2-74

2-74

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 26 OCTOBRE 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Erika Thijs au ministre des Finances sur «l'arrêt de la Cour de cassation concernant la déductibilité fiscale des frais de description» (n° 2-362)

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Tot op heden mochten bedrijven bij de aankoop van een grond de beschrijfkosten niet fiscaal aftrekken. De fiscus argumenteerde immers dat gronden en bijbehorende kosten een onbeperkte gebruiksduur hebben. In een recent arrest weerlegt het Hof van Cassatie echter deze redenering. Registratiekosten en notariskosten zijn bijkomende aankoopkosten die geen wezenlijke waardetoename uitmaken voor de onderneming. Volgens artikel 62 van het Wetboek op de Inkomstenbelasting zijn dergelijke kosten wel fiscaal aftrekbaar.

Hiermee bevestigde het Hof van Cassatie eerdere arresten van het Hof van Beroep van Brussel. Hoewel de fiscus niet anders kan dan dit arrest toe te passen en deze kosten te aanvaarden, toch blijkt volgens een krantenbericht dat de fiscale administraties alle bezwaarschriften die belastingplichtigen op basis van de eerdere arresten van de hoven van beroep hadden ingediend, in allerijl afwijzen. Dit impliceert dat de betrokkenen naar de rechtbanken zullen moeten stappen. Deze houding van de fiscale administraties is daarom zeker geen voorbeeld van behoorlijk bestuur.

Welke houding neemt de minister aan tegenover dit arrest van het Hof van Cassatie? Welk gevolg heeft dit arrest voor de inkomsten van de staat?

Heeft de minister de fiscale administraties reeds de nodige richtlijnen gegeven om dit arrest na te leven? Zo ja, wat is de inhoud ervan?

Zal de minister de fiscale administraties de opdracht geven de eerdere bezwaarschriften op basis van de arresten van de hoven ven beroep te behandelen conform de uitspraak van het Hof van Cassatie?

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Ik kan mevrouw Thijs nog geen volledig antwoord geven op haar vragen over het arrest van het Hof van Cassatie. Ik kan haar enkel meedelen dat ik mijn administratie opdracht heb gegeven de gevolgen daarvan te onderzoeken en in het bijzonder na te gaan of dit kan worden beschouwd als een vaste rechtspraak. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zullen zo snel mogelijk de nodige richtlijnen aan de betrokken diensten worden verstrekt teneinde een eenvormig standpunt te kunnen innemen.

Zodra het onderzoek beëindigd is, wil ik haar graag een schriftelijk op haar vraag bezorgen.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Heeft de minister enig idee wanneer dat zal gebeuren? Heel wat bedrijven moeten nu vrij grote bedragen aan beschrijfkosten betalen. Als dit arrest bevestigd wordt, kunnen ze die misschien recupereren. Ze dringen erop aan dat er zo snel mogelijk duidelijkheid in de materie komt.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Ik heb mijn administratie gevraagd me binnen veertien dagen een antwoord te bezorgen. Ik zal dat dan onmiddellijk aan mevrouw Thijs laten bezorgen.