2-78

2-78

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het akkoord dat de grootste wapenproducerende landen van de Europese Unie in Farnborough ondertekenden» (nr. 2-366)
Mondelinge vraag van de Heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de houding van België ten aanzien van een eventuele aanhouding van Radovan Karadzic» (nr. 2-375)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «de interlandelijke adoptie en het spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek anderzijds» (nr. 2-374)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Financiën over «het kadastraal inkomen en de defederalisering van de bevoegdheid dienaangaande» (nr. 2-379)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «het statuut van de onthaalmoeders» (nr. 2-357)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het Te Deum» (nr. 2-378)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het niet naleven van de termijnen voor de voorwaardelijke invrijheidstellingen» (nr. 2-376)
Mondelinge vraag van de heer Chokri Mahassine aan de minister van Justitie over «de aanwijzing van deskundigen in gerechtszaken» (nr. 2-377)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de minister van Justitie over «het geweld tegen dieren in slachthuizen» (nr. 2-381)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Landbouw en Middenstand over «de verklaringen van het Instituut voor veterinaire keuring over het afschaffen van noodslachtingen» (nr. 2-380)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de PCB-contaminatie van vis» (nr. 2-254)

Voorstel van resolutie over Cyprus (van de heren Philippe Monfils en Louis Siquet, Stuk 2-494)

Bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Stuk 2-280) (Tweede behandeling)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (Stuk 2-392) (Tweede behandeling)
Voorstel van resolutie over Cyprus (van de heren Philippe Monfils en Louis Siquet, Stuk 2-494)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking» (nr. 2-231)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking» (nr. 2-238)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum» (nr. 2-259)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Europees Parlement