2-105

2-105

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 MAART 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen» (nr. 2-419)

De voorzitter. - De heer Eddy Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, antwoordt namens de heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Kinderen van zelfstandigen kunnen niet worden opgenomen in een MPC, een Medisch Pediatrisch Centrum, tenzij de ouders de kost van deze therapie zelf dragen. Voor zelfstandigen zijn de behandelingen binnen een MPC tot op heden niet opgenomen in de RIZIV-lijst en komen bijgevolg niet in aanmerking voor terugbetaling. Nochtans betreffen de behandelingen ernstige aandoeningen zoals astma, obesitas en mucoviscidose.

Naast hun medische behandeling kunnen de kinderen in zo een centrum regulier school lopen. Een behandeling in zo een centrum gedurende een volledig schooljaar zou ongeveer één miljoen frank kosten. Een ouder die zelfstandig is moet dus al bijzonder veel verdienen om dergelijke behandeling te kunnen betalen.

Dit houdt duidelijk een discriminatie in van kinderen van zelfstandigen, die des te groter is, daar de betrokken aandoeningen ernstig zijn en waarvoor een behandeling echt noodzakelijk is. De behandeling kan van vitaal belang zijn voor de gezondheid, de leefkwaliteit en zelfs de overlevingskansen van het kind in de toekomst. Slechts twee ziekenfondsen, de Christelijke Mutualiteiten en de Liberale Mutualiteiten voorzien toch in een - vrijwillige - terugbetaling met eigen middelen. Hoe valt dit te rijmen met het beleid van de huidige minister die terecht gelijke rechten en kansen nastreeft tussen verzekerden uit de verschillende stelsels en die voor zelfstandigen dezelfde sociale rechten wil garanderen?

Kan de minister mijn informatie bevestigen? Welke zijn de redenen om de behandeling van kinderen van zelfstandigen in een MPC niet terug te betalen? Hoe kan de minister dit duiden binnen zijn beleid van gelijke rechten inzake gezondheid voor alle kinderen? Welke stappen heeft hij ondernomen bij het RIZIV en de mutualiteiten om aan deze discriminatie een einde te maken?

De heer Eddy Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. - Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV heeft in zijn vergadering van 19 maart jongstleden een gunstig advies verleend aan een ontwerp van "Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van kloostergemeenschappen wordt verruimd" dat voor wat betreft de terugbetaling en plaatsing in medisch-pediatrische centra van kinderen getroffen door een chronische ziekte, het onderscheid tussen kinderen van zelfstandigen en loontrekkenden opheft. De Commissie Begrotingscontrole gaaf evenwel een negatief advies op 28 maart.

De Algemene Raad dient zich nog uit te spreken. Ik wens bijgevolg dit advies af te wachten alvorens mij uit te spreken over dit dossier.

-Het incident is gesloten.