2-81

2-81

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over ęde terugbetaling van homeopatische raadplegingenĽ (nr. 2-400)

De voorzitter. - Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, antwoordt namens de heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - De minister is een waardige vervanger van de heer Vandenbroucke omdat zij evenzeer als haar collega voor dit probleem bevoegd is.

Onlangs werd een campagne gelanceerd tegen het overmatig gebruik van antibiotica. Het uitgangspunt is dat geneeskunde evidence based medicine moet zijn en niet mag worden gebaseerd op de vraag van de patiŽnt of het aanvoelen van de arts. Ik ondersteun deze zienswijze omdat ze de volksgezondheid ten goede komt. Maar als de overheid de evidence based medicine wil promoten, dan moet ze op alle vlakken een eenduidig signaal geven.

Zo stel ik vast dat alternatieve geneeswijzen niet alleen worden geduld, maar ook worden aangemoedigd door het terugbetalen van de consultaties door de ziekenfondsen. Zelfs al zijn deze geneeswijzen op zich onschadelijk, toch kunnen ze de volksgezondheid schade toe brengen door het ongeoorloofd uitstellen van noodzakelijke behandelingen. Soms spelen ze louter in op goedkoop populisme.

Heeft de overheid gegevens omtrent het aantal homeopathische consultaties dat door de ziekenfondsen werd terugbetaald? Zo ja, over welk bedrag gaat het? Zo neen, is het in het kader van de volksgezondheid niet aangewezen over deze gegevens te beschikken?

Die terugbetalingen gebeuren met geld dat de overheid geeft aan de ziekenfondsen. Ik weet dat deze middelen worden aangevuld met bijdragen uit de privť-sector. Dit neemt niet weg dat de ziekenfondsen over genoeg middelen beschikken om niet-noodzakelijke terugbetalingen te doen. Is dat geen argument om deze subsidies terug te schroeven? Blijkbaar worden handelingen terugbetaald die de volksgezondheid mogelijk kunnen schaden. Is de minister ook niet van mening dat dergelijke terugbetalingen moeten worden verboden op grond van de noodzaak aan evidence based medicine?

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Minister Vandenbroucke antwoordt dat tot op heden het beroep van "homeopaat" nog niet erkend is. Wel noemt een aantal artsen zich, na het volgen van een opleiding, homeopaat. De ziekteverzekering betaalt alleen consultaties van artsen terug. Enkel als de homeopaat ook een arts is, wordt de consultatie terugbetaald. Aangezien er geen erkenning bestaat, beschikt het RIZIV niet over gegevens met betrekking tot het aantal artsen dat ook een homeopatische praktijk uitoefent.

De overheid heeft geenszins de bedoeling om langs de algemene subsidie van de ziekenfondsen de alternatieve geneeskunde te financieren. Wel zijn er ziekenfondsen die in het kader van een aanvullende verzekering bepaalde vormen van alternatieve geneeskunde terugbetalen. Deze terugbetalingen worden gefinancierd door aanvullende bijdragen die de patiŽnten zelf betalen aan het ziekenfonds van hun keuze.

Tot zover het antwoord van de minister van Sociale Zaken.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik veronderstel dat de minister toch meer kan doen dan het antwoord voorlezen, gezien deze aangelegenheid ook tot haar bevoegdheidsdomein behoort.

Sta me toe nog twee bijkomende opmerkingen te maken.

Ten eerste, neem ik het niet dat de regering niet antwoordt op mijn vraag met betrekking tot de terugbetaling van mijns inziens voor de volksgezondheid potentieel gevaarlijke handelingen en dat organisaties die voor tientallen miljarden per jaar door de regering worden gesubsidieerd, handelingen verrichten die potentieel gevaarlijk zijn. In dit verband kreeg ik toch wel graag een duidelijk antwoord.

Ten tweede ben ik het niet eens met de opmerking van de minister dat de terugbetaling van homeopatische medicamenten niet gebeurt met overheidsmiddelen. De patiŽnt heeft echter geen keuze. Het zijn immers niet de patiŽnten die kiezen voor een alternatieve geneeswijze, die de verzekering stijven, want iedereen is verplicht zich bij een ziekenfonds aan te sluiten. Bijgevolg is de overheid ook in dit opzicht betrokken partij.

Mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Als ik inspring voor een collega en het antwoord maar enkele minuten vůůr de vergadering ontvang, ben ik uiteraard niet in staat veel toe te voegen aan het geschreven antwoord.

Wat de kern van de zaak betreft, weet de heer Vankrunkelsven ook dat een paar ziekenfondsen hebben beslist over te gaan tot terugbetaling van homeopatische geneesmiddelen en dat dit gebeurt met middelen van de aanvullende bijdrage van hun leden. Uiteraard doen zij dit vanuit het standpunt dat hun achterban hierom vraagt.

Overigens weet de heer Vankrunkelsven ook dat het Parlement de wet in verband met de erkenning van alternatieve geneeswijzen unaniem heeft goedgekeurd. Momenteel houd ik me bezig met de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten van die wet, wat geenszins een sinecure is. De hoofdbedoeling van de wetgever in deze aangelegenheid is in elk geval de patiŽnt maximale veiligheid te waarborgen.