2-96

2-96

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 FEBRUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

De voorzitter. - Bij de Senaat is het dossier aanhangig van de heer Jacques D'Hooghe, senator-opvolger voor het Nederlandse kiescollege, die in aanmerking komt om het mandaat van de heer Reginald Moreels, die ontslag heeft genomen, te voltooien.

Het Bureau is zopas bijeengekomen om de geloofsbrieven van de heer Jacques D'Hooghe te onderzoeken.

Ik stel voor onmiddellijk het verslag van het Bureau te horen. (Instemming)

Dan verzoek ik de heer Moens, rapporteur, kennis te geven van het verslag van het Bureau.

De heer Guy Moens (SP), rapporteur. - De heer Jacques D'Hooghe, die op 13 juni 1999 tot tweede opvolger van lijst nr. 8 voor het Nederlandse kiescollege is verkozen, en wiens geloofsbrieven als zodanig op 1 juli 1999 door de Senaat geldig zijn verklaard, komt in aanmerking om het mandaat te voltooien van de heer Reginal Moreels, die met ingang van 1 februari 2001 ontslag heeft genomen.

Overeenkomstig artikel 235 van het Kieswetboek is het Bureau overgegaan tot een aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Jacques D'Hooghe. Het Bureau heeft vastgesteld dat hij nog steeds aan de verkiesbaarheidsvereisten, opgelegd door de Grondwet, voldoet.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u eenparig voor te stellen, de heer Jacques D'Hooghe als lid van de Senaat toe te laten.

Ik wil daar persoonlijk nog aan toevoegen dat we de heer D'Hooghe hier vroeger hebben gekend als een zeer eminent lid van de Senaat. We zijn blij hem opnieuw als collega te mogen begroeten.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen.

-De heer Jacques D'Hooghe legt de grondwettelijke eed af.

De voorzitter. - Ik geef de heer Jacques D'Hooghe akte van zijn eedaflegging en verklaar hem aangesteld in zijn functie van senator. (Algemeen applaus)