2-87

2-87

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mia De Schamphelaere au ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et au ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique sur «la nouvelle loi annoncée sur les soldes» (n° 2-433)

M. le président. - M. Rik Daems, ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques répondra au nom de M. Jaak Gabriëls, ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Reeds verleden jaar, tijdens het debat over de wettelijke sperperiode dat hijzelf op gang had getrokken, kondigde minister Gabriëls een nieuwe koopjeswet aan.

De winkeliers voor seizoensgebonden producten, zoals winterkleding, staan dit jaar wel voor een zeer uitzonderlijke situatie. Het zeer zachte najaar 2000 maakte dat zij bijzonder weinig omzet maakten. De winter is nog niet begonnen en over een week start de koopjesperiode reeds. Vele kledingwinkels beschouwen het najaar en de winter van 2000 nu al als een verloren seizoen.

Elk seizoen opnieuw ondervinden de winkeliers dat de winter- en zomersolden te vroeg komen en dat de eindeseizoensratio van de koopjeswet eigenlijk zijn doel mist.

Wat zijn de bevindingen van de minister een jaar nadat hij het debat over de sperperiode lanceerde?

Bereidt de minister een nieuwe wetgeving voor die beter aansluit bij de doelstelling van het seizoenseinde?

Wanneer kan deze nieuwe regelgeving ingang vinden?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. -

Mijn collega deelt mede dat de verschillende middenstandsorganisaties zelf het voorbije jaar een enquête onder hun leden hebben gehouden. Daaruit en uit informatie die de minister rechtstreeks van winkeliers heeft ontvangen, concludeert hij dat een meerderheid van de respondenten voorstander is van het verlaten van de aanvangsdata, met behoud van een gereglementeerde sper- en soldenperiode.

Inzake de wenselijkheid van een nieuwe regelgeving, herinner ik mij uit een vroeger leven toen ik raadsman was van een ander minister van Middenstand Buchman, dat de soldenwet meerdere malen, om niet te zeggen bijna continu wordt aangepast. Meestal gaat het daarbij om het aanpassen van de aanvangsdatum. De wetgever kan daarbij geen rekening houden met een onvoorspelbaar zachte of late winter. Het is onmogelijk een startdatum te koppelen aan het tijdstip dat het begint te sneeuwen. Bovendien kan het niet de bedoeling zijn slechts enkele details in de wet te veranderen. Als er een verandering komt, is het beter de wet grondig te herzien.

De wetgeving op solden- en sperperiodes is echter niet de bevoegdheid van de minister van Middenstand, maar wel die van de minister van Economische Zaken, weliswaar in overleg met zijn collega van Middenstand. Op het ogenblik is er een overleg tussen beide collega's om uit te maken welke wijzigingen nodig en wenselijk zijn.

Een nieuwe wetgeving kan ten vroegste deze zomer in voege treden. Indien beide ministers in de eerstkomende twee maanden tot een gezamenlijk voorstel komen, moet dat nog aan de bevoegde adviesraden worden voorgelegd, zodat een wettelijke regeling ten vroegste volgende zomer, en waarschijnlijk pas op het einde van dat jaar in voege kan treden.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Ik hoop dat de nieuwe wetgeving er zeer snel komt en dat ze aansluit bij wat de meerderheid van de zelfstandige ondernemers verlangt.