2-89

2-89

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 18 JANVIER 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Iris Van Riet au ministre de l'Intérieur sur «le réseau Telerad» (n° 2-450)

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Een efficiënte nucleaire noodplanning staat of valt met een snelle alarmering. Bij een ongeval in Doel, Mol, Fleurus of Tihange heeft de exploitant de plicht dit onmiddellijk aan de bevoegde overheid te melden. Aanvullend bestaat er ook het Telerad-netwerk dat zowel bij Belgische als buitenlandse nucleaire incidenten die leiden tot een abnormale toename van radioactiviteit, automatisch alarm geeft. Het is de minister al maanden bekend dat dit meetnet niet naar behoren functioneert. Ik verwijs naar de resultaten van de in opdracht van de minister uitgevoerde audit. De resultaten van de doorlichting werden inmiddels door de ministerraad besproken, wat leidde tot een actieplan.

Mijn vragen aan de minister zijn de volgende. Wat moet er gebeuren om het Telerad-netwerk helemaal operationeel te maken? Binnen welke termijn zal dat gebeuren?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - Het auditrapport stelt een actieplan voor, dat gespreid is over 36 maanden. Het Belgisch netwerk is automatisch bewaakt. De alarmtransmissie is echter slechts gedeeltelijk geautomatiseerd. Ze zal pas helemaal operationeel zijn zodra de eerste fase van het actieplan door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle uitgewerkt zal zijn. Er zullen uiteraard ook financiële en menselijke middelen worden gemobiliseerd. Na de eerste fase zal het netwerk moeten evolueren op het vlak van de informatica en het beheer.

Op 9 januari jongstleden werd een begeleidingscomité opgericht. Het is belast met de opvolging en de verslaggeving aan de ministerraad. De eerste fase van het actieplan zal volgens het begeleidingscomité tegen het einde van 2001 ten einde lopen, een zienswijze die ik kan delen.

Ik denk daarentegen dat het voorbarig is zich nu al uit te spreken over het hele actieplan, over de opties en de realisatietermijn. Het is de opdracht van het begeleidingscomité de ministerraad in te lichten, die zo nodig kan tussenbeide komen.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Wanneer zullen de gegevens volledig automatisch worden doorgeseind? Nu reageren de snuffelpalen niet automatisch op een te veel aan nucleaire stoffen.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - C'est une question de quelques semaines ; c'est imminent.