2-90

2-90

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 25 JANVIER 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de Mme Martine Taelman au ministre de l'Intérieur sur «le manque de personnel dans les brigades locales de la police fédérale» (n° 2-463)

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Op 1 januari van dit jaar is de fusie van de BOB en de Gerechtelijke Politie tot federale politie een feit geworden. Daarbij werden 350 leden van de lokale rijkswachtbrigades, nu de territoriale brigades van de federale politie, overgegaan naar de vroegere diensten van BOB en Gerechtelijke Politie. Op sommige plaatsen, en ik geef als voorbeeld de IPZ Herentals, heeft dit tot gevolg gehad, en dit naast andere redenen zoals langdurig ziekteverlof, dat veel personeelsleden afwezig zijn en het kader niet opgevuld is. In de betrokken IPZ loopt dat op tot 14 procent van het kader. Door de aanhoudende diefstallenplaag in die streek rijzen er dan ook problemen omdat, naast de gewone taken van basispolitiezorg, deze brigades samen met de gemeentepolitie moeten zorgen voor speciale acties. Door het gebrek aan personeel kan dit dikwijls niet. Er zijn acties geweest, maar bijkomende acties zijn nodig. Die zijn echter niet mogelijk wegens het structurele personeelsgebrek.

Is een tijdelijke of definitieve opvulling van dit kader in de nabije toekomst gepland?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Op basis van een studie over de capaciteit gewijd aan gespecialiseerde gerechtelijke onderzoeken door de vroegere territoriale rijkswachtbrigades, heeft de Ministerraad op 28 april 2000 beslist om 350 leden van de brigades naar de federale politie over te hevelen, in casu naar de gerechtelijke gedeconcentreerde diensten. Deze beslissing past in een ruimere beslissing waarbij, op basis van de bestaande effectieven op 23 mei 1998, 7539 personeelsleden van de vroegere rijkswacht aan de lokale politie worden toegewezen. De 350 personeelsleden werden in de loop van vorig jaar geselecteerd, gevormd en op 31 december 2000 verdeeld over de gerechtelijke gedeconcentreerde diensten van de 27 gerechtelijke arrondissementen. Die overgang resulteert in de overdracht van bevoegdheden en dossiers waarmee deze personeelsleden waren belast zodat de overblijvende capaciteit in de brigades er niet heeft onder geleden.

De selectieprocedure van de 350 rijkswachters kan in sommige brigades geleid hebben tot een verschil tussen het oorspronkelijk geplande en het reëel overgegane aantal brigaderijkswachters. In elk geval zal zodra de minimale norm per politiezone bepaald is, zo snel mogelijk werk worden gemaakt van de effectieve verdeling van de 7.539 rijkswachters over de 196 politiezones, en alleszins uiterlijk op het ogenblik dat de lokale politie wordt opgericht.

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Ik verneem dat, wanneer de minimumnorm is vastgesteld, een herverdeling zal plaatshebben, uiterlijk op het ogenblik dat de lokale politie van kracht wordt.

Ik zou hierover graag concretere informatie krijgen.

Ik heb begrepen dat er studies zijn uitgevoerd, ik verwijs hierbij naar de KUL-norm, waarin die minimumnorm werd vastgesteld. Betekent dit dat die norm niet wordt gevolgd en dat er nog andere normen kunnen komen? Zal de herverdeling uiterlijk op 1 januari 2002 worden doorgevoerd?

In bepaalde interpolitiezones, die juist geconfronteerd worden met ernstige problemen zoals diefstallen, zal daardoor de capaciteit worden beperkt, wellicht nog voor tien maanden.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Les seuls problèmes qui subsistent concernent les endroits où les brigades sont à cheval sur deux zones de police. Dans ces cas particuliers, il est nécessaire de procéder à une répartition des effectifs.

Quant à la fixation des normes minimales, elle est tributaire des moyens financiers et de la dotation générale.

Le gouvernement devrait trancher incessamment. Donc, tout cela va maintenant aller très vite.