Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-31

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1038 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. — Aandacht in het beleid in 2000.

Omdat het bevorderen van gelijke kansen een horizontale materie betreft, en dus op alle niveaus en in alle beleidsmaatregelen dient te gebeuren, is het de verantwoordelijkheid van alle ministers en staatssecretarissen om een concreet, zichtbaar, herkenbaar, meetbaar en controleerbaar gelijke-kansenbeleid voor vrouwen en mannen te ontwikkelen.

Ook tijdens de vierde UNO-Vrouwenconferentie in Peking (1995) werd benadrukt dat het nastreven van gelijke kansen voor vrouwen en mannen een belangrijke politieke prioriteit is op elk politiek niveau. Het slotdocument — Platform for Action — roept de regeringen daarom op om een gender-perspectief te integreren in alle beleidsmaatregelen en op alle beleidsdomeinen. Bedoeling van dit « mainstreamen » is de impact van beleidsmaatregelen op het leven van vrouwen en mannen te bestuderen en na te gaan in welke mate er rekening wordt gehouden met hun respectievelijke behoeften.

Krachtens de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie in Peking heeft de federale regering de verplichting jaarlijks verslag uit te brengen aan het federale Parlement over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van deze conferentie.

Bij gebrek aan verslag vanuit uw departement had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2000 genomen, ter bevordering van de gelijke kansen van vrouwen en mannen, en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2000 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen van vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende op haar vragen te antwoorden.

1. Op 10 mei 2000 werd voor de eerste maal een verslag van de regering betreffende de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie in 1995 te Peking aan het Parlement voorgelegd.

Overeenkomstig de doelstellingen van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 te Peking heeft plaatsgehad brengt de regering jaarlijks verslag uit aan de federale Kamers. Aangezien het jaar 2000 echter nog maar amper verstreken is, begrijpt het geachte lid waarom een dergelijk verslag nog niet voorligt.

Ik juich dan ook het initiatief toe van mijn collega, minister van Gelijke kansen, die het concept en een methodologie aanreikt en een coördinerende rol vervult om alle ministers en staatssecretarissen in staat te stellen binnen de kortst mogelijke tijd een verslag te finaliseren.

2. In het budget 2000 werden geen aparte posten voorzien ter bevordering van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Volgens de rekeningen konden dan ook geen aparte bedragen hiervoor uitgegeven worden.