2-92

2-92

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jan Remans aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere zorgverleners buiten de sector van de ziekenhuizen en de apothekers» (nr. 2-475)

De heer Jan Remans (VLD). - Op 19 januari 2000 vroeg ik van op deze tribune wanneer een aanvang wordt gemaakt met de uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar zorgverleners buiten de sector van ziekenhuizen en apothekers.

De minister heeft mij toen geantwoord dat het de bedoeling is bij de verruiming vrij snel te werk te gaan, rekening houdend met de werkgroep "Evaluatie van de invoering van de SIS-kaart", die op 17 januari 2000 vergaderde en op basis van de bespreking op 3 februari 2000 omtrent de modaliteiten voor het uitbreiden van de aflevering van de SAM-kaart, die nodig is om de SIS-kaartgegevens te kunnen lezen, naar andere verstrekkers.

Graag verneem ik wanneer de uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere zorgverleners zal gebeuren? Wat zullen de modaliteiten zijn voor het afleveren van de SAM-kaart aan deze zorgverleners? Welke reglementaire aanpassingen zullen er daarbij gebeuren?

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen. - Zoals verleden jaar rond dezelfde periode werd meegedeeld, heeft de werkgroep over de evaluatie van de invoering van de SIS-kaart zijn werkzaamheden verder gezet.

Het principe van de uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere zorgverleners dan de verpleeginrichtingen en de apothekers, maar dan op vrijwillige basis, werd daarin aanvaard. Dit principe vergt een aantal wettelijke en reglementaire aanpassingen, alsmede praktische uitvoeringsmaatregelen.

Een eerste stadium bestond erin om het gebruik van de SIS-kaart mogelijk te maken voor alle zorgverleners, ongeacht of zij de derdebetalersregeling toepassen. Om dit te realiseren heeft de programmawet van 12 augustus 2000 een aanpassing doorgevoerd van het artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 december 1996, houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, in toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 houdende modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels.

Vervolgens werd een ontwerp van koninklijk besluit opgemaakt tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart, dat werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het RIZIV op 6 november 2000. Dit ontwerp wordt momenteel voorgelegd aan het Beheerscomité van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en dient eveneens te worden voorgelegd aan de Raad van State.

De praktische modaliteiten van uitreiking van de beroepskaart - de zogenaamde SAM-kaart, die nodig is om de SIS-kaart te kunnen lezen - worden heden uitgewerkt en zullen in principe en in grote lijnen dezelfde zijn als de modaliteiten die worden toegepast voor de verpleeginrichtingen en de apotheken.

Gelet op de adviezen die wettelijk nog moeten worden ingewonnen, is het nu echter nog niet mogelijk om een precieze datum te geven voor de uitbreiding.