2-108

2-108

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 26 AVRIL 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mia De Schamphelaere au ministre des Finances sur «l'introduction massive de demandes d'exonération d'office pour cause de discrimination fiscale des couples mariés» (n° 2-585)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Gehuwden worden nog steeds fiscaal gediscrimineerd. De regering heeft tot op heden enkel het wegwerken van deze discriminatie gecommuniceerd. Geen enkel concreet resultaat is bereikt. Nochtans was de economische conjunctuur de voorbije twee jaren bijzonder gunstig. Nog nooit kwam er zoveel belastinggeld binnen.

Ik stel vast dat het wegwerken van de fiscale discriminatie van gehuwden voor deze regering geen prioriteit is. Het lijkt er zelfs op dat de regering het oneens is geworden met haar eigen fiscale plannen.

Ondertussen hebben een aantal belastingbetalers zelf aangestuurd op een gerechtelijke uitspraak inzake de fiscale discriminatie van gehuwden. Binnenkort beantwoordt het Arbitragehof in dit verband een prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

In de pers werd hierover deze week opnieuw veelvuldig bericht. Talrijke gezinnen hebben reeds een verzoek tot ambtshalve ontheffing ingediend. Via de publieke opinie worden modelbrieven makkelijk toegankelijk. Een massale toevloed van aanvragen tot ontheffing wegens fiscale discriminatie van gehuwden is te verwachten.

Heeft de regering weet van een toevloed van verzoekschriften tot ontheffing? Hoeveel zijn er tot op heden binnengekomen bij de administratie? Denkt de minister dat de uitspraak van het Arbitragehof kan leiden tot massale ontheffing op grond van fiscale discriminatie van gehuwden? Of heeft de minister informatie die erop wijst dat dit niet zal gebeuren? Welke zijn, in grote lijnen, de budgettaire implicaties van een eventuele massale ontheffing? Heeft de regering ramingen gemaakt hieromtrent? Overweegt de regering ingevolge deze juridische acties een scenario waarbij het wegwerken van de fiscale discriminaties als onderdeel van de aangekondigde belastinghervorming prioritair en versneld wordt uitgevoerd? Overweegt de regering een omgekeerd scenario waarbij de belastingvrije som voor geregistreerde samenwonenden op hetzelfde niveau zou gebracht worden als dat van gehuwden?

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Op dit ogenblik zijn er dienaangaande nog geen bezwaarschriften bij de administratie toegekomen, maar de persartikelen dateren ook nog maar van gisteren.

Het is juist dat de rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 15 juni 2001 aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag heeft gesteld ingevolge een geschil dat door één welbepaalde belastingplichtige is ingesteld tegen zijn aanslag in de personenbelasting omdat hij van mening is dat deze strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. In afwachting van een beslissing van het Arbitragehof of een andere rechtbank moet de belasting worden betaald. Van ontheffingen kan op dit ogenblik nog geen sprake zijn. De wet is de wet en we moeten de wet toepassen.

In het raam van de fiscale hervorming werd de budgettaire impact van de gelijkschakeling van de belastingvrije som voor gehuwden en alleenstaanden geraamd op 44 miljard.

Het wegwerken van het verschil inzake fiscale behandeling naargelang van de samenlevingsvorm is één van de voornaamste krachtlijnen van de fiscale hervorming inzake personenbelasting die momenteel aan de Raad van State is voorgelegd en waarover eerstdaags het advies wordt verwacht. De hervorming houdt in dat gehuwden en wettelijk samenwonenden van dezelfde belastingvrije som zullen kunnen genieten als alleenstaanden.

Blijkbaar is het een tendens geworden om, in afwachting van een beslissing door het Arbitragehof, massaal bezwaar in te dienen. Dit was bijvoorbeeld ook al het geval voor de accijnscompenserende belasting waarvan de problematiek in de pers uitgebreid aan bod is gekomen en wat aanleiding heeft gegeven tot honderdduizenden bezwaren. Het individueel beheer van dergelijke hoeveelheden bezwaarschriften zal zeker leiden tot het vastlopen van de administratieve filter. Men kan zich de vraag stellen of het niet noodzakelijk is te voorzien in een wettelijke mogelijkheid om een globaal administratief antwoord te kunnen geven, waardoor de effectieve behandeling van alle dossiers die binnen een bepaalde context zijn ingediend, niet langer vereist zal zijn. Men zou in dergelijke gevallen bijvoorbeeld een bericht kunnen publiceren in het Belgisch Staatsblad met kracht van een administratieve beslissing. Ik heb mijn administratie verzocht deze mogelijkheid te onderzoeken.

Ik wil daar nog aan toevoegen dat binnen de hervorming van de personenbelasting de regering prioritair de afschaffing van elke discriminatie tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden nastreeft. Het klinkt misschien raar, maar het is een soort van "dienst na verkoop" van de CVP en de PSC, als leden van de vorige meerderheid, om sommige discriminaties in stand te houden. Wij willen graag alle discriminaties afschaffen en ik hoop dat nog voor het reces in het Parlement zal kunnen gestemd worden over de globale hervorming van de personenbelasting.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Waarschijnlijk zal de uitspraak van het Arbitragehof de ten uitvoerlegging van de wettelijke afschaffing van de discriminatie voorafgaan. De regering heeft de hervorming reeds lang aangekondigd maar op de volle realisatie ervan is het wachten tot 2005 of 2006.

Waarschijnlijk zal het Arbitragehof dit jaar nog een uitspraak doen met betrekking tot deze ene procedure. De minister meent dan ook dat een systeem moet worden uitgewerkt waarbij alle bezwaarschriften tegelijkertijd en op een identieke wijze via een publicatie in het Belgische Staatsblad worden beantwoord. Hij raadt dus alle gehuwden impliciet aan nu een bezwaarschrift in te dienen.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Eerst moet het Arbitragehof een uitspraak doen, dat correct moet worden toegepast. De administratie moet in eerste instantie de wet toepassen.