2-81

2-81

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 30 NOVEMBRE 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Patrik Vankrunkelsven au premier ministre sur «la politique dans le domaine des armes nucléaires» (n° 2-278)

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Mevrouw de voorzitter, ik neem even het woord om aan te kondigen dat ik mijn vraag niet zal stellen. De Senaat wordt vandaag weer eens in zijn hemd gezet en u werkt mee aan de banalisering van deze kamer. Vorige week stelde ik voor om een actuele vraag te stellen over de nucleaire bewapening en het beleid van ons land ter zake. Het Bureau heeft beslist dat dit geen actuele vraag is en dat het om een vraag om uitleg gaat. Ik ga akkoord met het uitstel van deze vraag en ik stel vast dat het kabinet van de premier mij deze middag opbelt met de boodschap dat de premier wel aanwezig is maar dat hij niet wenst te antwoorden op deze vraag omdat dit niet zijn bevoegdheid is. De heer Daems zal nu antwoorden in zijn plaats. Ik neem aan dat de heer Daems mij over een aantal interessante onderwerpen te woord kan staan, maar ik zie niet in waarom hij over dit onderwerp meer beslagen zou zijn dan de premier, die in de Kamer wel antwoordt over het Belgische beleid inzake nucleaire bewapening. Ik vraag dat de ondervoorzitter van de Senaat op onze rechten staat en eist dat de premier ook in deze kamer antwoord geeft over de Belgische politiek inzake de nucleaire bewapening. In de huidige omstandigheden weiger ik dus mijn vraag te stellen.

Mme la présidente. - Je donne la parole au gouvernement et je répondrai ensuite à la question de M. Vankrunkelsven.

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Ik kan uiteraard niet antwoorden op een vraag die niet gesteld wordt. Bovendien kan de regering bij monde van een lid van de regering antwoorden op een vraag maar het staat een parlementslid vrij, als hij van oordeel is dat hij geen vrede kan nemen met de boodschapper, om de vraag niet te stellen. In die omstandigheden kan men evenwel niet stellen dat de regering niet wenst te antwoorden, aangezien ze hier aanwezig is, met een antwoord.

Mme la présidente. - Nous prenons acte de la réponse du gouvernement, mais je comprends M. Vankrunkelsven et j'accéderai à sa demande d'inviter le premier ministre, au nom du Sénat, à venir répondre personnellement à sa question. Je suppose que cette question peut dès lors être reportée.