Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Financiën

Vraag nr. 1058 van mevrouw Taelman d.d. 19 december 2000 (N.) :
VZW Amarna. ­ Machtiging tot het afleveren van fiscale attesten.

De VZW Amarna heeft blijkens het Belgisch Staatsblad van 2 januari 1992 volgend statutair doel : « L'Association, à vocation pluraliste, a pour but principal de contribuer à l'adoption d'enfants en provenance de pays étrangers, ainsi que d'organiser la préparation, le suivi et la formation des adoptants; accessoirement, de contribuer à la recherche et à l'information sur l'adoption. Elle pourra collaborer dans la mesure de ses moyens à toute activité similaire à ses buts. »

Blijkbaar is deze VZW bij ministerieel besluit tot eind 2000 gemachtigd fiscale attesten af te leveren. De regel is nochtans dat organisaties die zich bezig houden met interlandelijke adoptie geen machtiging tot het afleveren van fiscale attesten krijgen.

Ik zou dan ook van de geachte minister het volgende willen vernemen :

1. Is het correct dat de hoger vermelde VZW bij ministerieel besluit een machtiging verkreeg ?

2. Zo ja, is er een reden waarom voor de hoger vermelde VZW een uitzondering wordt gemaakt en deze machtiging toch wordt verleend hoewel het statutair doel voor deze VZW interlandelijke adoptie betreft ?

3. Is de geachte minister zinnens opnieuw een dergelijke machtiging af te leveren, en zo ja, onder welke motivatie ?