2-604/6

2-604/6

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

27 MAART 2001


Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 8 VAN DE REGERING

Art. 21

In het eerste lid van dit artikel de woorden op 1 januari 2001 vervangen door de woorden de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt .

Verantwoording

Het was verantwoord om de inwerkingtreding van de bepalingen van dit wetsontwerp, dat ertoe strekt om de gemeenten Koekelare en Kortemark van het gerechtelijk kanton Torhout over te hevelen naar dat van Diksmuide, te laten samenvallen met de inwerkingtreding van de politiehervorming, zoals voorzien in de wet van 7 december 1989, gelet op hun belang voor de lokale toepassing van die hervorming.

De wijziging van de territoriale bevoegdheid van de gerechten heeft juridische gevolgen die niet te verzoenen zijn met de terugwerkende kracht ervan.

Gelet op het feit dat dit ontwerp niet kon gefinaliseerd worden vr 1 januari 2001, is het aangewezen om de inwerkingtreding van de betrokken bepalingen te wijzigen. Ze zullen bijgevolg ten vroegste in werking treden op de dag van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De minister van Justitie,

Marc VERWILGHEN.