2-75

2-75

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 9 NOVEMBRE 2000 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Iris Van Riet à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi sur «l'égalité des chances pour les femmes dans le domaine du travail et de l'emploi» (n° 2-242)

Demande d'explications de Mme Sabine de Bethune au premier ministre et au ministre de la Justice sur «la violence à l'encontre des femmes» (n° 2-243)

Demande d'explications de Mme Anne-Marie Lizin au premier ministre sur «la mise en oeuvre en Belgique des objectifs qui ont été formulés lors de la marche internationale des femmes» (n° 2-248)

Demande d'explications de Mme Nathalie de T' Serclaes au premier ministre, à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et au ministre de la Justice sur «la marche mondiale des femmes et ses prolongements» (n° 2-251)

Demande d'explications de Mme Magdeleine Willame-Boonen au premier ministre, à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et au ministre de la Justice sur «l'accès à la santé des femmes» (n° 2-250)

Demande d'explications de Mme Clotilde Nyssens au premier ministre, à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et au ministre de la Justice sur «la création d'un Office de paiement des créances alimentaires» (n° 2-249)

Demande d'explications de Mme Meryem Kaçar au premier ministre, à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et au ministre de la Justice sur «la création d'un Office de paiement des créances alimentaires» (n° 2-252)

Demande d'explications de Mme Meryem Kaçar au premier ministre, à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi, au vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale et au ministre de la Justice sur «la politique en matière de pauvreté chez les femmes» (n° 2-253)

Demande d'explications de Mme Gerda Staveaux-Van Steenberge à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et au vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale sur «la pauvreté chez les mères célibataires» (n° 2-256)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications sur la pauvreté et la violence dont sont victimes les femmes. (Assentiment)

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Een hele tijd geleden zong John Lennon: "Woman is the nigger of the world". Sedertdien is er weinig veranderd.

Onlangs verklaarde Kofi Annan, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in zijn openingstoespraak voor de 23ste buitengewone algemene vergadering van de Verenigde Naties dat de genderkloof op economisch vlak nog breder wordt.

Het wereldverslag over de menselijke ontwikkeling bevestigt deze uitspraak en vermeldt dat 70% van de armen, ongeveer 1,3 miljard mensen, vrouwen zijn.

Armoede in onze Westerse wereld is niet vergelijkbaar met armoede in de derde wereld. Het Wereldnatuurfonds heeft berekend dat westerlingen vijf keer meer natuurlijke rijkdommen verbruiken. Indien alle burgers van de wereld hetzelfde leefpatroon hadden, zouden er drie aardes nodig zijn.

Overal ter wereld worden vrouwen vaker door armoede getroffen dan mannen. "Woman is the nigger of the world". Dit geldt nog steeds. Het fenomeen van de armoede moet in een genderdimensie worden aangepakt.

In de categorie van personen met lage of ontoereikende inkomens zijn in ons land de vrouwen in de meerderheid. Omdat zij oververtegenwoordigd zijn in de lagere inkomensklassen, bevinden vrouwen zich nog vaak in armoedesituaties, die op hun beurt een neerwaartse spiraal van sociale uitsluiting veroorzaken. Eenoudergezinnen, meestal alleenstaande vrouwen met kinderen, scoren hoog wanneer men spreekt over manifeste armoedesituaties. Het feit dat 60% van de bestaansminimumtrekkers alleenstaande vrouwen met kinderen zijn, bevestigt dit gegeven.

Vrouwen komen vaak terecht in sectoren met slechte statuten, deeltijdse arbeid en onzekere arbeidsvoorwaarden.

Een andere vaststelling is de terugkerende ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming, zowel op economisch, sociaal als politiek gebied.

In dit verband werd onlangs een belangrijke stap gezet door het indienen in de Senaat van een voorstel tot grondwetsherziening betreffende het recht van vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen openbare mandaten. Het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen dringt aan op een spoedige bespreking van dit ontwerp. Wij zullen alles in het werk stellen om hiervoor te zorgen.

Het eisenplatform van de wereldvrouwenmars van zaterdag 14 oktober 2000 vermeldt dat de sociaal-professionele inschakeling van primordiaal belang is in de strijd tegen de armoede. De factor arbeid is de sleutel tot zelfrespect en maatschappelijk respect, tot het verwerven van een inkomen en betere huisvesting, vaak ook tot gezinseenheid en studiemogelijkheden. In dit kader moet dus worden gestreefd naar de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande jobs die een behoorlijk inkomen en een statuut opleveren die het mogelijk maken waardig te leven. Dit veronderstelt uiteraard de gelijkschakeling van de lonen van mannen en vrouwen bij de uitoefening van hetzelfde werk. Studies hebben uitgewezen dat voltijds werkende vrouwen nog steeds 7,5% minder verdienen dan hun mannelijke collega's.

De nog steeds patriarchale ingesteldheid van bepaalde mannen ten opzichte van het gezinsleven - de hoofdmoot van het huishouden blijft gereserveerd voor de vrouwen - heeft eveneens repercussies op de arbeidspositie van de vrouw en de daaruit eventueel voortvloeiende armoedesituatie.

De maatschappij knikt instemmend wanneer moeders werken, maar eist dat het moederschap dit werk niet beïnvloedt. Daarom werkt 41% van de vrouwen halftijds, terwijl slechts 7% van de mannen hiervoor opteren. Zolang vrouwen vrijwel alleen de hoofdverantwoordelijke blijven voor de combinatie van werk en gezin, blijven zij steeds voor een dilemma staan. De meeste buitenshuis werkende vrouwen hebben naast hun professionele bezigheden ook nog een tweede dagtaak, namelijk het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Het fenomeen huisman blijft een uitzondering. Meer dan 90% van de aanvragen tot ouderschapsverlof is afkomstig van vrouwen, een bewijs dat het tij helemaal nog niet gekeerd is.

Om de armoede uit te roeien moeten we ons niet bezighouden met symptoombestrijding maar met syndroombestrijding. Daarom zijn economische en sociale maatregelen onontbeerlijk en is het van het allerhoogste belang dat die maatregelen genomen worden in nauw overleg met de sociale partners.

Tegen de tweede helft van 2001 komen er voor het eerst actieplannen voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Dat kwamen de EU-ministers van Sociale Zaken overeen op 17 oktober jongstleden.

Onderzoeken en analyses zijn een conditio sine qua non om de oorzaken en gevolgen van armoedesituaties voor vrouwen te bestrijden.

Er moet worden onderzocht waarom vrouwen en mannen op verschillende wijze toegang hebben tot de arbeidsmarkt en een afdoend antwoord worden geformuleerd op de oorzaken van dat verschil. De gelijke toegang voor mannen en vrouwen tot sociale beschermingssystemen moet worden verzekerd. De werkgelegenheid voor vrouwen moet worden bevorderd.

Uit het verslag van de regering over het beleid inzake de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie blijkt dat de regering de bekommernissen van de conferentie deelt.

In de federale beleidsverklaring "Het vertrouwen verder versterken" besteedt de regering aandacht aan de verdere uitbouw van de actieve welvaartstaat. De armoede halveren in tien jaar is een van de ambitieuze doelstellingen van de regering-Verhofstadt.

Ook op Europees niveau is er oog voor deze problematiek. Volgens het Europees Parlement zou de Commissie voor gelijke kansen uitgebreid onderzoek moeten doen naar de resultaten van 25 jaar Europees beleid voor gelijke kansen en de situatie van de vrouw in de EU en in de kandidaat-landen. Dit zou dan als uitgangspunt kunnen dienen voor een omvattende strategie op langere termijn.

In dit kader kunnen we de vragenlijst situeren die de Raad van ministers van Sociale Zaken aan de lidstaten heeft verstuurd. In deze vragenlijst wordt het verband nagegaan tussen gezinsleven en beroepsactiviteit. Het is de bedoeling naderhand een verslag op te stellen over indicatoren om de vooruitgang te becijferen.

Heeft de minister kennis van de vragenlijst inzake gezinsleven en beroepsactiviteit die door de Raad werd verstuurd aan alle lidstaten? Indien ja, hoever staat het met het beantwoorden van deze lijst?

In het verslag van de regering over het beleid inzake de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie van september 1995 in Peking wordt, in verband met de combinatie van beroeps- en privé-leven, enkel melding gemaakt van de loopbaanonderbreking. Worden nog bijkomende of andere maatregelen genomen in dit verband?

Zijn er reeds gegevens bekend waaruit blijkt dat het startbanenplan een impact heeft op de vrouwelijke werkgelegenheid? Zo ja, is er een bijsturing nodig?

Welke maatregelen werden getroffen in toepassing van de richtlijn 97/81/EG van 15 december 1997, die een einde wil maken aan de discriminatie van deeltijdwerkers?

Wanneer zal het advies van de Nationale Arbeidsraad over de vermindering van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen beschikbaar zijn? Wordt er een aanbeveling gericht aan de sociale partners om aan dit probleem aandacht te besteden bij de aan de gang zijnde onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord?

Mme Nathalie de T' Serclaes (PRL-FDF-MCC). - Je voudrais commencer cette demande d'explications par un souhait : que mes collègues féminines présentes en séance soient rapidement rejointes par d'autres, et notamment par celles qui ont suscité ces demandes d'explications.

Nous étions quelques-unes, le 14 octobre dernier, à déambuler, avec des milliers d'autres femmes, dans les rues de Bruxelles, dans le cadre de la marche mondiale organisée en réaction à la pauvreté et à la violence faite aux femmes.

Il me semblait important de relayer le sentiment de ces femmes dans cette assemblée et de faire le point, avec les ministres, sur la base du cahier de revendications déposé à cette occasion. Une délégation - dont je faisais partie - a rencontré la vice-première ministre, Mme Onkelinx, déléguée par le premier ministre pour recevoir le cahier en question.

Je m'attacherai plus particulièrement à deux points de ce cahier : d'une part, le problème des créances alimentaires et, d'autre part, celui de la violence faite aux femmes dans le cadre plus particulier de la traite des êtres humains et du rapport établi par la sous-commission à l'intention de la commission de l'Intérieur, rapport débattu en juillet dernier.

Leur fragilité économique est une des raisons essentielles pour lesquelles les femmes sont victimes de la pauvreté. Lorsqu'on analyse les chiffres globaux en termes de pauvreté, on constate que les femmes seules avec enfants à charge constituent la population la plus précaire.

Ce phénomène est essentiellement dû au fait que de nombreuses femmes éprouvent des difficultés à voir reconnaître - pour elles-mêmes mais aussi et surtout pour leurs enfants - leurs droits en matière de pension alimentaire.

Il est essentiel de progresser dans ce domaine. La toute première proposition de loi déposée à ce sujet date de 1974. Ce dossier, qui concerne pourtant un grand nombre de femmes, se trouve donc à l'étude, sur le plan politique, depuis fort longtemps. Les progrès enregistrés restent insuffisants. Il est vital que les femmes ayant à charge l'éducation de leurs enfants puissent obtenir ce droit, acquis au terme d'une procédure judiciaire.

Notre société doit s'engager plus résolument afin de permettre à ces femmes de toucher réellement les sommes auxquelles elles ont droit pour l'éducation de leurs enfants.

Un certain nombre de propositions ont été déposées et sont à l'étude, à la Chambre mais aussi au Sénat. Il semble que vous soyez particulièrement interpellé, monsieur le ministre, puisqu'il s'agit de décisions judiciaires qu'il faut faire exécuter concrètement. Vous savez combien c'est difficile. Vous êtes aux prises, aujourd'hui, avec des dossiers encore plus complexes en ce qui concerne la reconnaissance des droits des personnes dont les enfants sont à l'étranger. Nous devrions adopter la même philosophie dans le cas qui nous occupe afin que les droits de ces femmes soient reconnus dans les faits et débouchent sur une aide réelle.

J'aimerais connaître l'attitude du gouvernement face aux diverses propositions qui sont faites depuis un certain temps. Peut-on espérer une avancée significative durant cette législature ?

Par ailleurs, il nous faut aborder la problématique de la violence à l'égard des femmes, un phénomène qui va du harcèlement sexuel en passant par le viol, la prostitution et la traite des êtres humains. Dans notre société, la violence à l'égard des femmes, notamment intra-familiale, reste importante. Ce n'est pas spécifique à la Belgique, puisque ce phénomène est malheureusement constaté dans le monde entier.

Je me souviens d'un voyage en Suède où je m'étais rendue avec d'autres parlementaires. Ce pays très égalitaire où la situation des femmes est bien meilleure que dans d'autres pays, y compris sur le plan politique, connaît pourtant des problèmes de violence à l'égard des femmes. Cette question fait l'objet des préoccupations du gouvernement. Les autorités ont pris des mesures importantes et ont adopté des législations très ambitieuses à cet égard, des législations qui, il faut le souligner, s'inspirent parfois des nôtres. L'essentiel est de mener une action collective face aux violences faites aux femmes.

Un point particulier de cette problématique doit retenir notre attention : le harcèlement sexuel dans les secteurs où les femmes sont minoritaires. J'ai déjà eu l'occasion d'interroger vos collègues en ce qui concerne la police et l'armée. MM. Duquesne et Flahaut ont promis que des mesures seraient prises, mais je souhaite que vous relayiez cette préoccupation au sein du gouvernement.

J'en viens à la traite des êtres humains. Un débat a eu lieu en juillet dernier, en présence du ministre de l'Intérieur. Dans notre pays, le problème de la traite des êtres humains a toujours été pris à bras-le-corps, notamment et plus récemment, par la sous-commission de la commission de l'Intérieur.

Celle-ci poursuivra dans cette voie, afin de maintenir la pression à cet égard.

J'ai eu l'occasion, en tant que membre du Sénat, de participer début octobre à une réunion organisée par l'OSCE à Chypre. Une des commissions était consacrée à la traite des être humains. J'ai remarqué que ce problème inquiète fortement les pays de l'Est et que les pays qui se trouvent en première ligne, comme l'Italie et la Grèce, ou d'autres pays proches, comme l'Autriche, sont également très préoccupés par ce phénomène qui, malheureusement, ne fait que croître et embellir. Notre pays porte une grande responsabilité et, comme le suggèrent les recommandations de la sous-commission, nous souhaitons que ce thème de la traite des êtres humains soit l'un des points majeurs inscrits à l'agenda de la présidence belge, au deuxième semestre de l'année prochaine. Nous comptons plus particulièrement sur vous, monsieur le ministre, pour qu'au niveau européen, nous puissions avancer dans la voie d'une meilleure harmonisation des législations en la matière. J'estime qu'il n'est pas inutile de le répéter dans le cadre du suivi de la marche mondiale des femmes.

J'en arrive à deux questions plus concrètes concernant ce dossier. D'abord les centres d'accueil. À maintes reprises, vous-même, monsieur le ministre, et certains de vos collègues nous avez dit qu'un financement était prévu pour les centres d'accueil. Mais en réalité, à ce jour, à moins que les choses n'aient évolué, ce financement structurel n'existe toujours pas et les centres travaillent toujours au moyen de bouts de ficelle. Or, dans les réunions internationales, on souligne que la clé du système est l'accueil des victimes et le fait qu'elles puissent être partie prenante dans les procédures judiciaires, afin d'attaquer le phénomène à la base. Les centres d'accueil existent mais il est inacceptable qu'ils ne disposent toujours pas de moyens, surtout quand on sait les sommes que l'on dépense pour des points qui me paraissent bien moins importants.

Ensuite, j'en viens au deuxième élément. Dans le rapport de notre commission, nous avons insisté sur la nécessaire coordination en matière de traite des êtres humains, tant au niveau policier qu'au niveau judiciaire. Nous avons plus particulièrement fait référence à la directive « col.12 » dont les magistrats nous ont dit qu'elle ferait l'objet d'une évaluation au mois de septembre. Nous sommes au mois de novembre. Je suppose que cette directive a donc été évaluée et que des corrections ou des correctifs y seront apportés. Je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, si cette évaluation a effectivement été faite et si nous pouvons progresser vers une meilleure coordination.

J'en arrive aux moyens à mettre à la disposition des enquêtes et de la justice pour combattre de manière efficace la traite des être humains. Dans votre note relative au plan de sécurité, vous avez indiqué votre volonté de poursuivre le trafic et la traite des êtres humains dans le cadre de la criminalité organisée. Où en est-on aujourd'hui ?

Quels sont les moyens supplémentaires que l'on a mis en place à cet égard ? Que peut-on attendre du gouvernement ?

Finalement, même si cette question ne s'adresse pas directement à vous-même, monsieur le ministre, on sait qu'une des clefs de la lutte contre la traite des êtres humains, à côté de la lutte contre les réseaux de criminalité organisée, est également la prévention dans les pays d'origine de ces femmes. Qu'ils s'agisse de pays lointains comme les Philippines, la Thaïlande, la République dominicaine, etc., ou de pays plus proches, comme les pays de l'Est, il y a lieu, dans le cadre d'une politique de coopération au développement internationale bilatérale, dans laquelle l'Europe doit être partie prenante, d'accorder une attention spécifique au public fragile que constitue celui des femmes.

Malheureusement, dans les discussions avec le ministre de la Coopération au Développement, les critères dans lesquels doivent s'inscrire ces politiques ne sont pas toujours des éléments prioritaires. Il est indispensable de prévoir des programmes ciblés sur les femmes, particulièrement celles qui sont des victimes potentielles de la traite des êtres humains. Dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, les femmes sont les seuls soutiens des familles. Souvent, elles ne se retrouvent dans des réseaux de prostitution que parce qu'elles cherchent par tous les moyens à pouvoir soutenir financièrement leur famille.

Il faut absolument développer des projets de coopération ciblés sur les femmes. Depuis de nombreuses années, au niveau international, on parle de l'importance de cette question et on élabore des micro-projets. La mise en oeuvre de ces derniers est toutefois insuffisante, alors que les femmes représentent la moitié de la population. Il faut répéter que les femmes ne sont pas une minorité mais constituent, à l'égal des hommes, la moitié de la population. Un effort beaucoup plus important doit être accompli en faveur de cette moitié de l'humanité. Cela relève de notre responsabilité et c'était aujourd'hui l'occasion de faire le bilan de cette marche mondiale et surtout, pour notre pays, de veiller à poursuivre notre action dans ces différentes matières.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je suis ravie de vous voir parmi nous ce matin, monsieur le ministre de la Justice, parce que beaucoup de sujets dépendent de votre département. Comme j'ai particulièrement choisi de parler de la santé des femmes, je regrette que la ministre de la Santé publique ne vous ait pas rejoint ce matin. J'espère que vous serez le porte-parole de mes propos car ce sujet est très important.

Lorsque l'on parle de la santé des femmes, je pense qu'il faut commencer par faire un constat positif : l'état de santé des femmes dans l'ensemble des pays européens est bon quant à l'espérance de vie, laquelle est actuellement de 82 ans, ainsi qu'en ce qui concerne l'idée que les femmes se font de leur santé puisqu'en moyenne 60% des femmes en Europe se considèrent comme étant en bonne santé.

Cette situation est le résultat de plusieurs décennies d'évolution positive de la santé des femmes, grâce en partie à l'amélioration générale des conditions de vie de l'ensemble de la population ainsi qu'à l'amélioration de la condition de la femme en particulier.

Pour notre pays, le rapport Peers, que nous avons examiné voici quelques mois, tire un bilan plutôt favorable de l'évaluation de l'assurance soins de santé. Les soins de santé sont bien organisés dans notre pays. Ils fournissent une médecine de qualité à des prix raisonnables. Il n'existe pas de file d'attente, ni de rationnement. L'assurance maladie couvre toute la population et se base sur le principe de la solidarité.

Malgré cela, la santé des femmes suscite encore des inquiétudes parce qu'on constate que de nouvelles formes de discriminations apparaissent.

Comme il faut bien procéder à des choix lorsqu'on fait de la politique, permettez-moi de m'attarder sur trois problèmes spécifiques, touchant à la santé des femmes, ayant émergé durant les dernières années et risquant de se poser de façon aigüe à l'avenir. Il s'agit de la santé et du vieillissement des femmes, de la santé et de la pauvreté des femmes et, enfin, de la santé mentale des femmes.

J'évoquerai tout d'abord le vieillissement et la santé des femmes.

Si l'augmentation de l'espérance de vie, en particulier pour les femmes, est une bonne nouvelle en soi, elle a aussi pour conséquence la reconnaissance de la santé des femmes très âgées risquant de poser un important problème de santé. Ce problème affecte plus particulièrement les femmes parce que, statistiquement, elles vivent plus âgées et que certains problèmes, par exemple l'ostéoporose, sont spécifiquement féminins.

Vivre plus longtemps ne signifie pas nécessairement être en meilleure santé. Des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels puissants influencent la façon dont les femmes vieillissent et ils ont des conséquences profondes sur la santé et la qualité de la vie ainsi que sur les coûts qui en résultent pour les systèmes de soins de santé. Des inégalités qui ont existé durant la vie entière se retrouveront donc de manière accentuée dans la dernière période de la vie des femmes.

On sait que, dès l'année 2010, le nombre de personnes âgées et donc de femmes âgées va augmenter de façon très importante. C'est dès à présent qu'il faut prendre les mesures afin de pouvoir assumer les problèmes de santé des personnes plus âgées. J'en arrive à la question que j'aurais souhaité poser à la ministre de la Santé : qu'en est-il de la création d'une assurance de type autonomie pour tous, organisée au sein de l'assurance soins de santé obligatoire et solidaire ?

Le deuxième thème que je souhaite aborder concerne la pauvreté et la santé des femmes.

C'est sur les femmes que pèse la plus grande partie du poids de la pauvreté au détriment de leur santé. Pour les familles précarisées - et je pense ici en particulier aux familles monoparentales où les mères élèvent seules un ou plusieurs enfants - la maladie grave et chronique de la mère ou d'un enfant peut parfois conduire à de grandes difficultés financières.

Le rapport Peers montrait que la quote-part personnelle du patient atteignait, dans un certain nombre de situations, les limites de l'acceptable. Elle est passée de 22% en 1983 à 30% en 1998.

Le Ministre des Affaires sociales nous annonce des mesures visant à prendre en compte ces situations particulièrement difficiles en limitant les frais à charge du patient par le principe de la « facture maximale ». Cette mesure semble bonne, mais je voudrais savoir s'il n'y pas lieu aussi de prendre une série d'autre mesures pour améliorer la situation du parent isolé et éviter qu'il ne bascule dans la pauvreté lorsque surgissent des problèmes de santé imprévus.

J'en arrive à mon troisième thème : la santé mentale des femmes.

Quand on étudie les problèmes mentaux, comportementaux et sociaux répandus dans la société, on constate que plus que les hommes - pour des raisons sur lesquelles je vais revenir - les femmes sont exposées à des troubles mentaux précis dont les plus courants sont : l'anxiété, les troubles connexes et la dépression.

Les études de l'OMS ainsi que celles de l'Institut supérieur de Santé publique ont également mis en évidence que la prévalence de la dépression chez les femmes s'explique d'abord par des causes sociologiques. Les femmes qui vivent dans de mauvaises conditions sur le plan social et environnemental - mes collègues l'ont déjà souligné - et avec un faible niveau d'instruction, un revenu bas et des relations familiales et conjugales difficiles sont beaucoup plus exposées que d'autres à des troubles mentaux.

Je pense que ces problèmes de santé mentale restent tabous et que, peut-être, les femmes elles-mêmes ne veulent pas les identifier parce que cela apparaîtrait comme une reconnaissance de faiblesse.

La situation est pourtant bien réelle. Il me semble donc qu'il serait essentiel de suivre les recommandations de l'OMS et d'établir pour l'ensemble du pays, mais aussi régionalement et même par communauté d'origine, la configuration des facteurs socioculturels, économiques, juridiques, infrastructurels et environnementaux qui affectent la santé mentale des femmes. De telles données permettraient aux femmes de faire la distinction entre leurs possibilités d'agir et de changer de comportement et de mieux gérer les actions qui échappent à leur contrôle.

Dans cette recherche, il faut que les scientifiques, mais aussi les décideurs, prennent en considération le point de vue des femmes et la signification qu'elles attachent à leurs expériences. Faute de quoi, les recherches et les données factuelles que celles-ci fourniraient ainsi que les politiques qu'elles inspireraient ne répondraient pas correctement aux priorités, aux problèmes et aux besoins des femmes en matière de santé mentale.

J'aimerais connaître le point de vue de la Ministre de la Santé et du Premier Ministre sur ces trois problèmes de santé spécifiques aux femmes ainsi que sur mes suggestions.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Se mobiliser pour améliorer le statut de la femme nécessite une vigilance et un combat permanents. Depuis 26 ans, des parlementaires déposent et défendent des propositions de loi visant à améliorer le sort du conjoint séparé ou divorcé à qui n'est pas payée la pension alimentaire dont il est créancier.

En 1998, le professeur Bernadette Bawin-Legros de l'Université de Liège, dans son étude concernant la « problématique socio-économique des créances alimentaires en Belgique », faisait des constats intéressants. Le nombre de divorces ne cesse de croître. Actuellement, six mariages sur dix aboutissent à un divorce. Mais la situation de non- paiement des créances et des rentes alimentaires concerne également les couples non mariés. Le divorce entraîne, en général, un appauvrissement d'un des deux conjoints (le plus souvent de la femme), voire même des deux. L'enfant est la principale victime de la carence de paiement. En effet, souvent les enfants perdent tout lien affectif avec le parent qui ne s'acquitte pas de sa dette.

On voit dés lors se créer de nouvelles situations de grande précarité. Le basculement vers la pauvreté et l'exclusion peut être extrêmement rapide pour ces conjoints isolés avec ou sans enfants. S'il est vrai que la situation ne concerne pas exclusivement les femmes, ce sont malgré tout elles qui en subissent les pires conséquences. Certaines enquêtes estiment qu'aujourd'hui seulement 59% des femmes reçoivent régulièrement la pension alimentaire attribuée à leurs enfants. En revanche, 19% ne la reçoivent pas ou plus du tout. Et 22% des femmes reçoivent la pension de façon partielle ou en retard. Bref, près de 40% des femmes qui se trouvent dans cette situation doivent se battre pour faire valoir leurs droits et ceux de leurs enfants, au risque de devoir supporter les coûts et la charge de la procédure judiciaire, mais surtout au risque de connaître la précarité. Le contentieux du non-paiement des pensions alimentaires se présente sous deux aspects. Le premier est de nature judiciaire et concerne la non-exécution de décisions judiciaires. Dans un état de droit, c'est inadmissible mais pourtant bien réel.

De nombreuses femmes disposant d'un jugement, d'un arrêt ou d'un titre pour faire valoir leurs droits ne parviennent pas à faire exécuter les décisions prises.

Existe-t-il au niveau du ministère de la Justice un tableau de la situation ? Il serait peut-être intéressant d'établir un relevé des décisions judiciaires non exécutées par les débiteurs de pensions alimentaires « cachés derrière des frontières » comme on dit couramment.

Comment le ministre de la Justice compte-t-il remédier à ce problème si le droit commun de l'exécution ne suffit plus ?

Je me suis penchée sur ce sujet et je m'interroge souvent sur le fait de savoir s'il convient de prendre des nouvelles dispositions. Serait-il utile de multiplier le système des astreintes en droit commun pour forcer les débiteurs d'aliments à l'exécution des décisions judiciaires ? Ce thème revient régulièrement sur le tapis. Parviendra-t-on, par la contrainte, à faire exécuter des jugements portant sur des dettes ? Ce problème est complexe.

Le second aspect est de nature sociale puisque le non-paiement de certaines rentes entraîne le basculement de certaines familles dans la pauvreté. Actuellement, c'est par le biais du CPAS que l'on essaie d'arranger les situations les plus dramatiques.

Depuis le 1er septembre 1989, le père ou la mère qui, depuis deux échéances au moins, n'a pas reçu du débiteur le paiement de la pension alimentaire pour les enfants, peut demander une avance au CPAS de sa commune. Ce droit est conditionné par une enquête sur les revenus, ce qui pose problème. Le CPAS est dès lors subrogé dans les droits du créancier pour exiger le paiement de la pension alimentaire par le débiteur.

En parcourant certains budgets de CPAS, je suis toujours frappée par le nombre réduit de demandes de ce genre. En fait, de nombreuses femmes ne font pas cette démarche qui demande beaucoup d'humilité. En outre, la législation n'est pas spécialement radicale : il faut avoir un non-paiement de deux échéances. Une enquête sur les revenus doit être faite et l'on sait combien, en droit social et en droit de l'aide sociale, les familles apprécient peu que l'on entre dans leur vie privée. Il est toujours gênant de conditionner une allocation à une enquête sur les revenus. Par ailleurs, si le CPAS est subrogé et peut récupérer les avances auprès du débiteur, il n'y parvient pas toujours.

Une évaluation quantitative et qualitative existe-t-elle depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1989 prise à l'initiative de la ministre de l'époque, Mme Smet, et des arrêtés royaux qui adaptaient certains montants ? À mes yeux, le dispositif demeure toutefois insuffisant.

Dispose-t-on d'éléments permettant d'évaluer les insuffisances de cette loi au niveau des conditions pour en bénéficier, de la procédure de demande et de la procédure de paiement ?

Quels sont les taux de réussite de récupération de créances par les CPAS auprès des débiteurs de pensions alimentaires ?

J'écouterai avec attention les réponses du gouvernement mais mon sentiment est que ce système reste insuffisant. J'en veux pour preuve un rapide parcours en droit comparé. Dans de nombreux pays, on est plus loin dans cette matière. Il existe un fonds, ou un office, ou encore des mécanismes au niveau national ou fédéral qui prennent en charge ce problème. Je pense que dans les pays scandinaves, des fonds de créances alimentaires ont été mis sur pied ; en France, il existe une série d'allocations sociales en faveur de ces femmes en difficulté. J'ai l'impression que notre pays reste à la traîne dans ce domaine. Je peux me tromper mais je voudrais en avoir un écho du côté ministériel.

Je pense que ce système est trop minimaliste car il ne s'adresse qu'aux moins nantis, aux familles particulièrement faibles. Il n'empêchera pas certaines familles, dont le revenu serait légèrement supérieur aux limites définies par la loi, de vivre très difficilement, voire de basculer dans la pauvreté. Je suis vraiment étonnée de voir toute une frange de la population vivre avec des revenus à peine supérieurs aux minimums vitaux et, pour un oui ou pour un non, basculer dans la pauvreté. Dans ce domaine, le problème est particulièrement délicat. La loi actuelle ne concerne que les créances alimentaires à l'égard des enfants ; les pensions dues aux conjoints ne sont pas visées. La loi ne permet pas de remédier aux insuffisances d'exécution des décisions judiciaires.

Je pense qu'il y a lieu de faire preuve de réalisme et d'efficacité. Certains responsables politiques estiment qu'il n'appartient pas à l'État de se substituer au père de famille. Je crois, au contraire, qu'il revient à l'État d'aider les familles confrontées à la pauvreté, quitte à récupérer auprès du véritable débiteur. L'État ne peut rester passif sous prétexte que cette matière relève de la vie privée. S'il convient d'écarter tout jugement d'ordre moral sur le rôle de l'État en lieu et place du créancier d'aliments, l'État se doit de prendre les mesures qui s'imposent lorsqu'une décision de justice n'est pas exécutée et que le créancier d'aliment est non seulement dans le besoin mais en dessous du seuil de pauvreté. Le droit doit, bien entendu, combattre les fraudes. Il est anormal que des débiteurs d'aliments organisent leur insolvabilité par le biais de formules leur permettant de ne plus jamais émarger à un quelconque statut salarié ou indépendant et d'échapper ainsi au recouvrement de leurs dettes. Ces débiteurs vivent d'allocations sociales, d'aides sociales ou travaillent au noir pour se protéger. Nombre de femmes obtiennent des décisions judiciaires relatives à des dettes alimentaires mais se heurtent à leur non-exécution car le père des enfants réside à l'étranger ou travaille au noir.

Il convient aussi d'être réaliste quant aux possibilités pour les CPAS ou un éventuel office de récupérer des avances.

Permettez-moi de rappeler ici les pistes de réflexion que nous avons initiées pour apporter des solutions à ces problèmes aigus. Je souhaiterais connaître les réactions du gouvernement à l'égard de ces propositions. La création d'un office des créances alimentaires est évoquée depuis 26 ans. La suggestion est reprise par tous les partis lors de chaque nouvelle législature. Des propositions de loi sont régulièrement discutées à la Chambre ou au Sénat. L'idée recueille un a priori favorable mais sa concrétisation pose divers problèmes. La création d'un office nécessite un budget et est donc tributaire d'une réelle volonté politique. Il y a quelques années, un premier budget de 100 millions avait néanmoins été dégagé à la suite d'une concertation entre les ministres de la Justice et des Affaires sociales de l'époque. En outre, il faut encore déterminer à quel département rattacher cet éventuel office.

À mon avis, la solution la plus logique serait de rattacher cet office au ministère de la Justice puisqu'il doit prendre en charge l'exécution de décisions judiciaires. Il convient bien entendu de se montrer pragmatique en cette matière et si l'on juge préférable de faire dépendre cet office du ministre des Affaires sociales parce que ce dernier est compétent, par exemple, en matière d'allocations familiales et que son administration dispose d'une infrastructure plus adéquate, pourquoi pas ? Selon moi, peu importe que cet office soit rattaché à un ministère ou à un autre, pourvu qu'il soit créé et ce, à un niveau fédéral, j'insiste, puisqu'il devra veiller à l'exécution de décisions judiciaires.

Les propositions de loi déposées à nouveau par l'ensemble des partis rattachent cet office soit à la Justice, soit aux Affaires sociales, voire au ministère des Finances. Il s'agit là d'un problème mineur que nous pourrions certainement résoudre si une volonté politique existait pour créer cet office.

Une réflexion doit également être menée, d'une part, sur le mode de calcul des pensions alimentaires, calcul qui pourrait être établi sur une base forfaitaire correspondant au coût moyen de l'enfant et, d'autre part, sur l'adaptation du régime fiscal des pensions alimentaires. Ce problème se situe en amont. Il n'est pas seulement question de récupérer des pensions alimentaires qui ont été fixées et reconnues par jugement. Des juristes, des sociologues, des acteurs en matière de politique familiale se penchent actuellement sur le coût de l'enfant et sur le montant des pensions alimentaires. Les gens nous demandent trop souvent en vertu de quels critères les pensions alimentaires des enfants ont été fixées. La loi ne prévoit aucun critère. Chaque juge a sa jurisprudence. Il existe des tableaux, des points de repère issus de la jurisprudence ; parfois, on peut même recourir à des grilles.

Je voudrais savoir s'il ne conviendrait pas de s'employer à définir des critères légaux pour établir le calcul des pensions alimentaires. Les juges peuvent se référer à la jurisprudence, mais un effort pourrait en outre être accompli sur le plan législatif : si l'on crée un office de créances alimentaires, le montant des pensions alimentaires devra être plus adapté, mieux contrôlé.

Voilà des sujets à débattre dans les commissions parlementaires où des propositions de loi ont été déposées. Cependant, depuis vingt ans, nous assistons dans ces matières à un jeu de ping-pong entre la Chambre et le Sénat et entre les différentes commissions - Affaires sociales, d'un côté, et Justice, de l'autre. Il conviendrait dès lors de prendre enfin une décision pour savoir où discuter et d'oser prendre des responsabilités politiques à cet égard.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV).- Het is erg comfortabel om later in het debat aan bod te komen. Zo hoef ik de algemene context ervan niet meer te schetsen. Ik betreur wel de geringe belangstelling van de vergadering voor dit thema.

Het is niet onze bedoeling het gelijkheidsstreven van de vrouw te isoleren. Integendeel. Wij willen de aandacht vestigen op de maatschappelijke problemen waarmee de helft van de bevolking, namelijk de vrouwen, af te rekenen heeft. In de opbouw van een kwaliteitsvolle samenleving is er ook voor de man een taak weggelegd. Hij kan actief meewerken aan de totstandkoming van de gelijkheid tussen man en vrouw, wat kan leiden tot een mentaliteitswijziging in onze samenleving.

Op 14 oktober jongstleden vond in Brussel de Europese slotmars plaats van de Wereldvrouwenmars, die op 17 oktober in New York eindigde. Een van de twee hoofdthema's van dit wereldwijde initiatief is de armoedeproblematiek bij vrouwen. Ook op het Belgische niveau werd er rond dit thema een eisenplatform opgesteld. Een van de eisen is de oprichting van een fonds voor alimentatiekrediet teneinde het recht op levensonderhoud voor gescheiden vrouwen te vrijwaren.

Uit de cijfers blijkt dat 60% van de bestaansminimumtrekkers bestaat uit alleenstaande vrouwen met kinderen die onder meer door een gebrekkige regeling van het alimentatiegeld in de armoedeproblematiek terecht komen. In het eisenplatform wordt gewezen op de noodzaak om bij het ministerie van Justitie een fonds voor alimentatiekrediet te creëren, in plaats van die vrouwen van het OCMW te laten afhangen. Dit fonds zou dan belast worden met het ontvangen en storten van alle alimentatiekredieten, zodat bij een eventuele tekortkoming van de betalende ex-partner, de inkomenspositie van de ontvangende ex-partner toch niet in het gedrang komt. Het gaat hier met andere woorden om een subrogatie. Dit fonds kan in de plaats treden van de ontvangende ex-partner in eventuele rechtsgedingen tegen de betalende ex-partner.

Denkt de Minister van Justitie dat een dergelijk fonds voor het alimentatiekrediet realiseerbaar is? Zijn er hieromtrent eventueel reeds voorbereidende werkzaamheden gebeurd?

De minister voor maatschappelijke integratie lijkt mij het best geplaatst om de armoedeproblematiek in al zijn aspecten aan te pakken, met specifieke aandacht voor de vrouwen die er het meest onder lijden.

In de gezondheidsenquête die het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid in 1997 uitvoerde, werd bijzondere aandacht besteed aan de financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor personen met een onzekere bestaanssituatie. Uit die enquête bleek dat een laag onderwijsniveau en een laag inkomensniveau belangrijke repercussies hebben op de betaalbaarheid van de zorgverstrekking en op het uitstellen ervan om financiële redenen.

Er zijn nog steeds mensen voor wie gezondheidszorg te duur is en die om financiële redenen een beroep op zorg uitstellen. Dat heeft uiteraard nadelige gevolgen voor hun algemene gezondheidstoestand. Daarom is de toegankelijkheid van de gezondheidssector voor armen, en dan in het bijzonder voor vrouwen, van cruciaal belang. De wijkgezondheidscentra en groepspraktijken kunnen een uiterst belangrijke rol vervullen bij de preventie, de voorlichting en de begeleiding van deze bevolkingsgroepen. Hiervoor zouden ze bijkomend kunnen worden vergoed, want voorkomen is tenslotte goedkoper en beter dan genezen.

Ook wat de tewerkstelling betreft, is de positie van de vrouw eerder nadelig. Eind juli jongstleden telde België 390.115 - ongeveer 11,2% van de beroepsactieve bevolking - volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, waarvan 42% mannen en 58% vrouwen. Dit is des te opmerkelijker omdat de participatie van mannen aan de arbeidsmarkt toch nog altijd hoger ligt dan de participatiegraad van vrouwen.

Ik wens de minister daarover enkele concrete vragen te stellen.

Kan zij in het kader van haar bevoegdheden een specifiek beleid ontwikkelen voor de aanpak van de armoede bij vrouwen? Welke mogelijkheid ziet de Minister om de gezondheidszorg voor de armen, en in het bijzonder voor de vrouwen, financieel toegankelijker te maken? Geeft zij enige plaats en functie aan de wijkgezondheidscentra en groepspraktijken om terzake preventief te werken? Wat is haar beleid in verband met de tewerkstellings- en werkloosheidsverhoudingen met betrekking tot vrouwen?

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag aan dit debat deelnemen en hulde brengen aan de vrouwenmars die voor ons land een groot evenement was. Ook voor ons, parlementsleden, was het een voorrecht eraan deel te nemen. Duizenden en duizenden vrouwen marcheerden vreedzaam door de hoofdstad. De manifestatie werd ondersteund door een platformtekst met een sterke inhoud en veelvuldige eisen. Het was een wereldgebeuren, maar de aandacht die de media in ons land eraan besteedden was helemaal niet in verhouding tot het belang van het evenement. Daarom doen wij een oproep aan alle media om in de toekomst meer aandacht de besteden aan dergelijke gebeurtenissen.

Eén van de hoofdthema's van de mars was "geweld en armoede". Een aantal collega's ging al op bepaalde aspecten van deze problematiek in. Het is passend dat deze materie in haar geheel in het parlement wordt behandeld. Dit kan zoals vandaag in de plenaire vergadering via een reeks samengevoegde vragen om uitleg, maar deze problematiek moet in de diverse bevoegde commissies aan bod komen. Wij, parlementsleden, moeten niet wachten op het antwoord van de regering, maar kunnen zelf het initiatief nemen om op een aantal van de eisen in te gaan en aansturen op een aangepast beleid. Het is positief dat minister Onkelinx een afvaardiging van de mensen die opstapten in de mars heeft ontvangen en een aantal beloften heeft gedaan. Het komt er nu natuurlijk op aan hoe deze beloften zullen worden geconcretiseerd. Dat is precies het voorwerp van deze discussieronde.

Ik wil meteen al aangeven waarover ik verontrust ben. Na één jaar beleid in deze legislatuur, stel ik vast dat het gelijkekansenbeleid weinig concrete gevolgen heeft. Graag wil ik dit even illustreren met een aantal voorbeelden. Nemen we het thema "vrouwen en besluitvorming" uit de eisenbundel van de vrouwenmars. Wij zijn blij met het regeringsontwerp van mevrouw Onkelinx en andere ministers over de pariteit, teneinde een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de politiek te verwezenlijken. De teksten bestaan, maar het politieke debat moet nog beginnen. De CVP-fractie is dit ontwerp gunstig gezind, maar ik betreur dat tot nog toe enkel de kieswet is aangepast. Ofschoon dit een stap in de goede richting is, kan dit geenszins volstaan om een doorbraak van vrouwen in de politiek te bereiken. Daarvoor is een hele reeks begeleidende maatregelen nodig. Tot vandaag kregen we van de regering nog geen enkel signaal dat die maatregelen zullen worden genomen.

Ik denk ook aan het initiatief van de minister om voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen een "stem vrouw" campagne te organiseren. Wij zullen die campagne in het parlement evalueren. Ik heb honderden vrouwelijke kandidaten ontmoet: amper vijf of zes hadden een spoor opgemerkt van die "stem vrouw" boodschap. Die campagne was dus minstens voor de doelgroep niet zichtbaar.

Ik heb de vraag ook gesteld aan vrouwenorganisaties uit de socio-culturele wereld en kom tot dezelfde vaststelling, namelijk dat noch de Vlaamse, noch de federale campagnes zichtbaar waren. De pariteit is in de verkiezingscampagne zeker geen issue geweest. We moeten daaruit conclusies trekken en in de toekomst een sterker beleid voeren.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - In Limburg was de campagne duidelijk zichtbaar en degenen die ze wilden zien, konden ze ook zien. U beweert dat de regering geen inspanningen heeft geleverd. Deze regering heeft heel wat initiatieven genomen, wat van de vorige regering niet kan worden gezegd. De waarheid heeft haar rechten.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik verheug me erover dat de campagne in Limburg zichtbaar is geweest. Persoonlijk heb ik de indruk dat dit in Vlaanderen niet het geval was. Dit moet wetenschappelijk worden onderzocht. Ik vraag een evaluatie van de campagne gevolgd door een debat waaruit we conclusies kunnen trekken. Ik anticipeer niet op die conclusies, maar zeg alleen dat ik op mijn ronde van de arrondissementen heb vastgesteld dat voor onze beweging die campagne niet zichtbaar was. We kunnen daarover van mening verschillen.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - Er waren drie gelijklopende campagnes rond vrouwen. Dat is niet goed. Eén goed gefundeerde campagne is veel beter. Maar ik spreek wel tegen dat de Vlaamse campagne niet gevolgd is. De Vlaamse campagne moest door de provincies worden opgevolgd. In Limburg heeft de provincie haar opdracht goed uitgevoerd. Dat weet mevrouw de Bethune ook, vermits ze dat twee weken geleden in Limburg zelf heeft kunnen vaststellen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Dat ging niet over de campagne, maar over het mentorschap van vrouwelijke verkozenen.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - De campagne was hiertoe de aanleiding. In de Limburgse vrouwenraad, waar de sociale wereld sterk is vertegenwoordigd, werden alle partners betrokken. De Vlaamse campagne was overal zichtbaar, op elke markt en bij iedereen thuis. Misschien schoten andere provincies te kort, maar in Limburg was dat zeker niet het geval. Limburg ging zelfs nog een stapje verder dan wat de Vlaamse campagne voorstelde. Bovendien wordt dit alles ook geïmplementeerd.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Er zijn ook gemeenten en vrouwengroepen, ook politieke vrouwengroepen, die een eigen campagne hebben gevoerd. Er is wel wat gebeurd, maar er was geen coördinatie. Er waren verschillende slogans voor eenzelfde boodschap. De overheidscampagne was in mijn regio en in het algemeen ook in Vlaanderen niet zichtbaar.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - Dat bewijst alleen maar dat de Limburgse vrouwen assertiever zijn.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik wens u daarmee geluk. Maar ik stel voor dit objectief te evalueren. We zullen daar dan de conclusies uit trekken.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - J'aimerais également apporter un témoignage en ce qui concerne la campagne électorale pour les élections communales. Mme Nyssens et moi nous présentions chacune dans une des 19 communes de la Région bruxelloise. Nous avons ressenti toutes deux l'absence d'une véritable campagne pour les femmes. Peut-être étions nous trop présentes sur les marchés ou dans la rue...

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi. -... C'est bien là qu'il fallait être.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). -... pour être suffisamment attentives à tout ce qui se disait. En tous cas, en ce qui concerne les « toutes boîtes » et les écrits reçus, nous n'avons pas vu grand-chose. Il est très important de donner honnêtement nos sentiments, hic et nunc, par rapport à ce que nous avons vécu dans les endroits où nous nous battions.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi. - Effectivement, pendant une campagne électorale, nous sommes sur le terrain et nous n'avons plus le temps d'aller au cinéma, de regarder la télévision ou d'écouter la radio. Si nous avions disposé de temps, nous aurions pu recevoir le message qui n'a cessé de passer dans les médias durant toute la campagne électorale, à savoir une invitation à voter pour des hommes, mais aussi pour des femmes avec la spécificité « femme ».

En outre, à côté de ce message organisé au niveau fédéral, les Régions et Communautés ont eu des actions spécifiques intéressantes.

Enfin, dans les différents partis, des mesures particulières ont été prises tant pour la présence des femmes sur les listes que pour la publicité « femme ».

Comme vous le savez, nous avons fait récemment un point presse avec des collègues des Régions et des Communautés qui s'occupent de l'égalité des chances et nous avons pu constater les résultats. Le nombre de femmes élues est en progression remarquable et j'en suis amplement satisfaite.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Natuurlijk ben ik het ermee eens dat de "stem vrouw" campagne moet worden geëvalueerd. In tegenstelling tot mevrouw de Bethune meen ik dat deze campagne wel degelijk zichtbaar was. Niet zozeer de campagne was belangrijk, maar wel het voorafgaand beleid en het voorbereiden van de vrouwen. De verdienste voor deze goede aanpak gaat zowel naar de federale en als naar de Vlaamse regering.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - We verheugen ons natuurlijk allen over de toename van het aantal vrouwen in diverse politieke organen. Een derde van de gekozenen van onze partij zijn vrouwen. In absolute cijfers maken de vrouwelijke CVP-mandatarissen het overgrote deel uit van de vrouwelijke gekozenen in Vlaanderen.

Met Vrouw en Maatschappij hebben we in de CVP een sterke campagne gevoerd om het stemmen op vrouwen te bevorderen. We hebben die echter zelf gevoerd, met onze eigen beweging. We werden hierbij spijtig genoeg niet gesteund door het beleid. Ik betreur het dat we er niet in zijn geslaagd om een gezamenlijke boodschap te brengen en dit gedurende een vol jaar, en niet alleen de twee weken vóór de verkiezingen. Laten we het in de toekomst beter doen. We moeten een evaluatie maken waarin de pro's en contra's tegen elkaar worden afgewogen zodat we tegen de volgende verkiezingen een stap vooruit kunnen doen.

Een jaar geleden hebben we in de Senaat gedebatteerd over de aanwezigheid van vrouwen in advies- en beheersorganen. Op voorstel van de regering werd beslist een jaar uitstel te verlenen aan het overgrote deel van adviesorganen die het vooropgestelde aantal van één derde aan vrouwen in de beheersorganen niet bereiken. Dat jaar is nu bijna om. Ik kijk dan ook uit naar de regeringsvoorstellen om tot een éénderde aanwezigheid van vrouwen in die organen te komen. Ook dit is een belangrijk onderdeel van de globale aanwezigheid van vrouwen in de politiek. Gisteren heeft een CVP-collega van het Vlaams Parlement nog aangeklaagd dat ook op dat niveau veel te weinig werk wordt gemaakt van maatregelen om deze wetgeving in de praktijk om te zetten.

Vice-eerste minister Onkelinx heeft vorig jaar een goed initiatief genomen met het oog op de diversiteit en het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen van vrouwen. Ze heeft een zeer interessante studiedag over migrantenvrouwen georganiseerd. Ook hier kijken we uit naar de concrete gevolgen die aan deze studiedag worden gegeven. Ik hoop dat dergelijke initiatieven niet bij een interessant gesprek blijven, maar dat er ook beleidsmatig conclusies worden getrokken.

De genderdimensie is ook in de ontwikkelingssamenwerking zeer belangrijk. Ik wacht nog altijd op het rapport van staatssecretaris Boutmans betreffende de Peking-conferentie. Maanden geleden stelde hij naar aanleiding van een debat dat hij het ontwerp van dat rapport in handen had en dat hij het binnen enkele dagen in het Parlement zou indienen. We zijn nu enkele maanden verder en hebben nog altijd geen kopie ontvangen van het verslag van de staatssecretaris over zijn beleid inzake vrouwen en ontwikkeling.

Ik haal deze elementen alleen aan om erop te wijzen dat de voorbije maanden wel heel wat werd gezegd omtrent het beleid, maar dat er tot op heden weinig concrete resultaten uit de bus komen. Dit maakt me ongerust. Daarom vraag ik met aandrang naar de beleidsvoorstellen. Over opties, prioriteiten en slogans zijn we het eens; laten we nu het concrete werk aanvatten.

Een volgend onderwerp gaat over de actualiteit. Enkele weken geleden legde de eerste minister zijn beleidsverklaring af. De woorden "gelijke kansen" en "vrouw" komen er niet in voor, op die ene zin na waar het engagement wordt aangegaan het statuut van medewerkende echtgenotes en onthaalmoeders te verbeteren. Dat laatste stemt ons wel tevreden: laten we dat debat inderdaad aangaan in het Parlement. Er moet immers nog heel wat gebeuren voor medewerkende echtgenotes en onthaalmoeders. Maar er moet ook nog heel wat gebeuren voor gelijke kansen in het algemeen en dit werd niet expliciet opgenomen in de beleidsverklaring van de premier.

Ik had verwacht dat na de Peking+5-conferentie in New York en in de context van de vrouwenmars, in de nota van de eerste minister op zijn minst één paragraaf het politiek engagement van de regering terzake zou verwoorden. Minister Onkelinx had ons dit persoonlijk toegezegd. Het ware echter goed geweest zijn indien dit engagement was herbevestigd in de beleidsverklaring van de eerste minister en dat voor de wetgevende Kamers zou zijn aangegeven dat dit tot de prioriteiten van de regering behoort. Van de eerste minister had ik verwacht dat hij zou aangeven een beleid van resolute mainstreaming te zullen nastreven inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen, dat het budget zal worden verhoogd, niet alleen het specifieke maar ook dat van elk betrokken departement, en dat nieuwe beleidsinstrumenten zullen worden aangewend. Hierbij denk ik aan gendereffectrapportering op de begroting en op het beleid.

Sta me toe hierbij te vermelden dat de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten een cursus organiseert voor gemeentemandatarissen die hen leert hoe ze op lokaal vlak aan gendereffectrapportering kunnen doen op de gemeentelijke begroting. Terwijl wij cursussen geven aan de nieuwe mandatarissen op gemeentelijk en provinciaal niveau, gaat van de federale regering geen signaal uit om dezelfde oefening te doen op federaal niveau. Laten we ook op dit vlak de locomotief zijn van de dynamiek die een nieuwe beleidsaanpak illustreert.

Ik had gehoopt dat in het verlengde van Peking+5 en de teksten van de Verenigde Naties de nieuwe methodiek van de concrete streefdoelen en concrete streefcijfers naar voren zou worden geschoven, met het doel het gelijkekansenbeleid op het terrein te meten en te evalueren. Dergelijke belangrijke uitspraken had ik verwacht en gewenst in het debat in het verlengde van de beleidsverklaring van de eerste minister. Die hebben we moeten missen. Ik hoop dat ze vandaag worden herbevestigd. Dat zal helaas niet hetzelfde gewicht en dezelfde symbolische waarde hebben, noch hetzelfde engagement van de regering inhouden dan wanneer ze worden vermeld bij de prioriteiten van de regering.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Het verheugde en verbaasde me te vernemen welke belangrijke maatregelen de eerste minister nog vóór de regeringsverklaring aankondigde ten voordele van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen. Ik zie trouwens niet in waarom alles altijd moet worden herhaald, want een goede toehoorder weet wat hij hoort en bovendien hebben we er de schriftelijke weerslag van ontvangen.

Ik vind dat u de waarheid onrecht aandoet, mevrouw de Bethune.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Waarnaar verwijst u?

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ik verwijs naar de verklaringen die de eerste minister en minister Onkelinx hebben afgelegd, onder meer in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden en in het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Daar werd aangekondigd wat men precies wil doen. Binnenkort zal een 50%-vertegenwoordiging worden bereikt op de lijsten.

Veertig jaar heeft de CVP gewerkt, maar niettemin weinig in beweging gebracht. Nu gebeurt er iets en toch uit u dergelijke kritiek. Ik vind dit totaal ongepast.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Dat is niet correct. Bij het begin van mijn uiteenzetting heb ik gezegd dat ik de aanpassing van de kieswetgeving verwelkom en een debat verwacht. Deze aanpassing is een positief punt, maar niet voldoende om de deelname van vrouwen aan de besluitvorming concreet te maken.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - In het verleden is het altijd bij woorden gebleven, mevrouw de Bethune, en nu zijn we eindelijk aan daden toe.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Dat is niet juist. De quotumwet die vandaag bestaat - de zogenaamde wet-Smet-Tobback - kwam tot stand tijdens de vorige legislatuur en u zult het met me eens zijn dat de huidige doorbraak van vrouwen in de politiek grotendeels aan deze quotumregeling te danken is. We hadden in de voorbije verkiezingen nooit zoveel vrouwelijke kandidaten in alle partijen gehad, indien er geen wettelijke quotumregeling was geweest. De politieke wetenschappen in Europa en de hele wereld tonen aan dat overal werd gewerkt met progressieve quota om zo naar pariteit te groeien. Deze weg werd althans in Noord-Europa gevolgd. Indien we dit jaar nog een kieswet goedkeuren - en ik hoop dat dat met de steun van meerderheid en oppositie lukt - die de 50/50- of 40/60-regel voor kieslijsten invoert, dan zal dat grotendeels te danken zijn aan de stappen die tijdens de voorbije jaren zijn gezet. We moeten objectief zijn. De regering heeft inderdaad een positief initiatief genomen, zoals ik bij het begin van mijn uiteenzetting heb beklemtoond. U moet ook luisteren naar wat er aan deze kant van de zaal wordt gezegd.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ik heb goed geluisterd naar wat u hebt gezegd, maar uw kritiek is onterecht.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Monsieur le Président, le gouvernement est-il incapable de se défendre sans l'aide de Mme Leduc ?

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi. - Madame Leduc a le droit d'intervenir, si elle le souhaite.

M. le président. - Veillons à préserver le caractère convivial de nos discussions. Il est intéressant d'ouvrir le débat et de donner aux différents intervenants la possibilité de s'exprimer.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - Ik denk dat mevrouw de Bethune heel blij is met dit debat. Ze is voorstander van een minidebat en echt debatteren is pas mogelijk als je elkaar kunt onderbreken.

Ik vind het 1/3-quotum zeer goed, maar als vrouwen op de kieslijsten op totaal onverkiesbare plaatsen worden gezet - zoals dat tot nog toe het geval was - dan zijn we daar niets mee. Goed is wel de combinatie van het 1/3-quotum met wat sommige partijen concreet doen. In sommige partijen is de eerste bekommernis nu niet langer hoe er vrouwen op de lijst kunnen komen, maar wel hoe er mannen worden gevonden. In Agalev beginnen we zo stilaan te zeggen: "Stem man nu het nog kan."

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Dat is een CVP-slogan van enkele jaren geleden. Ik heb een wetsvoorstel ingediend om het ritsprincipe wettelijk verplicht te maken. Daarover zullen we in de commissie kunnen debatteren. Ik weet vandaag nog niet wat het beste middel zal zijn, rekening houdend met de evaluatie van de verkiezingen, maar we moeten de discussie rustig voeren, eerst in de commissie, dan in de plenaire vergadering. De CVP is in elk geval voorstander van het wettelijk verplicht maken van het ritsprincipe. Als we het daar over eens raken, kunnen we een mooie wetgeving maken.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - Dat principe passen wij al toe.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Onze partij doet dat ook al, niet overal, maar wel op verscheidene plaatsen. We zitten op dit vlak dus op dezelfde golflengte.

Ik wil nog even ingaan op de zeer belangrijke problematiek van geweld tegen vrouwen. Mevrouw Onkelinx heeft in haar toespraak voor de Verenigde Naties van 7 juni 2000 uitdrukkelijk gezegd dat de strijd tegen dit geweld een van de drie beleidsprioriteiten moet zijn. Een eerste prioriteit is de aandacht voor gender en vrouwen bij ontwikkelingssamenwerking en het halen van de 0,7%-norm, die vandaag nog altijd niet is bereikt. Op dat vlak moeten dus nog grote inspanningen worden geleverd en de regering kan daarbij op onze steun rekenen. Een tweede prioriteit is de strijd voor de reproductieve en seksuele rechten van vrouwen en een derde prioriteit is dus de aanpak van geweld tegen vrouwen. Ik zal niet alle eisen van de platformtekst van de vrouwenmars opsommen, maar dit is zeker een heel stevige tekst die duidelijk illustreert dat vrouwen en meisjes, ongeacht hun inkomsten, sociale klasse en cultuur, overal ter wereld het slachtoffer zijn van geweldpleging, zowel in huiselijke kring, als in hun gemeenschap, omdat ze tot het vrouwelijk geslacht behoren. Het is dus een algemeen, universeel probleem dat we in alle maatschappelijke klassen terugvinden en dat het resultaat is van historische machtsverhoudingen en culturele elementen die het "minderwaardige" statuut van de vrouw in alle gemeenschappen in stand moet houden. Om dit probleem aan te pakken hebben we een globaal, nationaal actieplan nodig dat kadert in een internationaal actieplan en specifieke middelen op de begroting om de concrete uitvoering ervan mogelijk te maken. Ten slotte moet het gelijkekansenbeleid voor vrouwen dit actieplan mee dragen en ondersteunen. Een dergelijk actieplan gaat van preventie en mentaliteitsverandering tot een effectief en coherent strafrecht en de ontwikkeling en instandhouding van hulpverlening, maar heeft ook betrekking op de effectieve toepassing van de principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de VN-verklaringen over vrouwenrechten. Daartoe behoort overigens ook heel concreet de problematiek van het asielbeleid. Ik kijk uit naar de voorstellen die vannacht uit de bus zijn gekomen en vraag me af of het genderaspect eindelijk in het asielbeleid zal worden erkend. De vorige regering is daarin niet geslaagd, dat geef ik grif toe, ook al hebben wij, vrouwen van de toenmalige meerderheid, meermaals op dit punt gehamerd.

Als men er nu in geslaagd is het genderelement in de maatregelen van het asielbeleid op te nemen, dan kan men op onze steun rekenen. Hetzelfde geldt voor de regularisatieproblematiek, maar daarop komen we wellicht de volgende weken terug.

Het is ook belangrijk de specifieke situatie van geweld op vrouwen in oorlogstijd te onderkennen. België kan als democratisch land dat deel uitmaakt van de internationale gemeenschap, alleszins bijdragen tot een betere regelgeving.

Een laatste aspect betreft het wetenschappelijk onderzoek rond het fenomeen van geweldpleging tegen vrouwen en hoe men de problematiek kan bestrijden. Ik ga niet dieper in op de platformtekst van de vrouwenmars, maar ik had toch graag van de bevoegde minister vernomen hoe het geweld tegen vrouwen planmatig zal worden aangepakt. Hoe zal bij de hervorming van politie en justitie het genderaspect worden geïntegreerd? Zal er voldoende aandacht worden besteed aan de bestrijding van fysiek en seksueel geweld? Welke maatregelen zullen er worden genomen ter bescherming van de slachtoffers van stalking en intrafamiliaal geweld? Gaat er voldoende aandacht naar de preventie van geweld? Krijgen de slachtoffers de nodige steun om de vicieuze spiraal van geweld te kunnen doorbreken?

Wat is de plaats van de problematiek van geweld tegen vrouwen in het globaal veiligheids-, slachtoffer- en strafrechtbeleid?

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Beaucoup a déjà été dit et je commencerai mon intervention par un élément qui fera sans doute plaisir à Mme de Bethune. En effet, en cette matière, le Sénat remplit tout à fait le rôle qui est le sien. Une marche de plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui est largement supérieur au chiffre cité de 35.000 participants, justifie pleinement un débat dans une assemblée. Celui-ci a lieu au Sénat et s'y reproduira je pense, parce que l'intérêt de toutes les femmes qui ont manifesté est aussi de faire périodiquement le point sur ce thème.

Si le Sénat prend régulièrement ce thème en charge, comme un élément de rappel à l'égard du gouvernement, il aura très bien joué son rôle. Mme de Bethune aurait peut-être intérêt à le dire à M. Dehaene. Il faut, je crois, souligner l'absence de ce dernier alors que l'on discute d'un sujet très important, auquel nous travaillons depuis fort longtemps. Le groupe CVP pourrait, me semble-t-il, manifester de l'intérêt au Sénat pour des matières de ce genre, ce qui est bien entendu votre cas, madame de Bethune.

A l'issue de la marche, nous avons toutes exposé les objectifs de celle-ci à Mme Onkelinx. Ils sont connus et se déclinent dans un volet international d'abord et national ensuite.

Le volet international est important pour nous même s'il est difficilement matérialisable. Une série de chapitres doivent se traduire en budgets par la Coopération au Développement et le gouvernement doit prendre position dans les instances internationales sur la taxe Tobin notamment. Cela suppose une vision au moins européenne de la matière et, en ce qui concerne la traite des êtres humains, la mise en oeuvre d'une série de recommandations du Sénat.

Le gouvernement n'a pas, aujourd'hui, à cet égard une position suffisamment active. Sur le plan de la philosophie qui sous-tend l'action répressive en matière de traite des êtres humains, des positions plus strictes doivent être adoptées et nous pensons en particulier au volet « prostitution ».

Dans la position européenne de coordination, prise à la suite du Sommet de Tampere sur l'immigration, le volet « femmes » est très important. En effet, le flux migratoire que nous connaissons, et qui est sans doute le plus important du monde moderne, comprend des femmes. Celles-ci sont évidemment plus mal traitées que les hommes, moins résistantes et en situation plus fragile. Il faut donc situer les femmes dans l'ensemble de cette politique d'immigration.

J'espère que notre pays arrivera un jour à définir un quota. Dans son interview à la RTBF, M. De Gucht parlait de 25.000 personnes par an. Quels types d'autorisations peut-on accorder aux femmes, pas seulement au titre de la famille, mais aussi de capacité à occuper des postes de travail ? La réflexion actuellement en cours sur la politique d'immigration comporte un volet « genre » qui doit être pris en compte.

Sur le plan national, quels sont les objectifs de la marche au sujet desquels nous souhaitons que le gouvernement nous apporte des précisions ? En premier lieu, l'individualisation des droits en sécurité sociale est un objectif important, impliquant un travail de fond de la réforme de la sécurité sociale, qui n'est pas clairement pris en compte par le groupe de travail dans lequel siège d'ailleurs Mme Cantillon. Ce groupe veille, entre autres, à l'harmonisation des statuts des indépendants avec ceux des travailleurs. C'est très bien, mais le gouvernement ne pourrait-il pas créer un nouveau groupe de travail ou élargir l'objectif du groupe de travail actuellement à l'oeuvre en y insérant le volet individualisation des droits ? Nous savons que cela doit se faire progressivement, sur une longue période, éventuellement de 20 à 25 ans. Un long timing de changement complet du concept est impératif si nous voulons éviter, dans vingt ans de voir arriver à la pension avec des carrières incomplètes, des ruptures de carrières, etc., un très grand nombre de femmes qui se trouveront au seuil de la misère.

Nous devons apporter une réponse à ce problème. Selon moi, la bonne solution passe par l'individualisation des droits. Il est vrai qu'il faut fixer une date de commencement du nouveau système sans nier les droits existants actuellement comme les pensions de survie, notamment.

Je souhaiterais aussi savoir quelle est la position du gouvernement au sujet du statut de cohabitant. Vous vous souviendrez que, lors de la marche, on avait exprimé le souhait de le supprimer. Une concertation spéciale a lieu en cette matière. Je lis bien ce que Mme la vice-première ministre nous dit quant à l'article 80 relatif au droit social mais peut-elle nous faire part de ses intentions et va-t-elle un jour, oui ou non, supprimer le concept comme tel ? Selon moi, ce serait un progrès important du droit social.

Le point trois porte sur un thème qui a été largement abordé : quel délai le gouvernement se donne-t-il pour traduire, sous forme de loi, la parité pour les fonctions publiques et les mandats électifs ?

Je partage le point de vue de Mme Leduc et je reconnais qu'il y a un progrès. Nous le voyons bien, même s'il existe des nuances selon les Régions. Le progrès est réel et l'on sent ce progrès au sein de tous les partis. Je pense toutefois qu'il y a lieu de consolider cet acquis par des textes solides.

Madame la vice-première ministre, vous avez eu l'amabilité de m'envoyer, en ma qualité de présidente de la commission de l'Intérieur, la note que vous adressiez au Président du Sénat à propos de l'inscription rapide de ce point et nous ne pouvons que soutenir cette démarche vraiment efficace. Je vais donner lecture de votre note : « Par courrier du 7 mai 2000, je vous adressais pour examen par votre haute Assemblée, un projet de révision de la Constitution en vue d'y insérer une disposition relative aux droits des femmes et des hommes, à l'égalité favorisant leur égal accès aux mandats effectifs et publics. Je souhaiterais que ce texte puisse être examiné dans les meilleurs délais. »

Je pense que le Sénat doit entamer ce chantier. Il est urgent que la commission des Affaires institutionnelles s'y attelle. Je ne puis que demander à chacun et à chacune de veiller à ce que nos groupes insistent pour que l'on procède à un examen rapide de ce texte de révision constitutionnelle.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - De VLD-fractie heeft de voorzitter van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden onlangs nog per brief gevraagd het wetsontwerp zonder verwijl op de agenda van de commissie te plaatsen.

Mevrouw Anne-Marie Lizin (PS). - Dat is zeer goed. Aan de andere kant heb ik echter ook gehoord dat minister Vande Lanotte enige twijfels heeft bij het voorstel.

Je pense que si M. Vande Lanotte a des réticences, il serait judicieux qu'il nous les formule. Mais en tous cas, à ce stade, le Sénat mène ce combat et je ne pense pas au vu des déclarations entendues ici,...

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Heeft de heer Vande Lanotte contact opgenomen met de Voorzitter van de Senaat? Denkt u dat er een alternatieve meerderheid bestaat tussen de regering en het Parlement?

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Peut-être y a-t-il une tentative de composition d'une majorité machiste pour empêcher une orientation visiblement déjà acceptée au niveau du gouvernement. Dès lors, je crois que si l'on en arrive à recréer des structures de frein par rapport à des acquis concédés au niveau du gouvernement, il nous revient à nous, sénatrices, de mettre ce phénomène en évidence.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik treed mevrouw Lizin volkomen bij. Ik kan haar meedelen dat ook de CVP-fractie een herziening van de Grondwet vraagt en dat ze daartoe zelf ook al een voorstel heeft ingediend. Persoonlijk maak ik wel een paar kanttekeningen bij het voorstel van de regering, maar over de essentie ervan ben ik het helemaal eens. De CVP-fractie pleit er alleszins voor om dit debat zo vlug mogelijk in de Senaat te starten.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi. - Bien entendu, le projet de réforme de la Constitution a été adopté par le gouvernement. Il s'est donc montré très progressiste en cette matière. J'ai accompli ma tâche, en tant que ministre en charge de l'égalité des chances. Il revient maintenant aux sénatrices d'accomplir la leur pour que ce soit examiné rapidement au Sénat.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - En effet, et il ne peut être question de voir un ministre manifester son désaccord avec cette orientation du gouvernement qui est très claire. Je pense qu'il serait utile de répéter ceci à bon entendeur...

J'en arrive au quatrième aspect, à savoir le fonds des créances alimentaires.

Je ne reviendrai pas sur ce point car je crois que tout le monde a déjà longuement exposé sa position à cet égard. Il est exact, comme l'a dit Mme Nyssens, qu'avaient été prévus cent millions, lorsque M. Anselme était ministre des affaires sociales, pour la création d'un office des créances alimentaires. Il n'a jamais été mis en place. Il pourrait éventuellement être institué au sein du ministère de la Justice, mais il faut absolument que le gouvernement légifère à ce sujet.

Indépendamment du fait que la marche des femmes nous le rappelle, un statut des gardiennes encadrées doit être établi. En effet, si selon le texte fourni par la vice-première ministre, un statut pour les gardiennes encadrées sera élaboré en concertation avec les entités fédérées, il conviendrait cependant qu'il y ait un incitant financier fédéral sinon nous n'y arriverons pas, le débat risquant de reprendre autour des 0,07% du Fonds. Or, la situation actuelle des gardiennes encadrées est inacceptable du point de vue du droit social. De plus, dans les communes, le véritable problème qui se pose est la pénurie de candidates à ce type d'emploi. Si un statut correct était instauré, nous pourrions développer la garde des enfants, condition importante pour que les femmes puissent avoir accès au marché du travail. Tout se tient. Ce blocage, qui a pourtant un faible impact financier, freine la mise au travail des femmes. Le ministre Vandenbroucke a dit qu'il avait l'intention de faire quelque chose. J'entends bien mais je souhaiterais des précisions sur le budget prévu et le calendrier proposé.

Quoique ce ne soit pas repris dans la déclaration - mais il s'agit d'une demande émanant de la marche des femmes - le gouvernement peut-il envisager une législation éliminant complètement la répudiation comme cause de divorce ? Il est en effet fondamental que les communautés qui vivent sur notre territoire respectent le droit belge. Mme Van Riet a accepté qu'à Berlin, la délégation belge du Sénat reprenne à son compte cette volonté et cherche à obtenir une concertation européenne puisque la répudiation n'est pas une cause de divorce seulement en Belgique. Cette question est essentielle pour l'avenir de toutes les femmes qui sont victimes de ces pratiques unilatérales en matière de rupture du contrat de mariage.

Je tiens à saluer les efforts réalisés par la partie marocaine en ce qui concerne la solution au problème du rapt d'enfants. Je rappelle néanmoins que, dans ce dossier, nous ne sommes pas en position d'assujettissement mais en situation de négociation.

Il s'agit de faire respecter l'intérêt d'un enfant en positionnant le droit qui est le nôtre. En cette matière, nous voulons trouver des formules intermédiaires. Au mois de mai, nous bénéficierons de la présence en ces lieux du centre international pour enfants enlevés dont le siège est américain. Notre volonté est d'aboutir à une conception mondiale de la protection des enfants et de l'application de la convention de La Haye.

Nous espérons votre présence, monsieur le ministre, à la réunion prévue en mars à La Haye, dans le but d'améliorer l'application de cette convention sur le retour automatique des enfants en cas de rapt.

En matière de traite des êtres humains et de prostitution, il conviendrait, comme je l'ai indiqué, d'élaborer un texte en prenant comme base les recommandations du Sénat. Nous pensons aboutir, dans l'année peut-être, à un dépôt d'une proposition de loi sur la prostitution, de manière à pouvoir débattre des différentes thèses. Je sais qu'une de nos collègues a déjà déposé une proposition de loi à ce sujet. Dans ce domaine, tous les indices de police sont au rouge. L'augmentation de l'offre est significative, sur le territoire bruxellois notamment, où la police reconnaît qu'elle est pratiquement débordée.

On devrait pouvoir soutenir les associations qui s'occupent de ces matières et qui sont toujours confrontées à des difficultés de financement. Nous souhaitons en tous cas un financement structurel pour les trois associations que j'ai évoquées.

En ce qui concerne le droit d'asile - sujet difficile sur lequel nous espérons quelques clarifications - je pense que la Belgique doit donner aux femmes accès au droit d'asile sur le territoire européen, notamment en vertu de la non-discrimination quant au sexe. Je pense entre autres à la lapidation pour adultère. De nombreux pays ont déjà ouvert cet accès. La Belgique reste encore trop frileuse en la matière et nous souhaitons donc que des progrès soient réalisés.

Il s'agit d'un programme complet. Un débat mené maintenant par les femmes sur ces problèmes est un débat global de société qui porte sur l'ensemble du budget de l'État.

Il est anormal qu'aujourd'hui encore, nos collègues masculins soient si peu nombreux à s'intéresser à ces matières qui seront de plus en plus importantes à l'avenir. Nous n'avons pas déplacé 50.000 personnes dans Bruxelles simplement pour évoquer quelques éléments mineurs des politiques menées mais parce que, à terme, ce qui est en jeu, c'est un rééquilibrage de tous les budgets importants - qu'il s'agisse de la sécurité sociale, du chômage ou des systèmes de protection - et de la vision sociale générale de la société.

A mes yeux, les pas accomplis par le gouvernement sont significatifs mais, dans le courant des prochains mois, je crois que l'on peut encore certainement répondre davantage aux demandes exprimées lors de la marche.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Je me réjouis que nous puissions aborder un thème qui a motivé le défilé à Bruxelles de nombreuses femmes désireuses de proclamer leur solidarité vis-à-vis des femmes dans le monde et de formuler des propositions destinées à améliorer la condition féminine, laquelle laisse à désirer un peu partout, y compris dans les sociétés avancées.

Je m'adresserai tout d'abord à Mme de Bethune pour déplorer un manque de reconnaissance à l'égard de l'action de Mme Onkelinx. Il conviendrait d'admettre que les femmes peuvent, elles aussi, conclure des alliances susceptibles de transcender les positionnements purement politiques.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik ben ervan overtuigd dat er een rond een groot aantal thema's een sterke meerderheid mogelijk is, met zowel senatoren van de oppositie als van de meerderheid. Dat belet echter niet dat de CVP-fractie inzake de uitvoering van het beleid kritisch zal opvolgen en de regering tot meer spoed zal aanzetten. Sommige punten van het voorstel zal ze misschien op een andere manier benaderen, mogelijk zelfs betreuren. Dat moet allemaal mogelijk zijn zonder een meerderheid rond het voorstel van de regering in de weg te staan. Persoonlijk heb ik mij in het verleden al herhaaldelijk uitgesproken voor een man-vrouw pariteit in de kieswet. De CVP-fractie zal dat ook nu steunen, net als de herziening van de Grondwet. De meerderheid kan in die kwestie op de CVP-steun rekenen. Als we desalniettemin kritieken naar voor brengen, is dat omdat er naar onze mening te weinig dynamiek aan de dag wordt gelegd. Wij hebben het volste recht om daarvoor te pleiten. Wij dringen er bij de regering op aan heel snel met heel concrete voorstellen naar de Senaat komen.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Mme de Bethune fait un mauvais procès, en prenant de mauvais exemples. Le gouvernement a accompli un effort particulier dans le cadre de la campagne électorale. Dans la plupart des partis, les femmes ont travaillé pour améliorer la représentation féminine. Mme de Bethune a rappelé les initiatives de Mme Smet. C'est bien mais, en ce qui me concerne, je préfère de très loin, sur le plan économique et social, la position prise par le gouvernement actuel à celle défendue jadis par Mme Smet, à savoir un emploi et demi par ménage, le demi-emploi étant bien entendu dévolu aux femmes. Cette conception, initiée principalement par Mme Smet, a prévalu pendant de longues années.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Mevrouw Nagy, inzake de sociaal-economische rechten van de vrouwen heb ik heb nog geen enkel concreet voorstel van de regering gezien. Ik verwacht dat we snel het debat voeren...

Mme Marie Nagy (ECOLO). - La déclaration du gouvernement prévoit d'annuler les effets des choix de vie en matière de fiscalité et de sécurité sociale.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik hoop dat we ook over de problematiek rond de harmonisering van gezin en arbeid een vruchtbaar debat zullen hebben. Bovendien vraagt de CVP-fractie dat de regering een gendereffectenrapport opmaakt over haar fiscale hervorming en dat ze de hervorming en het rapport samen bij de Senaat indient. Dat zou bijzonder interessant zijn.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Mme de Bethune m'interpelle au sujet de la politique du gouvernement mais je suis dans l'incapacité de répondre parce qu'elle m'interrompt sans cesse.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - De huidige regering heeft een aantal zaken gerealiseerd: door de halvering van de lijststem in het raam van de gemeenteraadsverkiezingen zijn er, in combinatie met de "stem vrouw"-campagne, zeer veel vrouwen verkozen, vooral in mijn partij. Dat mag men zeker niet vergeten.

Onze fractie zal binnenkort een voorstel indienen inzake de herwaardering van het statuut van het gemeenteraadslid. Dat is ook voor de vrouwen belangrijk.

In onze fractie is de volledige pariteit van de kieslijst reeds voorgesteld.

Op Vlaams niveau heeft minister Vogels, lang vóór de verkiezingen, aangekondigd dat de voorzitter van de politieke partij die er in slaagt om het grootste aantal vrouwen te doen verkiezen, een prijs zou krijgen. De heer De Gucht is deze eer te beurt gevallen.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - Ik krijg de indruk dat we, in plaats van een mini-debat te voeren, de balans opmaken van het voorbije en het huidige beleid. Het is niet waar dat de vorige regering geen goed werk heeft geleverd inzake vrouwenbeleid. Mevrouw Smet heeft een goede aanzet gegeven, die nu wordt verder gezet. Natuurlijk willen wij vrouwen allemaal een beetje verder gaan en willen wij allemaal dat er meer dynamiek komt. Daarom is dit gemeenschappelijk initiatief genomen. Het wordt tijd dat, zoals mevrouw Nagy reeds zei, wij vrouwen, uit de meerderheid en uit de oppositie, gezamenlijk de schouders zetten onder hetzelfde project en het dynamisme in het huidige beleid blijven pompen. We zijn op kruissnelheid gekomen. Het wordt tijd dat we in de plaats van de dieselmotor, die al jaren draait als het over vrouwenproblematiek gaat, een even krachtige motor gebruiken als deze die gebruikt wordt bij het beleid dat door de mannen wordt gevoerd. Het beleid moet meer dynamisme krijgen. Dat kan enkel als we er allemaal samen onze schouders onder zetten.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Se posait donc la question des choix. À mon sens, ceux-ci sont essentiels, non seulement en matière de décisions politiques mais aussi dans le cadre de la lutte contre de très importantes inégalités en matière d'emploi, en matière économique, en matière sociale.

Les membres du gouvernement le savent, les femmes et les différents groupes politiques sont attentifs à la question des droits des cohabitants, au problème de l'individualisation en matière de sécurité sociale, à la suppression de l'article 80 dans le cadre du chômage, article qui touche essentiellement les femmes.

Toutes ces questions sont abordées et la présence de femmes ministres au sein du gouvernement - je pense notamment à Mme Onkelinx - est un élément important à ce niveau. Au lieu de nous opposer à ce sujet, nous ferions mieux de le reconnaître et d'offrir notre soutien ferme en ce domaine, ainsi que le fait le groupe Ecolo.

J'en viens au problème de la pauvreté et de la dualisation, que vous connaissez bien, madame Onkelinx, et qui a été abordé dans le cadre de la marche des femmes. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que très prochainement, il conviendra de procéder à l'évaluation de l'accord de coopération entre l'État fédéral et les entités fédérées sur la pauvreté. Voici quelques années, la Région bruxelloise a établi un rapport à ce sujet. En 1995, un premier rapport fédéral avait été lancé. L'accord de coopération entre dans sa phase d'évaluation. Il est très important, dans le prolongement de la marche des femmes en Belgique, que le gouvernement fédéral étudie sérieusement le volet Pauvreté des femmes. On sait en effet combien celles-ci sont touchées par cette question.

Je voudrais également évoquer le problème de la violence, plus particulièrement dans le cadre du droit d'asile. Il n'est pas simple de faire comprendre que la Convention de Genève n'est pas le seul élément dont il faille tenir compte en ce qui concerne l'application du droit d'asile. En effet, cette convention date d'une époque où la question de la violence par rapport aux choix de vie des femmes - le choix de se marier ou non, le choix du partenaire, etc - n'apparaissait pas de manière aussi évidente qu'aujourd'hui. Ce point doit être pris en considération dans les politiques menées en matière de droit d'asile.

Il est important que le gouvernement introduise cette dimension dans la réforme en cours, et cela pour permettre aux femmes du tiers monde de résoudre leurs problèmes, de faire progresser leur pays, leur société, quant à la conception du rôle qu'elles ont à jouer et de leur autonomie. Je compte sur vous, madame la ministre, pour défendre cette proposition. Nous écouterons, mardi prochain, en commission de l'Intérieur, le point de vue du ministre à ce sujet. La prise en compte de ce point constituerait, à mon sens, un magnifique prolongement de la marche mondiale des femmes. Ce faisant, elles ont montré leur solidarité vis-à-vis des femmes du tiers monde, qui mènent un combat parfois extrêmement dur dans des contextes culturels et politiques difficiles.

Ce serait, en quelque sorte, une suite à donner au travail que vous menez, madame la ministre, concernant la réduction du temps de travail et les dispositions relatives au chômage, qui concernent avant tout les femmes.

Je voudrais maintenant m'adresser au ministre de la Justice, qui s'est attelé au problème du rapt d'enfants. Des efforts doivent également être fournis en matière de prostitution et de trafic d'êtres humains. La commission a élaboré des propositions à cet égard. Puisque nous débattons actuellement des flux migratoires, il serait judicieux d'intégrer dans ces discussions la question des moyens nécessaires pour lutter contre ces situations.

Quiconque se promène dans les rues de Bruxelles se rend rapidement compte de l'ampleur du problème par rapport à d'autres pays européens. Le gouvernement dispose, à cet égard, de nombreux outils de travail - du rapport de la commission sénatoriale, notamment.

Vous avez, monsieur le ministre, ouvert un chantier qu'il conviendrait peut-être de poursuivre en essayant d'accorder plus de moyens à la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains.

J'en termine. J'ai abordé brièvement dans cette intervention un certain nombre de domaines. Je me réjouis en particulier de trois points : du fait, tout d'abord, que le droit des femmes se trouve régulièrement au coeur des débats ; ensuite, du soutien apporté à ceux et à celles qui s'efforcent d'améliorer la condition de la femme chez nous et à l'étranger ; enfin, de notre participation à cet élan vital qui a animé cette marche mondiale des femmes.

Mme Marie-José Laloy (PS). - Beaucoup de choses importantes ont été dites et je les partage dans une large mesure.

Je reviendrai sur un point soulevé par Mme Lizin en ce qui concerne les gardiennes encadrées.

Il est incontestable que les structures d'accueil de la petite enfance sont un outil extraordinaire pour la promotion et l'émancipation des femmes et ce, pour plusieurs raisons. La première est que cette option permet à des femmes d'avoir un emploi, soit de travailler soit de se former. C'est le cas de nombreuses puéricultrices que nous formons et qui sont malheureusement toujours au chômage tant au nord qu'au sud du pays.

Cependant, les structures d'accueil ne sont pas égales. La qualité est pourtant essentielle dans ce domaine. Quand Mme Onkelinx, alors ministre de la Communauté française, était chargée de l'accueil de l'enfance, elle a réalisé, avec toutes les organisations concernées, un code de qualité traitant notamment d'un point crucial, à savoir la formation des travailleurs de la petite enfance. Je ne veux pas dire que les gardiennes encadrées n'ont pas la formation nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.

Il ne faudrait pas donner à des femmes un statut différent de celui qui est accordé aux travailleurs de la petite enfance dans les structures d'accueil et permettre des structures de moindre qualité qui seraient financées de la même manière par l'État. Je considère que les gardiennes encadrées sont exploitées et qu'une fois de plus, l'État se libère facilement d'une tâche importante - l'accueil de la petite enfance - sur le dos des femmes en ne les rémunérant pas, en considérant qu'elles font un travail bénévole, puisqu'elles ne sont pas déclarées, n'ont pas de sécurité sociale et ne sont pas protégées. Mais je demande que les mesures à prendre soient accompagnées d'une obligation de formation. On ne peut pas avoir un accueil de la petite enfance à deux vitesses ni continuer à exploiter des femmes en leur donnant un salaire qui n'est pas décent, une fois de plus. Je préconise donc une rémunération décente - supportable par les responsables publics ou privés - assortie d'une formation adéquate.

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Naar aanleiding van het debat over armoede en geweld bij vrouwen dat vandaag wordt gehouden, heb ik tientallen krantenartikels gelezen en twee studies doorgenomen, meer bepaald een studie van het Europees vrouwennetwerk en een studie uitgevoerd in opdracht van de KAV. Ik wou de evolutie van de armoede bij vrouwen beter leren kennen.

De krantenartikels die ik heb gelezen, omvatten een tijdsspanne van ongeveer tien jaar. De constante hierbij is dat vooral vrouwen door armoede worden getroffen. Dat is ook in ons land het geval. Verschillende factoren liggen aan de grondslag van de armoede: de scholingsgraad, de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt, de discriminatie tussen mannen en vrouwen op het vlak van het loon, en daarnaast de familiale situatie waarin de vrouw verkeert, waardoor er onder andere generatiearmoede ontstaat.

In het verleden heeft de regering haar beleid vooral toegespitst op één aspect van de armoede, met name de scholingsgraad en de positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt. Er werden banenplannen opgezet om vrouwen betere kansen te geven op de arbeidsmarkt. Deze initiatieven waren niet slecht, maar hebben blijkbaar weinig zoden aan de dijk gezet. Het blijkt immers dat ondanks initiatieven zoals de PWA's, die de vrouwen slechts tijdelijk helpen, de armoede bij de vrouwen niet gedaald is. Ook nu blijken zestig procent van de bestaansminimumtrekkers vrouwen te zijn. Er zijn drie groepen van arme vrouwen: een eerste groep zijn de bejaarde vrouwen, een tweede de alleenstaande vrouwen, al dan niet met kinderen. Mijn vraag ging oorspronkelijk over deze tweede groep omdat ik dacht dat zij de grootste groep van arme vrouwen vormden. Er is echter een derde, grotere groep van vrouwen die in armoede leven, en die meestal over het hoofd worden gezien, namelijk de huisvrouwen.

Reeds in 1997 stelde professor Bea Cantilon dat bejaarde vrouwen en alleenstaande moeders een minderheid van de bestaansonzekere vrouwen vormen. De groep van alleenstaande vrouwen vertegenwoordigt in ons land slechts drie procent van de arme vrouwen. Zij hebben wel een groter risico op bestaansonzekerheid, namelijk 46%. Ik pleit er niet voor om deze groepen niet te helpen. Er moet werk worden gemaakt van het wegwerken van de oorzaken van de armoede waarmee deze groep van vrouwen te maken heeft. Vroeger bestonden de éénoudergezinnen vooral uit weduwen, die met een meestal klein overlevingspensioen moesten rondkomen. Door de evolutie van de maatschappij bestaan éénoudergezinnen nu meer en meer uit gescheiden ouders, waarbij de oorzaak van de armoede van deze vrouwen bijvoorbeeld moet worden gezocht in het feit dat de ex-partner weigert alimentatiegeld te betalen. Mevrouw Nyssens heeft hier reeds over gesproken.

Het is wel frappant dat er tot op heden nog niet de minste aandacht is geschonken aan de groep die 82% van alle arme vrouwen vertegenwoordigt en die is samengesteld uit de vrouwen die thuis werken en in een traditioneel gezinsverband leven. Zij komen in de armoedestatistieken niet voor omdat die betrekking hebben op de mannelijke gezinshoofden.

De man is natuurlijk even arm als zijn vrouw, maar de lasten van de armoede zijn voor haar zwaarder om dragen omdat ze dagelijks met het tekort in de geldbeugel wordt geconfronteerd. Deze groep huisvrouwen is buitenproportioneel vertegenwoordigd in de lage inkomensgroepen. Het gaat bijna uitsluitend om laaggeschoolde moeders met drie of meer kinderen.

Er bestaan studies over de oorzaken hiervan. Terwijl professor Cantillon zich boog over de cijfers en de interpretaties ervan, heeft mevrouw Kristel Driessens, die in het departement Politieke en Sociale Wetenschappen van de UIA werkt aan een doctoraat over armoede en hulpverlening, zich bezig gehouden met de verhalen van de mensen achter die cijfers. Wat blijkt daaruit? Beleid en hulpverleners streven ernaar de vrouwen economisch onafhankelijker te maken, maar dat verlangen leeft bij deze groep niet. De hulpverlening werkt te individueel. Ze is uitgebouwd op maat van de vrouw of man afzonderlijk, maar te weinig op maat van het gezin. Volgens mevrouw Driessens mag men emancipatorisch werken, maar om dat te bereiken moet er, in overleg met de betrokkenen, van bestaande situaties worden uitgegaan.

Teneinde oplossingen te bekomen die voor de betrokkenen aanvaardbaar zijn, moeten beleidsverantwoordelijken en hulpverleners de denk- en leefwereld van laaggeschoolde vrouwen niet alleen leren kennen, maar ook respecteren. Dat is nu precies de fout die het beleid blijft maken. In plaats van respect op te brengen voor de denkwereld van de laaggeschoolde huismoeders, wordt er belerend opgetreden. Er wordt geen rekening gehouden met de situatie die deze moeders wensen, integendeel, alles is erop gericht deze moeders op de arbeidsmarkt te brengen. Als uitgangspunt neemt men de leefwereld van hooggeschoolde vrouwen. Uit de studies van professor Cantillon en mevrouw Driessens citeer ik volgende onthutsende vaststelling: "Bij arme mensen met weinig scholing leven de traditionele rollenpatronen nog zeer sterk. Hun ideaalbeeld is nog steeds vader als kostwinner en moeder als huisvrouw. Dit ideaalbeeld is echter voor velen onbereikbaar."

Uit de studie in opdracht van de KAV bleek dat de noodzaak van een tweede inkomen voor de laaggeschoolde moeders de voornaamste reden is om uit werken te gaan. Ze gaan niet werken voor de status, in mindere mate voor het contact met andere mensen, maar vooral voor het geld om rond te komen in het huishouden. Deze vrouwen zijn zeker bereid om te werken, er zijn trouwens maar weinig vrouwen die niet willen werken, maar ze wensen hun werk met hun gezin te combineren. Ze willen de kinderen zelf naar school brengen en ophalen. Het moet financieel ook iets opbrengen. De meeste laaggeschoolde vrouwen genieten een vervangingsinkomen, een werkloosheidsuitkering of een bestaansminimum. De financiële baten van een bijkomend werk overtreffen niet de lasten van de dubbele arbeid die ze moeten verrichten. Deze vrouwen zullen hun recht op uitkering proberen te behouden en alleen daarom zullen ze de door de overheid opgelegde statuten zoals PWA of de verplichting opgelegd in artikel 60 van de OCMW-wet aanvaarden. Deze statuten bieden echter geen oplossing voor hun armoede. Ze zijn bovendien een zware belasting voor onze sociale zekerheid. Er moet bijgevolg een andere financiering worden gevonden.

Het gezin is de hoofdbekommernis van de grootste groep van arme vrouwen, namelijk de laaggeschoolde huismoeders met drie of meer kinderen.

Ik citeer Kristel Driessens nogmaals: "Een bijkomend probleem voor deze arme gezinnen is dat de moeders graag goede moeders willen zijn. Ze willen hun kinderen iets extra's geven, zoals een dagje aan zee of een bezoek aan de Zoo, maar dit is financieel niet haalbaar. Daarom compenseren ze dit door heel veel door de vingers te zien. Ze willen vooral lief zijn en niet straffen, met als gevolg dat hun kroost hen vaak boven het hoofd groeit."

Er ontstaat dus niet alleen financiële armoede, maar ook sociale armoede. De oplossing ligt niet alleen in individuele hulpverlening, waarbij de vrouw economisch onafhankelijk wordt gemaakt door het vinden van een job en waarbij ze haar denkwereld bijgevolg moet opgeven, maar in het respect van het beleid en van de hulpverleners voor de denkwereld van de laaggeschoolde huismoeders. Niet de denkwereld van deze huismoeders, maar de arrogantie van de beleidsmakers, die oordelen vanuit hun eigen denkwereld als hooggeschoolde, moet worden doorbroken.

Hoe kan de armoede bij deze categorie van vrouwen worden weggewerkt? Professor Cantillon beschouwt het invoeren van een opvoedersloon als de enige mogelijke oplossing. Hiertoe moet evenwel aan twee voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats moet er een tegemoetkoming worden gegarandeerd voor werkende ouders met kinderen om de kosten voor de kinderopvang te dekken, zoniet worden de mensen die blijven werken, benadeeld. Voorts moet het gaan om een tijdelijke uitkering ten einde te voorkomen dat laaggeschoolden voorgoed thuisblijven. Aan de eerste voorwaarde is thans grotendeels voldaan door de subsidiëring en de financiering van de kinderopvang. De uitbouw ervan kan echter nog worden verbeterd.

Het opvoedersloon biedt tal van voordelen. Zo krijgen laaggeschoolde huismoeders een kans om uit de financiële armoede te geraken, met respect voor hun denk- en leefwereld. De sociale armoede wordt niet meer in de hand gewerkt door financiële belemmeringen. De sociale zekerheid hoeft niet te worden betrokken bij het oplossen van de armoede. De betrokken vrouwen zijn niet meer afhankelijk van een vervangingsinkomen, ze ontvangen een inkomen op basis van het werk dat zij in het huishouden presteren en hebben dus ook recht op pensioen. Uiteindelijk zal de vrouw meer respect krijgen voor het vele onbetaalde werk dat ze uitvoert. De Canadian Feminist Alliance for International Action verwoordde het in haar rapport van 2000 als volgt: "Tot hiertoe heeft de regering meer geïnvesteerd in studies en statistieken en in lonen voor analisten dan dat zij vrouwen die onbetaald werk verrichten, werkelijk heeft gesteund".

Ook bij ons wordt het tijd dat er rekening wordt gehouden met bestaande studies en dat men ernaar handelt. Het zal wellicht niemand verwonderen dat ik de oplossing van professor Cantillon zeer genegen ben. Reeds jaren pleit onze partij voor het invoeren van een opvoedersloon. Het Vlaams Blok heeft hiertoe in de Kamer een wetsvoorstel ingediend. Naar aanleiding van dit debat zal ik een soortgelijk wetsvoorstel in de Senaat indienen.

Tenslotte wil ik even stilstaan bij het ontstaan van de idee voor een Internationale Vrouwendag. Op 8 maart 1908 trokken 15 000 vrouwen door New York City onder het motto "Brood en rozen". Brood symboliseerde economische zekerheid en rozen een betere levenskwaliteit. Men stond toen aan de vooravond van de industriële revolutie, met de overgang van een landbouwmaatschappij naar een geïndustrialiseerde maatschappij, waarbij de rechten van de arbeiders en in het bijzonder die van de arbeidsters moesten worden verdedigd, onder meer door kortere werkdagen te eisen. Thans beleven we de overgang van een industriële samenleving naar een diensteneconomie, waarbij meer aandacht wordt gevraagd voor de levenskwaliteit. Ook nu moeten we niet alleen aandacht hebben voor brood, maar ook voor rozen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik wil erop wijzen dat de CVP-fractie tegen de invoering van een opvoedersloon is omdat dit een risico voor de vrouwen inhoudt. Wij pleiten voor een sterk beleid, dat in de nodige middelen voorziet om gezin en arbeid met elkaar te verzoenen. Zowel vrouwen als mannen moeten de kans krijgen hun loopbaan te onderbreken voor de opvoeding van hun kinderen of om andere redenen. Ze moeten echter steeds een band behouden met de arbeidsmarkt. In de 21ste eeuw moet elke persoon in staat zijn autonoom te leven en voor het eigen gezin in te staan, niet alleen door een taak in het gezin uit te oefenen, maar ook door het verwerven van een inkomen.

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Hiermee bevestigt u dat u geen respect hebt voor de denk- en leefwereld van de laaggeschoolde huismoeders. U bent het blijkbaar niet eens met mevrouw Cantillon, die nochtans CVP-senator is geweest. Ofwel zegt u dat haar studie niet juist is, ofwel distantieert u zich van haar opvattingen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Wij willen ook laaggeschoolde huismoeders emanciperen. Ook zij moeten autonoom kunnen leven en op de arbeidsmarkt worden gevaloriseerd. Ook zij hebben het recht zich op elk niveau te ontwikkelen, dus niet enkel binnen hun gezin. Zij moeten hun gezinstaken kunnen uitoefenen, maar moeten tegelijkertijd de kans krijgen volwaardig werk buitenshuis te verrichten en er volwaardig voor te worden vergoed.

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Dit illustreert uw arrogantie. U zegt dat u de laaggeschoolde vrouwen wil emanciperen, maar u doet dit vanuit uw positie als hooggeschoolde vrouw. U bent niet in staat zich in te leven in de denkwereld van de laaggeschoolde vrouwen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Die opmerking laat ik voor uw rekening.

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Dat is dan goed.

Ik zal nu mijn vragen herhalen die ik reeds vorig jaar stelde tijdens de beleidsverklaring van de minister in het adviescomité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen. Ik hoop dat ik nu een antwoord zal krijgen, want vorig jaar betoonde de minister enkel minachting door te stellen dat de invoering van een opvoedersloon een terugkeer was naar de drie K's is: kerk, keuken en kinderen. Zij had dus minachting voor de grootste groep van arme vrouwen.

Vormen de huisvrouwen momenteel nog steeds de grootste groep van arme vrouwen in ons land? Beschikt de minister over recente cijfers of moet zij een zoveelste studie laten uitvoeren? Kunnen wij de beschikbare cijfers ook krijgen?

Kent de minister de bevindingen van professor Cantillon en mevrouw Driessens betreffende armoede bij huisvrouwen in een traditioneel gezinsverband? Zo ja, zal zij haar beleid afstemmen op deze bevindingen en respect opbrengen voor de denk- en leefwereld van de laaggeschoolde huismoeders en hun brood en rozen bieden door het invoeren van een opvoedersloon? Zo neen, zal zij dan de bevindingen van de professor nagaan en haar beleid daarop afstemmen?

In een krantenartikel van gisteren stond dat burgemeester Detiège de gerestaureerde gebouwen van Moeders voor Moeders had laten sluiten omwillen van vermeende brandonveiligheid en bouwovertredingen. Deze sociale hulpverleningsorganisatie ontvangt jaarlijks ongeveer 2.000 moeders uit de vierde wereld. Twee dagen voor de 11.11.11-actie kunnen 2.000 arme moeders nergens meer terecht, zogezegd omwille van brandonveiligheid. Is de minister op de hoogte van deze sluiting? Kan ze mij meedelen welke voorschriften niet werden nageleefd? Ligt de oorzaak niet bij een gebrek aan financiële middelen? Meent de minister niet dat, in plaats van het gebouw te sluiten zonder tussenoplossing, de overheid deze organisatie veeleer moet steunen, bijvoorbeeld door extra financiële middelen? Is het beleid er voor alle arme vrouwen of enkel voor politiek correcte minderheidsgroepen?

De heer Marc Verwilghen, minister van Justitie. - Ik verheug mij erover dat vandaag in de Senaat kan worden gediscussieerd over een reeks thema's die de gelijkgerechtigdheid van de vrouw in onze maatschappij op het voorplan zouden moeten kunnen brengen. Het is dan ook spijtig dat er vandaag geen bijzonder grote aanwezigheid is geweest voor dit debat. Dat neemt niet weg dat men naar de essentie is gegaan. Ik dank overigens collega Onkelinx dat zij het principe van "ladies first" omkeerde, zodat ik als eerste enkele vragen kan beantwoorden.

Een eerste punt betreft het geweld tegen vrouwen en de mensenhandel in het algemeen.

Sur ce point, il reste beaucoup de travail à accomplir. Je souligne que la « col.12 », dont ont notamment parlé Mme de T' Serclaes et Mme Lizin, doit faire l'objet d'une révision. Tous les groupes concernés se sont penchés sur la question, selon la méthode retenue dans le plan fédéral de sécurité, laquelle prévoit d'abord une approche préventive, ensuite, l'examen de mesures répressives lorsque la prévention n'a pas eu le succès espéré et, enfin, l'aide aux victimes.

Met die oefening zijn we nog niet klaar. Wanneer het rapport met het oog op de evaluatie wordt ingediend, zal ik, wat mijn departement betreft, aan het college van procureurs-generaal vragen zich over de `col.12' te buigen om slagvaardiger te kunnen optreden.

Het fenomeen van de mensensmokkel, waar ook mevrouw de Bethune naar verwezen heeft, neemt steeds meer uitbreiding. Gisteren nog heeft het kernkabinet er speciale aandacht aan besteed. Ik heb daar aangekondigd dat de dienst strafrechtelijk beleid van het ministerie van Justitie een voorstel van beleidsplan heeft uitgewerkt met betrekking tot de mensensmokkel. Het is de bedoeling in samenwerking met de betrokken actoren en met Binnenlandse Zaken deze problematiek verder tuit te spitten.

C'est en quelque sorte le résultat des pourparlers qui ont eu lieu dans votre commission, madame Lizin. Nous avons essayé d'obtenir une réponse plus pratique que par le passé. Il va de soi que des moyens doivent être mis à disposition. C'est la raison pour laquelle, bien que le budget n'ait pas encore été discuté à la Chambre, une somme de plus de 60 millions a été retenue pour permettre les efforts nécessaires dans le volet de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic humain. C'est d'autant plus important que sur le plan policier, ce sont surtout les pratiques particulières des services de police et les techniques spéciales qui doivent nous conduire à des résultats.

De drie gespecialiseerde opvangcentra Payoke, Pag-Asa en Sürya ontvangen jaarlijks een dotatie van de Nationale Loterij. Die financiering wordt als onvoldoende beschouwd, vooral door Sürya uit Luik. Er wordt aangedrongen op een meer gestructureerde financiering van deze centra. Dinsdag 14 november 2000 zal op mijn kabinet een nieuwe vergadering plaatsvinden met alle betrokkenen van het federale en van het gewestelijke niveau. Bedoeling is tot een meer doorzichtige financiering te komen, zodat die opvangcentra hun rol naar behoren kunnen vervullen. Aangezien mensenhandel een van de prioriteiten is van het veiligheidsplan, moeten preventie en nazorg maximale aandacht krijgen.

Le deuxième thème est celui du Fonds des créances alimentaires.

Diverses propositions de lois ayant pour objet d'apporter une solution au problème du non-paiement des dettes alimentaires ont été déposées depuis le début de la présente législature à la Chambre des représentants ou au Sénat.

Certaines de celles-ci visent à créer un organisme chargé d'avancer et de récupérer les créances alimentaires. Dans ce cadre, la création d'un Fonds des créances alimentaires au sein du ministère de la Justice a été évoquée.

Plusieurs des propositions de loi susmentionnées ont été examinées par les commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales et par le Comité d'avis pour l'émancipation sociale. Ce dernier a rendu le 29 février 2000 un avis sur la question.

Cet avis préconisait d'adapter la législation de manière urgente soit par la création, au sein du ministère de la Justice ou du ministère des Finances, d'un Fonds fédéral pour les créances alimentaires, soit par l'extension du régime existant au sein des CPAS.

Mevrouw Nyssens heeft gezegd dat dit voor haar een detail is. Het principe is aanvaard en nu moeten we zien hoe we dit gaan uitvoeren. Hoewel het om de tenuitvoerlegging van vonnissen gaat, ben ik geen voorstander van de oprichting van een Nationaal Fonds voor Alimentatievorderingen bij het ministerie van Justitie. Zo een fonds zou een budgettaire meerkost betekenen, want we zouden extra personeel in dienst moeten nemen. Bovendien zijn aan de oprichting van een nieuwe instelling altijd kinderziekten en groeiprocessen verbonden. Voorts denk ik dat het geven van voorschotten en het recupereren van geldsommen veeleer een aspect van de sociale zekerheid is. De oprichting van een fonds bij het ministerie van Justitie zou ook verwarring kunnen doen ontstaan over de rol van de minister van Justitie, want dan zou hem kunnen worden gevraagd een beslissing te nemen in individuele gevallen.

De essentie van de genoemde wetsvoorstellen is dat ze alle drie de invoering beogen van een sociaal recht. Daartoe wordt een organisme gecreëerd dat belast wordt met het voorschieten en recupereren van alimentatiegelden. Ik ben voorstander van het wetsvoorstel tot wijziging van de voorschotten op en invorderingen van onderhoudsgelden georganiseerd bij de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dat voorstel beoogt de oprichting van sociale diensten bij de gemeenten onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Het grote voordeel van dit voorstel is dat we gebruik kunnen maken van de bestaande infrastructuur bij de gemeenten. Bovendien staan deze sociale diensten veel dichter bij de bevolking dan een fonds bij een ministerie. Het voorstel van mevrouw Herzet en mevrouw Cahay-André biedt op korte termijn het meeste kans op succes en ook een onmiddellijke return.

Madame Nyssens, vous avez, à juste titre, évoqué la non-exécution des décisions judiciaires et l'aspect judiciaire du contentieux du non-paiement des pensions alimentaires.

Le service des statistiques du département ne dispose apparemment pas de données à ce sujet. On peut déplorer cette lacune et je la constate comme vous. Il convient de noter que le droit commun d'exécution offre, dans le domaine des pensions alimentaires, un arsenal de mesures assez étendu.

Je puis vous en donner un aperçu mais comme je sais que vous êtes juriste, je n'entrerai pas dans le détail de toutes les possibilités. Des sanctions civiles et pénales peuvent s'appliquer.

Au niveau civil, il s'agit surtout des voies d'exécution classiques. Je me réfère au Code judiciaire. Il me semble important de noter que les règles relatives aux limitations et aux exclusions en matière de saisies - montants ou revenus insaisissables - ne s'appliquent pas, en principe, lorsque la créance est de nature alimentaire. Le créancier alimentaire bénéficie, en outre, d'une priorité sur les autres créanciers de son débiteur. Cela prouve la volonté du législateur d'accorder une priorité à ce type de créance.

Il existe aussi la délégation des sommes. Cette technique peut être demandée préventivement ou par la suite, de manière répressive, quand on constate que quelqu'un n'a pas voulu payer régulièrement. Et je constate que nos tribunaux font application de cet article 203 et des suivants du Code civil.

Il y a enfin l'octroi des avances sur pensions alimentaires et le recouvrement de ces pensions par le CPAS. Nous voulons étendre cette technique pour apporter une solution définitive aux 40% de personnes qui se trouvent dans une situation difficile en raison de la non-exécution d'un jugement rendu.

Il y a trois types de sanctions pénales prévues dans les articles 391, 360bis et 490bis du Code pénal.

Ce dernier article, dont les termes généraux n'excluent pas l'application dans le cadre du non-respect d'une obligation alimentaire, punit d'emprisonnement celui qui a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations auxquelles il est tenu.

C'est la raison pour laquelle je prendrai contact avec le Collège des Procureurs généraux afin qu'il y ait systématiquement des poursuites quand quelqu'un remplit les conditions nécessaires à l'application de cet article 490 bis.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Il est vrai qu'il existe cette menace de la prison. Mais ce n'est pas en prison que l'on gagne sa vie pour payer ses dettes à ses enfants !

M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - Cela a souvent été invoqué. Vous avez aussi parlé d'astreinte mais s'il n'y a pas paiement de la pension alimentaire, que peut encore changer une astreinte quand il y a manifestement un manque de volonté absolu de payer dans le chef de celui qui doit verser la pension alimentaire ?

Ten slotte wil ik nog even ingaan op twee punten die eveneens werden aangeraakt.

On a évoqué la répudiation et la nécessité de la supprimer comme moyen de mettre fin à un mariage.

Tout le monde est convaincu que la répudiation n'est plus de ce temps. C'est pourquoi dans l'avant-projet de Code de droit international privé, nous avons un article bien clair à ce sujet. Cet avant-projet a été transmis au Conseil d'État et j'attends qu'il nous revienne. J'espère obtenir l'avis du Conseil d'État sur cet avant-projet à la fin de ce mois ou au début du mois prochain de manière à le soumettre à nouveau au Conseil des ministres.

Il y aura donc une disposition bien claire qui offrira toute garantie de ce que la répudiation encore retenue comme cause de divorce par construction jurisprudentielle aujourd'hui ne le soit plus dans l'avenir. Je dois vous dire que les autorités marocaines ont à ce sujet un point de vue semblable au nôtre. Elles souhaitent suivre notre exemple et ont demandé à consulter nos experts. C'est la raison pour laquelle la commission mixte avait décidé au mois d'octobre de désigner des experts belges et marocains. Ces experts se concertent d'ailleurs en ce moment même.

En ce qui concerne les rapts d'enfant, la partie marocaine a la ferme volonté de ratifier la Convention de La Haye. Ce serait un progrès considérable dans ce dossier.

Verschillende senatoren hebben opgemerkt dat vrouwen in het verleden geen toegang hadden tot sommige departementen en overheidsinstellingen. Zo was het voor vrouwen vroeger niet mogelijk om als penitentiair beambte te werken, tenzij dan in een vrouwengevangenis.

In het akkoord dat op 15 juni 2000 met de vakbonden werd gesloten, werd beslist vrouwen gelijke toegang te geven, zelfs tot instellingen waar mannen opgesloten zitten. Het is evident dat bijkomende beschermingsmaatregelen voor de vrouwelijke gevangenisbewaarsters nodig zijn. Een tweede voorbeeld heeft betrekking op de politiediensten. Artikel 129 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op twee niveaus, stipuleert dat de toegang tot het politieambt op gelijke wijze voor mannen en vrouwen in de federale en lokale politie tot stand moet worden gebracht. Woorden en principes volstaan evenwel niet. Ze moeten in de praktijk worden toegepast. Binnenlandse Zaken moet dat volgen omdat de organisatie van de politiediensten onder de bevoegdheid van dit departement valt. Ik ben ervan overtuigd dat met die twee beslissingen belangrijke stappen zijn ondernomen en dezelfde weg zal worden bewandeld als voor de penitentiair beambten, zodat we niet meer moeten zeggen "Woman is the nigger of the world", hoe mooi dat lied van John Lennon ook klonk.

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de l'Emploi. - Je salue le succès extraordinaire de la marche des femmes, spécialement à Bruxelles où des dizaines de milliers de femmes se sont rassemblées autour de thèmes prioritaires pour l'émancipation des femmes.

Mon département a été très attentif à cette marche. Nous avons d'ailleurs soutenu cette initiative de la société civile, représentée par quelque soixante associations. Je remercie aussi le Conseil des femmes francophones et le Nederlandstalige Vrouwenraad qui ont encadré et dynamisé l'ensemble des associations et contribué ainsi au succès de la marche. Avec le premier ministre, j'avais, en ma qualité de ministre de l'égalité des chances, reçu des représentantes de ces associations et des conseils pour entendre des exposés sur la précarité et la violence qui étaient les thèmes principaux de la marche des femmes. Cette marche se déroulant avant le conclave gouvernemental sur le budget 2001 et la confection du plan pluriannuel, nous avons pu plus facilement imposer un accent « femme » dans les décisions prises. Vous savez que j'ai rassemblé dans un document unique toutes les avancées obtenues en réponse aux revendications des femmes. Je ne reprendrai pas ici l'ensemble de ces décisions, mais sachez quelles couvrent tous les champs socio-économiques dans lesquels le gouvernement innovera dans les années à venir.

Om de doelstellingen die binnen de twaalf actiedomeinen van het eisenplatform van de conferentie van Peking werden vooropgesteld te bereiken, heeft de regering zich, op mijn verzoek, ertoe verbonden om jaarlijks minstens één strategische doelstelling inzake gelijkheid vast te leggen die in de loop van de bepaalde periode door elk betrokken departement moet worden bereikt.

Na een eerste bespreking op de Ministerraad van 25 oktober jongsleden, zal voor het einde van de maand november een strategisch plan worden goedgekeurd. Aangezien alle departementen hierbij betrokken zijn, zullen de doelstellingen betrekking hebben op het geheel van de interventiedomeinen die in het actieplatform van Peking werden vastgelegd, namelijk gezondheid, armoede, geweld. Er zal een structuur worden uitgewerkt om te waken over de toepassing, de opvolging en de evaluatie van het plan.

Il s'agit vraiment d'une volonté de répondre à ce que l'on appelle communément la nécessité d'une politique de mainstreaming.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plate-forme situait le champ des revendications, d'une part, sur le plan socio-économique et, d'autre part, sur le plan de la situation des femmes victimes de violences, étant entendu que, dans nombre de cas, ces deux aspects sont liés.

Je reprendrai en résumé quelques-unes des orientations du gouvernement pour répondre à ces deux champs de revendications des femmes. Je commencerai par l'emploi.

De vragenlijst inzake gezinsleven en beroepsactiviteiten, waarover mevrouw Van Riet het had, kwam er naar aanleiding van een beslissing van de Europese Raad van 2 december 1998. Er werd overeengekomen dat de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieprogramma van het Actieplatform dat werd goedgekeurd tijdens de Wereldvrouwenconferentie van Peking in 1995, voorstellen zal bevatten voor een eenvoudig geheel van indicatoren en referentie-indexen.

Op 22 oktober 1999 heeft het Finse voorzitterschap een eerste reeks indicatoren met betrekking tot de participatie van vrouwen aan de macht en de besluitvorming voorgesteld. Deze reeks werd door de raad goedgekeurd. Er werd eveneens beslist dat de volgende reeks indicatoren, die onder het Frans voorzitterschap zal worden vastgelegd, betrekking zal hebben op de harmonie tussen gezinsleven en beroepsactiviteit. Naar alle lidstaten werd een vragenlijst verstuurd. België heeft die na overleg tussen de federale overheid en de gemeenschappen en de gewesten ingevuld. Het Franse voorzitterschap heeft de resultaten van deze vragenlijst voorgesteld tijdens de informele raad van ministers die voor het gelijkekansenbeleid bevoegd zijn, van 27 oktober jongstleden te Parijs.

Met de samenkomst van de Raad voor werkgelegenheid en sociale aangelegenheden van 28 november in het vooruitzicht, wordt momenteel een resolutie besproken waarin een lijst van goed te keuren indicatoren zal worden overgenomen inzake de overeenstemming van het gezinsleven met het beroepsleven, evenals de thema's die voor de volgende indicatoren worden voorgesteld. Onder het Belgische voorzitterschap en na overleg met het Zweedse voorzitterschap zullen de indicatoren met betrekking tot de loonverschillen worden voorgesteld.

Dan kom ik bij de beoogde maatregelen van de regering inzake de combinatie van het beroeps- en privéleven. De regering is haar verbintenissen in de regeerverklaring nagekomen met het plan voor de herschikking en de inkorting van de arbeidsduur. Dit plan voorziet in de invoering van een tijdskrediet en van de vierdagenweek, de verlenging van het vaderschapsverlof en de hervorming van het educatief verlof om de toegang tot halftijdse arbeid mogelijk te maken. Andere maatregelen, zoals de ontwikkeling van de buurtdiensten, maatregelen ten voordele van diegenen aan wie de economische groei is voorbijgegaan en de bestrijding van de werkloosheidsvallen, zullen deze initiatieven aanvullen.

Pour ce qui est de l'impact des conventions de premier emploi sur l'emploi des femmes et l'évaluation qui peut en être faite, je rappellerai tout d'abord qu'une évaluation par le Conseil national du travail est prévue annuellement. Elle sera réalisée pour la première fois en juin 2001. Dans cette évaluation, une analyse de l'impact sur l'emploi des jeunes femmes est prévue avec, si nécessaire, l'adoption de mesures correctrices.

Je vous annonce en primeur que nous avons pu collationner quelque 30.000 conventions « premier emploi » à la date du 31 octobre 2000. Treize mille concernent des jeunes femmes dont 6.900 qualifiées ou très qualifiées et 6.000 peu ou pas qualifiées. En ce qui concerne les qualifiées, le recrutement est quasi équivalent au nombre de jeunes hommes recrutés : 55% d'hommes pour 45% de femmes ; en ce qui concerne les moins qualifiées, nous sommes dans un ratio de deux pour un, soit 65% d'hommes pour 35% de femmes. L'impact du manque de qualifications est donc plus sensible pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes.

Les initiatives annoncées le 17 octobre dernier par le gouvernement relatives à la mise en place d'un tronc commun de la formation rémunérée, d'une part, et la mise en place d'un dispositif de certification des compétences acquises tout au long de la vie via le portefeuille des compétences, d'autre part, sont dès à présent des mesures correctrices de nature à rencontrer le déséquilibre constaté. J'attendrai bien entendu avec beaucoup d'intérêt l'évaluation que les partenaires sociaux vont devoir faire.

Par rapport à la transposition de la directive 97/81 du 15 décembre 1997 qui veut mettre un terme aux discriminations à l'encontre des travailleurs à temps partiel, une première étape est déjà intervenue par la conclusion, au sein du Conseil national du travail, de la convention collective de travail 35bis du 9 février 2000. Dans son avis, le Conseil national du travail a demandé à l'autorité compétente « d'entreprendre le nécessaire pour que ce principe soit repris dans un texte légal dont le champ d'application soit général et couvre ainsi l'ensemble des travailleurs à temps partiel mais aussi toutes les conditions d'emploi telles que visées par la directive européenne et ce, dans le strict respect de celle-ci. »

Sur la base de cet avis, j'ai demandé à mon administration de rédiger un projet de loi destiné à transposer la directive. Ce projet a reçu l'aval de l'inspecteur des Finances. La procédure - avis du ministre du Budget, dépôt au parlement - suit son cours et devrait aboutir prochainement.

Je voudrais à présent fournir quelques précisons quant à l'avis du Conseil national du travail sur la diminution des différences salariales entre les hommes et les femmes et d'éventuelles recommandations aux partenaires sociaux pour qu'ils accordent leur attention à ce problème lors des négociations sur l'accord interprofessionnel. En mars 2000, j'ai demandé un avis au Conseil national du travail sur l'état d'avancement de l'engagement pris par les partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel 1999-2000 de procéder à des révisions de classification de fonctions dans les secteurs où les systèmes en vigueur aboutissent à des discriminations salariales vis-à-vis des femmes et sur les initiatives à prendre en la matière. En outre, un état des lieux a été effectué par les services de mon département sur la base des réponses fournies par les présidents des commissions paritaires ; il a été transmis pour information au Conseil national du travail. Les travaux sont donc en cours. Toutefois, la problématique est délicate. Nous constatons sur le terrain la présence de nombreux freins et, en outre, l'impact financier est loin d'être négligeable. J'ai mentionné tout à l'heure que la Belgique entendait mettre à profit sa présidence de l'Union européenne pour prendre en considération les divers indicateurs mais, quoi qu'il en soit, il est impératif d'effectuer un travail relatif à la classification de fonctions pour mettre un terme aux inégalités salariales qui peuvent atteindre 20%, sur le terrain. Par ailleurs, le financement d'actions pour l'établissement de systèmes de classification neutres en termes de genre est prévu dans le cadre de la nouvelle programmation 2000-2006 du Fonds social européen. Le Fonds a déjà reçu plusieurs projets qui doivent à présent être soumis à l'approbation de son comité de gestion.

Armoede is een fenomeen dat in een hoogontwikkelde samenleving als de onze niet thuishoort. Wanneer blijkt dat specifieke groepen een verhoogd risico lopen om in armoede terecht te komen, moeten die prioritair worden benaderd.

De cijfers geven jammer genoeg aan dat vrouwen een verhoogd risico lopen. Uit cijfers van het Centrum voor Sociaal Beleid valt af te leiden dat wanneer het armoederisico globaal 100 bedraagt, wat staat voor 7,7% arme huishoudens, vrouwen 156 scoren, of 12%, en mannen 84, of 6,5%.

De cijfers van januari 2000 geven aan dat van de 80.633 bestaansminimumgerechtigden 56,1% vrouwen zijn. Bijna een derde van deze groep zijn alleenstaanden met kinderlast.

In de globale en integrale uitbouw van een armoedebeleid wordt dan ook aandacht gegeven aan genderspecifieke fenomenen. België heeft zich daartoe specifiek geëngageerd in het kader van de opvolging van het actieplatform van Peking. Een vertaling van dit engagement is terug te vinden in het onlangs door de regering goedgekeurde actieprogramma tegen armoedebestrijding.

De aandacht voor genderspecificiteit wordt ook doorgetrokken in concrete maatregelen. Bij de tewerkstelling van een bestaansminimumtrekker of van een begunstigde van een gelijkwaardige sociale hulp door een OCMW, in het kader van artikel 60, §7, werden in het kader van het lenteplan verschillende maatregelen als incentive goedgekeurd. Aldus worden de tegemoetkomingen van de Staat in alle gevallen berekend op basis van het hoogtepercentage, ongeacht het aantal begunstigden.

In het federaal onderdeel van het actieprogramma zijn ook eenoudergezinnen, een groep waar vrouwen in de meerderheid zijn, als specifieke groep aangewezen. In het kader van de problematiek van het onderhoudsgeld werd afgesproken dat in de loop van 2001 adequate maatregelen zullen worden genomen om de betaling van de alimentatietoelage te verzekeren. Bovendien zullen bijkomende maatregelen, beperkt in tijd en afhankelijk van het inkomen, worden uitgewerkt om eenoudergezinnen te helpen een crisissituatie of een overgangssituatie door te komen.

Voorts wil ik er ook op wijzen dat een premie voor kinderopvang werd ingevoerd in het kader van de werkloosheidsreglementering.

In het kader van de bestrijding van de werkloosheidsvallen heeft de regering een eenmalige premie van 30.000 frank ingevoerd voor de alleenstaande werklozen met kinderen, die het werk hervatten.

Je pourrais continuer la liste ; ce sont des exemples concernant les plans d'emploi et la lutte contre les pièges à l'emploi. Nous avons essayé de traquer les situations dans lesquelles les femmes s'enlisent, notamment sur le plan de la pauvreté. Dans le cadre de l'ensemble des plans d'activation des allocations de chômage, nous avons considéré que les femmes dites « rentrantes », c'est-à-dire celles qui ont travaillé mais qui ont interrompu leur activité pour s'occuper de leurs enfants, pouvaient bénéficier de l'ensemble des plans d'emploi, de la même manière que les femmes en situation de chômage. Nous avons fait preuve de la volonté de les amener à se réinsérer sur le marché du travail, lorsqu'elles le souhaitent.

Par ailleurs, et mon collègue ministre des Finances en aura certainement largement parlé, nous avons voulu, dans le cadre de la réforme fiscale, apporter des appuis aux familles, complètes ou monoparentales.

Ainsi que je l'ai dit, la volonté d'harmoniser la vie - au travail ou hors travail - fait l'objet d'une attention particulière. Actuellement, les partenaires sociaux y travaillent d'arrache-pied dans le cadre de la préparation de l'accord interprofessionnel, avec des montants non négligeables mis sur la table par le gouvernement. Cela faisait partie des demandes émises par les femmes et reprises dans la plate-forme de Pékin.

Nous avons essayé d'apporter des débuts de réponses dans tous les domaines de revendications visés par cette plate-forme. Nous devrons poursuivre dans cette voie. Dans cette perspective, la discussion sur une prime d'éducation, qui constitue un piste beaucoup moins émancipatrice, n'est pas à l'ordre du jour.

En ce qui concerne les questions liées à la santé et au vieillissement, la déclaration de politique fédérale du gouvernement prévoit « d'apporter des réponses adaptées au nouveau risque social que constitue la dépendance ».En effet, on constate que plus de 11% des personnes de plus de 65 ans connaissent aujourd'hui une perte d'autonomie. Cela suppose une approche globale agissant à la fois sur la demande et l'offre des services et sur une couverture solidaire des coûts. Dans ce cadre, un travail est réalisé, associant différents cabinets compétents en la matière, en concertation avec les Communautés qui, d'une façon ou d'une autre, sont intéressées à ce débat.

J'espère que prochainement, mon collègue, ministre des Affaires sociales, pourra vous fournir des conclusions sur les négociations en cours.

Des discussions ont lieu avec les Communautés et les Régions, sachant que la situation socio-économique générale conditionne « l'état de santé ». Dès lors, il faut procéder à un travail de mainstreaming et prendre des dispositions qui concernent tant le logement que l'enseignement ou l'emploi. La politique visant à améliorer les conditions socio-économiques et, au-delà, la santé, doit pouvoir être discutée de manière transversale avec tous ceux qui ont des responsabilités en la matière.

La question du traitement de la santé mentale a également été évoquée. La santé mentale est effectivement la force psychologique qui permet aux individus de se défendre ou de se prémunir contre les maladies, les problèmes et les troubles psychologiques.

Les soins de santé mentale comprennent, en premier lieu, la recherche de la qualité des relations humaines au quotidien.

Dans la note de politique sur les soins de santé actuellement en préparation, la déstigmatisation des individus présentant des troubles psychiques et psychiatriques est considérée comme un des éléments importants à prendre en considération. Les patients en psychiatrie nécessitent un surcroît d'attention étant donné qu'ils représentent un groupe vulnérable et qu'ils souffrent encore trop souvent d'une exclusion de fait, alors qu'ils peuvent avoir un rôle actif dans la vie en société, à condition toutefois de bénéficier de l'attention, de l'accompagnement et des soins nécessaires.

Par ailleurs, la complexité croissante de la vie actuelle de même que le stress exigent des individus une capacité de résistance accrue. Selon l'enquête de santé récemment effectuée en Belgique, 6_ de la population ont souffert de dépression et 9_ ont pris, sur prescription médicale, des psychotropes dans les deux semaines précédant l'enquête. Il est important, dans les prochaines enquêtes de santé, de lier le sexe à certains critères ou à des syndromes, parmi lesquels la dépression. Un travail a été demandé en ce sens.

Il reste par ailleurs à établir, au sein des groupes cibles qui ont été définis, à savoir les enfants et les jeunes, les adultes et les personnes âgées, une distinction transversale « femmes », de manière à pouvoir, le cas échéant, prendre des mesures spécifiques, quel que soit le profil de la personne faisant l'objet de l'enquête en question.

Enfin, je vous rappelle que le programme d'action prévoit l'installation d'une facture de santé maximale, où les cotisations personnelles pour les prestations de l'assurance maladie obligatoire ne dépasseront pas une limite de dépenses raisonnables et où il sera tenu compte du revenu. Il s'agit bien entendu d'une mesure globale, susceptible de devenir un instrument essentiel dans la lutte contre la relation négative entre pauvreté et soins de santé. C'est donc une mesure qui concerne tout le monde, mais dont les femmes seront les premières bénéficiaires, au vu de la situation socio-économique qui est la leur dans notre pays.

Mme Lizin a posé une série de questions auxquelles M. le ministre de la Justice a déjà largement répondu.

En ce qui concerne la sécurité sociale, Mme Cantillon et son groupe, à la demande du ministre des Affaires sociales, étudient actuellement les questions de l'adaptation de la sécurité sociale, notamment en fonction des transformations intervenues dans les modes de vie et les structures familiales. Ce groupe pourrait également être invité à réfléchir, me dites-vous, madame, sur la problématique spécifique de l'individualisation des droits sociaux. J'en formulerai la demande expresse auprès des ministres Vandenbroucke et Gabriëls.

Vous avez évoqué la suppression de la notion de cohabitant. D'une part, ce point ne figure pas dans la déclaration gouvernementale mais, d'autre part, comme je le dis souvent, il faut éviter l'hypocrisie. Est-on certain d'obtenir un vote majoritaire à cet égard au sein de chaque groupe ? J'en doute. Au fait de négliger cette question ou de la postposer, j'ai préféré une « politique des petits pas ».

Nous avons, à chaque établissement de budget, obtenu une amélioration des conditions de vie des cohabitants en matière de chômage, avec un assouplissement très large de l'article 80, et l'augmentation des allocations de chômage accordées dans le cadre de cet article.

Cela prouve l'existence, dans ce domaine, d'une démarche qui, en ce qui me concerne, doit tôt ou tard aboutir à l'abandon de cette notion de cohabitant.

Vous avez également posé une question au sujet des gardiennes encadrées. Mme Laloy a, elle aussi, évoqué ce point et abordé le problème de la formation de ces femmes, dont le rôle est tellement important.

Nous avons eu une discussion récente en commission des Affaires sociales de la Chambre. Il y a la situation des femmes face au chômage et le statut des gardiennes encadrées. Dans le cadre des conclusions du conclave, le ministre des Affaires sociales - et je serai à ses côtés - a décidé de travailler sur une proposition de statut pour les gardiennes encadrées. Par ailleurs, en ce qui concerne le chômage, la réglementation contient déjà certaines particularités. Ainsi, pendant neuf ans, les gardiennes encadrées ont accès au chômage lorsqu'elles cessent cette activité. Certes, il convient de reconnaître des imperfections et une série d'effets pervers. Je m'emploie actuellement, quel que soit le statut qui sera décidé et qui est un point prioritaire, à gommer ces effets pervers dans la législation du chômage. Il s'agit d'un dossier global, mais qui comporte deux portes d'accès pour améliorer la condition de ces femmes.

Je tiens enfin à souligner ma satisfaction quant à l'attitude du gouvernement face à ces questions. J'avais assisté aux discussions que Mme Smet avait organisées en 1992 sur la règle un tiers - deux tiers. Je sais combien ce fut difficile. Les décisions qui avaient été prises à l'époque constituaient déjà un premier pas non négligeable. Nous poursuivons ce débat et je me réjouis que le gouvernement, dans son entièreté, ait accepté non seulement la révision de la Constitution déjà sur le bureau du Sénat, mais également ces lois qui vont, me semble-t-il, permettre d'accélérer le phénomène que l'on a pu constater à l'occasion des élections communales, c'est-à-dire un nombre beaucoup plus important de femmes sur les listes et donc d'élues.

A cet égard, je vous proposerai de faire le point, lorsque l'on connaîtra la composition des collèges et des bureaux des CPAS. En effet, c'est bien d'être élue, de faire partie des conseils communaux et des conseils provinciaux, mais il est au moins aussi important, voire plus, d'avoir accès aux postes de responsabilité au sein des exécutifs communaux et provinciaux.

En ce qui concerne la coopération au développement, M. Boutmans fera son rapport comme prévu, mais je puis vous dire que j'ai pris dès à présent l'initiative, avec les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, d'avoir une réflexion « femmes » pour tout ce qui concerne la diplomatie préventive, la coopération au développement. Nous constatons déjà des premiers résultats. Je vous donne un exemple très concret : je me suis rendue avec une délégation au Maroc. J'ai effectivement retiré mes chaussures, au même titre qu'il est demandé de ne pas porter de short à la Basilique Saint-Pierre de Rome. J'y vois un simple respect du sacré qui n'engage pas au-delà. Je trouve cela bien normal. Pour le reste, cette mission extrêmement intéressante a démontré, une fois de plus, combien le rôle des femmes est important dans le développement. Toute l'équipe présente, notamment les journalistes, était stupéfaite de voir le rôle exceptionnel joué par les femmes dans un pays qui évolue considérablement. Je vous citerai cette expression de Sa Majesté le Roi : « Au Maroc, il y a une ONG en toute femme. » On pourrait le dire tant elles sont actives sur le terrain pour faire progresser le développement et le statut des femmes.

Deux ONG ont déjà fait l'objet d'une intervention grâce à cet accord avec la Coopération au Développement. L'une s'occupe d'alphabétisation, notamment des jeunes filles en milieu rural, ce qui constitue un véritable problème dans ce pays, tandis que l'autre s'occupe de l'insertion socioprofessionnelle des mères célibataires qui y connaissent un statut difficile.

Les exemples concrets offrent de petits éclairages mais, avec MM. Michel et Boutmans, nous voulons véritablement intégrer l'option « femmes » dans l'ensemble des politiques qui seront menées. Sous la présidence belge, avec l'accord de la Commission européenne et du gouvernement belge, nous comptons développer un aspect spécifique du processus de Barcelone, en ce sens qu'une conférence euro-méditerranéenne sur l'insertion socioprofessionnelle des femmes sera organisée. Cette conférence permettra de dégager un budget spécifique dans le cadre du processus de Barcelone, au profit de l'insertion professionnelle des femmes. C'est vraiment là une réponse à ce qui doit être une évolution dans la notion de Coopération au Développement.

J'ajoute qu'un plan global de lutte contre la violence à l'encontre des femmes sera adopté en concertation avec les entités fédérées, dans le cadre de la conférence interministérielle sur l'égalité. Ce plan comprendra l'évaluation des législations existantes et de leur application, l'organisation de campagnes de prévention, l'amélioration de la formation du personnel amené à intervenir en première ligne, la reconnaissance de la victime et le traitement des auteurs. Un projet de note d'orientation générale ainsi que le calendrier devraient normalement être discutés dès ce 14 novembre.

Je proposerai à mes collèges de mettre en place ensemble deux campagnes en 2001. L'une d'entre elles rappellera que la violence entre conjoints est un délit punissable aux termes de la loi du 24 novembre 1997. Par ailleurs, je suis persuadée qu'il faut continuer à mener des campagnes pour lutter contre les préjugés sexistes, campagnes particulièrement orientées vers les plus jeunes. Je sais que mes collègues des entités fédérées sont réceptifs à ces projets et qu'une collaboration entre tous les niveaux de pouvoir s'avérera profitable.

En ce qui concerne la problématique du harcèlement sur le milieu du travail, laquelle ne concerne pas seulement les femmes encore qu'elles soient souvent plus particulièrement visées, à en croire les courriers que je reçois et les évaluations qui sont faites, je déposerai vers la fin de l'année un projet spécifique sur la table du gouvernement.

Evidemment, tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Cependant, je tiens à remercier le premier ministre et l'ensemble du gouvernement de soutenir cette démarche d'émancipation des femmes. Ce n'est qu'un début mais j'espère pouvoir, année après année, vous apporter des nouvelles comme celles dont je vous ai fait part aujourd'hui et qui me permettront de dire que la Belgique s'inscrit résolument dans cette volonté d'être un pays où l'égalité des femmes n'est pas un vain mot.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Ik dank de vice-eerste minister en de minister voor hun omstandig antwoord. Vooral de hervorming van de arbeidsorganisatie is belangrijk en bij de algemene evolutie op dit punt zullen vrouwen uiteindelijk gebaat zijn. Hierbij wil ik mijn geloof uitdrukken in een constructieve samenwerking waarmee we zeker belangrijke stappen vooruit zullen doen. Ook de dynamiek in het gelijkekansenbeleid kunnen we vanuit de Senaat zeker steunen.

Mevrouw Gerda Staveaux-Van Steenberge (VL. BLOK). - Ook ik dank vice-eerste minister Onkelinx voor haar antwoord. Eindelijk heb ik een, zij het gedeeltelijk antwoord op mijn vragen gekregen. Ik heb daarin gehoord dat één derde van de arme vrouwen alleenstaande moeders zijn. Ik vraag me af wie de overige twee derde vrouwen in de armoede zijn. De minister heeft een aantal genderspecifieke oplossingen naar voren gebracht, zoals een uitbreiding van artikel 60 van de OCMW-wetgeving, het zogenaamde lenteplan, een premie voor kinderopvang, 30.000 frank voor vrouwen die het werk hervatten. De belangrijkste doelstelling van minister Onkelinx is dus vrouwen terug op de arbeidsmarkt te brengen. Dan kom ik tot de kern van mijn betoog. Misschien kan de minister zich moeilijk inleven in de leef- en denkwereld van laaggeschoolde moeders, maar het is hun wens voor hun kinderen te kunnen zorgen. Een premie voor opvoeding vindt de minister enerzijds veel minder emancipatorisch, maar anderzijds wil ze wel een statuut voor onthaalmoeders. Moeders die kinderen van anderen opvoeden, krijgen dus wel een statuut, moeders die hun eigen kinderen willen opvoeden, krijgen dat nog niet. Ik zal dus alle huismoeders oproepen om zich als onthaalmoeder in te schrijven. Zo krijgen ze uiteindelijk een statuut en kunnen ze hun eigen kinderen opvoeden.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Je retiens la suggestion d'inviter Mme la vice-première ministre à une séance de la commission de l'Intérieur, à la rentrée de janvier, pour pouvoir faire le point en ce qui concerne les conseils communaux au sens large et les exécutifs. Cela nous donnera sans doute l'occasion d'examiner comment l'on peut continuer à progresser dans ces matières.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Het verheugt me dat vice-eerste minister Onkelinx de aanzet tot een mainstreamingbeleid geeft. Als ik het goed begrepen heb, zal hiervoor een plan worden uitgewerkt met per departement een strategische prioriteit. Dat is een goed begin om structureel een mainstreamingbeleid uit te werken. Het zou interessant zijn over de inhoud van dit plan een debat te kunnen voeren.

Ik kijk ook uit naar het plan van de minister rond geweld tegen vrouwen. Een globaal plan hiervoor beantwoordt zeker aan een nood en ik ben benieuwd naar de concrete inhoud ervan.

Tot slot roep ik de vice-eerste minister op ook rond besluitvorming een dergelijk plan te maken. Het volstaat volgens mij niet aan wetgevend werk te doen. Wetgevend werk is de eerste stap, maar we moeten ook naar andere, begeleidende maatregelen zoeken en op dit punt een globaal plan uitwerken.

-L'incident est clos.

M. le président. - Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 15 h.

(La séance est levée à 13 h 25.)