils fréquentent. C'est un meilleur financement de la Communauté française avant 2004. C'est le refus d'une régionalisation de la loi communale qui trahit les habitants de la périphérie bruxelloise. C'est le refus d'un appauvrissement programmé des Wallons et des Bruxellois sous l'effet d'une concurrence fiscale insuffisamment encadrée.

Mieux pour Bruxelles, c'est le refus radical de la flamandisation, d'un appauvrissement de notre capitale et du retour à une certaine forme de suffrage censitaire.

Jusqu'à présent, les partis de la majorité n'ont pas daigné entamer, selon un calendrier raisonnable, des négociations sérieuses avec le PSC pour s'assurer de son soutien total ou partiel des textes législatifs qui devraient dès lors être substantiellement corrigés.

Pour l'essentiel, les réformes qui nous sont proposées n'entreront pas en vigueur avant 2002. Dans l'état actuel des choses, elles sont et restent inacceptables.

Si rien ne change, sur le fond autant que dans la méthode, vous ne serez sans doute pas surpris du vote final des sénateurs PSC.

Refuser d'ouvrir une négociation maintenant, serait dire à la population que, contrairement aux effets de manche médiatiques, vous ne voulez pas de l'apport du PSC qui est prêt et souhaite participer à la construction d'un État fédéral d'union dans lequel tous les citoyens seront respectés, les minorités protégées et les enfants traités sur un pied d'égalité. Ce serait dire à la population que vous jouez un jeu bassement politicien en tentant de faire porter le chapeau de vos renoncements, voire de votre échec, à ceux qui n'en sont en rien responsables.

Je redis donc avec toute la force de notre conviction que le PSC reste toujours ouvert et qu'une négociation politique sérieuse est possible pour autant que du temps et des garanties soient accordés aux négociateurs. Nous redéposons une grande partie des amendements qui, faut-il le rappeler, ont tous été rejetés en commission. Cette démarche vous donnera, si du moins vous le souhaitez réellement, l'occasion d'ouvrir la discussion sur des questions essentielles pour l'avenir de notre État fédéral.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Le suspens qui plane sur le sort des accords de régionalisation est psychologiquement bienvenu puisqu'il a manifestement rendu le sourire à plusieurs membres de l'opposition qui, depuis deux ans, jouent plutôt au chevalier à la Triste Figure. Vous êtes souriants depuis quelques semaines, et c'est magnifique et encourageant. M. Vandenberghe, notamment, était hilare lors des discussions en commission.

À l'évidence, voir Polycarpe se prendre les pieds dans le tapis est pour vous une perspective d'autant plus alléchante qu'elle peindrait en morne gris l'arc-en-ciel gouvernemental. C'est une possibilité, M. Moureaux l'a dit, et nous avons décidé de l'affronter. En effet, si la mauvaise foi se prolonge, ainsi que l'oubli des responsabilités passées et le refus de voir l'intérêt général primer sur l'intérêt particulier, il faut, en bonne démocratie, demander tout simplement un vote.

M. Thissen vient d'évoquer la responsabilité des francophones. C'est hallucinant ! C'est un oubli des responsabilités passées. Qui est à l'origine de la situation dans laquelle les francophones sont plongés ? Qui a lamentablement raté les lois de financement de 1988 ? Qui, se prétendant le défenseur acharné de l'école et spécialement de l'école libre, s'est trompé, voici douze ans, dans l'octroi des moyens financiers à l'enseignement, à la culture, aux autres matières sociales et à la santé ? Il ne faut pas proclamer aujourd'hui, la main sur le coeur, que la somme à payer pour refinancer l'école est hors de prix.

En fait, monsieur Thissen, vous écrivez les méfaits du PSC à l'encre sympathique, mais celle-ci s'efface très rapidement. Heureusement, il reste quelquefois des traces.

Il n'y aurait pas eu de prix, de régionalisation des lois communale et provinciale, les négociations ne se seraient pas déroulées en ces termes à Bruxelles si les francophones n'avaient été à ce point demandeurs de refinancement.

Vous êtes, monsieur Thissen et votre parti, coupables d'incompétence en 1988. Maintenant, vous êtes coupables de non-assistance à communauté en danger, avec la circonstance aggravante que c'est vous qui avez déclenché le drame. On devrait vous condamner à quinze ans d'opposition, mais nous verrons quelle sera la suite.

M. René Thissen (PSC). - Faites attention car, depuis lors, les incompétents ont rejoint vos rangs.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - J'ai en tout cas le sentiment qu'ils sont nombreux de votre côté. Relisez les textes et ce que vous avez dit. Je me rappelle qu'en 1988, vous trouviez que c'était un grand accord. Voyez ce qu'il en est aujourd'hui. Vous êtes responsable de la situation actuelle. Comment osez-vous encore parader à cette tribune, en rendant les autres responsables de vos propres erreurs et de votre propre incompétence ?

M. Philippe Moureaux (PS). - Monsieur Monfils, la vérité a ses droits. À vous écouter, je fais partie de ceux qui se sont trompés. Mais c'était Gérard Deprez qui représentait le PSC à l'époque.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Mais vous avez changé, monsieur Moureaux. Vous avez accepté et reconnu alors qu'eux continuent à dire. Voilà la différence fondamentale. (Protestations sur les bancs du PSC.)

À tout péché, miséricorde quand on se repent ! Je ne comprends pas comment le PSC a complètement oublié cette vertu pourtant essentielle dans la religion catholique. Manifestement, l'oubli est une caractéristique extraordinaire. On entend M. Thissen dire qu'il n'était pas là. Le PSC est composé de gens trop jeunes pour avoir connu 1988 ou trop vieux, et ils ne sont plus là. Il y a eu l'ancien PSC, le nouveau PSC et le PSC intermédiaire. Qu'est-ce que c'est que ce salmigondis ?

La réalité est la suivante : à cause de vous, nous sommes aujourd'hui en difficulté.

M. Michel Barbeaux (PSC). - En 1988, nous étions dans une situation budgétaire difficile et c'est le financement des communautés qui a été le meilleur en termes de transfert de compétences parce qu'on n'a fait aucune retenue par rapport aux compétences transférées, contrairement aux matières régionalisées.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Vous n'étiez pas là non plus et vous n'avez pas signé les accords. Au-delà de vos textes, relisez ceux des autres, comme j'ai moi-même relu d'anciens documents de 1988. Douze ans, ce n'est pas énorme. Vous n'étiez pas là non plus, mais d'autres y étaient. Les hommes et les femmes passent, mais les partis demeurent.

Il est vrai que ce n'est pas un grand accord. Ce n'est pas non plus un accord conclu dans la sérénité et dans l'orthodoxie juridique la plus complète.

Je pose quand même la question : n'y a-t-il jamais eu, dans ce pays compliqué, depuis la fameuse loi de régionalisation Perin-Vandekerckhove que j'ai bien connue, il y a près de trente ans, un accord négocié calmement, in tempore non suspecto, dans le parfait consensus des forces politiques ? À ma connaissance, cela n'a jamais été le cas.

La marche de plus en plus accentuée de la Belgique vers le fédéralisme n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais plutôt une succession de rapides et de tourbillons surgissant brusquement après un calme plat.

On n'a jamais enseigné dans les abbayes la règle de sainte Pernelle, de saint Quentin ou de saint Polycarpe, comme cela se fait pour celle de saint Benoît.

Il y a donc du donnant, donnant dans cet accord. Fric contre régionalisation accrue. Refinancement contre protection de la minorité à Bruxelles avec, en plus, le souci de remédier au blocage qu'ont connu les institutions bruxelloises et de lutter contre l'extrême droite à Bruxelles.

Avec, en moins, le sort des communes de la périphérie bruxelloise qu'on n'a pas pu retirer de la Région flamande mais dont on a assuré, dans le texte, le maintien des garanties dont elles disposent actuellement, l'assurance qu'elles ne feraient l'objet d'aucune mesure discriminatoire par rapport aux autres communes et, enfin, la protection juridictionnelle des bourgmestres qui seraient injustement sanctionnés pour avoir refusé d'exécuter un ordre illégal, qu'il s'agisse de décret, d'ordonnance ou, tout simplement, d'actes administratifs.

Un compromis institutionnel « à la Belge » n'est jamais célébré par un feu d'artifice. Il clôt simplement le chapitre d'une saga commencée depuis longtemps et dont on ne sait comment elle se terminera un jour.

L'appréciation juridique des dispositions nouvelles a fait l'objet d'opinions pour le moins opposées.

Il faut en l'espèce distinguer deux moments : d'une part, la constitutionnalité de la régionalisation des lois communale et provinciale et, d'autre part, ce que j'appellerais les amendements bruxellois.

Sur le premier moment, je suis particulièrement serein. Même le Conseil d'État, dont la réputation d'intransigeance est bien établie - surtout quand on lui impose des délais stricts d'examen comme cela a été le cas pour ces dispositions - a estimé que deux thèses existaient quant aux possibilités offertes par l'article 162 de la Constitution.

Sans reprendre le long débat que j'ai exposé ce matin en tant que rapporteur de la commission, je me bornerai simplement à constater que le gouvernement a choisi une de ces thèses, parfaitement défendable, et que celle-ci permet de transférer aux régions le pouvoir de prendre des décrets dans cette matière.

C'est une thèse intellectuellement audacieuse, j'en conviens, puisqu'elle permet, avant une certaine date, de considérer que les matières réservées par le Constituant à la loi, peuvent être réglées par décret. Cette thèse peut conduire en effet à supprimer la protection offerte par la procédure de révision des articles de la Constitution. Cela a été dit en commission.

Encore n'est-ce que théorique pour deux raisons.

D'une part, il est évident qu'en cas de dissolution après détermination des articles à réviser, les élections ne se font jamais sur la future rédaction de ces articles. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de voir les thèmes des campagnes électorales précédées d'une déclaration de révision.

D'autre part, un éventuel transfert ne pourrait s'opérer qu'à la majorité spéciale, deux tiers au total et la moitié dans chaque groupe linguistique.

C'est évidemment une garantie essentielle pour chacun de ces groupes. Un refus d'une des composantes et le transfert ne peut s'opérer.

Quant au débat sur le point de savoir s'il s'agit de règles répartitrices de compétences et, par là-même, susceptibles de recours à la Cour d'arbitrage, nous laisserons à chaque personne ou entité pouvant introduire le recours, le soin de le faire si elle le souhaite. La menace d'une instance en justice n'est évidemment pas un argument contre le projet.

Plus sérieuses sont évidemment les objections d'inconstitutionnalité de certains amendements bruxellois.

Formellement, le ministre a répondu et mon collègue corapporteur, M. Moens, a fait écho à cette réfutation.

Je voudrais quand même y ajouter deux considérations qui me sont personnelles.

La première est fondée sur l'objectif poursuivi. Que voulions-nous ? D'une part, développer des garanties pour la minorité bruxelloise, d'autre part, remédier à des blocages institutionnels et lutter contre l'extrême droite.

L'ingénierie institutionnelle seule pouvait nous permettre de réaliser ces objectifs dont un d'ailleurs, la protection des minorités, n'a pas été traité d'une autre manière dans de nombreuses circonstances : parité au Conseil des ministres, parité, dans l'autre sens, au gouvernement bruxellois.

Nous constatons, comme l'a fait un collègue, qu'il faut plus de voix pour faire élire un sénateur flamand qu'un sénateur francophone. On peut aussi rappeler qu'il faut moins de voix pour élire un parlementaire bruxellois qu'un député wallon mais que l'un et l'autre peuvent se retrouver dans la même assemblée, le Conseil de Communauté, voire le Sénat, par l'intermédiaire des sénateurs de communautés.

La discrimination objective est une condition de mesure et l'appréciation de la mesure est purement politique.

Un ancien député qui a suivi ces problèmes pendant de longues années déclarait d'ailleurs ce matin dans une carte blanche, publiée par le journal Le Soir, si je ne m'abuse, « Les opposants francophones disent qu'à Bruxelles, la règle démocratique, un homme une voix, est bafouée. Mais comment protéger une minorité sans enlever un peu du pouvoir absolu de la majorité ? Dans combien d'États démocratiques, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, le nombre de voix pour élire un représentant ne varie-t-il pas du simple au double ? » Je crois que cela corrobore parfaitement la réflexion que j'ai menée ici.

La deuxième remarque qui m'est personnelle porte sur les articles de la Constitution dont on invoque la violation. La Constitution a changé depuis trente ans, pas dans son corpus de liberté publique, mais bien dans son volet institutionnel. Chaque fois qu'une modification de structure et des compétences de l'État et de ses composantes était établie, la Constitution, par la révision de certains articles, entérinait cet état de choses. Oserais-je dire que c'était l'insertion dans la Constitution d'articles et de concepts appartenant en fait à la sphère de lois spéciales, et qui ne disposaient par conséquent d'aucun caractère de permanence et d'intangibilité pour l'avenir, que traduisaient les articles révisés de la Constitution ?

Quand la Constitution parle de l'inviolabilité du secret des lettres, elle s'adresse à tous, à tous les médias, y compris à ceux qui recourent aux nouvelles techniques de la société de l'information, jadis inconnues. Mais quand le constituant inscrit dans l'article 39 que les organes régionaux sont composés de mandataires élus, pouvait-il prévoir qu'un jour, pour des raisons politiques que j'ai indiquées, le contrôle sur le gouvernement bruxellois pourrait s'opérer par une assemblée d'élus bruxellois auxquels on ajouterait quelques élus d'une autre assemblée ? La réponse est évidemment négative. Le texte de l'époque voulait éviter ce qu'on avait connu auparavant, à savoir des conseils régionaux et communautaires composés entièrement de députés et de sénateurs, c'est-à-dire de membres non élus. C'était une photographie de la situation à un moment donné et une réponse à ce problème, sans la moindre préoccupation du fait qu'un jour, les circonstances commanderaient une entorse à ce principe.

Dans un pays évolutif sur le plan institutionnel comme la Belgique, l'inscription dans la Constitution de réponses institutionnelles à une situation déterminée existant à un moment déterminé ne peut que soulever des problèmes quand se présentent des schémas totalement inconnus à l'époque où s'est faite cette inscription. On pourrait évidemment attendre une nouvelle révision pour modifier les textes, conformément aux exigences de l'opposition. Ce serait la logique juridique parfaite. Une nouvelle modification de la Constitution, changeant les textes pour la énième fois, de façon à traduire la situation à un moment déterminé. Mais, ou bien la révision s'opère immédiatement, et c'est par définition - ce que certains souhaitent, bien entendu - l'élection, l'absence de continuité de la politique menée, ou bien c'est le renvoi des débats institutionnels à la fin de la législature ce qui, dans un monde changeant et face à la situation financière que l'on connaît à la Communauté française, nous paraît totalement impensable.

J'en viens maintenant au fond des accords. Tout d'abord, quelques mots sur la régionalisation de l'agriculture et du commerce extérieur.

Faire croire, comme certains partis de l'opposition, qu'il s'agit là de la fin d'une certaine Belgique, c'est risible. Car, enfin, prenons le commerce extérieur. Depuis des années, les Régions ont développé une politique dans ce secteur. Des attachés commerciaux ont été nommés à la fin des années soixante-dix, époque où M. Moureaux et moi étions aux affaires. Des marchés sont plus précisément prospectés par les uns et les autres en fonction de critères qui leur sont propres. L'OBCE n'était d'ailleurs pas un modèle d'efficacité, d'autant qu'il était en porte à faux par rapport aux actions régionales.

Que fait-on dans cet accord ? On reconnaît ce fait mais, au lieu de faire de cet organisme central un lieu d'antagonisme, on en fait au contraire un lieu de rencontre, sur pied d'égalité et dans le respect mutuel. Si l'on veut se mettre ensemble, on le fait et on ne perd pas son temps à faire chacun de son côté des recherches inutiles, le nouvel organisme jouant notamment un rôle d'office de documentation ou de préparation des missions, bien utile pour qui veut prospecter, avec quelque chance de succès, les marchés extérieurs.

On a raconté n'importe quoi en commission. On a dit qu'une région pourrait empêcher le président d'honneur - vous savez qui je vise ! - de diriger une mission commerciale. Et aujourd'hui ? Croit-on une seconde, dans l'état actuel des choses, qu'une mission boudée par une région pourrait, malgré tout, se dérouler avec une illustre présidence ? Évidemment non ! Ce serait faire courir des risques graves au président d'honneur. Aujourd'hui, comme demain, c'est la concorde qui permet et permettra l'organisation des missions fédérales présidées par le président d'honneur.

Quant aux entreprises, ne me faites pas rire ! Il y a belle lurette qu'elles ont adapté leur stratégie de collaboration publique-privée au système institutionnel belge. Il y a, à cet égard, une différence entre l'expression, dans un sondage, d'une forme de nostalgie d'un État unitaire et le souci pragmatique d'une entreprise...

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Avez-vous dit cela à M. de Clippele ?

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Bien entendu. Je vous rassure : M. de Clippele votera les accords de la Saint-Polycarpe traduits par le projet de loi. Pas de faux espoirs, madame Willame !

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je ne me fais pas de faux espoirs, mais j'ai une nouvelle vision de M. de Clippele !

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Il est entièrement d'accord avec nous !

M. de Clippele a présenté un sondage qu'il a effectué à ce sujet. Il y a une différence entre l'expression dans ce sondage d'une forme de nostalgie d'un État unitaire et le souci pragmatique d'une entreprise de bénéficier des avantages offerts par l'appareil institutionnel, quel qu'il soit.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - N'importe quoi !

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Vous pouvez interroger M. de Clippele ! Je n'ai aucun problème à cet égard. Et je sais, madame Willame, les intérêts que vous défendez, qui ne sont pas seulement d'ordre politique - c'est votre problème ! Je me contente d'exprimer mon sentiment et celui de l'ensemble de mes amis à cet égard, y compris de M. Roelants du Vivier.

Pour l'agriculture, les choses sont encore plus simples. Il y avait partout, même en Wallonie, une demande de régionalisation, sous réserve naturellement, des dispositions relatives à la santé, au bien-être des animaux. Le texte portant sur la régionalisation n'était pas nouveau. On a beaucoup parlé de la Costa, disant qu'elle n'avait rien fait. Cependant, un jour, à la Costa, on a vu arriver des projets. D'où venaient-ils ? Comment étaient-ils rédigés ? Plusieurs explications sont possibles. Quoi qu'il en soit, le texte existait. On l'a lu, analysé. Là aussi, les objections formulées en commission étaient ahurissantes. On a dit que, puisque désormais le secrétaire d'État fédéral n'était plus, dans la négociation européenne, que le notaire des accords entre les représentants des régions, il ne pourrait plus faire valoir la position belge en cas de désaccord ! Ce disant, on oublie d'abord que dans d'autres matières, le système est d'application depuis 1994, date de l'accord de coopération réglant la présence de la Belgique dans les conseils européens.

Pour des matières totalement transférées, c'est l'accord entre les entités fédérées ou l'abstention. Cela n'a jamais créé de problème et j'ai le sentiment que cela en créera encore moins en agriculture, car dans ces négociations, les points d'intérêt et de désintérêt s'équilibrent - on l'a longuement expliqué en commission.

Enfin, quand on applique la loyauté fédérale, il faut jouer le jeu jusqu'au bout, même s'il est parfois compliqué. Dire qu'en cas de désaccord entre les régions, dans des matières que celles-ci gèrent en propre, il faudrait une position fédérale belge, c'est nier les transferts de compétence et ignorer le système institutionnel de notre pays.

En ce qui concerne par ailleurs la coopération au développement, l'offensive unitariste au sein de la commission a été extraordinaire. On a même appelé au secours l'OCDE ! Comme si une organisation internationale pouvait se mêler de l'organisation interne d'un État !

On a expliqué que les États du sud n'étaient pas demandeurs d'une modification du système de la coopération au développement, comme si - et j'ai beaucoup de respect pour la Sierra Leone, le Congo ou la Namibie - ces pays allaient dicter le système institutionnel belge !

On a même expliqué que si, sans doute, dans un passé récent, la coopération au développement n'avait pas été exempte de reproches, tout était rentré dans l'ordre grâce à la nouvelle réforme, que « tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes », comme disait Pangloss de Voltaire, et que la communautarisation, même partielle, ne pourrait que remettre en cause tout l'édifice patiemment construit. Comme si la situation actuelle de la coopération au développement était satisfaisante. Comme si le fait d'envisager, à moyen terme, le transfert de certaines matières de la coopération, était la fin de l'aide aux pays du sud.

En vérité, certains ne veulent pas d'une réflexion approfondie, objective, équilibrée, sur les structures et le fonctionnement de la coopération, qui doivent quand même tenir compte de l'organisation institutionnelle de l'État.

Pas plus que le Conseil d'État et la grande majorité des collègues, je ne trouve que l'article 6 est un modèle de perfection juridique ou, en tout cas, légistique.

Toutefois, indépendamment de l'aspect comique - voir une loi spéciale créer un groupe de travail - de la question, je comprends assez mal comment ceux qui se désespèrent à l'idée d'une défédéralisation partielle de la Coopération au développement peuvent critiquer la création de ce groupe de travail, précisément chargé d'approfondir ces notions ainsi que les éléments susceptibles d'être transférés aux communautés ou aux régions, au terme d'un délai, par ailleurs, suffisamment long ; je vous renvoie, à cet égard, au texte du projet.

J'en viens maintenant à la régionalisation des lois communale et provinciale, vue sous l'angle des communes à statut spécial.

Il me semble indispensable de rappeler le texte de la loi, l'exposé des motifs et la réponse donnée par le ministre en séance de commission.

Il est clairement indiqué que les décrets, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice aux garanties dont bénéficient les francophones dans ces communes, garanties existant au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi.

En clair, que cela signifie-t-il ? Que la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988 sera intégralement respectée. Cela signifie aussi - M. Moureaux y a fait allusion dans son exposé - que les facilités sont désormais bétonnées : on ne pourra pas revenir en arrière. Tel est le sens de la clause dite de standstill. Dans sa réponse aux questions des collègues, le vice-premier ministre avait développé davantage cette position, en déclarant : « Le gouvernement estime qu'il convient de donner au mot « garantie » une portée large. Le mot « garantie » vise toutes les règles qui ont pour but de protéger le statut et la langue des francophones, des néerlandophones et des germanophones, dans les communes précitées (article 9 du projet de loi) ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (article 16 du projet de loi). En outre, il convient d'attribuer au terme « garantie », dans le sens de l'article 9 ou de l'article 16 de la loi, la signification d'une règle répartitrice de compétences. En effet, les régions sont, dans le cadre de la compétence sur les pouvoirs locaux qui leur sont attribués par le projet de loi spéciale, uniquement compétentes pour prendre des décrets, des ordonnances ou des mesures qui ne portent pas atteinte à une ou plusieurs des garanties visées par l'article 9 ou l'article 16 du projet de loi spéciale. Mises à part les règles auxquelles il est fait expressément référence dans le projet de loi, il reviendra finalement à la Cour d'arbitrage ou au Conseil d'État d'apprécier quelles sont les règles actuellement en vigueur que l'on doit considérer comme des garanties. ».

« Dès lors », poursuit le gouvernement, « toute disposition introduite dans la loi comme devant expressément servir de garantie figure dans les listes, parfois par référence. C'est le cas pour la loi dite de pacification. Et, par ailleurs, la notion de garantie n'a pas été figée. En vertu de cette clause de standstill, toutes les dispositions qui pourraient être considérées comme des garanties au moment du vote de cette loi devront être conservées, à l'avenir, par les législateurs régionaux. »

Enfin, indépendamment de ce que j'ai rappelé plus haut concernant la garantie de non-discrimination entre les communes ainsi que la protection juridictionnelle des bourgmestres, prévue à l'article 4 du projet de loi, il convient encore de mettre l'accent sur les modifications intervenues dans la saisine de la Cour d'arbitrage ou du Conseil d'État. Alors qu'antérieurement, pour obtenir la suspension d'un décret, d'une ordonnance ou d'un acte administratif qui porterait atteinte aux diverses garanties prévues, il fallait invoquer, d'une part, des moyens sérieux et, d'autre part, un préjudice grave et difficilement réparable, les articles du projet de loi ne retiennent plus que le premier moyen.

« Il suffira, comme l'a dit le ministre, que la partie requérante démontre que les moyens qu'elle invoque contre un décret, une ordonnance ou un acte administratif risquant de porter atteinte à une des garanties visées par les articles 9 ou 16 du projet de loi spéciale sont sérieux pour qu'elle puisse en obtenir la suspension. ».

Vous connaissez ce texte, mais, vu son importance, je tenais à le citer une nouvelle fois.

En examinant donc le texte ainsi que les travaux préparatoires - y compris les réponses du gouvernement - avec objectivité, on ne peut certes pas conclure que la situation des francophones de la périphérie est en recul. Elle est, au contraire, améliorée.

J'en arrive à ma conclusion.

Depuis plusieurs semaines, nous entendons l'opposition - notamment sociale-chrétienne et, peut-être, certains membres de la majorité - dire qu'il faut rejeter ce texte.

Rejeter revient à affirmer que l'on peut faire mieux. Ferez-vous mieux, mesdames et messieurs de l'opposition, si nous échouons ? Avec qui reprendre les négociations ?

Il n'y a pas d'autres négociateurs ; ce sont les mêmes. Vous auriez également face à vous le CVP et les mêmes négociateurs flamands. Obtiendriez-vous davantage d'argent ? Pourriez-vous mieux attendrir le nord, vous qui n'avez pas été fichus, en 1988, de défendre les intérêts légitimes des francophones, lors de la négociation des lois de financement de l'époque ?

J'ai suivi toutes les réunions en tant que rapporteur ; vous n'avez jamais présenté de plan alternatif. Vous n'avez cessé de nier, mais vous n'avez rien apporté au débat. Comment pouvez-vous vous cantonner dans une attitude tellement nihiliste dont les perdants seront les enseignants, les culturels, les éducateurs de home, la protection de la jeunesse, les enfants, bref, tous ceux qui attendent que la Communauté française leur donne un destin ?

J'étais hier au Théâtre national, comme certains représentants d'Ecolo et du parti socialiste. Je n'y ai pas vu de représentants du PSC. Trois cents créateurs culturels étaient présents, mais aucun ne s'embarrassait de calculs politiques. Ils voulaient simplement obtenir les moyens financiers leur permettant de poursuivre leur travail, c'est-à-dire de développer la création culturelle, condition essentielle de l'existence d'une société.

En jouant la politique du pire, le PSC croit que d'autres seront perdants. Je crains toutefois qu'il n'en fasse partie, ou qu'il soit même le seul perdant, car on ne lui pardonnera pas d'avoir, pour la deuxième fois, trahi la Communauté française.

Je sais également que certains de mes amis sont hésitants. Je leur demande de réfléchir encore. Depuis des dizaines d'années, nous avons mené ensemble des combats incessants. Nous avons obtenu l'existence des régions et des communautés. Nous avons, au fil des années, accru leurs compétences, leur rôle dans l'État. Nous avons défendu Bruxelles et nous, Wallons et francophones, avons toujours considéré que seule la solidarité entre Bruxelles et la Wallonie pouvait permettre de résister aux appétits du nord. C'est ensemble que nous avons arraché des garanties pour que les francophones puissent encore vivre avec leur langue et leur culture dans les communes de la périphérie et à Fourons. C'est ensemble que nous avons assumé parfois des désillusions politiques et que nous avons célébré souvent des succès électoraux. C'est encore ensemble que nous avons mis au point, depuis des années, dans tous les secteurs de la vie économique, culturelle, sociale, nos propositions, notre contrat d'avenir pour les Wallons, les Bruxellois et la francophonie. Si l'on est impatient d'aller plus vite, plus loin et mieux, si l'on considère toute concession, même mutuelle, comme une compromission, il est vrai qu'un accord comme celui-ci peut être frustrant. Sans doute permettrez-vous à l'ancien ministre de la Culture que je suis de prendre une référence littéraire. Dans le conflit entre Créon et Antigone, celle-ci peut séduire par son caractère absolu, mais c'est celui-là qui gère et qui conduit les affaires humaines. Ces dernières sont rarement le fruit de rêves absolus. À certains de mes amis politiques qui hésitent, je demande de réfléchir. Que tout ce que nous avons construit ensemble, que tout ce qu'attendent ceux qui, à la Communauté française, nous ont fait confiance, que tout cela ne s'effondre pas, parce que face à la réalité de la chose politique, vous auriez choisi l'inaccessible rêve.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Als we premier Verhofstadt mogen geloven, is het Lambermontakkoord een historisch akkoord. De premier zelf verklaarde herhaaldelijk dat hij zou zorgen voor een nieuw communautair klimaat. Een klimaat waarbij niet langer de confrontatie, maar wel de dialoog voorop zou staan. Weg dus met Luc Van den Brande die de zaak zeven jaar lang verbrod had en met zijn destructieve houding niets bereikt had. Leve Guy Verhofstadt die inzake de staatshervorming het gaspedaal zou indrukken om de gemeenschappen en de gewesten mee te voeren in de vaart der zelfstandige volkeren. Want dat was toch het grote verwijt, overigens ook van onze kant, namelijk dat de CVP toen uit twee monden sprak. Van den Brande mocht in de institutionele zandbak spelen tot de grote baas Jean-Luc Dehaene het einde van de speeltijd floot.

Inderdaad, het is nu afgelopen met stoer doen in het Vlaams Parlement en gas terugnemen in het federale parlement. Vanaf nu wordt uit één mond gesproken, de mond van Louis Michel. De resoluties van het Vlaams Parlement zijn hoogstens nog goed voor een sanitaire behoefte en de energie die de VLD gestoken heeft in de totstandkoming ervan is omgekeerd evenredig met de inspanningen die deze partij de jongste weken in de Senaat leverde voor de verdedigingvan het Lambermontakkoord.

Alvorens het over de tekst zelf te hebben, nog een paar woorden over de rol van de Senaat. De Senaat komt absoluut niet fraai uit dit verhaal. De publieke opinie kon getuige zijn van het hoge virtuele gehalte van het debat in de commissie, de arrogantie van de macht en het absolute misprijzen van de meerderheid voor de fundamentele bezwaren van de Raad van State inzake het Brussel-akkoord. De regering van haar kant heeft haar minachting laten blijken tegenover de Senaat door steeds weer andere dan de bevoegde ministers naar de commissie te sturen. De opmerkingen van de Raad van State werden weggelachen alsof het een bende kleuters gold die wel de klok hadden horen luiden, maar de klepel niet wisten hangen. Wanneer in de toekomst nog eens hoogdravende volzinnen worden gedebiteerd over de rol van de Senaat als reflectiekamer en primordiale grondwetgevende kamer, zal er alleen een minachtend hoongelach opgaan. Dat heeft de Senaat dan alleen aan zichzelf te danken. Het virtuele gehalte van wat bezwaarlijk debatten kunnen worden genoemd, kende geen grenzen in de commissie en vandaag evenmin, want vandaag wordt gedebatteerd over een onderdeel van een akkoord dat nog altijd niet rond is. Vandaag staat nog steeds niet vast of de regering in de Kamer wel een tweederde meerderheid haalt. Niemand kan ons vertellen welke toegevingen Guy Verhofstadt aan het doen is om de PSC ertoe over te halen de financieringsakkoorden niet tegen te houden.

Van de beloofde nieuwe aanpak is niets terecht gekomen. Met de zogenoemde dialoog van gemeenschap tot gemeenschap, de Costa, is niet eens de schijn opgehouden. De Costa is niets meer gebleken dan een vervelende bezigheidstherapie. Even snel als bij vorige gelegenheden is overgeschakeld op nachtelijke marathonvergaderingen waar de echte beslissingen genomen werden. De Costa heeft alleen als glijmiddel gediend voor de VU om ook in de Vlaamse regering paars-groen mogelijk te maken en de symmetrie tussen de federale en Vlaamse regeringen gaaf te houden.

Premier Verhofstadt heeft het Lambermontakkoord als historisch bestempeld. Hij heeft gelijk. Het is een historische blunder die de problemen niet zal oplossen maar alleen de frustraties zal doen toenemen.

Het is duidelijk dat hier het klassieke Belgische mechanisme opnieuw heeft gespeeld. De wel bijzonder beperkte autonomie die Vlaanderen in het verleden heeft verworven, heeft het altijd bijzonder duur moeten betalen.

Het klassieke Belgisch federalisme kwam altijd neer op het toekennen van bevoegdheden aan Vlaanderen én Wallonië, in ruil voor het verstevigen van de politieke en de financiële machtspositie van de Franstaligen in dit land. Daarin heeft premier Verhofstadt geen verandering gebracht.

Bij de start van de Costa hebben wij ook in het Vlaams Parlement altijd gewaarschuwd voor een akkoord, waarbij op vraag van de Franstaligen tot een herfinanciering van de gemeenschappen zou worden gekomen op basis van dotaties, uiteraard, in ruil voor een heel beperkte fiscale autonomie en een heel beperkte bevoegdheidsoverdracht. Helaas hebben wij gelijk gekregen.

De zo geroemde fiscale autonomie is een lege doos. De reeds als dusdanig omschreven gewestbelastingen in de bijzondere financieringswet worden overgeheveld, wat evenwel niet meer dan logisch is, maar van echte fiscale autonomie waarbij een deelstaat niet alleen verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn uitgaven maar ook voor zijn inkomsten, is geen sprake. Het is niet met de mogelijkheid de belasting op de kansspelen te verhogen of te verlagen dat een beleid aan de inkomstenzijde kan worden gestuurd. Dat was uiteraard niet de bedoeling.

De tijd dat de VLD eiste dat de gehele personenbelasting naar de deelstaten gaat en zelfs de vennootschapsbelasting zou moeten worden overgeheveld, de hefbomen voor het voeren van een eigen fiscaal beleid, ligt al lang achter ons. De herfinanciering van de gemeenschappen, grotendeels op basis van dotaties en dus op basis van het consumptiefederalisme, met meer Vlaamse miljarden voor het Franstalig onderwijs, is binnen.

Eveneens verworven is het federalisme met drie. Meer dan ooit wordt de positie van de gewesten versterkt en moeten de gemeenschappen het onderspit delven. Ook dit is fundamenteel in strijd met de uitgangspunten van het Vlaams Parlement, waar over de partijgrenzen heen altijd werd gepleit voor een staatsstructuur op grond van de twee grote gemeenschappen. In plaats van die doorgroei naar tweeledigheid krijgen we nu de onomkeerbare evolutie naar drieledigheid, die een dubbele minorisering van de Vlamingen met zich meebrengt: binnen België wordt de Vlaamse meerderheidspositie herleid naar een positie van één tegen twee en binnen Brussel worden de Vlamingen steeds afhankelijker van de goede wil van de Franstaligen.

De Lambermontpartijen laten Brussel, en dus de Brusselse Vlamingen, definitief los. De vurige pleidooien van wijlen Frans Van der Elst ten spijt, stapt ook de Volksunie gezwind mee in dit nefaste scenario

In het eerste deel van het ontwerp wordt het zogenaamde Hermesakkoord, dat handelde over landbouw en buitenlandse handel, uitgevoerd. Wat het landbouwbeleid betreft, wordt de zaak er alleszins niet transparanter op, zeker niet met betrekking tot de vertegenwoordiging op Europees niveau.

Het prijs- en inkomensbeleid blijft een federale materie. Ook het BIRB blijft federaal. Daarenboven is de tekst zo geformuleerd dat de bevoegdheden van dat bureau rustig kunnen worden uitgebreid.

Een scenario vergelijkbaar met dat van de BDBH ligt dus voor de hand. Er is geen sprake van de volledige overheveling van Landbouw. Er zijn zoveel uitzonderingen dat veeleer kan worden gesteld dat de landbouw wordt overgeheveld, uitgezonderd de landbouw.

Ook de Buitenlandse Handel wordt niet volledig gedefederaliseerd. De BDBH wordt weliswaar afgeschaft, maar vervangen door een federaal Agentschap, dat uiteraard op klassieke Belgische wijze is samengesteld, namelijk op basis van pariteit tussen de gewesten, waarbij voor de goede gang van zaken er wordt aan voorbijgegaan dat Vlaanderen meer dan 75% van de Belgische export voor zijn rekening neemt.

Trouwens, ook de verdeling van de middelen, zowel inzake Landbouw als Buitenlandse Handel, is op Franstalige maat gesneden. De anders door de Franstaligen zo verguisde personenbelasting als criterium voor het verdelen van de middelen inzake onderwijs wordt nu gretig aangegrepen, omdat dit criterium in deze sectoren het voordeligst uitkomt. Bij de verdeling van de middelen die gepaard gaan met bevoegdheidsoverdracht worden schaamteloos de criteria toegepast die Wallonië het meest opbrengen.

Het artikel over de ontwikkelingssamenwerking is zonder twijfel dé giller van het ontwerp. We hebben in dit koninkrijk al veel meegemaakt, maar volgens mij nog nooit dat in een bijzondere wet die de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten regelt, werd ingeschreven dat een bijzondere werkgroep zal worden opgericht om na te gaan welke onderdelen van ontwikkelingssamenwerking eventueel, misschien, ooit, wie weet, naar gewesten en gemeenschappen zullen worden overgeheveld. Dit wordt uiteraard beperkt tot de delen die betrekking hebben op de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten. In mensentaal wil dit zeggen: er wordt van ontwikkelingssamenwerking helemaal niets overgeheveld.

Dan komt uiteraard de hoofdschotel: de overheveling van de organieke wetgeving inzake gemeenten en provincies. Ook hier zien we weer het klassieke mechanisme opduiken dat bij elke staatshervorming speelt: de Vlamingen moeten blijvend een prijs betalen voor iets wat al lang bedongen had moeten zijn en eigenlijk ook bedongen was, in dit geval de overheveling van de gemeente- en provinciewet, die bedongen was bij het Sint-Michielsakkoord. Vandaag moet Vlaanderen opnieuw miljarden ophoesten voor het Franstalig onderwijs om dat te verkrijgen wat al verkregen was.

Wie ervan uitging dat Vlaanderen met de overheveling van de gemeentewet in staat zal zijn een einde te maken aan het misbruik dat nu al decennia wordt gemaakt van de faciliteiten in Vlaanderen, komt alweer bedrogen uit. Dat de Franstaligen in de rand en in Voeren de bestaande garanties behouden, is zelfs een leugen. Ze krijgen integendeel nog garanties bij.

Niet alleen blijft de hele pacificatiewet van 1988 overeind. Dat betekent dat de rechtstreekse verkiezing van schepenen en OCMW-raadsleden in de Zes behouden blijft. Dat betekent dat die contradictio in terminis, het "onweerlegbaar vermoeden van taalkennis", eveneens behouden blijft. Dat betekent dat aan de faciliteiten niet kan worden geraakt. Dat betekent dat de adjunct-gouverneur blijft bestaan en er voor zijn benoeming zelfs een eensluidend advies nodig is van de federale ministerraad.

Er komen nog garanties bij. Aan de gemeentegrenzen van de faciliteitengemeenten mag niet worden geraakt. De Zes kunnen ook in de toekomst niet opgenomen worden in federaties van gemeenten die Vlaanderen eventueel wil opzetten. Bovendien is de bevoegdheid inzake de tuchtprocedure voor burgemeester en schepenen zo geregeld dat de Vlaamse overheid weinig of geen armslag heeft. Dit alweer om de burgemeesters van de Zes ter wille te zijn. Burgemeesters die overigens compleet illegaal een volksraadpleging willen organiseren over de overheveling van de organieke gemeentewet naar Vlaanderen.

Als voorbeeld van een verbeterd communautair klimaat kan dit tellen. Dat we in de Brusselse rand iemand van de Raad van Europa op bezoek krijgen om na te gaan in hoeverre de mensenrechten van de Franstaligen er geschonden worden, kan overigens ook tellen. Het is natuurlijk bekend dat de Franstaligen in de rand worden behandeld zoals de Oeigoeren in Kazachstan of de Albanezen in Macedonië.

De Vlaamse Lambermontpartijen zetten de toekomstige Vlaamse overheid op het vlak van de faciliteitengemeenten compleet klem. In de toekomst zullen er dus twee soorten Vlaamse gemeenten zijn: de gemeenten die volgens de Vlaamse decreten bestuurd worden, en de gemeenten waar de Franstaligen hun arrogantie verder mogen blijven botvieren.

En dan is er uiteraard Brussel. De regeringspartijen hebben ons willen wijsmaken dat de garanties voor de Franstaligen in de rand en voor de Brusselse Vlamingen status-quo bleven. Niet alleen hebben ze een onvergeeflijke blunder begaan door het lot van de Franstaligen in de rand te koppelen aan het lot van de Brusselse Vlamingen, een koppeling die aan Vlaamse kant altijd werd afgewezen. Deze zogenaamde status-quo is bovendien een pertinente leugen. Het akkoord over Brussel werd door niemand minder dan VLD-voorzitter De Gucht "perfide en efficiënt" genoemd. Of het efficiënt is, valt nog af te wachten, maar perfide is het in elk geval. Politicoloog Wilfried Dewachter - niet bepaald een nationalist - zei over het Lombardakkoord afgelopen weekeinde in de Financieel Economische Tijd: "En dan is er nog de onvoorstelbare belediging voor de Vlamingen in wat de hoofdstad zou moeten zijn van een tweetalig land met Nederlands als meest gesproken taal: het `kopen' van Vlaamse schepenen en het loslaten van de dubbele meerderheid, het enige blokkeringssysteem dat Vlamingen er hebben."

De Brusselse Vlamingen gaan er in termen van politieke macht op achteruit, in ruil voor alweer bijkomende mandaten. Het aantal parlementsleden wordt op 89 gebracht, waardoor stilaan het toppunt van de belachelijkheid wordt bereikt.

Het zogenoemde ABS-systeem kan niet alleen perfide, maar zelfs pervers worden genoemd. Het is een anti-blokkeringssysteem om zogezegd de democratie te vrijwaren en een blokkering van de instellingen te vermijden. Ik wist niet dat Vic Anciaux een antidemocraat was. Hij, en niet het Vlaams Blok, blokkeerde immers een tijdlang de Brusselse instellingen.

Er is sprake van een regelrechte constitutionele staatsgreep met als doel de verkiezingsuitslag aan Nederlandstalige kant te vervalsen. De constitutionele creativiteit kent geen grenzen. Er wordt een nieuwigheid ingevoerd, namelijk de apparentering binnen één kieskring tussen verschillende partijen. Dat zou ook de CVP nog wel eens parten kunnen spelen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt aangevuld met vijf leden. Dat gebeurt niet op basis van de verkiezingsuitslag voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, maar wel volgens de verkiezingsresultaten van het Vlaams Parlement. Om de democratie te vrijwaren, stellen we voor nog vijf bijkomende leden aan te duiden, maar dan wel door de algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Voor die zeventien bijkomende mandaten geven de Vlamingen in de Brusselse instellingen hun garantie voor dubbele meerderheid op. Het gaat zelfs zo ver dat de Vlaamse ministers in de Brusselse regering aangewezen kunnen worden door een minderheid van de Nederlandse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. In de toekomst kan er dus een Brusselse regering worden geïnstalleerd die niet de steun geniet van de meerderheid van de Nederlandse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en kan een Vlaams minister de laan worden uitgestuurd door dezelfde minderheid. Als we een extrapolatie maken, dan zou het Vlaams Blok van vier op de elf zetels in de Vlaamse Gemeenschapscommissie gaan naar zes op tweeëntwintig. Dit is geen Hollandse of Chinese rekenkunde, maar gewoon Brusselse rekenkunde.

Voor een handvol mandaten meer doen de Vlamingen afstand van hun politieke macht door de dubbele meerderheid de facto af te schaffen. De verdwazing gaat heel ver. Corapporteur Moens had het over de opheffing van de dubbele meerderheid en de overschakeling naar het nieuwe systeem, waardoor, vooral in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, voor bepaalde ordonnanties waarvoor geen meerderheid is in beide taalgroepen, na een maand "een meerderheid" van een derde van de stemmen in een taalgroep volstaat.

De Raad van State heeft deze constitutionele staatsgreep als ondemocratisch bestempeld, omdat deze regeling de artikelen 39, 116, 122 en 136 van de Grondwet schendt. Dat advies werd evenwel genegeerd, alsof de Raad van State een verzameling van veredelde Comedy Capers is. Het Vlaams Blok zal deze bepalingen in elk geval voor het Arbitragehof aanvechten.

De vernedering is het grootst op gemeentelijk vlak. Indien een Vlaming al in de gemeenteraad geraakt en goed genoeg wordt bevonden om de voordrachtsakte te tekenen, dan mag hij tegen betaling schepen worden, desnoods bevoegd om het paargedrag van de bosmier te bestuderen.

Deze groots aangekondigde staatshervorming is als een pudding ineengezakt. Het uitgangspunt was de herfinanciering van de gemeenschappen, niet op basis van de fiscale autonomie, maar wel op grond van het consumptiefederalisme van de dotaties. De Franse Gemeenschap krijgt er weer vele Vlaamse miljarden bij en daar alleen was het om te doen.

De Franstaligen waren niet alleen vragende partij voor de herziening van de financieringswet, maar zij hebben ook de agenda van de onderhandelingen bepaald.

De Vlamingen kunnen met hun verlangens en eisen gedragen door een grote meerderheid van hun eigen Vlaams parlement, de boom in. Ik ben de heer Moureaux zeer dankbaar dat hij niet alleen in de commissie maar ook in de plenaire vergadering heel duidelijk gezegd heeft waar het hem allemaal om te doen is. Pas als hij de zekerheid had dat er niet over de sociale zekerheid zou worden gesproken, zo zei hij, konden de Franstaligen hun eisen stellen en de herfinanciering van de gemeenschappen doorduwen. Zij leveren geen sikkepit in op de sociale zekerheid en kunnen wel rustig in de geldruif blijven graaien. Dat is een bekentenis van formaat, want ze toont aan dat de hele staatshervorming om geld draait en dat de Franstaligen hun slag volkomen hebben thuisgehaald. Volgend artikel uit de Financieel Economische Tijd van 1988 over de toenmalige staatshervorming dat ik zopas heb teruggevonden, typeert heel goed wat er vandaag gebeurt: "Wie de standpunten van Vlamingen en Franstaligen aan de onderhandelingstafel vergelijkt, kan niet anders dan tot de vaststelling komen dat de eersten zich louter defensief en de anderen zich offensief opstellen. De Vlaamse defensieve houding maakt dat de Vlaamse onderhandelaars bij de aanvang van de onderhandelingen niet met eigen standpunten uitpakken, maar reeds met voorstellen van oplossingen komen aandraven. Tijdens de onderhandelingen worden de Vlaamse kantjes van dit voorstel dan nog verder afgevijld, zodat er van het oorspronkelijke standpunt uiteindelijk nog maar weinig overblijf". Dit citaat van 1988 is vandaag nog altijd perfect van toepassing.

Het taboe van de sociale zekerheid en van de geldstromen blijft nog altijd overeind. De Vlamingen hebben het voorrecht om elk jaar om en bij de 120 miljard naar Wallonië te versluizen via de sociale zekerheid. Ze hebben het voorrecht om een van de duurste onderwijssystemen van Europa te mogen onderhouden. Ze hebben het voorrecht om via de sociale zekerheid, de financieringswet, de belastingen en de aflossing van de intrestlast meer dan 300 miljard of 55.000 frank per Vlaming als alimentatiegeld op te hoesten. Ze hebben het voorrecht om solidair te zijn, niet met mensen, maar met structuren en met een beleid dat zelf nooit de verantwoordelijkheid heeft willen dragen voor zijn daden maar de factuur altijd heeft doorgeschoven naar de Belgische schatkist, dat wil zeggen naar Vlaanderen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kregen de Vlamingen het bevel "Zwijg en vecht". Vandaag krijgen ze het bevel "Zwijg en betaal". Dat is uiteindelijke de enige betekenis van deze staatshervorming. Dat is uiteindelijk de enige zin van het Belgische federalisme, dat een groot boerenbedrog is gebleken. Dat federalisme heeft nooit een ander doel gehad dan de macht van het getal van de Vlamingen te neutraliseren. Zo werd ons in 1970 onze meerderheid ontstolen. Het federalisme heeft uiteindelijk geleid tot een permanente hold-up, tot het creëren van structuren die de Franstalige minderheid in staat moeten stellen haar geprivilegieerde positie op politiek en financieel vlak te consolideren en van de meerderheid een minderheid te maken. Dit soort federalisme is gedoemd om te verdwijnen. Deze staatshervorming zal het ontbindingsproces van de staat niet tegenhouden, integendeel. Deze staatshervorming is immers het resultaat van bedrog en leugen. Het begon met het bedrog van het geheim akkoord over de 2,4 miljard voor de Franstaligen en het eindigt vandaag opnieuw met bedrog, want van de belofte dat alles zou worden opgelost in een allesomvattende fiscale autonomie komt niets terecht. Op een cynische manier wordt vandaag aangetoond hoe een man, Guy Verhofstadt, alle principes overboord heeft gegooid voor het eersteministerschap, hoe hij het Vlaamse belang schaamteloos opoffert op het altaar van de Belgisch-Franstalige belangen, hoe hij vergeet dat hij hierover ooit een en ander behartenswaardigs heeft neergeschreven in zijn zogenaamde burgermanifesten. In dat soort federalisme hebben wij nooit enig heil gezien. Het heeft trouwens geen zin mordicus een huwelijk in stand te willen houden waarin beide partners in een permanente staat van paranoia verkeren en elkaar wederzijds bedriegen. In plaats van zo'n huwelijk koste wat het kost in stand te willen houden, in plaats van een nieuwe staatshervorming op papier te zetten, was beter de scheidingsakte uitgeschreven. Ook wij willen een sereen en kalm gesprek, maar niet over de toekomst van het land, maar over het verleden. Een gesprek over de boedelscheiding die er, staatshervorming of niet, hoe dan ook komt.

M. Marcel Cheron (ECOLO). - Je vous mentirais en disant que ce débat est extrêmement passionnant. Il est toutefois utile de saluer le travail des rapporteurs puisque nous avons passé de nombreuses heures en commission. Compte tenu du délai qui leur avait été imparti, le travail des rapporteurs que nous avons entendus ce matin permet - pour ceux qui ont bien voulu écouter l'ensemble des problématiques présentes dans ce projet de loi spéciale - de comprendre les enjeux, d'en faire l'énumération et de soupeser les arguments et les contre-arguments, ce qui fait le sel et l'utilité des débats parlementaires. Je voudrais dès lors saluer la qualité du travail de rapport de MM. Moens et Monfils. Il n'est pas dans mes habitudes de le faire systématiquement.

En ce qui concerne le projet lui-même, je ne vous étonnerai pas en disant, au nom de mon groupe, que les écologistes l'approuveront comme nous l'avons fait en commission. En effet, ce projet de loi s'inscrit dans la philosophie de l'article 1er de la Constitution. Cet article, il est parfois utile de le rappeler, nous apprend que la Belgique est un État fédéral qui se compose de communautés et de régions. N'en déplaise à certains, il s'agit bien de cela. Philippe Moureaux a souligné que cette spécificité de l'organisation de notre structure fédérale faisait à la fois le charme et l'intérêt de ce petit et passionnant pays. Il m'est arrivé il y a quelques semaines d'essayer, au long de nombreuses minutes, sinon de nombreuses heures, de l'expliquer à une journaliste française appartenant à un grand journal qui sort sur les quais à 16 heures. Ce ne fut pas une partie facile, mais au moment où l'Assemblée nationale française parlait de l'autonomie en Corse, il était intéressant de tenter d'expliquer à une journaliste française la complexité de notre petit pays que Louis Michel s'en va vanter sur la Grande muraille.

La complexité de ce pays, son système, les différentes réformes institutionnelles - elles ont été rappelées ce matin en commission - de 1970, puis de 1980, 1988, 1989 et 1993, tournent autour de ce fonctionnement vers un État fédéral composé de communautés et de régions. Ce système comprend à la fois des entités appelées communautés, ayant leurs compétences, et les régions. On le constate à travers les différentes réformes, cette structure fédérale est une structure évolutive. On se situe dans une évolution. La question qui se posait était de savoir s'il s'agissait d'une évolution à la fois souhaitable mais aussi soutenable, pour reprendre une expression différente de « durable ». Je ne ferai aucun pronostic sur la durabilité. Cela ne fait pas vraiment partie de notre mission. Par contre, sur le caractère soutenable, je dis au nom des écologistes qu'il y a un équilibre que l'on peut trouver à la fois dans ce texte et dans un autre texte dont débat une autre assemblée parlementaire pas très éloignée. Oui, nous considérons que cet équilibre est présent.

On peut se gausser de cette conférence interparlementaire et intergouvernementale. Les coquilles ne sont pas toutes vides. On ne juge pas la qualité de la coquille à son contenu mais à ce qu'elle va produire. Ce qu'il faut juger, c'est donc le projet de loi. On peut effectivement analyser son contenu, notamment en le comparant aux pistes imaginées voici quelques années. Opportunément, on a rappelé que l'agriculture, le commerce extérieur et la régionalisation des lois organiques communale et provinciale ne viennent pas de faire leur apparition dans le débat politique.

On peut relire un certain nombre de textes rédigés à l'occasion des accords de la Saint-Michel de 1993 ; on y avait déjà sérieusement évoqué la régionalisation des lois organiques communale et provinciale. Par ailleurs, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte qu'à cette occasion, on avait amorcé la régionalisation de l'agriculture et que la volonté d'aller plus loin était bel et bien présente. En effet, on souhaitait coller le plus possible à l'essence même d'un fédéralisme « bien compris », à savoir la réalité agricole en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles. Philippe Moureaux compte en effet dans sa commune au moins une ferme. C'est ce que nous avons appris à la Costa qui a donc au moins eu cette utilité.

J'en viens à la loi communale. Je parlerai moins de la loi provinciale parce que je regrette fort de ne pas avoir été plus loin dans mon désir de supprimer l'institution provinciale. Je fais partie de ceux qui considèrent que, là au moins, des économies institutionnelles peuvent être faites. Les compétences provinciales pourraient être assumées à d'autres niveaux. J'espère que nous pourrons mener ce débat, notamment dans cette assemblée.

En ce qui concerne les communes, si la frontière linguistique et les communes à statut spécial n'existaient pas, cette question n'aurait bien entendu posé aucun problème. Si l'on tient compte du fonctionnement des régions et du rôle qu'elles jouent dans le financement et la tutelle des communes, il est normal que la législation organique leur revienne. Il fallait donc trouver, pour les communes à statut spécial, un système qui s'est certes révélé juridiquement complexe à élaborer. En commission, on a parfois parlé de l'esthétique de la rédaction des textes. Il est en effet difficile de lire en une seule fois certains articles relatifs aux dispositifs de protection ou de garanties. Il n'empêche qu'un certain nombre de balises importantes et nécessaires ont été consacrées dans ces textes. Le traitement identique, les clauses de standstill et les recours concernant les élus, bref des dispositions protégeant les garanties dans ces communes ont été inscrites dans le projet de loi. Ils figurent dans les dispositifs des textes et dans le rapport de nos travaux. Mais il s'agit d'un élément important car c'est sur celui-ci qu'il faut mesurer la qualité du texte.

J'ai entendu un orateur aujourd'hui, ici, au Sénat, souhaiter que la problématique de la sécurité sociale fasse partie des matières reprises dans ce projet de loi. Or, ce qui fait le précieux équilibre du projet en discussion est justement qu'il n'aborde pas du tout ce sujet. Cela doit faire partie du bilan. Face aux critiques adressées à ce projet, je crois qu'il faut tenir compte de l'équilibre qui est atteint, sans oublier que ce projet ne peut être dissocié du projet sur le refinancement et l'autonomie fiscale.

En conclusion, je reviendrai sur l'accord du « Lombard » et sur les mécanismes institués pour la Région bruxelloise. J'ai déjà insisté dans mon exposé sur le libellé de l'article premier de la Constitution qui concerne l'État fédéral, les communautés et les régions. J'ai assisté de loin à la négociation concernant la Région bruxelloise. Je n'insisterai pas sur la méthode de négociation car je trouve les résultats bons. Je les trouve d'autant meilleurs que les mécanismes proposés ont été imaginés au sein même de la région.

La manière de mener la discussion n'a certes pas été idéale, le fédéral s'est sans doute mêlé encore un peu trop de l'opération. Cependant je suis satisfait qu'un consensus ait pu s'élaborer entre Bruxellois autour des principes de fonctionnement de la démocratie. En effet le principe « un homme ou une femme, une voix » ne résume pas à lui seul la démocratie ; il faut aussi tenir compte d'autres principes importants. Dans l'alchimie de l'accord sur Bruxelles, on met en oeuvre ces principes avec la protection de toutes les minorités ou mise en place de mécanismes qui empêchent le blocage ou le grippage des institutions de la région.

La viabilité de la Région bruxelloise est assurée à terme par cet accord du « Lombard », par le refinancement des matières sociales qui n'est pas assez souligné, par la représentation minimale des Flamands dans les institutions bruxelloises, par le système très fin de représentation des Flamands dans les communes, qui est loin de la caricature grossière souvent évoquée. Ce dernier point n'était pas parmi les sujets initiaux du projet, il a été ajouté par un amendement. Pourtant si, grâce à cet élément ajouté, l'ensemble du projet pouvait être voté, je n'hésiterais pas à qualifier cet élément d'essentiel.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - In 1993 werd het Sint-Michielsakkoord goedgekeurd met de steun van onze fractie, vanuit de oppositie. We werden niet beloond voor onze steun. Ik noem dit het verraad van Dehaene. Een politiek woord blijft een politiek woord. Vandaag voeren wij, als regeringspartner, datgene uit waarover we destijds ons woord hebben gegeven.

Het gaat echter om veel meer dan om politieke consequentie. Een deel van het Sint-Michielsakkoord was nog niet uitgevoerd, namelijk de uitvoering van de overheveling van de organieke wetten van gemeenten en provincies. Dit wordt nu - eindelijk - geregeld. Bovendien komt er een betere bevoegdheidsverdeling op het vlak van landbouw en buitenlandse handel. Deze staatshervorming is niet alleen belangrijk omwille van de herziening van de financieringswet, maar ook omwille van de wijzigingen in de bevoegdheidsverdeling.

Het Brusselse luik in deze hervorming is bijzonder belangrijk voor het goed functioneren van onze instellingen. Vooral het invoeren van een deblokkeringsprocedure is een noodzakelijke maatregel van zelfbescherming van de democratie. Ondertussen wordt de politieke positie van de Vlaamse minderheid in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in beperkte mate ook in de Brusselse gemeenten versterkt.

De landbouwhervorming sluit beter aan bij de huidige realiteit. Landbouwbeleid is thans vooral enerzijds een zaak van Europa en anderzijds van het geregionaliseerde economische beleid. Omwille van de pijnlijke ervaringen van de voorbije jaren op het vlak van voedselveiligheid is het zeer belangrijk dat de federale minister van Volksgezondheid de volle verantwoordelijkheid krijgt voor het bewaken van onze voedselveiligheid. Daarmee bevestigen wij de terechte stelling dat het bewaken van de voedselveiligheid alleen kan steunen op criteria van volksgezondheid, en dat deze veiligheid niet langer ondergeschikt mag zijn aan economische belangen. Deze hervorming zorgt er dus voor dat Europa haar bevoegdheden ten volle kan laten spelen. We hebben er geen probleem mee dat de regio's die het economische beleid bepalen, hun volle verantwoordelijkheid kunnen nemen op voorwaarde dat - en dit staat in het huidig ontwerp - de volksgezondheid op het federale niveau maximaal gewaarborgd blijft.

Een tweede belangrijk thema is de overheveling van de organieke wetten voor gemeenten en provincies. Dit gebeurt met het volste respect voor de vastgelegde taal- en gewestgrenzen en met het volste respect voor de bestaande taalregelingen. Ik betreur dan ook ten zeerste dat in de Brusselse rand onder Franstalige inwoners van Vlaanderen ten onrechte de angst wordt gecreëerd dat deze Franstaligen door de boze wolf van de Vlaamse overheid in hun rechten zouden worden bedreigd.

Ik hoor vooral opmerkingen in de voorwaardelijke zin. Er wordt een bepaalde sfeer gecreëerd. Deze angst houdt geen steek. Het is evident dat wanneer dit doemscenario zich in de toekomst ooit toch zou kunnen voordoen, dit het einde van een vreedzame samenleving van verschillende gemeenschappen in dit land zou betekenen, en wellicht ook het einde van dit land als dusdanig. Zelfs al is Vlaanderen ten volle bevoegd voor wat de Franstalige aanwezigheid in de Vlaamse gemeenten betreft, indien de Vlaamse regering het zou wagen om de rechten van deze Franstaligen teniet te doen, zou dit niet in alle rust kunnen gebeuren. De democratie zal altijd blijven spelen en ik begrijp bijgevolg niet waarom deze angst wordt gecreëerd.

Ik blijf dan nog even stilstaan bij de Brusselse problematiek. Een eerste aspect daarbij betreft de bescherming van de democratie. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de politieke aanwezigheid van de Vlamingen op regeringsniveau in het verleden reeds terecht gegarandeerd. De regelgeving hieromtrent hield echter het risico in dat de instellingen bij de voordracht van kandidaat-regeringsleden konden worden geblokkeerd. Er is nu gezocht naar een oplossing die de gewone werking van de instellingen niet op de helling zet, maar die een instrument levert om een blokkering te voorkomen. Deze regeling is creatief, uniek, apart, misschien zelfs origineel en ze verdient wellicht geen schoonheidsprijs, maar ze heeft de grote verdienste dat een dergelijk instrument er eindelijk komt.

Een tweede aspect betreft de toenemende politieke invloed van de Vlaamse minderheid in de Brusselse gemeenten. Sommige Vlamingen hadden voor de gemeenten wellicht nog meer verwacht. De kunst bestaat er echter in dit te realiseren in akkoord met de Franstaligen. De heer Moureaux verweerde zich vanmorgen in zijn uiteenzetting tegenover de kritiek van de Franstaligen dat het gemakkelijk is luid te roepen en krachtige termen te gebruiken. Volgens hem bestaat de kunst erin aanwezig te zijn en ervoor te zorgen dat de democratische rechten, in zijn geval van de Franstaligen en zijn gewest, bewaard blijven en dat er tijdens de onderhandelingen in alle rust en kalmte stapsgewijs een akkoord wordt bereikt.

Hetzelfde geldt voor de Vlamingen en de Vlaamse regio. Ik ben van mening dat de tijd nog niet rijp is om in dit dossier een definitieve oplossing uit te werken. Niemand zal ontkennen dat de negentien Brusselse gemeenten de kans van de fusies gemist hebben, maar de groeiende samenwerking tussen de gemeenten, onder meer de politiesamenwerking, heeft volgens mij een proces op gang gebracht dat vroeg of laat moet eindigen in een herverkaveling, misschien zelfs in een volledige fusie van de negentien gemeenten. De toekomst zal dit uitwijzen. Op dat ogenblik zullen de politieke rechten van de Vlaamse minderheid onvermijdelijk structureel worden gegarandeerd.

Een derde aspect heeft te maken met de bewering dat dit akkoord werd afgekocht. Deze kritiek begrijp ik niet. Toen er in onze hoofdstad enkele jaren geleden geregeld rellen uibraken - Anderlecht is nog voor wat anders bekend dan voor het voetbal - ging iedereen ermee akkoord dat een echte oplossing van de problemen slechts mogelijk was na een grondige sanering en vernieuwing van het grootstedelijk weefsel.

Iedereen weet dat de grootstedelijke stadskernvernieuwing handenvol geld kost. Deze hervorming verwerpen omdat er een beetje extra geld naar Brussel gaat, is in het licht van de grootstedelijke problematiek dan ook onverantwoord. In de toekomst zullen onze grote steden nog veel meer middelen moeten krijgen om de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren. Ik maak mij geen zorgen over dat extra miljard voor Brussel. Zij zal er nog vele nodig hebben, willen we een leefbare hoofdstad krijgen.

Het advies van de Raad van State in verband met Brussel is ontgoochelend. In ons land met zijn verschillende gemeenschappen kan pas vreedzaam worden samengeleefd als de minderheden extra worden beschermd. Het inbouwen van garanties voor de Vlaamse minderheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maakt een absolute toepassing van het gelijkheidsprincipe onmogelijk. De bescherming van minderheden is een afwijking van dit principe. Ik verwijs hierbij naar de specifieke maatregelen voor sommige gemeenten rond Brussel en voor de Duitse Gemeenschap. Ik betreur dat de kritiek van de Raad van State betrekking heeft op een element dat wordt ingevoerd om de democratische werking van onze instellingen te verdedigen.

Ten slotte wil ik het hebben over de ontwikkelingssamenwerking. De bijzondere wet biedt de mogelijkheid om op termijn een deel van de bevoegdheden over te hevelen naar de gewesten en de gemeenschappen. Wij wensen op dit vlak niet overhaast tewerk te gaan. Niets belet de gewesten en de gemeenschappen immers om nu reeds binnen de hen toegekende bevoegdheden hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de armste landen op te nemen. Bovendien heeft de administratie voor ontwikkelingssamenwerking pas een revolutionaire hervorming ondergaan. Het is politiek onverantwoord deze dienst overhaast te splitsen.

De begroting van ontwikkelingssamenwerking is tot op heden nog steeds ontoereikend. We kunnen niet aanvaarden dat dit beperkte budget nogmaals wordt versnipperd. Er kan pas van een echt succes worden gesproken indien elke overheid van ons land erin slaagt het drastisch te verhogen.

(Mme Sabine de Bethune, première vice-présidente, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Als enige echte regionalistische partij die bij het akkoord betrokken is, staan wij zwaar onder druk, zowel van binnen als van buiten de partij. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om mijn verhaal te doen. Als voorzitter van de Costa heb ik, weliswaar als lid van de oppositie, een bijzondere rol kunnen spelen in de totstandkoming van het akkoord.

Iemand had het daarstraks over Sinterklaas. Als er dan al iemand in Sinterklaas heeft geloofd, dan waren het degenen die hebben gemeend dat de spierballenpolitiek die tijdens de vorige regeerperiode in het Vlaams Parlement werd gevoerd, enige vooruitgang op het politieke vlak tot gevolg zou hebben. Het resultaat was dat we ons vóór de verkiezingen in een patsituatie bevonden. Enerzijds waren er een aantal Vlaamse partijen die de vijf resoluties in het Vlaams Parlement hadden goedgekeurd. Anderzijds was er het Waalse "njet", dat tot gevolg had dat er op het einde van de vorige regeerperiode geen verklaring tot herziening van de Grondwet kwam. Toch hebben we getracht in dit kader een staatshervorming tot stand te brengen.

Na de verkiezingen zegden velen dat onze partij een sleutelpositie innam met het oog op de vorming van een meerderheid. Er was een mogelijkheid om een asymmetrische constructie tot stand te brengen, met aan Vlaamse kant VU, VLD, CVP en aan Waalse kant PRL en PS. De CVP was daartoe bereid en dus ook bereid de PSC aan de kant te laten staan. Maar een tweederde meerderheid kon zo niet worden gegarandeerd. Die meerderheid was er wel in de huidige regeringsformule. De Volksunie heeft dan ook geprobeerd om als lid van de Vlaamse regering te wegen op het federale regeerakkoord.

Daar zijn drie elementen uit voortgekomen. Om te beginnen waren er de vier "valiezen" in het federale regeerakkoord. Die wogen niet zwaar. In de eerste valies zaten de consensuspunten van de Senaat. Daarover werd in deze vergadering een verslag gemaakt. Het betrof punten zoals de gemeente- en provinciewet en technische punten van regionale fiscaliteit. We hadden de Costa als instrument. De financiële nood van Franstalig België konden we als hefboom gebruiken om dynamiek te brengen in dit proces. Dat gaf geen voldoende garanties, maar er zat wel enige dynamiek in deze constructie.

Na de regeringsvorming kwamen eerst de Sint-Elooisakkoorden. Die gaven de indruk dat de hefboom waarover we beschikten om dit verhaal tot een goed einde te brengen, namelijk de Franstalige vraag naar meer middelen, was aangetast. Die akkoorden hadden in elk geval tot gevolg dat één Vlaamse regeringspartij, de mijne, zwaar onder druk kwam te staan en tot vandaag instabiel is geworden. De kiemen van de problemen van vandaag zijn daar voor een stuk gezaaid. Sint-Elooi gaf een beetje zuurstof aan het Franstalige onderwijs, terwijl een nieuwe long nodig was.

De Costa is van start gegaan. Het was geen ijskastoperatie. We zijn erin geslaagd het Franstalige njet om te buigen in enige bewegingsmarge. In de "eerste valies" zat eigenlijk niet zo veel: een tandenborstel en een slipje als het ware. Toch hebben we uit die discussies de dossiers buitenlandse handel en landbouw gesleept, die helemaal niet in het federale regeerakkoord waren opgenomen.

Nadien begonnen de Lambermontgesprekken. Vandaag is hier reeds verschillende keren gezegd dat vooral de roep van Franstalig België voor meer middelen is ingelost. Ik spreek dit tegen. Niet alleen Wallonië heeft meer middelen nodig, ook Vlaanderen. De BTW-krimpdotatie is ook voor Vlaanderen op termijn onhoudbaar. De verdringing van gewestmateries door gemeenschapsmateries, met inbegrip van de daarvoor noodzakelijke middelen, was onhoudbaar geworden, evenzeer als de normale verloning van de onderwijssector en het welzijnswerk. Daarom spreek ik de bewering tegen dat wij meer middelen geven ten koste van Vlaanderen. Die middelen worden verdeeld op een basis die voor Vlaanderen zeker niet onvoordelig is. Integendeel!

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Het uitgangspunt van de heer Vankrunkelsven is dat Vlaanderen absoluut extra middelen nodig heeft. Hij heeft bij de regeringsvorming, als toenmalig voorzitter van zijn partij, gekozen om toe te treden tot de Vlaamse regering, maar niet tot de federale. Hij verklaarde zich toen wel bereid eventuele hervormingen te steunen. Zijn premisse is evenwel onjuist: de Vlaamse regering heeft 260 miljard beschikbaar om het beleid te voeren dat gevoerd moet worden. De heer Vankrunkelsven heeft een verkeerde keuze gemaakt met de Vlaamse regering. Nu zeggen dat, als gevolg van die verkeerde keuze, extra middelen nodig zijn, vind ik politiek niet correct. Sommige leden van de meerderheid, onder wie de SP-voorzitter, zeggen nu zelfs dat Lambermont nodig is om het kijk- en luistergeld te kunnen afschaffen. Het is niet op die wijze dat een staat ernstig wordt hervormd.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik heb niet gezegd dat wij deze middelen op korte termijn nodig hebben. Ik heb het over een termijn van 20 jaar. Zonder die extra middelen zou Vlaanderen in 2020 over 564 miljard beschikken. Dankzij Lambermont komt daar 170 miljard of 30% bij. Aan Waalse zijde gaat het om respectievelijk 350 miljard, 80 miljard en 23%. Er worden dus niet alleen meer middelen gegeven aan Franstalig België, maar ook de voor Vlaanderen nadelige verdeelsleutel wordt veranderd.

Daarnet is gezegd dat alle kinderen gelijk moeten worden behandeld, vooral wat onderwijs betreft. Als we vandaag in België als index 100 nemen, krijgt een Franstalige leerling 104% van de middelen. Een Franstalige leerling krijgt 11.000 frank meer dan een Vlaamse. Ik heb die dotaties, die tot vandaag gelden, niet goedgekeurd. In 2011 zal een Vlaams kind evenveel krijgen als een Franstalig kind. Daarna zal de meer welvarende regio meer middelen kunnen besteden aan onderwijs. Toch zal een belangrijke solidariteit blijven bestaan, maar daartoe ben ik bereid.

Over de fiscale autonomie wordt gezegd dat ze beperkt is. Na 20 jaar zullen de gewesten eindelijk volledig bevoegd zijn voor de gewestbelastingen. Ook de fiscale autonomie inzake personenbelasting is niet gering. De gewesten krijgen een volledige tariefautonomie: ze mogen opcentiemen heffen en kortingen toestaan. Ze kunnen, naar gelang van hun bevoegdheden, aftrekken of vermeerderingen toestaan ten belope van 45 miljard. Samen zullen de gewesten een autonomie van 60% hebben, in plaats van 25% nu. Voor het Vlaams Gewest zal het om 184 miljard frank gaan. Er kan dus niet gezegd worden dat die fiscale autonomie niets betekent.

Ook de gemeente- en de provinciewet wordt geregionaliseerd. Vlaanderen krijgt de mogelijkheid om een eigen binnenlands beleid te voeren inzake samenstelling, organisatie, bevoegdheden en werking van de provinciale en gemeentelijke instellingen, inclusief de benoeming van de burgemeesters en de gouverneurs, die in feite commissarissen worden van de Vlaamse en de Waalse regering.

Verder zijn er de mogelijkheid om de grenzen van provincies en gemeenten te wijzigen, de regeling van intercommunales en federaties van gemeenten, de organisatie van de verkiezingen, het tuchtstelsel van de burgemeesters, ook in de rand. Tot spijt van wie het benijdt, zitten daar ook de kerkfabrieken bij, waar de CVP in het Vlaams Parlement eerst volledig achter stond en op het ogenblik dat het moet gerealiseerd worden in dit Parlement, grijpt de CVP alle mogelijkheden aan om deze vorm van autonomie tegen te houden. Waarom was het Sint-Michielsakkoord dan zo moeilijk? In 1993 was er immers afgesproken om een werkgroep samen te stellen. Ik denk dat Vlaanderen toen twee eisen had gesteld: ofwel valt Brussel buiten de overdracht, ofwel is er de mogelijkheid dat er in Brussel een dubbele meerderheid wordt gecreëerd, zodat er een garantie bestaat dat de ordonnanties daar getoetst worden aan de meerderheid van de Vlamingen. Ik durf te stellen dat er naast de andere, bestaande garanties in elk geval een goedkeuring moet zijn van eventuele ordonnanties aan ook Vlaamse zijde. Ik kom daar straks nog op terug.

Er is vandaag al veel gesproken over de problemen die door de Raad van State werden opgeworpen. Een CVP'er vergeleek de leden van de Raad van State met tuinkabouters, wat ik niet zou durven doen, omdat ik denk dat de Raad van State uit eminente juristen bestaat, die ook zo verstandig zijn om in hun advies een deel van de oplossing te geven. Over artikel 162 hebben zij inderdaad gezegd dat de grondwetgever - een tijdje geleden, bij de bespreking van artikel 184, zijn wij opgetreden als grondwetgever - in het verleden niet altijd even duidelijk is geweest. Ook wordt gezegd dat de stelling-Alen, volgens dewelke de vermelding "wet" in de Grondwet vooral tot doel heeft een onderscheid te maken tussen de uitvoerende en de wetgevende macht en niet zozeer tussen het federale en het regionale niveau, in de loop van de voorbije jaren niet werd bijgetreden door de grondwetgever. Ik denk dat de Raad van State daarin gelijk had en dat wij dit uitvoerig hebben rechtgezet bij de bespreking van het grondwetsartikel 184 met betrekking tot de rijkswacht. Ik denk dat we, samen met de regering in haar commentaar, voldoende geantwoord hebben op deze opmerkingen van de Raad van State.

Voorts is er de overdracht van landbouw en buitenlandse handel. Volgens onder meer het Vlaams Blok zou de overdracht van de landbouw enigszins beperkt zijn. Ik wil er toch op wijzen dat, behoudens alles wat met de voedselveiligheid te maken heeft (DG 4 en DG 5), alle andere bevoegdheden, zoals onderzoek en alles wat met landbouweconomie te maken heeft (DG 3, DG 2 en DG 6), worden overgeheveld. De Boerenbond, een organisatie die de CVP niet onbekend is, schrijft dat de voorbereiding en de opvolging van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (DG 2 en DG 3) alleen aan een federaal minister toekomt, die ondersteund wordt door een eigen bevoegde administratie en dat alleen deze federale minister op elk ogenblik de Belgische belangen op landbouwgebied kan verdedigen. Het gaat om bevoegdheden die beantwoorden aan de definitie van het behoud van de economische unie binnen België, aangezien het in hoofdzaak gaat om inkomens-, markt- en prijsbeleid. Deze bevriende organisatie van de CVP is dus heel ongelukkig met deze volgens hen veel te vergaande overheveling van landbouw naar de regio's.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Ze waren in 1980 ook niet gelukkig. Dat is nu eenmaal de politieke verantwoordelijkheid.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Tot in de Costa hebben een aantal mensen van de CVP deze stelling van de Boerenbond onderschreven.

De buitenlandse handel is al zowat drie maal theoretisch overgeheveld naar de regio's, maar door de bemoeienissen van een aantal mensen die zich niet ver van hier, aan de overzijde van het park bevinden, is dit altijd voor een stukje teruggeschroefd. Vandaag is de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel volledig ontmanteld. Er zullen inderdaad nog Belgische missies kunnen zijn, als elk van de drie gewesten daarmee akkoord gaat. Ik zal niet verhelen dat heel wat Vlaamse bedrijven ook vinden dat een Belgische missie, in het gezelschap van de Prins, in een aantal landen inderdaad een toegevoegde waarde kan betekenen en ik was dan ook nooit van plan deze mogelijkheid teniet te doen. Voor het overige zullen de gewesten autonoom aan een beleid voor de buitenlandse handel kunnen werken.

Ook Vlaanderen, dat daarover vijf resoluties goedkeurde, wilde een regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking. Bij de CVP hoor ik nu een totaal andere klok. Ook op het terrein bestaat heel wat weerstand tegen de overheveling. Ik heb daar begrip voor. Ik vind het ook goed dat een werkgroep zich zal buigen over deze overheveling, die aan een drietal voorwaarden moet beantwoorden: meer middelen voor ontwikkelingssamenwerking, meer efficiëntie op het terrein en meer betrokkenheid van de bevolking. Op die manier zullen we er in dit land waarschijnlijk in slagen om eindelijk af te komen van de beschamende 0,35 procent van het BNP die we vandaag aan ontwikkelingssamenwerking besteden.

Het Brusselse luik ten slotte. Ik vind het hallucinant dat op het ogenblik dat we realiseren waarvoor de Vlaamse beweging en een aantal Vlaamse partijen al decennia lang strijden, er nu op bepaalde banken een storm van protest opstijgt. We krijgen een schepen met bevoegdheden, waarschijnlijk in alle gemeenten. Hij zal deel uitmaken van de meerderheid. (Uitroepen bij het Vlaams Blok). Want stel u voor, mijnheer Van Hauthem, dat we in een Brusselse gemeente een gemeenteraadslid van het Vlaams Blok schepen moeten maken, die zou pas bevoegdheden krijgen. We hebben gekozen voor een andere formule: een schepen die deel uitmaakt van de meerderheid en waarvan we veronderstellen dat hij een aantal bevoegdheden zal krijgen. In elke politieraad zal gemiddeld één Nederlandstalige zetelen. We realiseren bijna twintig procent gewaarborgde vertegenwoordiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Inzake de overdracht van de gemeente- en provinciewetten komt er een toetsing aan de Vlaamse meerderheid die in bepaalde omstandigheden gereduceerd kan worden tot eenderde-meerderheid. (Uitroepen). Kan iemand zich voorstellen dat één derde van de Vlamingen op een bepaalde ogenblik akkoord zal gaan met een ordonnatie die tegen het Vlaamse belang indruist?

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Leg me nu eens uit waarom u de dubbele meerderheid hebt opgegeven?

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - De voornaamste reden is dat bepaalde politieke partijen deze dubbele meerderheid hebben misbruikt om politieke spelletjes te spelen. (Uitroepen bij de CVP en het Vlaams Blok)

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Wie heeft daar misbruik van gemaakt?

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft men op een bepaald ogenblik de goedkeuring van een verdrag geblokkeerd.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Wie heeft dat gedaan? De Volksunie en de VLD. Dat zijn precies de partijen die nu de dubbele meerderheid afschaffen.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Inderdaad. Omdat cruciale ordonnanties die indruisen tegen het Vlaamse belang, nooit door één derde van de Vlamingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen worden goedgekeurd.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - We hebben al andere zaken meegemaakt.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Dat zal nooit gebeuren, daar ben ik van overtuigd. Er zijn overigens nog andere blokkeringen mogelijk op het niveau van de Brusselse regering. We kregen ook de garantie dat geen ordonnanties goedgekeurd zullen worden die indruisen tegen de bestaande waarborgen.

De staatshervorming is een continu proces, een never ending story.

Daarnet werd opgemerkt dat een natie een voorbijgaand begrip is. Als we de politieke landkaart van Europa van de jongste eeuwen bestuderen, moeten we beseffen dat staten voortdurend in beweging zijn, vroeger vaak als resultaat van geweld en de jongste decennia alsmaar meer als gevolg van rationele en onderhandelde beschouwingen, zoals in Tsjechië, Slovakije, Catalonië, Vlaanderen en Wallonië.

De initiatiefnemers van vele staatshervormingen hebben vaak het voornemen gehad de toestand definitief te beslechten. Dit was en is een illusie, zeker in het Europa van morgen.

In de Europese context zullen we de volgende decennia nog vaak debatteren over het niveau waar de bevoegdheden het best worden toegekend om het meest efficiënte bestuur te realiseren. Kompetenzabgrenzung is een begrip dat de jongste maanden niet onbekend is op Europees niveau.

Ik besluit. De uitdaging is dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel met een eigen instrument volgens eigen inzichten en naar eigen economische realiteit een aangepaste politiek kunnen voeren. Voor mij is dit akkoord een stap, in volle respect en in solidariteit met elkaar, op weg naar sterke en welvarende regio's in een federaal België en een federaal Europa.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Het voorliggend ontwerp illustreert perfect hoe schraal de Lambermontakkoorden wel zijn. Sommigen noemen het historisch, maar tijdens de staatshervormingen van 1980, 1988 en 1993 werden belangrijke bevoegdheden overgeheveld naar de deelstaten voor in totaal meer dan 1.000 miljard. Nu worden overgeheveld: 3 miljard voor landbouw, 600 miljoen voor buitenlandse handel, 2,3 miljard voor Lotto-middelen, 1 miljard trekkingsrechten, of samen 7 miljard en minder dan 1% van de bevoegdheden die de deelstaten reeds hebben. Dat noemt men dan een historisch akkoord!

De bevoegdheden die worden overgeheveld zijn inderdaad terug te vinden in de vragenlijstjes en verkiezingsprogramma's van de Vlaamse partijen, maar meestal ergens achteraan, terwijl ze bovenaan geplaatst zijn in de verkiezingsprogramma's van de Franstalige partijen.

We zouden dit akkoord historisch hebben kunnen noemen, indien men het gezinsbeleid en het gezondheidsbeleid, wat alle partijen van het Vlaams Parlement, op Agalev na, als prioritair beschouwen, had vooruitgeschoven. In dat geval zou geen 7 miljard zijn overgedragen, maar 700 miljard. Dan zou men inderdaad hebben kunnen gewagen van een historisch akkoord.

Met wat men nu doet, baat Vlaanderen noch Wallonië. Professor De Wachter, die onze instellingen reeds geruime tijd als onafhankelijk waarnemer volgt, deed deze uitspraak nog vorig weekend.

Als men ons land gezonder wil maken, een betere verhouding tussen de deelstaten wil bereiken en ervoor wil zorgen dat de twee gewesten hun eigen beleid kunnen voeren en zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen volgens wat voor hen noodzakelijk is, moet men belangrijker onderdelen van het sociaal beleid overhevelen.

Dit akkoord is een prutsakkoord zonder visie op wat dit land echt nodig heeft. Men zal opwerpen dat met het financieel ontwerp toch heel wat middelen worden overgedragen. Dat klopt maar voor het eerst in de geschiedenis van onze staatshervorming worden er middelen overgedragen zonder bijbehorende bevoegdheden, zomaar als een gift. Bovendien vergroot deze overdracht de transfer tussen het noorden en het zuiden van ons land. Na jaren - 12 jaren volgens sommigen - komen we wel terug in de huidige situatie, maar zitten we we nog altijd maar in de huidige situatie. Een wijs staatsman, de grijze eminentie van de Volksunie, noemt dit de grote vooruitgang. Ik heb al meermaals gehoord hoe deze man, die vaak de Hollandse rekenkunde beoefent, op die manier akkoorden verdedigt en probeert ze er met de karwats door te jagen. De heer Schiltz doet het dus nog steeds: uitleggen dat men vandaag wat toegeeft om na 12 jaar terug op het huidige niveau te komen en dit bestempelen als een grote vooruitgang, een grote doorbraak op het gebied van de transfers.

Als ik concreet de bevoegdheden bekijk die dan toch worden overgeheveld, dan sta ik ervan versteld dat men nog steeds niets heeft geleerd, ook niet uit het rapport dat de Senaat heeft opgesteld. Nog altijd worden heterogene en geen homogene bevoegdheidspakketten overgeheveld. Als de overheveling van landbouw iets kan worden verweten, dan is het wel de heterogeniteit ervan. Hoe zal het hele systeem worden geïnterpreteerd met het oog op de beveiliging van de voedselketen? Dat kan heel ruim, maar ook heel beperkt. Welke interpretatie moet er worden gegeven aan het feit dat de BIRB, die volgens de wet bevoegd is voor het uitvoeren van het hele Europese landbouwbeleid, onder de federale overheid blijft ressorteren? In de memorie van toelichting staat dat ook het prijs- en inkomensbeleid integraal federaal blijft en toch hoor ik sprekers hier zeggen dat het landbouwbeleid in substantiële mate wordt overgeheveld. Ik kan alleen maar besluiten dat ons veel conflicten te wachten staan, dat het voor de landbouwer bijzonder moeilijk wordt te weten wie waarvoor verantwoordelijk is en dat het vooral voor advocaten een goede zaak zal zijn. Het Arbitragehof zal veel arresten moeten vellen. De landbouwer is daar niet mee gebaat.

Hetzelfde probleem rijst in de zeevisserij, die integraal naar het Vlaamse Gewest wordt overgeheveld, zonder dat daaraan de bevoegdheid over de zee is gekoppeld. Hoe zal dat werken? Op 5 april 2001 heeft de Vlaamse Milieuraad in een advies ervoor gepleit het Vlaams Gewest op het vlak van leefmilieu de bevoegdheid over de zee te geven, omdat de huidige verdeling niet werkbaar is. Precies dezelfde verdeling wordt nu ingevoerd voor de zeevisserij. Dit zal in de praktijk al evenmin werken en aanleiding geven tot tal van bevoegdheidsconflicten en juridische betwistingen.

Dan is er de gemeentewet. Ook deze overheveling is aan allerlei beperkingen onderworpen. Onze goede collega Cheron heeft in de commissie de overheveling verdedigd als een goede zaak, omdat het Waals Gewest dan stadsgewesten kan oprichten. Uit het ontwerp blijkt echter dat dit niet mogelijk is, dat aan het instituut provincie en gemeente niet kan worden getornd en dat er dus geen stadsgewesten kunnen worden opgericht.

Alle gemeenten moeten op gelijke voet worden behandeld, maar de burgemeesters van de faciliteitengemeenten krijgen een bijzondere behandeling: zij kunnen immers extra beroep aantekenen bij de Raad van State. Als ze bijvoorbeeld geen rekening houden met de omzendbrieven van de Vlaamse regering, dan zullen ze geen tuchtsanctie oplopen.

Men heeft het vaak over de grote Vlaamse verworvenheden van het Lambermont- of het Lombardakkoord, meer bepaald over het gewaarborgd aantal Vlaamse parlementsleden in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en in de politieraden. Deze aangelegenheid was evenwel al eerder opgenomen in het Brussels regeerakkoord. Als dit akkoord niet werd nageleefd, dan zouden de gemeenschapscommissies niet de voorziene 1 miljard ontvangen. De zo vaak verguisde minister Chabert blokkeert nog steeds het miljard tot het akkoord wordt uitgevoerd.

Ook de aanwezigheid van Vlamingen in de politieraden werd bij de wijziging van artikel 184 van de Grondwet verzekerd. Dat moet geen tweede keer worden betaald.

Alleen de schepenen, die er misschien in twee Brusselse gemeenten kunnen bijkomen, is nieuw. Maar daarvoor moet 1 miljard extra worden betaald en moet de dubbele meerderheid worden prijsgegeven.

De heer Vankrunkelsven was zo eerlijk toe te geven dat de CVP nooit misbruik maakte van de dubbele meerderheid. De CVP zal de dubbele meerderheid pas gebruiken als de belangen van de Brusselse Vlamingen in het gedrang komen. Ze zal geen oppositiespelletjes spelen. Toen `vader' Anciaux, om redenen die me nog altijd niet duidelijk zijn, op een bepaald moment uit de Brusselse regering stapte en de CVP en de SP geen meerderheid meer hadden zag de VLD de kans schoon om een oppositiespelletje te spelen en om het Verdrag van Amsterdam in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te blokkeren.

Wij betreuren nog altijd dat de heer Leo Goovaerts geen lid meer is van de Senaat. Als lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad kon hij dat oppositiespelletje niet appreciëren. Hij wilde het verdrag van Amsterdam niet saboteren, maar twee heren van de VLD dwongen hem de partij te volgen. Die twee heren waren zijn fractiegenoot in de Brusselse Raad en zijn partijvoorzitter. De ene is ondertussen minister in de Brusselse regering, de andere eerste minister. De heer Goovaerts zelf, die zich toen zo redelijk opstelde, is aan de kant gezet en uit de VLD-fractie gestoten. Klap op de vuurpijl is dat de twee heren die destijds misbruik maakten van de dubbelemeerderheidsregel, precies degenen zijn die die regeling vandaag willen afschaffen. Zij willen definitief uitsluiten dat anderen nog op het snode idee komen dat ze zelf destijds hebben bedacht. Het kan verkeren! Het hele verhaal zegt voor mij vooral heel veel over die personen. Het is trouwens niet het enige in zijn soort.

De staatshervorming van vandaag is het verhaal van de woordbreuk van de VLD. Voor de verkiezingen keurden ze met enige aarzeling in het Vlaams parlement de resoluties goed over de splitsing van de sociale zekerheid. Ze aarzelden want ze gingen voor de VLD namelijk niet ver genoeg. Op partijcongressen pleitte de VLD zelfs voor de complete overheveling van de personenbelasting, van grote delen van de sociale zekerheid. De CVP kreeg van de VLD het verwijt veel te gematigd te zijn. De VLD zou zich verzetten tegen elke poging om een regering te vormen zonder dat er voorafgaandelijk een groot communautair akkoord zou worden gesloten.

Na de verkiezingen heeft de VLD-top al die resoluties van VLD-congressen, al die beloften, al die aankondigingen ingeslikt om toch maar eens de zitjes op het Martelarenplein en in de Lambermont te mogen bezetten. In de Lambermont hebben ze de Franstaligen bij de regeringsvorming en nadien om het even wat beloofd om de gegeerde functies toch maar te kunnen uitoefenen.

Eenzelfde windhaangedrag zien we bij de overheveling van de gemeentewet. Het grootste verwijt dat we deze ontwerpen kunnen maken, is hun ongrondwettigheid. De Raad van State noemt alvast de regionalisering van de gemeentewet ongrondwettig. Hij doet dat op basis van de standpunten die zijn ingenomen bij de stemming over de verklaring tot herziening van de grondwet. De CVP verdedigde toen dat deze regionalisering kon zonder grondwetsherziening, de VLD nam bij monde van Patrick Dewael een ander standpunt in. Hij schreef een amendement om artikel 162 toch in de verklaring tot herziening van de grondwet op nemen. Het is letterlijk zijn amendement dat de Raad van State nu aangrijpt om te zeggen dat de voorgestelde overheveling naar de gewesten in strijd is met de Grondwet. Het is natuurlijk geen toeval dat de Raad van State zich baseert op standpunten ingenomen tijdens de discussie over die verklaring tot herziening. Dat heeft alles te maken met de procedure van grondwetsherziening. De verklaring tot herziening wordt opgemaakt voor de verkiezingen, de kiezers spreken zich daar vervolgens over uit. Pas nadien brengt de nieuwe ploeg, als ze daarvoor een voldoende grote meerderheid vindt, de verklaring tot herziening ten uitvoer.

De CVP, die voorstander was van een regionalisering zonder een grondwetsherziening, heeft de verkiezingen verloren, terwijl de VLD, die voorstander was van een regionalisering met grondwetsherziening, de verkiezingen won. Maar wat zien we vandaag? Er komt een regionalisering zonder grondwetsherziening, wat de Raad van State terecht als kiezersbedrog bestempelt.

De meerderheid heeft al meer dan eens gezondigd tegen de Grondwet. Eens gezondigd, lijkt het niet zo moeilijk om de zonden op te stapelen. Na de Sint-Elooiswet die in strijd was met de Grondwet, kwam de regering met de overheveling van de gemeentewet en vervolgens met het Brussel-akkoord. Daarover heeft de Raad van State in zijn advies waarvoor het amper tijd kreeg, gezegd dat het in strijd is met niet minder dan zes artikelen van de Grondwet. Wat doet de regering: ze stapt gezwind over die kritiek over.

Ik ben een groot voorstander van een drastische en uitgebreide staatshervorming. Ik ben echter ook een constitutionalist, een legalist en een democraat. Vandaag wordt bijzonder veel gesproken over de democratie en het gevaar dat ze bedreigt. Meer dan twintig jaar geleden, op zeventienjarige leeftijd, kreeg ik belangstelling voor de politiek. Ik volgde de debatten over het Egmontpact. Op 11 oktober 1978 bood de toenmalige eerste minister verontwaardigd het ontslag van zijn regering aan omdat hij onder druk werd gezet om de Grondwet naast zich neer te leggen. Hij wilde niet dat latere avonturiers zijn voorbeeld zouden kunnen volgen. De man is later nooit meer eerste minister geworden. Zijn woorden zijn me echter altijd bijgebleven. Ze waren een pedagogisch voorbeeld. De zeventienjarigen van vandaag krijgen van de huidige eerste minister zo geen voorbeeld te zien. Wat zien zij? Zij zien een eerste minister, en een meerderheid, die aan de macht is gekomen op basis van een leugen over leerlingaantallen en over financiële middelen die onder tafel worden doorgegeven. Die leugen heeft de heer Vankrunkelsven het partijvoorzitterschap van de Volksunie gekost en zal misschien wel aanleiding geven tot de splitsing van die partij. Misschien was dat wel de perfide bedoeling van sommigen. Vandaag zien we een eerste minister en een meerderheid die alles doen om toch maar aan de macht te blijven. De eerste minister doet het tegenovergestelde van wat hij voor de verkiezingen heeft aangekondigd en wat door zijn partij op congressen werd goedgekeurd. De eerste minister en de meerderheid zijn niet beschaamd om akkoorden te sluiten die door de partijvoorzitter van een meerderheidspartij perfide maar efficiënt worden genoemd. De eerste minister en de meerderheid proberen krampachtig dit akkoord erdoor te krijgen. Daarvoor gebruiken ze chantage en oefenen ze druk uit. Degenen die twijfelen, worden meteen op dezelfde lijn geplaatst als extreem-rechts. De kleine Franstalige oppositiepartij die door de meerderheid meestal belachelijk wordt gemaakt, wordt nu onder druk gezet. Indien er geen meerderheid voor dit akkoord wordt bereikt, zal het haar schuld zijn dat de leraars niet worden uitbetaald, zo luidt het. Ik zei het al, wie lessen geeft in democratie, moet zelf zuiver op de graat zijn.

Ik vraag de eerste minister en de meerderheid dan ook om deze waanzinnige vertoning te stoppen waardoor ze zich de schaamte kunnen besparen van het niet vinden van een meerderheid. Ze kunnen zich in het komende half jaar beter concentreren op het Belgische EU-voorzitterschap om dan in 2002 een verklaring tot herziening van de Grondwet op te stellen en verkiezingen uit te schrijven zodat de kiezers een oordeel kunnen vellen. Na de verkiezingen kunnen er dan nieuwe onderhandelingen komen teneinde een diepgaander akkoord te sluiten met meer visie, dat voordeliger is zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië, en waarvoor bijgevolg een groter draagvlak zal bestaan. Dat is de enige manier om de eer alsnog te redden.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Ik wens nog even te reageren op de uitspraken van de heer Caluwé die het bochtenwerk van de CVP in de vorige regeerperiode blijkbaar vergeten is. De CVP verdedigde toen de zogenaamde stelling-Alen volgens welke een bevoegdheidsoverheveling naar de gemeenten bij bijzondere wet mogelijk was.

Deze staatshervorming is voor de VLD ook geen eindpunt, maar slechts een stap naar meer bevoegdheden voor Vlaanderen en naar een grotere fiscale autonomie voor de deelgebieden.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Nous sommes devenus étonnamment peu nombreux au fil des heures ! Mais il faut garder la foi...

Je constate non seulement que le premier ministre brille par son absence - mon chef de groupe l'avait déjà souligné tout à l'heure - mais que le ministre des réformes institutionnelles n'est pas là lui non plus ! On nous a « dépêché » le ministre de l'Économie - malgré tout le respect que j'ai pour vous, monsieur le ministre - que, par ailleurs, je connais bien et avec qui j'aurai grand plaisir à parler des accords du Lombard : tous deux, nous connaissons bien la Région bruxelloise !

Pour commencer, le gouvernement, assez cyniquement d'ailleurs, a confié les deux projets des accords dits de la Saint-Polycarpe aux deux assemblées fédérales que sont la Chambre et le Sénat, pas tout à fait innocemment. La Chambre, assemblée fortement médiatisée, où les deux tiers des voix nécessaires pour faire passer le projet ne sont peut-être pas acquis, discutera le projet de refinancement des communautés et de l'autonomie fiscale. La pression médiatique quasi stalinienne - je pense à la manière, par exemple, dont a débuté une émission diffusée à la RTBF dernièrement - s'est considérablement accrue pour faire savoir que les francophones doivent profiter de l'extraordinaire cadeau qu'on leur ferait pour la dernière fois : le refinancement de la Communauté française. Le Sénat, assemblée beaucoup moins médiatisée, constituée de sages, va discuter du principal, à savoir du prix à payer. Comme dans un troc ancestral - donnant-donnant ! Comme dans l'épisode biblique relatif au « droit d'aînesse acheté pour un plat de lentilles » ! À la Chambre, on discute de la qualité du plat de lentilles, ici, du droit d'aînesse ! Parce que le prix à payer pour ce refinancement des communautés, et donc, de la Communauté française, est extraordinairement lourd, raison pour laquelle nous ne voulons pas dissocier les deux projets. Mon collègue et chef de groupe, René Thissen en a déjà longuement parlé. Rappelons simplement que le prix à payer, exigé par la Volksunie, est lié à son rôle considérable dans ces accords. J'ai écouté, avec beaucoup d'attention, l'intervention du chef de groupe de la Volksunie qui se réjouissait, notamment, de la régionalisation des lois communale et provinciale - prix à payer, entre autres, pour le refinancement de la Communauté française. Il disait que la modification des frontières allait devenir possible, que la discipline des bourgmestres dans la périphérie allait être plus facile à imposer et que ces bourgmestres allaient devenir les commissaires de la Régions flamande. Régionalisation des lois communale et provinciale, qui viole la Constitution - mon collègue Michel Barbeaux reviendra longuement sur le sujet. Régionalisation de l'agriculture : mon collègue de la Volksunie a affirmé que cette régionalisation existait déjà mais qu'elle n'était pas concrétisée. Même chose pour la régionalisation du commerce extérieur à propos de laquelle il a déclaré : « Les gens de l'autre côté du parc » - je suppose qu'il faisait allusion à la famille royale - « s'étaient opposés à ce que cela se fasse de fait. »

Quant à la régionalisation de la coopération au développement, vous avez reconnu - vous verrez que je vous ai bien écouté, monsieur Vankrunkelsven - qu'il n'était pas évident de faire accepter l'opération par tout le monde.

M. Marcel Cheron (ECOLO). - Il a dit qu'il fallait augmenter globalement les budgets.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Il n'a pas dit que cela. Le prix à payer est, à mon sens, extraordinairement élevé.

Comme nous sommes quelques-uns à avoir suivi les travaux des commissions institutionnelles, nous nous sommes partagé le travail.

Je vous entretiendrai, pour ma part, de la régionalisation du commerce extérieur, en vous disant tout le mal que j'en pense.

J'évoquerai brièvement - le sujet peut paraître dérisoire, mais il ne l'est pas - le cas du jardin botanique de Meise, ce superbe endroit situé non loin de la région bruxelloise.

J'aborderai aussi les accords du Lombard, qui, en tant que Bruxelloise, m'intéressent particulièrement, d'autant plus que j'ai siégé - avec beaucoup de bonheur, d'ailleurs - plus de dix ans au conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le commerce extérieur procure à la Belgique 75_ de sa richesse. C'est dire combien ce secteur est important dans notre économie et combien une certaine prudence s'impose quant à cette réforme. En l'occurrence, on ne peut se garder du sentiment que la régionalisation accrue qui nous est soumise, d'une part, est quelque peu imprudente - je modère mon propos - et, d'autre part, n'est justifiée par aucune considération en terme d'efficacité. Je vous renvoie aux propos de M. Vankrunkelsven. Il a parlé d'un processus continu. Il a évoqué la Tchéquie, la Slovaquie, la volonté de créer des régions riches et prospères. Sa péroraison était on ne peut plus claire. La régionalisation en question n'est donc justifiée que par la conjugaison de la marche de la Flandre vers son indépendance et de la volonté des socialistes wallons d'augmenter leur emprise sur leur région.

J'en veux pour preuve que la réforme proposée dans cette loi spéciale est, d'abord, paradoxale, car elle ne rencontre pas les défis réels du commerce extérieur belge. De plus, elle n'est pas souhaitée - c'est l'élément le plus grave à mon sens - par les acteurs du secteur, parce qu'elle va à l'encontre des intérêts des entreprises exportatrices, tout comme la régionalisation de la coopération au développement va également à l'encontre des acteurs belges de ce secteur. Enfin, elle est contre-productive, car l'Agence pour le commerce extérieur, qu'elle entend mettre en place, est vouée à la paralysie. J'ai longuement analysé, en commission, le fameux accord de coopération. J'y reviendrai dans un instant.

Pourquoi cette réforme est-elle paradoxale ? Elle ne vise pas à donner de nouvelles compétences aux régions, mais bien à empêcher le pouvoir fédéral d'agir utilement dans ce domaine. On lui enlève tout. On lui retire toute possibilité de coordination et de promotion. En revanche, on lui accorde - cela me semble un peu fort - la garantie financière des exportations. Quand il s'agit de payer, il n'y a pas de problème ! Si la Flandre peut s'occuper seule de la promotion de son commerce extérieur, elle veut toutefois continuer à bénéficier du matelas financier fédéral. Il s'agit bien d'un fédéralisme de consommation, et non d'un fédéralisme de coopération.

En outre, la politique du commerce extérieur est étroitement liée à la promotion de l'image du pays à l'étranger. En excluant le pouvoir fédéral de la promotion, en créant la problématique des guichets, puisque les personnes concernées ne pourront plus se rendre que dans un guichet, au nord, au centre ou au sud du pays, on prive la Belgique en tant que telle d'une partie de sa visibilité.

Tel est vraisemblablement le but poursuivi par certains défenseurs de la réforme proposée.

Enfin, il est frappant de constater que la réforme n'augmente en rien les compétences des régions, mais vise uniquement à supprimer les compétences fédérales en la matière. Le but n'est pas un plus pour les régions ; c'est un moins pour le fédéral. Plus grave encore, cette réforme n'est pas souhaitée par les acteurs de terrain.

Les premières questions à se poser sont les suivantes : pourquoi cette réforme ? Quelle est sa valeur ajoutée ? Qui la réclame ? Ce matin, M. Moureaux est d'ailleurs passé très vite sur le sujet. Il n'a pas pu m'expliquer la valeur ajoutée de cette régionalisation du commerce extérieur. La réponse est simple : il n'y en a pas. Cette réforme est simplement exigée par les nationalistes flamands et décidée avec la complicité des socialistes wallons. MM. Dewael et Van Cauwenberghe, même combat. Les entreprises y sont opposées car, je le répète, cette réforme n'apporte aucune valeur ajoutée et est, au contraire, contre-productive. Or, le fil rouge qui aurait dû guider la réflexion en matière de commerce extérieur est l'intérêt des entreprises qui sont le véritable moteur de ce commerce. Ce sont les intérêts politiques partisans qui ont prévalu. Si les entreprises avaient rencontré des problèmes insurmontables dont la seule solution aurait résidé dans une réforme institutionnelle, à mon avis, on l'aurait su et on aurait peut-être pu s'y atteler, mais ce n'est pas le cas. L'existence d'un niveau fédéral - l'OBCE ou le Ducroire - n'est pas source de problèmes, mais elle est soumise à une approche idéologique du dossier, à mille lieux de la réalité du terrain.

Ce point de vue a été confirmé par le sondage effectué en mars dernier auprès des entreprises exportatrices belges par l'asbl B+ de notre collègue libéral Olivier de Clippele. Il en ressort, notamment, que les entreprises jugent que la dévitalisation de l'OBCE au profit d'une agence aux moyens humains et financiers insuffisants est inopportune, que le made in Belgium est porteur, dans un contexte de concurrence internationale exacerbé et que les contrats majeurs conquis par la grande exportation l'ont été grâce au soutien de la diplomatie fédérale, la référence à l'image de nos produits et services à l'étranger.

Après sa brillante démonstration de l'inopportunité du projet de régionalisation intégrale du commerce extérieur et toute la publicité qu'il lui a donnée dans la presse économique, on n'a guère entendu M. de Clippele en commission et l'on m'a dit tout à l'heure qu'il allait voter tout ce projet sans coup férir. Donc, je ne rêve même plus que M. de Clippele s'abstienne parce que quelque chose le dérange. Pourtant, par rapport à lui-même et par rapport aux positions de l'ancien président de la fédération PRL-FDF-MCC, Louis Michel, il y aurait une certaine cohérence. Je ne m'étendrai pas sur le programme du PRL en ce qui concerne le commerce extérieur avant les élections de 1999, mais il était très clair à cet égard. Le PRL casse désormais la Belgique et ce, au détriment des entreprises. Le paradoxe, c'est qu'au moment où l'on supprime l'instrument fédéral dans la promotion du commerce extérieur, on s'empresse de recréer un substitut par le biais d'un accord de coopération dont je dirai le plus grand mal. On va donc créer un nouvel outil, une agence qui se verra confier quelques missions minimales. Elle pourra faire trois choses : organiser des missions conjointes, diffuser des informations à destination des régions et, éventuellement, d'autres tâches, selon le bon vouloir du conseil d'administration qui doit décider à l'unanimité. C'est le principe célèbre du consensus dans les gouvernements.

Par conséquent, les missions présidées par le Prince Philippe - l'autre côté du parc, pour reprendre l'expression de M. Vankrunkelsven - sont désormais à la merci du veto d'une seule région, puisqu'elles ne pourront être décidées que par consensus au sein du conseil d'administration.

On est ensuite sidéré de découvrir les trésors de blocages, de veto, de décisions à l'unanimité ou par consensus que recèle cet accord dit de coopération, qu'il faudrait plutôt appeler accord de non-coopération. Aucun mécanisme de conciliation ni d'arbitrage n'est prévu. Que se passera-t-il si une région n'est pas d'accord ? Il est donc inscrit dans les astres qu'au moindre froncement de sourcils d'un des partenaires, la machine se grippera irrémédiablement, ce qui, selon moi, justifiera rapidement sa suppression.

Que feront les entreprises qui ont des sièges d'exploitation dans plusieurs régions ? Elles seront confrontées à une multitude d'interlocuteurs et d'initiatives, ce qui conduira à un éparpillement des moyens financiers et humains. De plus, je suppose qu'en région bruxelloise, elles devront déterminer leur rôle linguistique. Cela ne présage rien de bon pour la liberté d'entreprendre dans ce pays. Il ne faudra pas s'étonner qu'avec ce système caractérisé par une bureaucratie affligeante, une entreprise ayant demandé une pomme au moyen d'un formulaire en triple exemplaire obtienne finalement une poire !

Qui assumera la tutelle sur les décisions et non-décisions de l'agence ? Vous, monsieur le ministre de l'Économie ? A qui les entreprises pourront-elles adresser leurs plaintes si leurs intérêts sont bafoués ?

Enfin, une question réaliste relative au budget et au personnel. Comment assurer la viabilité d'une agence de 50 membres maximum avec un budget de 100 millions pour les salaires, les bureaux, les bases de données et les missions à l'étranger ? J'ai l'impression que cette agence a été conçue pour ne pas fonctionner. Les moyens de la bloquer seront infinis mais les moyens pour la faire fonctionner ne sont pas prévus. On pourrait intituler l'accord de coopération « Chronique d'un échec annoncé ». D'ailleurs, le directeur général de l'Awex déclarait le 17 mai 2001 : « Il a été dit que la Région wallonne pourrait contribuer au financement de l'OBCE. » Et il ajoutait : « Mon impression est la suivante : au lieu de refinancer, donnons plutôt davantage de personnel aux agences régionalisées, quitte à mettre ces personnes à la disposition de la future agence fédérale pour certaines missions. » Le message est clair. Il s'agit du sabotage de cette future agence.

En conclusion, pour ce qui concerne le commerce extérieur, je constate que les auteurs de l'accord de coopération ont été inspirés par Kafka, sans doute, ou par Marx, un Marx prénommé Groucho certainement.

Une remarque encore concernant le Jardin botanique de Meise qui sera administrativement écartelé entre l'État fédéral, resté miraculeusement maître des collections scientifiques de l'herbarium et de la bibliothèque, et la Communauté flamande qui, le jour du transfert, reprendra les droits et les devoirs restants. Une fois de plus, une de nos institutions renommées est scindée. Une fois de plus, la part du lion est réservée à la Communauté flamande à propos de laquelle on peut lire dans l'accord de coopération qu'elle sera non seulement l'élément moteur du futur conseil scientifique mais aussi qu'elle sera d'office surreprésentée au sein du futur conseil d'administration. Sur un total de huit membres du conseil d'administration, il y aura, au pire, un francophone et, au mieux, deux. C'est somptueux en termes d'influence ! Cette scission est et reste une question symbolique car cet accord traduit une fois de plus le peu de cas que fait la majorité des principes constitutionnels. Accepter que ce soient les communautés qui concluent elles-mêmes un accord de coopération dans lequel elles décident de ce qui doit rester fédéral, c'est admettre que votre accord, avant la lettre, est frappé d'inconstitutionnalité.

Mais ne sommes-nous pas aujourd'hui à l'heure de tous les possibles et ce, au mépris de tous les devoirs constitutionnels ?

Ce débat est aussi symbolique parce qu'il traduit une nouvelle fois le manque de pugnacité politique des francophones de ce gouvernement.

En ce qui concerne les accords du Lombard, que M. Moureaux appelle lui-même Lambermont ter, je voudrais préciser que si le PSC s'y est opposé, ce n'est pas, contrairement à certaines rumeurs, pour le plaisir d'être contre : ce n'est pas parce que nous nous trouvons dans l'opposition, mais parce que nous tenons terriblement au devenir de la Région bruxelloise qui n'est d'ailleurs pas du tout assuré. Ceux qui prétendent le contraire ont trop beau jeu de se cacher derrière cette argumentation au lieu de voir la réalité ! Que demandions-nous ? Nous demandions un refinancement assuré de la Région bruxelloise. Les ministres Grijp et Simonet avaient parlé de 11 milliards nécessaires au bon financement de la Région bruxelloise et de 18 milliards par ailleurs. On n'a pas vraiment parlé de cette nécessité de refinancement. Nous demandions également que les minorités soient traitées de manière identique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 19 communes.

Les présidents des partis francophones se sont engagés, peut-être prématurément, à ne pas laisser tomber la périphérie. Je vous ai rappelé les paroles de l'éminent sénateur de la Volksunie que vous êtes, monsieur Vankrunkelsven, qui s'est réjoui de la régionalisation de la loi communale concernant la modification des frontières et la manière dont on allait pouvoir jouer sur les bourgmestres. Il est scandaleux que l'on n'ait pas traité les minorités un tant soit peu sur un pied d'égalité d'un côté comme de l'autre.

On nous a dit de nous contenter de l'accord du gouvernement. On nous a demandé de ne pas charger la barque - lorsque mes amis du PSC de Bruxelles négociaient les accords du Lombard - sous peine de la faire couler. Les accords du Lombard sont pour nous la consécration du renoncement à des principes directeurs et à des valeurs qui, pour un parti comme le nôtre, restent fondamentales : le respect de la Constitution - on a vu l'avis du Conseil d'État -, le respect du principe de l'égalité - égalité entre Bruxellois, égalité entre minorités, égalité de traitement entre régions -, la promotion de valeurs démocratiques fondamentales, c'est-à-dire des volontés exprimées par les électeurs, et la promotion du régime parlementaire.

Or, il nous paraît que ces principes sont largement bafoués par les accords du Lombard. Il est évident que pour nous, la voix d'un électeur doit tendre à égaler celle d'un autre électeur. Le PSC pouvait avoir quelque oreille aux aspirations des groupes politiques flamands de bénéficier d'un meilleur confort de travail au Parlement bruxellois. Mais le PSC ne peut tolérer la solution dégagée pour ce faire. Entre l'aspiration à une représentation minimale et l'imposition d'une représentation garantie de 20% au Parlement bruxellois, il n'y a pas qu'une simple nuance sémantique, il y a un gouffre démocratique.

Demain, un parlementaire flamand pourra être élu par 3600 électeurs. Mais il n'y aura qu'un parlementaire francophone pour 5000 électeurs. Quand un francophone bénéficiera d'une voix, un habitant néerlandophone disposera d'une voix et demi. Plus qu'une avancée démocratique, c'est là un retour au suffrage censitaire.

Pour le PSC, il est évident que les garanties offertes aux minorités ne peuvent souffrir de différences. Les Flamands de Bruxelles craignent-ils qu'une majorité puisse utiliser la régionalisation de la loi organique communale pour réduire leur représentativité dans les institutions communales ? Les accords du Lombard leur octroie un droit de veto sur toutes les modifications à venir. Bref, à la Région bruxelloise, nous n'avons pas le droit d'obtenir ce dont M. Vankrunkelsven se réjouissait. Si ces craintes sont à ce point légitimes, pourquoi ne pas prévoir les mêmes garanties pour les minorités et majorités francophones de la périphérie ? C'est une hérésie intellectuelle de ne pas lier le sort de toutes les minorités, surtout lorsqu'elles vivent à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. J'habite à Woluwe-Saint-Pierre, à environ cinq cents mètres de Kraainem où vivent 85% de francophones. Je sais que le droit du sol, c'est quelque chose. Je sais que le mouvement flamand, c'est aussi quelque chose. Mais le fait qu'un parlementaire francophone et un parlementaire néerlandophone puissent se faire élire par un nombre d'électeurs différent et qu'en outre, rien ne soit obtenu pour la périphérie, je trouve ça trop fort !

Le président du FDF avait proposé de soustraire de la régionalisation de la loi organique les communes de la périphérie et les dix-neuf communes bruxelloises. C'est là, me semble-t-il, en dernier recours, une application sensée du principe d'égalité. Nous verrons ce que fera finalement le FDF.

Il est évident qu'il fallait trouver une solution pour éviter un éventuel blocage des institutions. Les négociateurs du PSC avaient même fait des propositions originales. Elles permettaient de noyer le Vlaams Blok en ne permettant pas l'accès au parlement aux mandataires d'extrême droite, grâce à un système calqué sur la cooptation que nous connaissons au Sénat. Il s'agissait, en cas de nécessité, de permettre la cooptation de dix parlementaires bruxellois - six francophones et quatre flamands -, présentés sur une seule et même liste à adopter aux trois quarts des suffrages. Cette proposition fut rejetée alors qu'elle permettait de ne pas promouvoir de cooptés du Blok. Or, le système mis en oeuvre pour éviter le blocage des institutions régionales bruxelloises et le mécanisme imaginé pour accroître la représentation flamande n'empêchent nullement de promouvoir de nouveaux parlementaires du Vlaams Blok : deux à la Région, un à la VGC, trois au Vlaamse Raad, soit au total, sur les vingt nouveaux parlementaires flamands de Bruxelles, six membres du Vlaams Blok supplémentaires. Six tribunes nouvelles ! C'est inacceptable à l'heure où l'on entend combattre par tous les moyens les discours fascistes, haineux et liberticides. Il me semble que d'autres solutions pouvaient être dégagées.

J'en viens à l'échevin néerlandophone. Alors qu'ils représentent 10 à 15% de la population, les Flamands de Bruxelles vont obtenir de droit une place dans un collège communal et un droit de veto sur les politiques menées dans les communes. C'est à notre sens injuste. Injuste d'abord à l'égard d'autres minorités, peut-être plus importantes. Injuste aussi à l'égard des majorités actuellement en place. Les majorités déjà constituées devront être revues puisque ce que nous allons voter sera en principe applicable tout de suite. De plus, on laisse entendre que ces majorités ne s'occupent pas assez des néerlandophones. Injuste enfin à l'encontre de l'esprit même de ce que devrait être la coexistence harmonieuse bruxelloise.

(M. Armand De Decker, président, prend place au fauteuil présidentiel.)

Plus que promouvoir la mixité culturelle des listes, la formule favorisera surtout la constitution de listes monoculturelles au discours par essence plus refermé sur lui-même. C'est un coup de poignard dans le modèle de cohabitation multiculturelle que nous entendons promouvoir en Région bruxelloise. Je rappellerai ici les propos de Me Uyttendaele dans un numéro du journal le Soir du mois d'avril : « Il y a des limites au mauvais goût. Donner à la minorité flamande, infinitésimale, un échevin de droit serait une faille dans la démocratie. »

Enfin, nous dénonçons l'inflation galopante du nombre de parlementaires dans notre région puisque demain nous passerons de 75 à plus de 100. Ils seront même 108 si l'on prend en compte les suppléants appelés à remplacer les ministres régionaux. À un moment de la négociation - M. Moureaux l'a rappelé ce matin -, il avait été question d'ajouter vingt parlementaires, en principe 10 francophones et 10 néerlandophones, ce qui portait le nombre de parlementaires à 95. Dans le projet actuel, on arrivera à 108 dont 31 néerlandophones. Nous avions déjà à la Région wallonne et à la Communauté française des gouvernements de pygmées, pour reprendre l'expression de quelqu'un qui connaît bien le PRL-FDF-MCC ; demain nous aurons à Bruxelles un parlement de lilliputiens.

Je ne résiste pas au plaisir de citer un compte-rendu d'une séance de la Chambre de 1988 à propos de la mise en place de la Région bruxelloise : « Le PRL propose une réduction à 49 membres élus directement. Outre l'économie que cela procure, il est clair que les conseillers sont démotivés dans des assemblées trop nombreuses dont le niveau moyen a tendance à baisser. » Le PRL parlait donc de 49 en 1988, demain nous en serons à 108.

Ces accords sont imbuvables pour Bruxelles. Il est d'ailleurs symptomatique que Philippe Moureaux, sur les antennes de Télé-Bruxelles, se soit empressé de rejeter sur les négociateurs libéraux la responsabilité des concessions faites aux négociateurs flamands. À propos de l'échevin flamand dans les communes, il disait : c'est la faute à Simonet ; quant à la non-signature de la convention-cadre du Conseil de l'Europe, il l'imputait à Louis Michel. Et le reste était à l'avenant ! Je comprends que l'on nomme ces accords des accords de « Lambermont » ter.

Je m'en voudrais de conclure mon intervention sans m'interroger sur l'avenir de la Région de Bruxelles-Capitale. Le PSC - avec le FDF et le PS - a été à la base de la création de cette région. M. Moureaux a bien voulu rappeler tout à l'heure le rôle joué par Jean-Louis Thys dans cette création. Nous l'avons fait grandir avec nos collègues néerlandophones de Bruxelles, parfois contre la volonté de nos voisins du nord. Les derniers accords, du « Lambermont » ou du « Lombard », font peser une réelle menace sur Bruxelles : ils la « définancent » de manière importante, ils la désolidarisent de sa périphérie et ils assurent une plus grande maîtrise des organes de décisions politiques par les partis flamands. Pour terminer ils vont promouvoir l'accession au parlement de six nouveaux blokkers et créer les conditions d'une distanciation et d'une confrontation plus grandes entre francophones et Flamands de Bruxelles.

Tous enfin s'accordent à dire qu'il faudra refinancer Bruxelles pour assurer à court et à moyen terme sa viabilité financière. Ce sera la prochaine étape. Qu'attendez-vous pour imposer ce refinancement dès aujourd'hui dans cette réforme de l'État ? Je constate avec regret que la majorité actuelle nous prépare une situation où les Bruxellois se trouveront demain ou dans cinq ans devant la Flandre en demandeurs de moyens financiers complémentaires, prêts à toutes les concessions. Nous avons entendu M. Moureaux dire qu'il est prêt à tout négocier sauf la scission de la sécurité sociale. J'ai aussi entendu Mme Onkelinx et M. Vandenbroucke dire que le grand risque du « poto-poto » qui s'annonce sur la sécurité sociale est la régionalisation de celle-ci.

La scission de la sécurité sociale sera la prochaine étape, la Justice suivra ; il ne restera de la Belgique que sa dette, son armée et peut-être sa politique étrangère, bref une coquille vide.

Où se trouve le mouvement de lutte contre le séparatisme que soutenaient fermement le président de notre assemblée et d'autres francophones qui n'hésiteront pourtant pas à voter ce projet ?

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) (persoonlijk feit). - Ik stel mevrouw Willame voor samen een ronde langs de VU-afdelingen te doen om mijn populariteit wat op te krikken. Maar als ik word geciteerd, heb ik graag dat het correct gebeurt. Mevrouw Willame beweert dat ik enkel over een welvarend Vlaanderen heb gesproken. Ik heb gesproken over welvarende regio's. Ik bedoel daar alle regio's mee. Ik ben ervan overtuigd dat de problemen in Wallonië en Brussel andere oplossingen behoeven dan in Vlaanderen en omgekeerd. Ik heb evenmin gezegd dat we op weg zijn naar een Vlaamse onafhankelijkheid. Ik ben integendeel een echte federalist, zowel op Belgische als op het Europese niveau, al weet ik niet tot wat dat zal leiden.

M. François Roelants du Vivier (PRL-FDF-MCC). - Le projet de loi spéciale à propos duquel le Sénat va être appelé à se prononcer marque une nouvelle étape importante dans le processus de fédéralisation de notre pays par l'octroi de nouvelles compétences aux communautés et aux régions. Dans le même temps, la Chambre des Représentants va se prononcer sur le projet de loi spéciale portant refinancement de ces mêmes communautés.

D'aucuns ont voulu indissolublement lier les deux projets de loi spéciale et il ne fait nul doute que, dans l'esprit du gouvernement, la seule attitude qui doit guider les parlementaires de la majorité est de s'exprimer de façon identique à l'égard de ces deux projets. Le contexte politique a ainsi été balisé.

À ce propos, je tiens à réaffirmer au nom de mon parti le fait que la Communauté française incarne la communauté de destin des Wallons et Bruxellois francophones et qu'elle doit être renforcée car elle est le pouvoir garant de l'unité francophone.

Le refinancement de la Communauté française, qui correspond du reste au prorata à un refinancement de la Communauté flamande, est donc primordial pour l'avenir des politiques sociale et d'enseignement dans la Communauté française qui se veut forte demain. J'y reviendrai.

D'ores et déjà, je puis vous annoncer que j'apporterai bien entendu mon total soutien à ce projet de loi spéciale dans la mesure où il garantit la pérennité de la Communauté française.

À propos du projet de loi spéciale portant transfert de diverses compétences qui nous réunit aujourd'hui, j'avais exprimé de très sérieuses réserves de la part de mon parti concernant le volet relatif à la régionalisation des lois communale et provinciale, et ce lors de la discussion générale en commission, tant par rapport aux problèmes de constitutionnalité qu'il pose qu'en ce qui concerne la définition des garanties prévues pour les francophones des communes à facilités.

J'avais à cet égard annoncé que je laissais toutes ses chances au travail parlementaire afin que le statut des francophones des communes à régime linguistique spécial soit amélioré de manière significative et pas seulement dans le commentaire des articles.

Pendant l'examen par le Sénat du projet de loi spéciale, la Corée a terminé ses travaux, un protocole d'accord a été conclu auquel mon parti n'a pas souscrit dans le contexte que l'on connaît, des amendements visant à intégrer l'accord du Lombard dans le projet de loi spéciale ont été élaborés par le gouvernement et déposés au Sénat, l'avis de la section de législation du Conseil d'État a été demandé sur ces amendements.

Cet avis a affirmé l'inconstitutionnalité des différents amendements concernant la nouvelle composition du groupe linguistique néerlandais au parlement bruxellois, l'élection directe des membres bruxellois du parlement flamand, la répartition des sièges au parlement bruxellois selon une clé définitive de 72 francophones pour 17 néerlandophones, les modalités d'élection du président et des ministres du gouvernement bruxellois.

Comme parlementaire, j'estime que le respect de la Constitution quant à lui ne peut être négocié ; la Constitution est la première norme dans la hiérarchie de notre ordre juridique positif et doit le rester.

J'en reviens à la notion de garanties. Dans son exposé faisant suite à la discussion générale, le vice-premier ministre m'avait communiqué une définition satisfaisante. Je m'attendais donc à ce que mon amendement visant à intégrer dans le dispositif de la loi spéciale cette définition de garanties dans une formulation certes différente mais participant du même esprit soit pris en considération. Hélas, il a été rejeté à l'instar de mes douze autres amendements.

Les autres explications qui m'ont été fournies, que ce soit concernant la clause de standstill ou encore le principe d'unicité territoriale de législation, assimilées elles-mêmes à des garanties par le gouvernement, n'ont pas apporté la sécurité juridique que mon parti attendait.

Je sais aussi combien ces garanties pourraient s'avérer fragiles dans leur application au vu de la réalité dans les communes de la périphérie, celles avec facilités et celles sans facilités.

Cela dit, l'intention des auteurs du texte est très louable et la philosophie de ces articles est univoque et remarquable. Mais quel sera le sort effectivement réservé à ces dispositions ? Les garanties des articles 8, 9 et 10, destinées notamment à protéger la minorité francophone en périphérie, peuvent se révéler bien fragiles dans leur application.

D'autres garanties univoques et remarquables connurent et connaissent toujours des interprétations fallacieuses. Ces garanties sont la contrepartie de la régionalisation des lois organiques sur les pouvoirs locaux. Nous pensons que la ratification de la convention-cadre relative à la protection des minorités nationales apporterait des garanties solides et incontestables.

À s'en tenir au souhait des auteurs du texte, on peut parler de garanties, mais je reste circonspect quant à l'avenir. La seule vérité est que la pertinence de la notion de garanties dépendra de l'appréciation que formulera le Conseil d'État ou la Cour d'arbitrage.

Je poursuivrai par un regret. J'ai constaté au cours de l'examen de ce projet au Sénat combien, sur le plan de l'équilibre des pouvoirs, le pouvoir exécutif avait pris le pas sur le pouvoir législatif dans le processus des réformes institutionnelles. Ce projet de loi spéciale, négocié dans l'urgence, rédigé dans l'urgence, a été cadenassé, verrouillé pour son examen devant notre assemblée et il ne pouvait être possible d'y apporter la moindre correction.

Il ne reste donc, pour les francophones des communes à facilités, que l'espoir, certes ténu, que la présidence belge de l'Union européenne fasse évoluer la position du gouvernement sur une future signature et ratification de la convention-cadre sur la protection des minorités nationales.

Il y a plus d'un siècle, le grand écrivain russe Dostoïevski disait : « Toute société, pour se maintenir et vivre, a besoin absolument de respecter quelqu'un ou quelque chose, et surtout que ce soit le fait de tout le monde, et non pas de chacun à sa fantaisie ». C'est cet équilibre qu'en vérité il nous faut atteindre.

Monsieur le Président, chers collègues, je n'ignore pas, cependant, que le texte qui nous est soumis aujourd'hui fait partie intégrante d'accords portant également sur le refinancement des communautés.

Mon parti s'est construit et a évolué autour de ces questions : Quel avenir souhaitons-nous pour les francophones de ce pays ? Quelle politique culturelle, quel enseignement, quelle politique de santé, quelle approche du cadre de vie souhaitons-nous promouvoir et construire pour les francophones dans deux ans, cinq ans, dix ans, quinze ans ?

Je ne puis donc rester aveugle devant la maladresse de la loi de financement du 16 janvier 1989 et sourd devant les attentes de notre communauté.

Au passage, cela m'interpelle de voir que ceux qui ont rédigé en 1989 cette chronique d'une agonie annoncée pour la Communauté française ou refusé, voire empêché le rapprochement entre la Communauté française et la Région wallonne, crient au fou quand on ose émettre des réserves sur les accords du Lambermont et traitent d'irresponsables ceux qui ne les encensent pas aveuglément. Devrons-nous les croire sur parole lorsqu'ils nous parlent d'avenir radieux ?

Ce soir, vous le savez, mon parti débattra de la position à adopter face aux deux projets de loi spéciale. Je ne puis donc anticiper sur cette discussion, mais je puis vous dire que l'intérêt général sera au coeur de la décision à prendre.

A cet égard, permettez-moi de m'adresser à M. Monfils qui, fort opportunément et sans doute pour me faire plaisir, a cité l'un de mes maîtres, Jean Racine. Vous avez, monsieur Monfils, rappelé que dans le conflit entre Créon et Antigone, celle-ci peut séduire par son caractère d'absolu, mais c'est celui-là qui gère et qui conduit les affaires humaines. Et bien, s'il faut choisir entre Antigone et Créon, sachez que c'est Créon que je choisis.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Ik wil enkele krachtlijnen uiteenzetten waarvan wij zijn vertrokken na drie jaar commissiebesprekingen en vijf resoluties in het Vlaams Parlement. Ik richt mij zowel tot de regering als tot de heer Vankrunkelsven, medevoorzitter van de Costa. De heer Vankrunkelsven had het daarnet over "valiezen", instrumenten en de nood aan bijkomende financiering langs beide kanten van de taalgrens. Volgens mij was hij van in den beginne een reiziger zonder bagage, zonder voertuig en zonder bestemming.

Dat brengt me tot een eerste punt van kritiek. Er kan worden gediscussieerd over de mate van vooruitgang, maar de staatshervorming die nu ter discussie ligt, ontbeert elk concept, elk strategisch inzicht, elke doelstelling om de staat beter te laten functioneren. Ik verwijs naar de eerste resolutie van het Vlaams Parlement. Dat is een platform. Als christen-democraten weten wij dat we uiteindelijk moeten uitgaan van een aantal gemeenschappelijke opvattingen tussen Vlamingen en Franstaligen. Ik ben dan ook niet tegen een compromis. Maar in tegenstelling tot wat we deden in 1980, 1988 en 1993, is dit ontwerp een nog nooit geziene bricolage. In 1980 zijn er duidelijke, coherente bevoegdheden vastgelegd. In 1988 werd een financiering vastgelegd die voor tien jaar zou gelden. In 1993 werden essentiële punten van het tienpuntenprogramma, waarover een akkoord bestond tussen de Vlaamse partijen, tot stand gebracht. Er werden eigen instellingen opgericht zoals een Vlaams en Waals Parlement. Op het vlak van de hiërarchie van de normen werden exclusieve bevoegdheden ingesteld en inzake buitenlands beleid werd een uniek model ontwikkeld.

De regering is wellicht zeer pragmatisch, maar zonder enig concept te werk gegaan.

Ik vind het zielig en cynisch dat de heer Vankrunkelsven als gegijzelde naar de tribune werd gestuurd. De andere Vlaamse partijen hebben het ontwerp nauwelijks of niet verdedigd. Niemand van de SP heeft het woord genomen in dit debat, behalve de heer Moens als corapporteur. Van de Vlaamse liberalen, die in de resoluties van het Vlaamse Parlement het verst wilden gaan, heb ik een zeer theoretische, korte benadering gehoord. De groenen hebben nauwelijks een bijdrage geleverd aan het debat. Zij besteden nooit veel aandacht aan de goede werking van de staat, wellicht omdat ze de laatste voorstanders van het etatisme zijn. De heer Vankrunkelsven is de tribune opgejaagd als gegijzelde van de andere Vlaamse partijen om de schijn te wekken dat dit akkoord voor de Vlamingen verdedigbaar is.

Het akkoord bevat echter geen enkele strategie, geen enkel concept. Het is op een totaal gefragmenteerde manier gebricoleerd. Als minister van Buitenlandse Zaken is de vice-premier de uitvinder van de theorie van de valiezen. Zoals hij de federale regering heeft tot stand gebracht en de andere regeringen als een afgeleide daarvan heeft gevormd, zo is hij bij dit akkoord te werk gegaan vanuit een Franstalige benadering. Maar hij misrekent zich. Als dit akkoord goedgekeurd wordt, maar daarvan ben ik niet overtuigd en dat zal blijken in de komende uren, zal hij snel tot de vaststelling komen dat het geen stand zal houden bij gebrek aan concept, doelstellingen en strategie.

Mijn tweede belangrijke kritiek slaat op de tweede resolutie van het Vlaamse Parlement. Daarin werd gestreefd naar meer samenhangende bevoegdheden. Nu komt er een overdracht van deelbevoegdheden: een stukje buitenlandse handel - exportpromotie - en een stukje landbouw - want het markt-, inkomens- en prijsbeleid blijft een federale bevoegdheid. Dit zijn peanuts. De regering creëert ook een unicum in onze institutionele geschiedenis: een bijzondere werkgroep in het kader van een bijzondere meerderheid, niet om de ontwikkelingssamenwerking te bekijken, maar de samenwerkingsontwikkeling, zoals de heer Anciaux zegt. Dit is uiteraard een belangrijke nuance. De essentiële punten die in deze fase van de staatshervorming moesten worden aangepakt, namelijk een eigen gezondheidsbeleid, een homogeen gericht familiaal beleid, kwamen zelfs niet ter sprake in de onderhandelingen.

De Vlaamse onderhandelaars zijn op een onverantwoorde wijze omgegaan met de belangen van Vlaanderen. Ik zal nooit zeggen dat de belangen van de ene deelstaat voorrang hebben op die van de andere, want als men ruimte vraagt voor zijn eigen deelstaat, moet men ook de andere deelstaat ruimte geven voor een eigen en gedifferentieerd beleid.

De bevoegdheidsoverdracht van dit ontwerp is minuscuul. Ze doet denken aan het verhaal van een Spaanse herberg, waar mensen binnenkomen en weer buitengaan, waar bevoegdheden uit elkaar worden gehaald, maar waar inzake coherentie en goed bestuur helemaal niet de beoogde doelstelling wordt bereikt.

Tot de Vlaamse partijen wil ik zeggen dat wij in de vorige regeerperiode, in alle openheid, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen een consensus hebben gezocht tussen de democratische partijen om ons in staat te stellen waardige en normale onderhandelingen te voeren. De heer Vankrunkelsven heeft geboogd op het feit dat hij, als covoorzitter van de Costa, als het ware bij de federale regering betrokken was. Ik begrijp dat; het is aangenaam. Hij is echter vergeten achteruit te kijken en te zien wat het vertrekpunt was.

De derde grote kritiek heeft te maken met de derde resolutie. Ik zie dat de heer De Grauwe zijn geweten onderzoekt. Dat is goed. Ik wil dat de pogingen worden gestaakt om te overtuigen dat de fiscale autonomie tot stand wordt gebracht. Andere Europese constitutionele deelstaten begrijpen niet waarom de bevoegdheden van de deelgebieden in België niet zijn gekoppeld aan een fiscale verantwoordelijkheid. Het is duidelijk dat de weg is ingeslagen van een absoluut consumptiefederalisme. De 6,75% die we op termijn met eigen middelen aanbrengen betekenen geen fiscale autonomie. Bij de heer Vankrunkelsven en bij sommige Vlaamse partijen is er institutionele amnesie. Zij moeten eens nader bekijken in welke mate andere regio's die veel minder bevoegdheden hebben dan onze deelgebieden, over een autonoom fiscaal systeem beschikken dat onvergelijkbaar is met dat wat wij in de toekomst zullen hebben. Gelooft de vice-premier werkelijk dat, mochten de ontwerpen worden aangenomen, hij de opinie in Vlaanderen zal hebben overtuigd om hiermee in de komende jaren genoegen te nemen? Als hij dat gelooft, leeft hij in een complete illusie. Ik meen dat hij over voldoende inzicht beschikt om te weten dat wat hier voorligt niet alleen minimaal is, maar bovendien contraproductief voor een verantwoord bestuur.

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Ik denk dat de staatshervorming evolutief is, zoals de heer Dehaene reeds zei, en dus geloof ik dat er nog verdere stappen zullen worden gedaan. Ik ben vragende partij om stap voor stap mee te werken. Als de Vlamingen teleurgesteld zijn zullen we verder werken. Ik ben er mij van bewust dat dit niet de laatste stap is.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Ik meen, zoals de vice-eerste minister zei, dat stap voor stap moet tewerk worden gegaan. In 1993 was er zelfs grote commotie toen ik naar aanleiding van het Sint-Michielsakkoord stelde dat dit een fase in de staatshervorming was, dat ik er niet aan twijfelde dat wij naar een confederaal systeem zouden evolueren. Niettemin hebben zowel de heer Verhofstadt als de heer Dewael duidelijk gezegd dat er in deze legislatuur en in de eerstkomende jaren geen verdere stappen zullen worden gedaan in de staatshervorming. We moeten dus wat nu wordt voorgestel afwegen tegenover datgene wat in de tienjarige cycli van de hervorming kan worden gerealiseerd. Ik meen dat het een kapitale fout is, niet alleen langs Vlaamse zijde maar evenzeer langs Waalse zijde, om niet te komen tot een autonomie die gesteund is op fiscale verantwoordelijkheid. Wij christen-democraten moeten vandaag de basis leggen voor een dubbele beweging: de overdracht van een aantal bevoegdheden aan Europa enerzijds en aan de deelstaten anderzijds.

Ik zie in deze hervorming geen enkele stap in deze richting. Het is dus bijzonder pijnlijk dat we met superdotaties blijven leven, dat deze bevoegdheidsoverdracht slechts één procent van de 700 miljard vertegenwoordigt. Deze regering misrekent zich.

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Vergeleken met wat tijdens de vorige zittingsperiode gebeurde, is dit een reusachtige stap. Wat hebben jullie toen gedaan? Niets.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Het zou me verbazen dat de heer Michel dit niet zou weten, maar ik zal hem zeggen wat er gebeurd is. In het regeerakkoord van 1992 wilde de toenmalige federale regering de motor zijn van de hervorming. Daar hebben we nu niets van gemerkt. We engageerden ons om binnen de negen maanden een substantieel programma te realiseren. Op één dag na is dit ook gebeurd, namelijk in september 1992 toen het Sint-Michielsakkoord tot stand kwam. We hebben het Sint-Michielsakkoord uitgevoerd in de periode 1992-1995. Ik richt me nu opnieuw tot de Vlaamse partijen. Geen enkele partij vroeg op dat ogenblik nieuwe fundamentele stappen te zetten in de staatshervorming. Maar in onderling akkoord en met de heer Vankrunkelsven als voorzitter, heeft onze commissie, op basis van mijn schrikkelnota van 29 februari 1996, beslist dat we zindelijk moesten werken aan een verdieping van de hervorming van de instellingen in het belang van de mensen en voor een beter bestuur. In de luwte en niet gekoppeld aan een incident, zoals dat in 1988 wel het geval was, hebben christen-democraten, Vlaamse liberalen, democratische nationalisten en socialisten samen een finaliteit willen geven aan de staatshervorming. Wat heeft u gedaan, mijnheer Michel, en wat heeft uw premier gedaan? In een interview in februari 1998 verklaarde hij dat deze staat kapot was en dat de volledige personen- en vennootschapsbelasting naar de deelgebieden moest worden overgeheveld. Dit is het ontwerp van de ontrouw aan de gedachten en de opvattingen van de Vlaamse liberalen, daarin gesteund door de andere partijen.

Ik verwijs onder meer naar het systeem van een Spaanse deelstaat, die om de vijf jaar met de federale staat onderhandelt over de middelen die deze nodig heeft om zijn federale opdrachten te vervullen. Dat was toen ons concept.

Ik heb collega André Denys ervan moeten overtuigen niet de volledige vennootschapsbelasting over te hevelen naar de deelstaten.

De heer Michel heeft kwaliteiten. Dat geef ik grif toe. Hij is een ongelooflijk goede verkoper, maar een verkoper van gebakken institutionele lucht. Hij weet immers goed dat dit systeem geen stand kan houden.

Ik ben nooit voorstander geweest van een hervorming om de hervorming. Regionalisme, federalisme en confederalisme hebben maar zin als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Ten eerste, ze moeten een toegevoegde waarde opleveren. Ten tweede, ze moeten leiden tot een beter bestuur. Ten derde, ze moeten leiden tot grotere verantwoordelijkheid. Ten vierde, iedereen moet zich erin kunnen terugvinden.

De christen-democraten blijven ervan overtuigd dat in fasen moet worden gewerkt, maar daarbij mag niet worden afgeweken van de route, zoals thans gebeurt.

Op het vlak van de fiscale autonomie heeft de regering een ongelooflijke kans gemist. Ze heeft overwogen de fiscale autonomie van de gemeenschappen tot stand te brengen. Nu wordt een systeem ingevoerd dat ik een minimale en eigenlijk geen fiscale autonomie zou willen noemen. Indien die autonomie zou zijn ingevoerd, zouden we een sleutelmoment hebben ingebouwd, waartoe we volgens mij hoe dan ook zullen komen.

Ons land heeft immers nood aan een fundamentele tweeledigheid. Het onderscheid tussen gemeenschappen en gewesten is om historische redenen op termijn niet houdbaar, noch voor België en noch voor Europa. Samen zullen we onvermijdelijk evolueren naar twee deelstaten, met een specifieke autonomie voor Brussel en voor de Duitstaligen.

In het fiscale systeem dat de regering voorstelt, heeft ze grote hinderpalen ingebouwd. Ze heeft immers geweigerd invulling te geven aan de fiscale gemeenschapsautonomie, die nochtans nadrukkelijk - en niet alleen in de institutionele wetten - is ingebouwd. Bovendien heeft ze het kleine stukje autonomie voor de gewesten opnieuw in een superdotatie gestopt.

Op dit vlak staan we dan ook voor de "plichtige ontrouw" van de Vlaamse partijen. In de eerste dragen de Vlaamse liberalen hiervoor de verantwoordelijk. Eigenlijk zou ik moeten spreken over liberalen tout court, want het wordt moeilijk hoog te houden dat de VLD de belangen van een van de deelstaten genegen is.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Les discussions du Parlement flamand montrent la réalité de la Région bruxelloise, qui ne fait pas partie de votre projet, dans lequel deux communautés cogéreraient cette institution un peu particulière.

Les discussions relatives à l'autonomie fiscale et à la régionalisation d'un certain nombre de compétences posent problème au CVP. Il y a, dans ce pays, des communautés mais aussi des régions, dont une ne peut être cogérée ou avoir un statut spécifique complètement différent des deux autres. Votre discours est significatif d'une non-reconnaissance de ce qui a été obtenu en 1989, c'est-à-dire un statut régional pour la Région de Bruxelles-Capitale. Il y a là un élément respectable qui va dans le sens de la protection de la minorité flamande, faisant partie de notre actuel débat. Il reconnaît une existence régionale et, manifestement, dans votre schéma, cela pose problème.

M. Luc Van den Brande (CVP). - Peut-être s'agit-il là d'une manifestation de télépathie.

Mijn vierde punt van kritiek, samenhangend met de vierde resolutie van het Vlaams Parlement, gaat precies over de Brusselse werkelijkheid. In tegenstelling tot wat mevrouw Nagy suggereert, heb ik nooit gepleit voor een condominium, voor het samen beheren van Brussel. Ik weet wel dat een bepaalde Franstalige pers dat schrijft, maar daarvoor ben ik niet verantwoordelijk. Ik heb er altijd uitdrukkelijk op gewezen dat Brussel eigenlijk een geheel is van verschillende leefkringen. Er zijn de wijken, de pleinen en de straten met de mensen die er wonen, maar Brussel heeft ook eigen specifieke opdrachten op het vlak van de beheersing van de ruimte of het gebrek eraan, van de mobiliteit of de problemen daarmee. Tot slot is Brussel ook de hoofdstad van Vlaanderen en die van de Franse Gemeenschap, de gemeenschappelijke hoofdstad van de twee deelgebieden met bovendien een Europese opdracht. Mijns inziens is het dan ook noodzakelijk om de eigenheid van Brussel te onderkennen en te respecteren, maar ook om een verbondenheid in stand te houden tussen Brussel en de twee deelstaten. Niet om een condominium te creëren, wel om onze verantwoordelijkheid op te nemen, ook tegenover de vele culturen die in Brussel aanwezig zijn.

Mevrouw Nagy liet het woord "minderheden" vallen. Ik richt me hierbij even tot de voorzitter van de Senaat, die in een vorige periode samen met de heer Clerfayt in de Raad van Europa bepaalde initiatieven heeft genomen. Na de onverkwikkelijke episode met de heer Columberg - waarna men tenminste zou verwachten dat les gens sensés hebben begrepen dat de Raad van Europa niet zo dom is te geloven dat België een gigantisch probleem heeft van een verdrukte minderheid van Franstaligen in de rand - verwacht ik dat vice-eerste minister Michel toch de zorgvuldigheid aan de dag had gelegd niet opnieuw initiatieven te dekken die nu door de juridische commissie van de Raad van Europa zijn goedgekeurd, die een afgevaardigde stuurt om opnieuw te komen kijken in welke mate de Vlamingen de Franstaligen in Vlaams-Brabant vertrappelen en verdrukken.

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Wat heb ik daarmee te maken?

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Het zijn precies mensen van uw partij die dit in gang hebben gezet. Voor sommigen is een van de voorwaarden om dit akkoord goed te keuren dat België ne varietur het verdrag op de minderheden goedkeurt.

De voorzitter. - Ja.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Ik hoor u "ja" zeggen, mijnheer de voorzitter. Dat is belangrijk.

De voorzitter. - Mijnheer Van den Brande, u maakte al twee keer een allusie op mij actie met de heer Clerfayt in de Raad van Europa. Ik ben daar zeer fier op. Les gens sensés, zoals u ze noemt, moeten weten dat België het verdrag over de minderheden van de Raad van Europa in elk geval zal moeten ondertekenen, vandaag, over vijf jaar, over tien jaar. Anders blijft België alleen over samen met Turkije.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Dit is alleen mogelijk met een uitdrukkelijke bepaling die verwijst naar het institutioneel systeem van de vier taalgebieden. Wanneer men spreekt over Brussel en over de minderheden, dan houdt men kennelijk geen rekening met de ankers van de vorige staatshervormingen. De positie van de Vlamingen in Brussel kan alleen afgewogen worden ten opzichte van de positie van de Franstalige minderheid in België. Wanneer men deze correlatie niet langer aanhoudt, dan rijzen er grote problemen.

Welnu, in de Memorie van Toelichting wordt inzake de positie van de Vlamingen in Brussel verwezen naar de rand.

Het is ondenkbaar dat de hierboven aangeduide correlatie hierdoor zou worden verbroken.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Je pense que la protection de la minorité flamande à Bruxelles va plus loin que la protection des francophones dans l'État belge. Je sais que l'on méconnaît la situation réelle de Bruxelles. L'intérêt du débat sur cette question est probablement d'apprendre son fonctionnement à ceux qui lui manifestent seulement de l'attention quand il s'agit de l'instrumentaliser. Dès 1989, le gouvernement régional était paritaire, avec l'exception du ministre-président. Il est possible de recourir à « la sonnette d'alarme », en cas de difficultés pour une des deux communautés sur un projet ou une proposition. Enfin, le présent projet garantit une représentation minimale de 17 députés régionaux. Ces dispositions vont au-delà de ce qui est offert aux francophones, dans le cadre de l'État fédéral.

Je tiens à souligner que les Bruxellois fonctionnent très bien comme cela, M. Chabert peut certainement vous le confirmer. Nous n'avons pas connu de graves conflits communautaires ; certes, des discussions ont eu lieu, car il n'est pas facile de mettre en place des accords à 50%, quand on représente probablement 85 à 90% de la population.

Il n'est pas juste de parler de fragilisation, monsieur Van den Brande.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Het lijkt me niet het geschikte ogenblik voor een technisch debat. Ik ga dus verder met de vijf krachtlijnen van het Vlaams Parlement.

Inzake de taalaanhorigheid van de gezinnen in Brussel heeft een recente studie aangetoond dat die aanhorigheid veel complexer is dan algemeen gedacht. Naast de eentalig Franstalige en Nederlandstalige gezinnen, zijn er de taalgemengde gezinnen waarbij verschillende combinaties mogelijk zijn. Zo zijn ook taalgemengde gezinnen met leden afkomstig uit Maghreblanden goed vertegenwoordigd. Over de verhoudingen kan nog een hele poos gediscussieerd worden, mijn punt is alleszins dat het akkoord over Brussel lang niet de verwachtingen van de Vlamingen inlost. De heer Vandenberghe heeft heel wetenschappelijk én plastisch aangetoond dat er een systeem is uitgewerkt dat bij sommigen in de commissie de reactie ontlokte dat het een samenleving onwaardig is dat ze geld op tafel brengt om mensen in of uit te kopen.

In dit ontwerp noch in het ontwerp dat de Kamer nu behandelt is er enige aanzet te vinden om de besluitvormingmechanismen te verbeteren. We behouden dus een unieke vorm van federale staat waarin de hele procedure van grondwetsherziening ontsnapt aan de deelgebieden. Nochtans zou het logisch zijn dat we, zoals elke federale staat, ons niet beperken tot een overlegcomité waar we ook na acht jaar niet tot een consensus tussen de deelgebieden konden komen. De CVP-fractie opteert voor een staatshervorming van onderuit, op basis van de subsidiariteit, in het kader van een associatie. Die komt er niet. Het is een gemiste kans dat de Senaat ook bij deze staatshervorming geen Senaat van de gemeenschappen en deelstaten wordt.

Samengevat betreur ik dat dit ontwerp niet tegemoetkomt aan de gemeenschappelijke vraag van de twee grote deelgebieden, van Brussel en van de Duitstalige Gemeenschap om meer ruimte te krijgen. Het akkoord is een puur politieke operatie, waarbij de meerderheid er van bij de aanvang vanuit ging dat de christen-democraten geen bijdrage konden leveren. Het cynisme, het dubbelspel, de schijnvertoning die de twee co-voorzitters van de Costa in hun inleidende uiteenzettingen ten beste hebben gegeven, waren zonder meer stuitend. Een van de sprekers verwees naar een politicus die de grondwet niet als een vodje papier wilde behandeld zien. Vandaag vraag ik me af: waar zit nog de kracht en de moed van een overtuiging, hoe kunnen we nog komen tot een goed bestuur voor de mensen, als op zo'n lichtzinnige manier met principes wordt omgesprongen? De uitdaging van de komende jaren is tot een goed bestuur te komen. De Europese commissie en haar voorzitter brengen het debat over goed bestuur, over good governance heel binnenkort op gang in Europa. In feite is dat een oude discussie, die ook in de Italiaanse steden al eeuwenlang werd gevoerd onder het thema buon governo. Sporen daarvan merken we nog op de wandtapijten die niet alleen in Vlaanderen maar ook in Doornik en in delen van Wallonië te zien zijn en die de zoektocht naar een goed bestuur afbeelden. Daarom vraag ik elke senator bij deze staatshervorming goed na te denken. Deze hervorming zal geen twee jaar standhouden, geen twee maanden, geen twee weken, misschien zelfs geen twee dagen.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik zie niet waarmee de heer Van den Brande in zijn betoog wil scoren. Hij verwijt mijn partij dat we geen doel hebben bij de staatshervorming. Ik heb in zijn betoog ook geen doel onderkend, tenzij hij in wollige omschrijvingen stelt dat de hervorming niet ver genoeg gaat en dat het niet volledig beantwoordt aan de vijf Vlaamse resoluties. Met die houding, die de voorbije vijf jaar in het Vlaamse Parlement werd aangenomen, schaart hij zich bij diegenen uit de Vlaamse Beweging voor wie het de voorbije decennia nooit genoeg was. Voor hen was het alleen voldoende als de totaliteit van de Vlaamse eisen zou worden gerealiseerd. Indien we ons daar bij hadden aangesloten, was er vandaag nog geen Vlaams Parlement. Ik betreur het dat de heer Van den Brande zich de jongste jaren meer en meer aansluit bij de roepers in de woestijn en niet stap voor stap de uiteindelijke doelstellingen van de Vlaamse Beweging tracht te bereiken.

De heer Van den Brande zegt dat de gewestvorming met drie bevestigd wordt. Buitenlandse handel, binnenlands bestuur, fiscale autonomie voor de gewesten, landbouw, buitenlandse handel zijn echter duidelijk specifieke terreinen waar de gewesten moeten optreden. We kunnen slechts de bevoegdheden naar de gemeenschappen overhevelen waarover geen discussie bestaat dat het gemeenschapsbevoegdheden zijn. Daarenboven hebben we de slagkracht van de gemeenschappen versterkt door hen rechtreeks extra middelen te geven.

Het kijk- en luistergeld kon door de gemeenschappen niet worden gehanteerd als een instrument van fiscale autonomie. Het waren de gewesten die met de instemming van de federale overheid opcentiemen of afcentiemen konden toepassen op het kijk- en luistergeld.

Kortom, ik betreur het dat de heer Van den Brande wollige eisen proclameert, en zich niet wenst in te schakelen in een rationele benadering van de staatshervorming.

De heer Luc Van den Brande (CVP). - Iedereen heeft zijn eigen stijl en dat moet worden gerespecteerd. Als de heer Vankrunkelsven in zijn partij dezelfde stijl gebruikt om mensen te overtuigen als in de Senaat, is dit niet enkel hopeloos maar ook meedogenloos.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik tracht niet te overtuigen. Ik reageer enkel op het betoog van de heer Van den Brande.

M. Michel Barbeaux (PSC). - En préambule, comme ceux qui m'ont précédé à cette tribune, je tiens à remercier les rapporteurs, MM. Monfils et Moens, pour leur rapport écrit, mais également pour la synthèse équilibrée présentée oralement. Après l'argumentation de nature essentiellement politique développée tout à l'heure par René Thissen, je voudrais présenter un développement essentiellement d'ordre juridique pour insister sur le caractère non constitutionnel de ce que prévoit le projet relatif à la régionalisation des lois communale et provinciale. Comme l'a souligné M. Roelants du Vivier tout à l'heure, le respect de la constitutionnalité de ce que nous faisons est primordial et j'espère qu'il en tirera les conséquences au niveau de son vote.

Je voudrais développer trois argumentations concernant cette régionalisation des lois communale et provinciale. Premièrement, les conditions dans lesquelles cette régionalisation intervient conduisent à une violation grave et manifeste de la Constitution. Deuxièmement, le fait qu'aucune exception ne soit prévue pour les communes à facilités constitue un abandon des engagements pris par l'ensemble des partis francophones vis-à-vis des habitants de ces communes à facilités. Ces facilités seront ainsi soumises à la volonté constante de suppression des partis flamands. Troisièmement, le caractère excessivement limité des exceptions prévues à la compétence des régions met gravement en cause le caractère fédéral de la politique de sécurité et donc la réforme des polices décidée lors des accords Octopus, réforme que nous avons votée récemment.

M Van den Brande a parlé d'un bricolage institutionnel. Je partage son avis et, comme lui, je tiens à dire qu'il s'agit d'une violation grave et manifeste de la Constitution.

Je me concentrerai d'abord sur le manque de pertinence de la réponse du gouvernement et sur la méconnaissance de la Constitution qu'elle traduit, et ensuite sur les dangers que représente une violation aussi patente de la Constitution.

Ramené à sa quintessence, l'avis des chambres réunies du Conseil d'État affirme que la régionalisation des lois communales et provinciales par le biais d'une loi spéciale méconnaît manifestement l'article 162 de la Constitution et, plus particulièrement, ses deux derniers alinéas. Le dernier alinéa en particulier dispose qu'en exécution d'une loi spéciale, le décret - ou l'ordonnance à Bruxelles - règle les conditions et les modes suivant lesquels plusieurs provinces ou communes peuvent s'entendre ou s'associer. Si la régionalisation d'une partie des lois organiques des communes, en l'occurrence les intercommunales, pouvait intervenir sans révision de la Constitution, comme le prétend aujourd'hui le gouvernement, cet alinéa de l'article 162 de la Constitution n'aurait pas eu de raison d'être et serait totalement inutile. Or, le principe de l'effet utile, essentiel au niveau de l'interprétation juridique, requiert que toute disposition légale et, a fortiori constitutionnelle, se voit reconnaître une utilité. L'interprétation du gouvernement ne peut donc être retenue, d'autant plus qu'il ne s'agit plus en l'espèce de régionaliser une partie des lois organiques des provinces et des communes mais d'en régionaliser la quasi-totalité. Ce qui valait pour les intercommunales, dont le transfert a pu se faire sans une révision de la Constitution, vaut a fortiori pour l'ensemble des lois organiques des provinces et des communes. Cet argument central est en outre corroboré par les travaux préparatoires des diverses déclarations de révision de la Constitution qui ont porté sur l'article 162 de la Constitution et l'éventuelle régionalisation des lois communale et provinciale. Il ressort de ces travaux, notamment des plus récents, que Flamands et francophones de l'actuelle majorité arc-en-ciel s'accordaient avant ce gouvernement, en 1999, pour dire que la régionalisation des lois communale et provinciale ne pouvaient intervenir sans révision de l'article 162 de la Constitution. Je renvoie à ce sujet aux citations, notamment de M. Patrick Dewael et de M. Didier Reynders, qui figurent à la page 75 du rapport. Je rappelle également, notamment à M. Moureaux, que cette non-révision de l'article 162, nous l'avons voulue ensemble, parti socialiste et PSC, en 1999. Je dis bien 1999 et non 1995, année évoquée tout à l'heure.

Au terme de leur argumentation, les chambres réunies - flamandes et francophones - du Conseil d'État concluent de manière péremptoire : « Pour affirmer qu'une loi spéciale suffit pour régionaliser la loi organique relative aux pouvoirs locaux, il ne suffit donc pas de dire que l'intervention du constituant n'était pas nécessaire pour permettre les régionalisations partielles de 1980, 1993 et 1997 ; il faudrait encore considérer que le constituant s'est trompé et qu'il a persévéré dans son erreur. »

Conscient de l'inconstitutionnalité manifeste de son projet, le gouvernement s'est employé à camoufler son erreur derrière une argumentation juridique qui apparaît non pertinente. Le premier argument évoqué par le gouvernement est tiré de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et de l'article 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 qui ont trait aux matières « réservées », c'est-à-dire les matières que la Constitution réserve à la loi en se référant à ce terme. Le gouvernement en déduit que les matières réservées peuvent être transférées aux régions par une loi spéciale sans révision préalable de la Constitution. C'est ce qu'il explique dans l'exposé des motifs de l'avant-projet soumis au Conseil d'État. Le gouvernement est tellement peu convaincu de son propre argument qu'après l'avis du Conseil d'État, il va en limiter la portée en modifiant l'article 19 de la loi spéciale afin de préciser que cet argument ne vaut que pour les dispositions constitutionnelles qui réservent des matières à la loi et qui sont antérieures au 1er octobre 1980. J'ai demandé en commission pourquoi le 1er octobre 1980 et non le 24 décembre 1970, date de la première révision constitutionnelle qui a transféré des compétences aux régions et communautés.

Cet argument du gouvernement n'est pas pertinent. En effet, il ne répond pas à l'argument central du Conseil d'État, à savoir l'existence d'un dernier alinéa dans l'article 162 de la Constitution, qui contredit clairement la thèse du gouvernement, à tout le moins pour ce qui concerne l'interprétation de cet article 162. Il faut d'ailleurs souligner que l'ajout du dernier alinéa de l'article 162 est postérieur à la date du 1er octobre 1980 visée à l'article 19 de la loi spéciale modifiée par ce présent projet de loi ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage dont entend se prévaloir le gouvernement.

En d'autres termes, c'est en connaissance de cette jurisprudence que le constituant a jugé indispensable en 1993 de réviser la Constitution pour permettre au législateur spécial de transférer la compétence en matière d'intercommunales aux régions. Ceci indique donc que le constituant, auquel appartient seul l'interprétation d'autorité de la Constitution, ne partage pas l'interprétation du gouvernement.

J'en viens au second argument invoqué par le gouvernement et relatif au fameux article 184 que nous avons modifié récemment. À la différence du premier, le second argument nous semble pertinent mais non fondé. En d'autres termes, il entend effectivement répondre à l'avis du Conseil d'État mais la réponse qu'il donne est inconstitutionnelle. Cet argument prend acte de l'avis du Conseil d'État et de la référence qu'il contient aux travaux préparatoires des différentes révisions de la Constitution. Il se fonde toutefois sur un fait postérieur à l'avis rendu par le Conseil d'État, à savoir la révision de l'article 184 de la Constitution, intervenue fin mars 2001, et ses travaux préparatoires. Je rappelle que l'article 184 est relatif à la gendarmerie. Selon cet argument, lors de la révision de l'article 184, le constituant lui-même aurait entériné la thèse du gouvernement en jugeant qu'une révision de la Constitution était inutile pour transférer aux régions la compétence en matière de police administrative alors que la matière était réservée par la Constitution à la loi. Ainsi le gouvernement reconnaît-il le bien-fondé de l'avis du Conseil d'État au moment où il a été rendu, mais il estime qu'il a été depuis lors désavoué par le constituant lui-même. Ce second argument du gouvernement souffre de plusieurs faiblesses importantes qui permettent de le réfuter.

Tout d'abord, cet argument se fonde sur des travaux préparatoires à la révision de l'article 184 de la Constitution qui sont moins clairs que ne le laisse entendre le gouvernement. Je me réfère pour mon argumentation à ce sujet à ce que j'ai dit en commission. Ensuite, cet argument entend opposer au texte clair du dernier alinéa de l'article 162 de la Constitution, des travaux parlementaires préparatoires.

Cette manière de procéder n'est pas conforme aux principes d'interprétation en droit qui ne permettent de se référer aux travaux préparatoires que lorsque le texte légal n'est pas clair. Ainsi, le gouvernement entend-il opposer des travaux préparatoires ambigus à un texte constitutionnel clair. Cela ne tient pas la route. Pire encore, le gouvernement oppose au texte clair de l'article 162 de la Constitution les travaux préparatoires relatifs à la révision d'une autre disposition constitutionnelle - l'article 184 - que celle qui doit être interprétée, à savoir l'article 162, alors que cette disposition n'est pas soumise à révision.

Je m'explique. La procédure de révision de la Constitution est définie de manière très précise par l'article 195. Il en ressort que le constituant ne dispose pas de la faculté de modifier ou d'interpréter d'autorité une disposition constitutionnelle que si celle-ci a préalablement été soumise à révision par le préconstituant. Sans cela, le constituant est dépourvu de pouvoir. C'est la raison pour laquelle on ne peut modifier une disposition constitutionnelle qui n'est pas soumise à révision - en l'occurrence, l'article 162 - par le biais de la révision d'une autre disposition - l'article 184 - qui est elle soumise à révision. Autrement dit, notre droit constitutionnel récuse la révision implicite de la Constitution.

Ce qu'entend faire le gouvernement est en réalité encore plus grave. En effet, il veut réviser implicitement l'article 162, non pas par le biais de la révision du texte de l'article 184, mais par celui des travaux préparatoires relatifs à cet article 184 qui n'a rien à voir avec l'article 162, travaux préparatoires qui ont conduit à cette révision et qui sont de surcroît ambigus.

Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que le projet qui nous est soumis viole gravement la Constitution et que les arguments utilisés par le gouvernement pour prétendre le contraire ne tiennent pas la route.

Outre cette argumentation juridique, il semble important de souligner les dangers d'une telle violation de la Constitution. Nous sommes d'avis qu'une violation aussi patente est d'une extrême gravité.

En effet, le rôle de notre Constitution est d'organiser notre démocratie. Elle définit l'équilibre entre l'application de la règle de la majorité et la protection des minorités. Par conséquent, violer la Constitution équivaut à mettre en danger la démocratie. Le Conseil d'État l'a encore souligné dans son avis sur l'accord du Lombard en disant très clairement que les propositions introduites par amendements violent plusieurs articles de la Constitution et affaiblissent en fin de compte la démocratie elle-même. Violer la Constitution, c'est mettre en danger la démocratie, c'est menacer les minorités, c'est prendre le risque que demain, la loi du plus fort prévale sur la loi tout court.

Sur le plan juridique, je suis persuadé que les recours qui seront introduits à la Cour d'arbitrage contre ce projet lorsqu'il aura été adopté seront déclarés recevables et fondés. La Cour a déjà jugé des recours introduits contre des lois spéciales recevables - contrairement à ce qui a été affirmé en commission - et il ne fait guère de doute que les recours seront déclarés fondés puisque la loi spéciale viole l'article 162 - ainsi que l'affirme le Conseil d'État -, disposition qui constitue une règle indéniablement répartitrice de compétences puisqu'elle réserve en ses premier et deuxième alinéas une matière à la loi, et en ses troisième et quatrième alinéas, d'autres matières au décret ou à l'ordonnance.

Je déplore donc que pour sauver un projet inconstitutionnel et déséquilibré, les francophones aient ainsi ouvert la porte à une régionalisation possible de la justice, de la police, de la nationalité et du territoire, sans qu'une révision constitutionnelle soit encore nécessaire pour ce faire. La portée de l'article 11 du projet qui modifie l'article 19 de la loi spéciale telle qu'elle a été explicitée par le ministre Vande Lanotte en commission est claire à cet égard. Les conséquences de cette manière de voir les choses sont capitales. Pour vous en convaincre, je voudrais vous lire un extrait du Courrier du CRISP récemment consacré à la Costa, CRISP dont on connaît l'objectivité des analyses. Comme vous pouvez le lire aux pages 80 et 81 du rapport, le CRISP explique ce qui suit : « La controverse qui se dessine au travers de l'article 162 de la Constitution présente un enjeu capital pour l'avenir institutionnel de l'État. Si elle devait prévaloir, la nouvelle théorie des compétences réservées aurait une onde de choc considérable dont il est difficile d'apprécier toute l'ampleur aujourd'hui car c'est tout le mécanisme de répartition des compétences entre le niveau fédéral et les entités fédérées qui s'en trouverait transformé. En effet, de nombreux articles de la Constitution verraient leur sens modifié. » Un peu plus loin, le CRISP poursuit : « La sphère de compétences réservées au législateur fédéral s'en verrait considérablement réduite et la garantie que représentait jusqu'alors l'inscription dans la Constitution de certains droits et principes s'en trouverait largement remise en cause. La force même de référence que représente la Constitution s'en trouverait relativisée et ce, alors que le gouvernement fédéral entend élargir la compétence de la Cour d'arbitrage à l'ensemble du titre II de la Constitution. »

À notre sens, il s'agit d'un important recul démocratique. La Constitution prévoit qu'on ne peut la modifier sans avoir au préalable voté une déclaration de révision et sans se rendre auprès de l'électeur qui peut émettre ainsi un jugement sur le futur constituant. Or, avec ce projet, la répartition des compétences entre l'État, les régions et les communautés échappe à ce verrou démocratique inscrit dans la Constitution.

Je reviendrai dans la discussion des articles sur l'abandon des habitants des communes à facilités. Je voudrais cependant souligner la fragilité du prétendu « bétonnage » des facilités. Le Conseil d'État signale que l'article 8 du projet doit être retiré soit puisqu'il n'ajoute rien à l'ordonnancement juridique existant, soit qu'il déroge aux articles 10 et 11 de la Constitution. La garantie est donc inutile ou inconstitutionnelle. Est-ce donc encore une garantie ?

Face à la réponse du gouvernement à propos de cet article 8, je pense qu'il faut souligner que le jugement politique qui devra être porté sur la question de savoir si les articles 10 et 11 de la Constitution autorisent ou imposent un traitement différent des communes à facilités sera le fait des institutions régionales flamandes puisque le contrôle a posteriori sur ce jugement sera arrêté soit par les chambres flamandes du Conseil d'État, soit, de façon marginale, par la Cour d'arbitrage. Force est donc de constater que la valeur ajoutée de l'article 8 est proche de zéro.

Je reviendrai lors de la discussion des amendements sur la mise en cause du caractère fédéral de la politique en matière de police et de sécurité.

En ce qui concerne les amendements aux articles 4 et suivants sur la régionalisation des lois communale et provinciale, je voudrais annoncer qu'ils poursuivent sept objectifs.

Premièrement, ils visent à faire respecter l'article 162 de la Constitution en supprimant ce volet du projet, ou en reportant son entrée en vigueur après la révision de cet article de la Constitution.

Deuxièmement, ils visent à empêcher à l'avenir la régionalisation de matières aussi importantes que la police ou la justice sans révision préalable de la Constitution, ce que tend à permettre le projet du gouvernement.

Troisièmement, nous voulons faire respecter le droit des francophones de la périphérie en soustrayant les communes à facilités de cette régionalisation ou en subordonnant l'entrée en vigueur de ces dispositions à la signature et à la ratification sans réserve de la convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités. Cette convention a d'ailleurs été signée par tous les États membres à l'exception de la France et de la Turquie. En outre, cette signature constitue un préalable à l'adhésion à l'Union européenne. Nous nous réjouissons que M. De Decker se soit déclaré en faveur de ce que l'entrée en vigueur du projet en discussion aujourd'hui soit soumis à la condition de signature de cette convention. Ne soyons pas le dernier mauvais élève de l'Europe.

Quatrièmement, nous souhaitons soustraire aussi à la compétence des régions les dispositions des lois provinciale et communale indispensables au maintien de l'unité de la politique fédérale de sécurité.

Cinquièmement, nous désirons maintenir un minimum de convergence dans les institutions de démocratie locale des différentes régions.

Sixièmement, nous voulons éviter que les contrôlés ne nomment leurs contrôleurs en soustrayant à la compétences des régions contrôlées la désignation des gouverneurs et des commissaires adjoints chargés de veiller au respect de la législation linguistique dans les communes à facilités.

Enfin, septièmement, nous voulons éviter que l'on applique l'élection des échevins à la proportionnelle dans les communes à facilités lorsque ce mode d'élection ne conduit pas à la désignation d'un échevin de l'autre rôle linguistique. Cela concerne Comines.

De heer Jan Steverlynck (CVP). - Ik wens even een kanttekening te maken die voor dit debat nochtans erg belangrijk is.

Vanmorgen lazen we in de pers dat PRL en PS bereid zouden zijn om bepaalde federale tegemoetkomingen te doen aan de onderwijsachterban van de PSC teneinde die partij alsnog over de streep te halen om het Lambermontakkoord goed te keuren. Er wordt voorgesteld de BTW op de verbouwing van schoolgebouwen te verlagen van 21 naar 6%. Dat is het zoveelste staaltje van de vermaarde koopmanskunst van deze regering. De vraag rijst of de betrokken partij zich niet met een kluitje in het riet laat sturen? Staat de Europese regelgeving zulke maatregel wel toe? Volgens diverse bronnen kan België niet eenzijdig dergelijke maatregel nemen. De zesde BTW-richtlijn voorziet niet in lagere BTW-tarieven voor werken aan schoolgebouwen. De Europese Commissie zal dat bijgevolg zeker niet goedkeuren. We weten natuurlijk wel dat de huidige regering niet wakker ligt van de kritiek vanuit Europa, zoals ze zich ook niets aantrekt van de kritiek van de Raad van State bij deze grondwetsherziening. Met andere woorden, zelfs als de BTW-verlaging wordt goedgekeurd, zou ze later niet kunnen worden toegepast, zodat de betrokken partij een lege doos heeft aangeboden gekregen.

We verwachten van de regering enige toelichting bij deze maatregel. Hoe zal de BTW-verlaging in de praktijk worden gebracht? Misschien is de regering creatiever dan we denken en denkt ze terzake aan een vorm van belastingvrijstelling voor publiekrechtelijke rechtspersonen, een mogelijkheid waarin de zesde richtlijn wel voorziet. Dan nog blijft de vraag of alle publiekrechtelijke onderwijsinstellingen onder de maatregel vallen, dus zowel de instellingen van het gemeenschapsnet als van het vrije onderwijsnet. Waakzaamheid is geboden!

Ik wijs er trouwens op dat er in de Kamer op 25 juli 2000 een wetsvoorstel werd ingediend om soortgelijke BTW-verlaging te realiseren. Waarom steunden de PS en PRL dit voorstel niet als ze het idee toch zo goed vinden? Waarom de maatregel als pasmunt voor de goedkeuring van het Lambermontakkoord gebruiken?

Ik kan hieruit alleen maar concluderen dat het erg gevaarlijk is te geloven in de beloftes van deze regering.

M. Georges Dallemagne (PSC). - Dans le cadre de cette discussion générale, j'aborderai les questions relatives à la Coopération au développement. En prélude à mon intervention, je souhaiterais ne pas embarquer d'emblée dans les méandres des questions de répartition de compétences, de marchandage institutionnel et de partage de pouvoir.

Avant de plonger dans l'organigramme institutionnel belge, avec ses grandeurs et ses vicissitudes, il faut rappeler que la coopération internationale est avant tout un exercice destiné à réparer un scandale moral propre à notre temps plus qu'à n'importe quel autre. Dans ce village global, tel qu'on présente notre monde aujourd'hui, la pauvreté absolue côtoie la richesse la plus extravagante. Des peuples entiers meurent de faim et de maladies - et c'est peu dire - tandis que d'autres vivent dans des conditions de richesse et de prospérité, et même parfois d'opulence, sans précédent.

J'ai fait récemment deux voyages qui m'ont impressionné par leur terrible contraste. J'étais en Californie voici quelques jours et en Birmanie peu de temps avant. Qu'y a-t-il de commun entre les gratte-ciel, la Silicon Valley, les grandes villes de la baie de San Francisco et les camps de réfugiés birmans faits de huttes de feuilles et de branchages où l'on meurt de maladies et de sous-alimentation ? Quelle est cette humanité qui laisse certains de ses représentants survivre dans des conditions quasi inhumaines ?

La situation de l'Afrique subsaharienne constitue le plus grand enjeu éthique de notre temps. J'en suis persuadé. Trente-trois des quarante-neuf pays les moins avancés y sont situés. La guerre, le sida, le manque de nourriture, l'ignorance et le manque d'eau y créent des ravages intolérables. Dans certains pays comme la Sierra Leone ou l'Angola, même les enfants font la guerre. Paradoxalement, l'extraction et le commerce de produits luxueux, comme le diamant, y perpétuent la pauvreté et la violence.

L'Afrique est à huit heures d'avion de Bruxelles. Elle est sur nos écrans tous les jours. En trois ans, le Congo a perdu au cours des deux guerres qu'il a connues depuis 1997 plus de deux millions de ses habitants. Le niveau de vie a considérablement baissé partout dans le pays. À Kinshasa, l'unique objectif quotidien des Kinois est de trouver les moyens de s'offrir un repas - et non deux - qui sera souvent limité à une bouillie de manioc.

À quoi sert-il donc de percer les secrets de l'univers, de développer des moyens de communication toujours plus puissants et d'accélérer les progrès scientifiques si certains peuples vivent plus mal aujourd'hui qu'il y a 500 ans ?

C'est en gardant à l'esprit cette équation fondamentale qu'il faut aborder l'article 6 de la loi spéciale relatif à la défédéralisation de la Coopération au développement. Cet article 6 est une curiosité à maints égards. Il restera inscrit pour longtemps au firmament des textes de loi les plus inopportuns qui aient pu être produits par un parlement. Il faudra sans doute le ranger en bonne place au bêtisier des textes de droit.

Vous l'aurez compris, je serai sévère. Tout me paraît mauvais dans cet article : la forme légistique dont on en a beaucoup parlé, les circonstances de son apparition dans cette loi, le but avoué, l'intention cachée, le moment où il produira ses effets et les conséquences qui en résulteront. Il ne faut pas s'y méprendre, le but de cet article n'est pas que les communautés et les régions fassent de la coopération au développement ; elles le font déjà. Il n'y a qu'à lire et entendre M. Suinen, commissaire général aux relations internationales de la Communauté française. Récemment encore, dans La Libre Belgique du 23 avril 2001, il déclarait : « La Communauté française de Belgique et la Région wallonne agissent en qualité d'interlocuteurs à part entière disposant de la capacité de conclure des traités internationaux. Dans les matières de leurs compétences, elles développent des projets de coopération avec leurs partenaires du monde. »

Le but est malheureusement plutôt d'empêcher radicalement la coopération fédérale de poursuivre son travail et de la démanteler en la privant de ses moyens financiers.

Je vous disais que tout est à jeter dans cet article de loi, d'abord sur le plan de la forme légistique. C'est en effet une première à ce niveau. Il est pour le moins curieux - comique disait M. Monfils, mais je trouve que cet adjectif n'a pas sa place dans un sujet aussi sérieux - de préciser dans une loi que l'on va constituer un groupe de travail chargé de dresser une liste de matières relatives aux compétences des régions et communautés en matière de coopération au développement.

Dans le même esprit, on aurait pu tout aussi bien proposer un brainstorming ou une causerie au coin du feu. Une telle formulation n'apparaît pas très sérieuse et sa signification en droit est des plus vagues. Qui d'ailleurs fera partie de ce groupe de travail ? Pas un mot à ce sujet.

Pourtant, malgré les termes vagues de cet article, il s'agit bien de dresser une liste de compétences et donc, implicitement, d'interdire dorénavant que la coopération au développement fédérale traite des matières qui seraient considérées comme étant de la compétence exclusive des communautés et des régions.

Mme Funès-Noppem, Commissaire spéciale de la Direction générale de la Coopération au développement au ministère des Affaires étrangères, a démontré récemment la difficulté de distinguer le niveau de pouvoir compétent, en cas de défédéralisation, de l'aide bilatérale directe.

Dans un projet de santé, par exemple, qui serait compétent ? Pour les aspects préventifs, sans doute les communautés, encore que l'État fédéral garde des compétences pour certaines matières, notamment en ce qui concerne la réglementation sur la qualité des aliments.

Les soins curatifs sont en partie de compétence fédérale et en partie de compétence communautaire ; les systèmes de financement et de mutualisation des soins de santé sont aussi partagés entre différents niveaux de pouvoir. Bonjour le casse-tête pour parvenir à mettre en place un simple projet qui ne concernerait que la santé !

Le but avoué de cet article de loi est donc de défédéraliser la coopération au développement en fonction des compétences qui se situent dans le prolongement des compétences des régions et communautés.

C'est, selon l'expression du ministre des Affaires étrangères, l'application du principe des implied powers.

Le groupe de travail dont il est question dans la loi préparera le transfert des moyens financiers nécessaires à cette fin en suivant les différentes clés de répartition - respectivement pour les régions et communautés - telles qu'elles peuvent être inférées de la nouvelle loi de financement. Ce groupe de travail spécial doit avoir clôturé ses travaux, après concertation avec le secteur concerné, pour le 31 décembre 2002 au plus tard.

Cette manière de travailler peut paraître logique, en tout cas sur le plan interne belge. Elle contredit par contre magistralement toute la philosophie et toute la méthodologie actuelle en matière de coopération au développement.

Il ne s'agit plus aujourd'hui de construire, qui son dispensaire, qui son puits, qui sa petite école. A force de creuser des puits, l'Afrique ressemble à un gruyère et les petits dispensaires joliment peints en blanc n'empêchent nulle extension de l'épidémie du sida, ni l'aggravation de la malnutrition en Afrique centrale.

Mais il s'agit bien aujourd'hui de s'attaquer aux problèmes du développement d'une manière globale et structurelle. Les problèmes d'aujourd'hui sont des problèmes de macrodéveloppement.

Si l'on veut intervenir de manière efficace au Congo, par exemple, il faut à la fois restaurer la sécurité des biens et des personnes, rétablir l'État de droit, développer les infrastructures routières et fluviales, opérer une politique monétaire convaincante et remettre en place un système éducatif et social satisfaisant.

C'est en mobilisant d'une manière considérable, convergente et cohérente les politiques, l'expertise technique et les moyens, notamment financiers, que l'on peut tenter d'inverser la spirale de la guerre, de la misère et de la maladie en Afrique centrale.

La multiplication d'acteurs - je dirais d'acteurs microscopiques -, de politiques et de méthodes différentes, voire opposées, constitue un obstacle majeur à la résolution d'un tel défi.

Les grands problèmes d'aujourd'hui en matière de coopération au développement sont des enjeux tels que la remise de la dette, les trafics d'armes, la bonne gouvernance, la mise en place de systèmes judiciaires, la mise en place de systèmes complexes de santé.

La bataille pour relever ces défis mérite qu'il y ait peu d'acteurs, que ceux-ci soient chevronnés et qu'ils aient les moyens de peser sur les questions qu'ils traitent.

Comment peut-on dès lors espérer qu'avec pas moins de cinq acteurs institutionnels, la petite Belgique puisse, décemment, prétendre aborder sérieusement les questions de coopération internationale ?

Comme je l'ai dit, avec l'article 6 de la loi spéciale, il ne s'agit pas de défédéraliser la coopération au développement, il s'agit de la casser, de l'anéantir - d'après les notes circulant au niveau de la Communauté française, on parle d'un transfert de 92% du budget de la coopération - de l'empêcher de poursuivre son travail dans les 25 pays partenaires où elle est active aujourd'hui.

Je rappelle à cet égard qu'aucun pays, fût-il grand, fût-il fédéral comme les États-Unis, l'Allemagne ou le Canada, n'a défédéralisé sa Coopération au développement. Aux États-Unis, chaque État a son système fiscal, chaque État a son système judiciaire, chaque État a des responsabilités importantes dans une multitude de domaines de l'activité publique, mais la Coopération au développement est restée d'essence fédérale. Aucun n'y a même songé, pour des raisons simples et logiques : cela créerait une cacophonie sans nom, nuirait à l'image de ces pays et à l'efficacité de leur coopération.

Il faut rappeler les circonstances de l'apparition de la proposition de défédéraliser la Coopération au développement dans le cadre de cette loi spéciale. A aucun moment il ne s'est agi de vérifier la pertinence, l'opportunité et l'efficacité de la défédéralisation de la Coopération au développement au regard des objectifs et des ambitions de notre coopération. A aucun moment les initiateurs de cette proposition n'ont interrogé les bénéficiaires de la coopération pour connaître leur avis sur l'éclatement de la coopération belge. J'ai entendu tout à l'heure M. Monfils ricaner en parlant de la Sierra Leone. Il devrait savoir que la Sierra Leone ne fait pas partie des 25 pays partenaires de la coopération belge. Il serait opportun d'observer une certaine retenue quand on évoque nos pays partenaires. Je pense même que cela fait partie intégrante de la loi de coopération adoptée par le parlement. Jamais il ne s'est agi de savoir si un tel exercice rencontrait le devoir et la responsabilité de la Belgique en matière de lutte contre la pauvreté. Non, tout le monde le sait, cette décision a été prise aux petites heures de la nuit, à un moment ou les négociateurs, fatigués, ont lâché sur l'autel de la pacification communautaire ce qui leur apparaissait comme de peu de prix. Une matière sur laquelle aucun gouvernement n'était jamais tombé, une matière dont on pouvait user en fonction d'intérêts supérieurs, une matière qui, malgré les déclarations lénifiantes reste considérée comme mineure sur le plan politique, un side show politique comme diraient les Anglo-Saxons. Dans ce marchandage peu glorieux, il s'est trouvé deux alliés objectifs particulièrement actifs, la VU et le PS, certains partis exprimant mollement et en privé leurs réticences. La VU est encore revenue à la charge en exigeant que ce point figure bel et bien dans le projet de loi, lorsque les présidents du VLD et de la VU se sont mis d'accord sur le prix que devait payer le gouvernement pour obtenir les voix de la VU. On sait depuis que ce fut en pure perte.

Le timing proposé pour bouleverser complètement l'organisation de la Coopération au développement ne pouvait tomber plus mal. Chacun le sait, la Coopération sort d'une réforme majeure, un grand chantier qui s'est étalé sur une demi-douzaine d'années, qui a vu se transformer radicalement les structures de la coopération, les modes de financement et de relations avec les ONG, la définition et l'identification des pays partenaires et la mise en oeuvre d'une loi-cadre qui précise l'objet, les moyens et les partenaires de la coopération. Ces travaux se sont faits dans la douleur. Ils ont provoqué des turbulences qui ont ralenti notre coopération. Mais ils ont aussi permis de répondre aux critiques nombreuses dont notre coopération faisait l'objet : clientélisme, parcellisation, absence d'objectifs clairs, méthodologie inadéquate. Dans son dernier rapport, sorti en mai de cette année, l'OCDE, organisation respectée pour ses analyses et ses recommandations en matière de Coopération au développement, se réjouissait des progrès importants réalisés et du chemin parcouru par notre pays en matière de définition, d'organisation et d'efficacité de notre coopération. En cela, l'OCDE rejoint l'analyse faite par la toute grande majorité des acteurs de la coopération. Mais le travail de restructuration, même s'il porte des fruits, est loin d'être terminé. Comment alors apprécier dans un tel contexte l'ouverture d'une nouvelle période d'incertitude, forcément longue ? Le groupe de travail remettant ses conclusions fin 2002, la défédéralisation démarrant en 2004 mais nécessitant après cette date encore de nombreuses mises au point, il faut compter une nouvelle période d'une dizaine d'années d'incertitude.

Le professeur Peter Piot, un Belge respecté dans le monde entier, patron d'ONUSIDA le disait récemment dans la prestigieuse revue Nature : le pire, en matière de SIDA est encore à venir.

La Conférence de Bruxelles nous l'a appris, le fossé entre les pays les plus riches et les plus pauvres s'est agrandi. Le club des pays les moins avancés ne cesse de gonfler. Ce n'est plus un dollar par jour, mais un dollar par semaine dont des millions de personnes doivent se contenter pour survivre. Je sais, pour certains, cela sonne simplement comme une statistique. Nous pouvons faire le choix de continuer à agiter notre bonne conscience sans chercher véritablement à peser sur les enjeux de la pauvreté dans le monde ; nous pouvons également construire des murs de plus en plus épais pour empêcher quelques-uns de ces damnés de parvenir jusqu'à nos rivages.

Mais nous pouvons aussi répondre à l'appel lancé à Copenhague en 1993 et à Bruxelles il y a quelques jours, par les pays les moins avancés. Nous pouvons réduire la grande pauvreté de manière radicale dans les deux ou trois décennies à venir. C'est parfaitement possible. C'est une question de priorités, de cohérence et de moyens. Il faut pour cela prendre la Coopération au développement au sérieux, éviter de l'instrumentaliser, hier, au profit du commerce extérieur, aujourd'hui, sur l'autel de la pacification communautaire. Ne commettons pas cette erreur historique.

Au Congo, en Angola, au Rwanda, au Cambodge, en Ethiopie, en Palestine, en Bolivie et dans une vingtaine d'autres pays, l'espoir suscité par notre coopération pourrait à nouveau s'évanouir... Je vous demande donc une dernière fois de renoncer à cet article du projet. J'ai peu d'espoir. J'espère à tout le moins, comme l'ont dit de nombreux membres de la majorité, que cet article n'aboutira jamais à rien - j'en doute, car le ver est dans le fruit - et qu'on le jettera dans les oubliettes des mauvais cauchemars !

(La séance, suspendue à 20 h 10, est reprise à 21 h 40.)

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Sinds 1993 bepaalt artikel 1 van de Grondwet dat België een federale staat is, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten. Het voorliggende ontwerp, dat werd besproken door de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat, beoogt de verwezenlijking van een nieuwe, betekenisvolle etappe in de hervorming van de Belgische Staat. Het ontwerp van bijzondere wet heeft, net als het ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, tot doel de federale staat te vervolmaken door meer bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten over te hevelen en bepaalde problemen inzake bevoegdheidsverdeling die voortvloeien uit de hervormingen van 1980, 1988 en 1993, te verhelpen.

M. Thissen a critiqué la disposition relative au commerce extérieur. Je vous rappelle que depuis 1993, les régions exercent déjà la compétence de principe relative au commerce extérieur. Le présent projet confirme cette compétence de principe et élargit davantage leurs compétences en ce domaine. Cependant, un certain nombre de matières doivent rester fédérales ; c'est pourquoi l'article 3 du présent projet de loi consacre la régionalisation de la politique des débouchés et des exportations, mais sans préjudice de la compétence fédérale, d'abord en matière d'octroi des garanties contre les risques à l'exportation, à l'importation et à l'investissement, en l'occurrence le Ducroire et Finexpo, tout en précisant que la représentation des régions y sera assurée, et ensuite en matière de politique commerciale multilatérale, c'est-à-dire l'OMC, la FAO, l'OCDE etc.

La création de l'Agence du Commerce extérieur, en remplacement de l'Office belge du Commerce extérieur représente un élément clé dans le cadre de ce transfert de compétences. Plusieurs d'entre vous ont émis des critiques sur l'apport de cette agence pour les entreprises exportatrices. Je vous invite cependant à regarder de plus près le mode de fonctionnement qui a été décidé pour cette agence. Cette dernière exercera des compétences tant au profit de l'autorité fédérale qu'au profit des régions. C'est pourquoi un accord de coopération créant cette agence a été approuvé par le comité de concertation, le 9 mars dernier, et par le conseil des ministres, le 22 mars dernier.

Le conseil d'administration de l'agence sera composé de manière paritaire sur le plan linguistique et sur le plan public-privé. Les régions y seront majoritaires puisque chacune désignera quatre membres, deux directement et deux sur proposition des acteurs économiques.

Le conseil d'administration de l'agence décidera de façon autonome. Cela signifie que les régions, l'autorité fédérale et les acteurs privés représentés au sein du conseil d'administration décideront ensemble et sous leur responsabilité des orientations à donner aux activités de l'agence.

Cette dernière décidera et organisera des missions conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou du pouvoir fédéral. En outre, il est prévu qu'elle organise, développe et diffuse de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs, pour le compte des services régionaux compétents. La banque de données de l'agence sera alimentée par les régions et le pouvoir fédéral, lesquels pourront la consulter directement et gratuitement. L'agence pourra, au consensus, décider d'organiser des missions conjointes présidées par le président d'honneur, le Prince Philippe. L'organisation de pareilles missions implique la participation de toutes les régions ainsi que de l'autorité fédérale. Par ailleurs, le conseil d'administration pourra également se prononcer sur des missions qui sont proposées par une ou plusieurs régions ou par l'autorité fédérale. Ce genre d'initiative implique, quant à elle, la participation d'au moins deux régions.

Les tâches d'intérêt commun seront décidées par le conseil d'administration, à l'unanimité.

Comme l'a noté Mme Willame, dans le texte de l'accord de coopération en projet, l'agence disposera d'un cadre organique de 50 personnes. Son financement sera assuré par une contribution fédérale de 100 millions de francs ainsi que, le cas échéant, d'une contribution supplémentaire des régions, chaque région finançant cette contribution supplémentaire au prorata de la clé de répartition en matière d'impôts des personnes physiques.

Ik begrijp voor een deel de kritiek van verschillende leden dat het voorgestelde artikel 6, over de ontwikkelingssamenwerking, juridisch niet perfect is. Niettemin heeft het de verdienste de politieke keuze om een stap verder te gaan in de regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking, in te schrijven. Er is echter ook beslist om die stap weloverwogen en na overleg met de sector te doen. De regering is van oordeel dat deze werkwijze de beste garanties biedt om tot een hervorming te komen die beantwoordt aan de verwachtingen van alle betrokkenen. Om artikel 6 op 1 januari 2004 te kunnen uitvoeren wordt een bijzondere werkgroep opgericht die een lijst van bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking moet opmaken. Die bevoegdheden liggen in het verlengde van de bevoegdheden van de gewesten en de gemeenschappen in toepassing van het beginsel van de implied powers. Daarnaast bereidt deze werkgroep de overheveling van de hiertoe noodzakelijke financiële middelen voor en dit volgens verschillende verdeelsleutels voor gewesten en gemeenschappen, die uit de nieuwe financieringswet kunnen worden afgeleid. Deze bijzondere werkgroep moet zijn werkzaamheden na overleg met de betrokken sector hebben afgerond op uiterlijk 31 december 2002. Op basis van het verslag van deze werkgroep zal een ontwerp uitgewerkt worden dat de bevoegdheidsoverdracht zal bewerkstelligen.

J'en viens à la régionalisation des lois provinciales et communales et de lois connexes

La réglementation relative aux communes et provinces est, à l'heure actuelle, largement de compétence fédérale, même si les régions exercent certaines compétences telles l'organisation et l'exercice de la tutelle sur les communes.

Dans un État fédéral, il est logique que les entités fédérées exercent les responsabilités relatives aux administrations locales. Qui plus est, l'écheveau institutionnel de la structure fédérale belge en la matière appelait une sérieuse clarification.

Dans le cadre constitutionnel actuel, l'article 162 de la Constitution dispose que le législateur est habilité à élaborer la réglementation des institutions communales et provinciales, en faisant application des principes qui sont expressément énumérés dans la Constitution tels que l'élection directe des mandataires ou la compétence des organes communaux et provinciaux pour des matières d'intérêt provincial.

Ces principes continuent, bien entendu, à être d'application.

Aan de heren Vandenberghe en Barbeaux kan ik antwoorden dat het feit dat artikel 162 van de Grondwet niet voor herziening vatbaar is verklaard, niet verhindert dat de bijzondere wetgever de bevoegdheid inzake de ondergeschikte besturen kan toekennen aan de gewesten. Zonder de uitvoerige uitleg te herhalen die ik in de commissie heb gegeven en die in het verslag is opgenomen, wil ik er nogmaals op wijzen dat de regering van oordeel is dat het woord "wet" in het eerste lid van artikel 162 een bevoegdheid toekent aan de wetgevende macht en dit in tegenstelling tot de uitvoerende macht. Het is maar na de inwerkingtreding van de wet op de hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980 dat aan de woorden "de wet" een bevoegdheidsverdelende betekenis kan worden verleend. Artikel 19 van de bijzondere wet wordt gewijzigd om dit te verduidelijken.

Je souhaiterais répondre à MM. Thissen et Roelants qui craignent que la régionalisation des lois organiques sur les pouvoirs locaux ne porte préjudice à la situation des francophones en périphérie.

Je commencerai par rappeler le principe général selon lequel, dans le cadre de leur compétence relative à l'organisation des communes et des provinces, les régions doivent respecter le principe d'autonomie locale. Les conseils communaux règlent tout ce qui est exclusivement d'intérêt communal ou provincial et délibèrent et statuent sur les matières que l'autorité fédérale ou les communautés leur ont soumises.

Par ailleurs, le projet prévoit des exceptions à la compétence régionale et ce, notamment, dans le souci explicite de protéger les francophones, les néerlandophones ou les germanophones dans les différentes communes à statut linguistique spécial ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Ainsi, la compétence régionale est limitée par les règles issues de la loi de pacification du 9 août 1988 - qui demeurent de compétence fédérale - ainsi que par les dispositions qui figurent aux articles 8, 9 et 19 du présent projet. Ces dispositions imposent, d'une part, aux régions de prévoir un régime identique pour toutes les communes se trouvant sur leur territoire et, d'autre part, interdisent de porter préjudice aux garanties existant actuellement.

La disposition générale des articles 9 et 19 du projet vise à assurer que les garanties existant actuellement dans les communes à statut linguistique spécial seront maintenues intégralement, même après la régionalisation de la loi communale organique et électorale. Il s'agit d'une application en droit interne du principe de standstill consacré par le droit international.

Conformément à cette disposition, des conditions de vote ou d'éligibilité supplémentaires concernant l'appartenance linguistique ne pourront évidemment être imposées dans une région. La connaissance linguistique requise pour les mandataires dans les communes de la périphérie et à la frontière linguistique est d'ailleurs réglée dans la loi de pacification, dont les dispositions, je le rappelle, ne peuvent être modifiées que par l'autorité fédérale. Les régions ne peuvent donc pas intervenir sur ce terrain.

Par le terme « garanties », le projet vise l'ensemble des dispositions actuellement en vigueur qui organisent un régime spécifique au profit des particuliers. De manière générale, le terme « garantie » vise toute disposition qui peut être identifiée comme protégeant les particuliers et, notamment, les mandataires publics dans les communes à statut linguistique spécial et les communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. En conséquence, un décret, un règlement ou un acte administratif ne peut, de quelque manière que ce soit, déroger au régime actuellement en vigueur au profit de ces particuliers.

Le respect de ces deux dispositions relatives aux garanties est assuré par une procédure de recours spécifique. La suspension d'une disposition légale ou réglementaire est possible par la Cour d'arbitrage ou le Conseil d'État, selon le cas, si des moyens sérieux indiquant une telle violation sont avancés et sont susceptibles de justifier alors son annulation. La partie requérante devra démontrer que les moyens qu'elle invoque contre un décret, une ordonnance ou un acte administratif qui porterait atteinte à l'une des garanties visées par les articles 9 ou 19 du projet de loi spéciale, sont sérieux pour qu'elle puisse en obtenir la suspension. Elle ne devra plus démontrer en l'occurrence un préjudice grave difficilement réparable.

Autres garanties : tel qu'il a été indiqué par M. Moureaux, l'article 8 du projet impose aux régions d'appliquer, dans le cadre de leurs compétences en matière de pouvoirs locaux, les mêmes règles pour toutes les communes qui font partie de leur territoire, et ce sans préjudice des dispositions auxquelles il est fait référence dans l'article et qui contiennent des garanties spécifiques pour certaines communes.

L'article 8 du projet de loi spéciale a pour effet qu'une disposition régionale ne peut prévoir qu'une commune - ou une série de communes - dispose de compétences moindres ou puisse être entravée dans son autonomie par rapport aux autres communes de la région, sauf si la différenciation s'impose.

Une politique ne peut être menée pour les communes à statut linguistique spécial qui vise à priver ces communes d'une partie de leur autonomie ou de leurs compétences, alors que les autres communes bénéficieraient en droit ou en fait - exercice de la tutelle - de ces compétences ou de cette autonomie.

En outre, cet article 8 combiné avec l'article 9, relatif aux garanties, a pour objectif que les communes ne soient pas dans une situation différente de celle qui existe actuellement en ce qui concerne les garanties dont bénéficient les particuliers dans les communes visées aux articles 7 et 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

J'ajoute encore trois éléments à la liste des tempéraments et des exceptions à la régionalisation des lois sur les pouvoirs locaux.

Premier élément : les régions seront compétentes pour ce qui concerne le régime disciplinaire des bourgmestres. Toutefois, une procédure d'appel suspensive est organisée par le législateur fédéral devant le Conseil d'État, qui juge en dernier ressort. Dans l'hypothèse où la sanction n'est pas basée sur le non-respect d'une disposition légale ou réglementaire, le bourgmestre peut demander au Conseil d'État de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage ou au Conseil d'État, assemblée réunie, selon le cas. L'arrêt rendu sur la question préjudicielle doit être respecté par le Conseil d'État, qui rend son arrêt dans les 60 jours.

Ensuite, les limites des communes pourront être modifiées par le législateur régional, sauf pour ce qui concerne les six communes de la périphérie et les communes de Comines et Fouron.

Enfin, en ce qui concerne le dernier élément, il convient de remarquer que les fonctions de vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et d'adjoint du gouverneur de la Province de Brabant flamand ne peuvent être supprimées. Par ailleurs, le conseil des ministres fédéral devra donner un avis conforme sur toute décision de nomination ou de révocation du gouvernement régional.

En conclusion, sur le point relatif à la régionalisation de la législation sur les pouvoirs locaux, je souhaiterais d'ores et déjà dire à M. Barbeaux, qui a exprimé des inquiétudes à ce sujet, que le projet de loi prévoit que l'organisation et la politique en matière de police et d'incendie ne sont pas transférées aux régions et relèvent donc du niveau fédéral.

Verschillende leden hebben er aanstoot aan genomen dat onvoldoende rekening is gehouden met het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State over het Lombardakkoord. De regering heeft geenszins een misprijzen voor de Raad van State zoals sommigen beweren. Alhoewel aan een advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State een bijzonder gezag moet worden verleend, blijft het niettemin een advies. De regering kan ervan afwijken als ze meent dat hiervoor geldige juridische argumenten voorhanden zijn.

De meeste van deze argumenten werden reeds aangehaald tijdens de bespreking in de commissie. Ik verwijs dan ook in hoofdzaak naar de antwoorden, die in het commissieverslag zijn opgenomen.

Toch wil ik er nog even op wijzen dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State voorbehoud heeft gemaakt bij de wijze waarop de zetels van de Brusselse Hoofdstedelijk Raad worden verdeeld tussen de Franse en de Nederlandse taalgroep. De Raad van State vraagt zich af of die verdeling verenigbaar is met artikel 3 van het 1ste Protocol bij het Europees Verdrag van de rechten van de mens en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De regering wijst erop dat het Belgisch publiek recht nu reeds een belangrijk aantal versoepelingen van het beginsel van de evenredige vertegenwoordiging kent. Ook nu wordt niet aan alle stemmen hetzelfde gewicht verleend. Het voorbeeld van het Nederlandse en het Franse kiescollege in de Senaat werd reeds door een aantal senatoren gegeven. Het voorbeeld van de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in de Senaat of in het Europees Parlement werd eveneens gegeven. De regering meent dat, indien de in het advies van de Raad van State gevolgde redenering wordt doorgetrokken, elke bescherming van kleinere taalgroepen die niet grondwettelijk vastgelegd is, en in wezen elke vorm van positieve discriminatie onmogelijk zijn. De stelling van de Raad van State is dan ook niet verenigbaar met de rechtspraak van het Arbitragehof. De regering heeft er dan ook voor gekozen op dit punt geen gevolg te geven aan het advies van de Raad van State.

De bijzondere procedure die moet worden gevolgd indien de Brusselse Hoofdstedelijke Raad er niet in slaagt de regering of de staatssecretarissen te doen verkiezen zonder stemming of indien een motie van wantrouwen wordt aangenomen, doet in beginsel geen afbreuk aan de principes die nu reeds van toepassing zijn. Dit betekent dat de taalgroepen, indien het tot een stemming komt, elk twee leden van de regering aanwijzen bij volstrekte meerderheid van hun leden. Een motie van wantrouwen die gericht is tegen een lid van de regering moet, in dezelfde zin, worden aangenomen door de meerderheid van de leden van de taalgroep waartoe dit lid van de regering behoort. De regering heeft niettemin willen voorkomen dat de leden van de minst talrijke taalgroep deze regels zouden misbruiken om de Brusselse instellingen te blokkeren. Indien regeringsleden niet over een volstrekte meerderheid beschikken in de Raad of indien hun voordracht niet ondertekend is door de meerderheid van de leden van de taalgroep waartoe ze behoren, treedt een bijzonder mechanisme in werking. In dat geval is de Nederlandse taalgroep in de Raad op dezelfde wijze samengesteld als de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De leden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie krijgen dan de hoedanigheid van leden van de Nederlandse taalgroep.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Men is welsprekend, soms door wat men zegt en soms door wat men niet zegt. De welsprekendheid van de vice-eerste minister is van de laatste soort. Hij heeft niets gezegd, hij heeft zich beperkt tot het voorlezen van de memorie van toelichting. Als antwoord op een dag van debatten worden de argumenten ten gronde niet aangeraakt, zoals trouwens ook de regel was bij de bespreking in de commissies. Het is een dogmatisch debat. Men heeft gelijk, zo is beslist daarover moet niet meer worden gediscussieerd. Het is trouwens opgevallen dat de Vlaamse meerderheidspartijen, met uitzondering van collega Vankrunkelsven, weinig op de tribune zijn geweest. Zij konden blijkbaar geen argumenten vinden om dit akkoord inhoudelijk te verdedigen. De vice-eerste minister vroeg daarstraks wat wij hebben gedaan in de legislatuur van 1995 tot 1999. Collega Van den Brande heeft dat goed onderstreept: wanneer men een staatshervorming goedkeurt in 1993, die definitief wordt in februari 1994 en met zijn nieuwe instellingen van toepassing wordt bij de opening van de legislatuur van 1995, vonden wij het staatkundig onbehoorlijk om vanaf de eerste dag die nieuwe instellingen te hervormen. We moeten aanpassen. De staatshervorming is evolutief, maar het is geen perpetuum mobile. Daarom werd in de Senaat een evaluatiecommissie in het leven geroepen. Met haar verslag, dat in 1999 werd neergelegd, werd echter geen rekening gehouden. Vanzelfsprekend moeten de juridische bezwaren worden afgewogen.

We zullen morgen nog terugkomen op het eerste argument met betrekking tot artikel 162. Dit bezwaar wordt niet alleen door een aantal collega's naar voren gebracht, maar ook door De Raad van State. Wat het tweede advies betreft, met betrekking tot de zetelverdeling, is de intensiteit van de opmerkingen van de Raad van State inderdaad anders dan voor de daaropvolgende opmerkingen over de rechtstreekse inbreuk op een specifieke rechtsnorm uitgedrukt in de Grondwet. Daarover is er geen appreciatiemarge. Op geen enkel ogenblik is daar een antwoord op gegeven.

Kortom, wat niet wordt gezegd is te wijten aan de vaststelling dat de hervorming waarvoor we staan naar onze mening visie en diepgang mist. We voeren hier in feite een virtueel debat: het gaat niet om de argumenten, niet om de parlementaire discussie, maar over de vraag hoe de meerderheid aan twee derden van de stemmen zal komen in de Kamer. Dat is de reden waarom er zo gezwegen wordt. Er zijn drie soorten politici: diegenen die gaan vissen, diegenen die in troebel water vissen en diegenen die troebel water maken om daarin te vissen. De meerderheid behoort tot de derde categorie.

M. René Thissen (PSC). - Monsieur le ministre, lors de la première législature que j'ai passée à la Chambre, j'ai eu l'occasion d'admirer à de nombreuses reprises votre pugnacité, votre faconde et votre éloquence. Aujourd'hui, alors que nous traitons d'un sujet primordial sur lequel vous voudriez peut-être nous dire que vous vous êtes battu pour obtenir beaucoup pour les francophones, j'ai l'impression d'avoir devant moi quelqu'un qui fait son travail parce qu'il le faut bien et qui ne me paraît pas très heureux du résultat qu'il a obtenu.

M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. - J'ai le bonheur tranquille.

M. René Thissen (PSC). - Je vais mettre sur le compte du décalage horaire votre manque de dash. Celui-ci vous aurait permis de nous convaincre du bien-fondé du projet.

M. Philippe Moureaux (PS). - Vous, vous êtes convaincu mais vous le cachez.

M. René Thissen (PSC). - Vous avez commencé par une affirmation inexacte. Vous avez, en effet, affirmé que vous avez voulu finaliser l'État fédéral. Avec le projet qui nous est présenté aujourd'hui, on ne finalise rien du tout et certainement pas l'État fédéral. On va droit vers un État confédéral.

Je ne vais pas entrer dans le débat aujourd'hui. A cette heure tardive, le nombre de membres présents ne représente même pas la moitié de l'assemblée.

Vous avez, monsieur le ministre, retenu quelques éléments du rapport ou de l'exposé des motifs. Vous n'avez donc pas argumenté ni répondu à nos questions, en tous cas pas de manière significative.

Vous avez parlé de quelques points tels le commerce extérieur. Vous nous avez dit que vous élargissiez les compétences déjà attribuées aux régions depuis 1993. Vous oubliez de préciser que l'agence qui va subsister ne disposera pas de moyens. Cinquante personnes et cent millions : c'est ridicule par rapport aux besoins. Vous oubliez de dire que les entreprises ne pourront plus s'adresser directement à une agence fédérale et qu'elle devront passer par les régions. On imagine évidemment qu'il s'agit de la meilleure organisation pour développer le commerce extérieur.

Quant à la coopération au développement, je vous ai observé : vous avez fait de gros efforts pour vous empêcher de rire de ce que vous disiez. Si vous aviez écouté ce qu'a déclaré votre ami intime, M. Dallemagne, à propos de la coopération au développement, je pense effectivement que vous n'auriez pas osé affirmer sans rire qu'un groupe de travail qui est inscrit dans une loi spéciale constitue une avancée pour la coopération au développement.

Je ne vais pas revenir sur la régionalisation de la loi communale puisque nous en rediscuterons lors de l'examen des amendements. Mais je ne puis accepter que l'on dise que ces dispositions de transfert de compétences ne doivent pas être soumises à révision de la Constitution. Ce fut clairement dit avant les élections : les articles de la Constitution qui concernent la loi communale ne seraient pas soumis à révision. Pourtant, vous prétendez que cela n'empêche pas le transfert de compétences par une loi spéciale. Nous trouvons que vous outrepassez les pouvoirs du législateur dans une démocratie normale.

M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. - Ce n'était pas l'avis de M. Deprez...

M. René Thissen (PSC). - Ne savez-vous pas que M. Deprez n'était plus chez nous en 1999 ?

Il n'est plus notre référence depuis un certain temps.

Vous prétendez renforcer la protection des minorités. Toute personne de bonne foi, et même M. Moureaux...

M. Philippe Moureaux (PS). - Pour la bonne foi, il y a mieux.

M. René Thissen (PSC). - Tout le monde sera d'accord donc, sauf peut-être M. Moureaux, pour constater que dans la périphérie de Bruxelles, la protection des minorités sortira affaiblie du vote de ce projet.

Nous y reviendrons demain dans le détail par le biais de nos amendements.

La nuit porte conseil. Aujourd'hui nous n'avons entendu, M. le ministre, aucune ouverture à notre offre de service. Nous en tiendrons compte.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Ik wil niet in herhaling vallen, maar als ik de vice-premier zijn antwoord hoorde voorlezen, dacht ik dat we opnieuw bij zijn inleidende uiteenzetting beland waren.

Voor het Brussel-akkoord kon hij natuurlijk niet op de Memorie van Toelichting terugvallen en dus heeft hij voorgelezen uit het commissieverslag, meer bepaald uit het gedeelte met de argumentatie van minister Van den Bossche tegenover de Raad van State. Op de argumenten van de Raad van State heeft hij overigens niet geantwoord. Wel werd gesproken over een appreciatieverschil inzake het omslaan van de stemmen over de beide taalgroepen. Over het ABS-systeem is de Raad van State echter eenduidig en verklaart hij dat het niet grondwettig is en ondemocratisch is. Daarop kregen we geen antwoord. Het verbaast me dat partijen die eerder gepleit hebben voor de omvorming van het Arbitragehof tot een volwaardig grondwettelijk hof, nu de Grondwet op een nooit eerder geziene manier verkrachten.

Het debat van vandaag heeft aangetoond dat geld de kern uitmaakt van deze staatshervorming. Ik heb de Vlaamse meerderheidspartijen bijna horen zwijgen. Ik begrijp niet dat bijvoorbeeld de VLD die in de commissie Staatshervorming van het Vlaams Parlement heeft meegewerkt aan de resoluties van maart 1999, nu in de commissie bijna gezwegen heeft. Als we in de commissie naar het VLD-standpunt informeerden, verwezen ze naar het standpunt van de Franstalige meerderheidspartijen. Ik stel dus vast dat dit hoofdzakelijk een Franstalig akkoord is. De Franstalige meerderheidspartijen - en ik kan ze geen ongelijk geven - hebben zich in de commissie en in de plenaire vergadering uitgesloofd om dit akkoord te verdedigen. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben we nauwelijks gehoord.

De jongste weken en ook vandaag heeft de reputatie van de Senaat een serieuze knauw gekregen, zeker nu we het antwoord gehoord hebben van de regering, een antwoord dat eigenlijk geen antwoord is. Als men morgen vragen stelt over het nut van de Senaat als reflectiekamer en over zijn rol inzake de staatshervorming en de grondwetsherziening, zal de Senaat dat alleen aan zich zelf te wijten hebben.

M. le président. - Nous connaissons votre programme.

-La discussion générale est close.