2-98

2-98

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 FEBRUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van een voorstel

Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en Assemblee van de West-Europese Unie.

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge aan de eerste minister over «de aanwerving van een nieuwe adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding» (nr. 2-510)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de eerste minister over «de toekomst van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding» (nr. 2-511)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Justitie over «de reglementering van alcohol-, tabaks- en cannabisconsumptie» (nr. 2-518)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het parcours van de Westhoek-rally op 29 en 30 juni en 1 juli 2001» (nr. 2-504)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de begeleidende maatregelen bij de aanleg te Ekeren van het werkspoor voor de hogesnelheidslijn» (nr. 2-519)
Mondelinge vraag van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de aanwezigheid van dioxines en PCB's in het voedsel» (nr. 2-513)
Mondelinge vraag van de heer Francis Poty aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de SIS-kaart en het afwisselend uitoefenen van het gezag over kinderen» (nr. 2-514)
Mondelinge vraag van de heer Jean Cornil aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk» (nr. 2-515)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Landbouw en Middenstand over «het niet uitbetalen van een dioxineschadevergoeding aan de kleinveefokkers» (nr. 2-517)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Landbouw en Middenstand over «het voorkooprecht van de pachter bij aankoop in der minne door de overheid» (nr. 2-520)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «het multimediaplan voor de scholen» (nr. 2-512)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de omvorming van het Paleis voor Schone Kunsten tot naamloze vennootschap» (nr. 2-516)

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank (Stuk 2-441)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot aanpassing van de terminologie van de vigerende wettelijke bepalingen aan de gewijzigde Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Stuk 2-513)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank (Stuk 2-441)
Wetsontwerp tot aanpassing van de terminologie van de vigerende wettelijke bepalingen aan de gewijzigde Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Stuk 2-513)
Motie ingediend tot besluit van de vragen om uitleg van de heer Alain Destexhe (2-353) en de heer Johan Malcorps (2-361) aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, gesteld in plenaire vergadering op 15 februari 2001

Bijzondere commissie voor bio-ethische problemen

Vraag om uitleg van mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de functieclassificatie» (nr. 2-341)

Vraag om uitleg van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de verhoging van de tewerkstellingsgraad bij de personen die ouder dan 50 jaar zijn» (nr. 2-356)

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de vraag of de instelling van een Administratief Technisch Secretariaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken past in het kader van de hervormingen van het Copernicusplan» (nr. 2-365)

Samenstelling van commissies

Vraag om uitleg van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de toekomst van de Regie der gebouwen» (nr. 2-366)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de Regie der Gebouwen» (nr. 2-374)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister van Financiën over «de maatregelen voor de redding van de visserijsector» (nr. 2-363)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «de vermindering van de staatsschuld» (nr. 2-371)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Samenstelling van commissies
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Europees Parlement