2-112

2-112

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 MEI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

De voorzitter. - Bij de Senaat is het dossier aanhangig van de heer Jacques Timmermans, aangewezen als senator door het Vlaams Parlement, ter vervanging van de heer Chokri Mahassine, die ontslag heeft genomen.

Het Bureau is zopas bijeengekomen om de geloofsbrieven van de heer Jacques Timmermans te onderzoeken.

Ik stel u voor onmiddellijk het verslag van het Bureau te horen. (Instemming)

De heer Guy Moens (SP), rapporteur. - Het Bureau heeft kennis genomen van de aanwijzing die vandaag werd gedaan door het Vlaams Parlement, op voorstel van de SP-fractie, met toepassing van artikel 211, 7, van het Kieswetboek, ten einde te voorzien in de vervanging van de heer Chokri Mahassine, die ontslag genomen heeft.

Het heeft vastgesteld dat de lijst die aan de griffier van de Senaat werd betekend, ondertekend is door de meerderheid van de leden van de betrokken fractie.

Wat het eigenlijke onderzoek van de geloofsbrieven betreft, acht het Bureau deze procedure overbodig omdat dit onderzoek reeds door de bevoegde Assemblee is verricht.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen de heer Jacques Timmermans als lid van de Senaat toe te laten.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen.

-De heer Jacques Timmermans legt de grondwettelijke eed af.

De voorzitter. - Ik geef de heer Jacques Timmermans akte van zijn eedaflegging en verklaar hem aangesteld in zijn functie van senator. (Algemeen applaus)