2-73

2-73

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

VENDREDI 20 OCTOBRE 2000 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Déclaration du gouvernement sur sa politique générale

Discussion

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Met een aanwezigheid die zelfs deze van het quorum in een commissie niet bereikt is de vraag naar de zin van een debat om halftien 's morgens overduidelijk. Er is hier trouwens niemand van de pers aanwezig. Terwijl de eerste minister prime time krijgt om zijn verklaring af te leggen moeten we hier in de Senaat een debat voeren in omstandigheden die zeker niet zullen bijdragen tot het doen toenemen van het vertrouwen van de burgers. De federale beleidsverklaring draagt als ondertitel : Het vertrouwen verder versterken.

Francis Fukuyama en Putman schreven een merkwaardig boek over de vertrouwensbreuk in de westerse samenleving met als titel : De grote scheuring. Daaruit blijkt dat het wantrouwen in de moderne samenleving toeneemt. Beweren dat het vertrouwen toeneemt onder een regering met een bepaalde samenstelling en afneemt onder een met een andere samenstelling wordt door geen enkel onderzoek in de laatste vijftig jaar bevestigd. Wel is aangetoond dat de vertrouwenscrisis aan vele factoren is te wijten. Het gaat niet alleen om het vertrouwen ten aanzien van de overheid, maar ook om het vertrouwen tussen de burgers onderling.

De titel van de beleidsverklaring is overigens dubbelzinnig. Over welk vertrouwen gaat het nu precies? Het vertrouwen van de publieke opinie in de regering, het vertrouwen van de burgers in allerlei instellingen of over het vertrouwen van de burgers onderling? Als het vertrouwen tussen de burgers niet toeneemt zal ook het vertrouwen in de instellingen niet groter worden.

De uiteenzetting van de premier had niets meer te maken met de titel van de beleidsverklaring. Op de essentiële vraag over de toename van het vertrouwen wordt niet ingegaan. Wel wordt onder meer een cijfermatige beschrijving gegeven van de toestand van het land. Wat we de afgelopen weken hebben meegemaakt kan alleen het vertrouwen in de politiek doen afnemen.We kennen vandaag inderdaad een economische conjunctuur die waarschijnlijk de sterkste groei zal optekenen sedert 30 jaar. Het is juist dat het een historische gebeurtenis is wanneer voor volgend jaar een budget kan worden voorgesteld zonder deficit.

De premier beweerde in de Kamer dat we in het verleden niet veel hebben gedaan en de problemen niet hebbben opgelost. Nochtans was het deficit in 1999 reeds 10 maal lager dan in 1993. Als er nu over een historische gebeurtenis kan worden gesproken, dan is dat dankzij de regering van Jean-Luc Dehaene. Hij zorgde niet alleen voor een betere financiële toestand, maar ook voor de toetreding tot de Euro én voor de arbeidskostenbeheersing, opgelegd in het Globaal Plan.

Maar het schetsen van een economische situatie biedt niet noodzakelijkerwijze een toekomstperspectief. Economische gegevens zijn nu eenmaal geen verworvenheden, zij vormen geen actief op een bankrekening.

De afgelopen weken is treffend geïllustreerd hoe fragiel onze economische welstand wel is. Ik denk hierbij aan de heropflakkering van de olieprijzen, de instorting van de waarde van de euro en de zeer onzekere beursontwikkelingen.

Ernstige instituten in Europa hebben opiniepeilingen georganiseerd over het vertrouwen van de burger, dit zowel in Frankrijk, in Engeland als in Duitsland. In België bestaan er spijtig genoeg geen ernstige instituten. Wij hebben kunnen vaststellen hoe Belgische opiniepeilingen werden gebruikt om de verkiezingen te manipuleren. De wet op de opiniepeilingen moet strikter worden toegepast en de commissie die de controle moet uitoefenen op de ernst van de peilingen, moet dringend worden opgericht.

Uit de peiling die woensdag jongstleden door het meest gezaghebbende Duitse onderzoeksbureau werd gepubliceerd, blijkt dat in augustus nog 46% van de Duitse bevolking vertrouwen had in een toename van de economische groei, maar dat dit percentage in oktober gedaald was tot 32%. De onvrede over de hoge energieprijzen is algemeen. De inschatting van de medeverantwoordelijkheid van de overheid voor de stijging van de energiekosten is gestegen van 35% tot 66%.

Over dit concrete probleem wordt niet gesproken en er worden geen oplossingen aangereikt.

Vorige woensdag bereikte de euro opnieuw een dieptepunt en was nog nauwelijks goed voor 0,83 dollar. Sinds 1 januari 1999 heeft de euro 29% van zijn waarde verloren. Wanneer de munt in een regio die door rode of paarse kabinetten wordt bestuurd met 29% daalt, kan er toch geen sprake zijn van vertrouwen in de economie.

De politiek van ongecontroleerde devaluatie van de munt die de Belgische regering gedurende vijftien maand heeft gesteund, heeft weliswaar geleid tot economische groei maar ook tot toenemende rijkdom voor enkelingen en tot groot koopkrachtverlies voor de meeste burgers.

België zit in de kop van het Europese peloton. Dat is juist voor heel wat factoren, maar onder andere ook voor de inflatie. Recente cijfers van Eurostat bevestigen dat België met 3,9% na Luxemburg het hoogste inflatiecijfer heeft van de vijftien lidstaten en het Europese gemiddelde van 2,5% dus ver overschrijdt.

Mijnheer de eerste minister, noch uw cijfers, noch de mijne zijn beslissend. Om cijfermatige prognoses geloofwaardig te maken is eerst en vooral het vertrouwen van de burger nodig. Dit vertrouwen heeft echter een zware deuk gekregen. Onze grootste kritiek is dat de eerste minister prognoses hanteert als een quasi vaststaande zekerheid en dat hij daarop zandkastelen bouwt.

Professor De Grauwe is afwezig, ik zal een andere hoogleraar van de faculteit Economische Wetenschappen aan de KULeuven citeren. In een publicatie over de openbare financiën schrijft professor Dirk Heremans wat volgt: "Het is uiteraard onmogelijk de precieze macro-economische evolutie van jaar tot jaar te voorspellen omdat deze afhankelijk is van korte-termijn conjuncturele factoren. Wel kan een inzicht verkregen worden in de tendentiële, reële macro-economische evolutie op middellange termijn aan de hand van previsies van het potentieel bruto binnenlands product." Men kan dus geen voorspellingen doen, men kan hoogstens tendensen aangeven. Professor Heremans geeft als tendens voor de groei een toename met 2,3% aan. De eerste minister rekent op 2,5%. Anderen voorspellen 3%. Met cijfers kan men alles bewijzen.

Door een cijfermatige beschrijving van de toekomst herleidt de eerste minister de politiek tot de staatshuishoudkunde. Politiek bestaat er juist in om oplossingen te zoeken voor het onberekenbare en voor het onverwachte.

De grondwetgever heeft de politici willen hoeden voor overmatige beloften en daarom dient de begroting elk jaar opnieuw door de Kamer te worden goedgekeurd.

Het beleid van deze regering biedt echter geen waarborg voor ernst en duurzaamheid omdat achter de zes aangegeven krachtlijnen, de wet van de politieke marketing als echte grondkrachtlijn domineert.

Op het kabinet van de eerste minister beschikt de regering over een slangenbezweerder, die met zijn toverfluit de slangen moet doen dansen door hen een schitterende toekomst voor te spelen die jarenlang zal duren. De fakir moet aankondigen dat er een nieuwe gouden eeuw is aangebroken.

Iedereen weet echter dat eenmaal de betovering van de fluit is doorbroken, de feitelijke werkelijkheid opnieuw de bovenhand haalt.

Tijdens de verkiezingscampagne werd een goede slogan gelanceerd: "De toekomst is bezig". Uiteraard is de toekomst bezig. In het heden ligt de toekomst. De toekomst moet echter niet worden bezweerd met een toverfluit. In ieder geval moet de toekomst niet worden bezwaard. De regering is bezig met de tijd te onteigenen. Mitterrand zei: « Il faut laisser le temps au temps ». Welnu, in overmoed heeft de regering een hypotheek gelegd op de toekomst door allerlei prognoses te maken die absoluut onzeker zijn. Wie kan zeggen of er in 2003 een stagnatie of een recessie zal optreden? Wie kan de toestand in 2005 voorspellen? Deze regering weet het!

De heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - De heer Vandenberghe heeft blijkbaar gedurende vierentwintig uren het nieuws gemist. Gisteren in de Kamer heeft gewezen vice-eerste minister, de heer Van Rompuy met cijfers aangekondigd dat er volgend jaar 110 miljard méér budgettaire ruimte zal zijn dan voorzien in de voorzichtige prognose van de regering. De heer Vandenberghe zou beter alle gegevens terzake eens herlezen want wat hij zegt strookt helemaal niet met de werkelijkheid. In ieder geval beweert hij net het tegenovergestelde van wat in de Kamer werd gezegd.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Dat is niet juist. Bovendien maak ik geen prognoses voor de toekomst. Het is typisch voor de politieke cultuur van deze regering om een debat in de Kamer te voeren en zich achteraf in de Senaat te beroepen op wat in de Kamer werd gezegd. Wij waren niet in de Kamer. Wat de eerste minister ook over de Kamer zegt, het is in de Senaat dat het debat momenteel wordt gevoerd en dat argumenten kunnen worden weerlegd. De eerste minister kan mijn argument niet weerleggen met zijn opmerking. Ik zeg dat de regering de toekomst voor 2003 níet kan voorspellen en dat ze de tijd onteigent.

De heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - In de Kamer zegt de CVP het tegenovergestelde.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Ik spreek in eigen naam. De eerste minister praat alsof ik onder voogdij staat. Mag ik zelf nog iets zeggen?

De heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - Mijnheer Vandenberghe, ik volg eigenlijk eerder uw stelling dan deze van de CVP-collega's in de Kamer, namelijk een ingesteldheid die van voorzichtigheid getuigt.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Laat de eerste minister het debat in de Kamer dan opnieuw voeren.

Door het toekomstbeeld dat gegeven wordt in de regeringsverklaring neemt de eerste minister een plaats in de galerij van de eeuwenoude orakels, de mesopotamische levensbeschouwers en de Griekse orakelpriesteressen. Dat is echter geen beleid.

De regering doet niet haalbare beloften die manipuleerbaar zijn in de tijd. Niets is makkelijker te manipuleren dan de toekomst omdat ze niet wordt geconfronteerd met de feiten. Een typisch voorbeeld van deze manipulatie is de belofte om het kijk- en luistergeld af te schaffen. Vóór de verkiezingen verklaarde de heer Stevaert - jammer genoeg is niemand van de SP aanwezig - dat het kijk-en luistergeld zou worden afgeschaft. De mensen kregen wel het aanslagbiljet toegestuurd, wat ze niet begrepen want er was met grote stelligheid gezegd dat die belasting zou worden afgeschaft. Vandaag wordt gezegd dat het kijk- en luistergeld misschien in 2002 zal worden afgeschaft. In ieder geval moeten de afcentiemen door het Vlaamse Parlement dan zijn afgeschaft. Men manipuleert de burgers door beloftes te doen om een bepaald resultaat - in dit geval een goede uitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen - te bereiken.

Ongetwijfeld zijn er ook positieve zaken in de beleidsverklaring. Wij hebben dat ook gezegd in de Kamer. Een voorbeeld daarvan is het fiscaal plan, hoewel we niet akkoord gaan met het tijdsschema en de prioriteiten ervan. Ik denk aan de fiscale discriminatie van gehuwden en de kindvriendelijkheid.

Het mobiliteitsplan is ook zeer goed, maar zijn de Agalev en Ecolo politici nog ernstig? Is een mobiliteitsplan voor 2010, voor 2020 nog ernstig? Dan is de Senaat geen reflectiekamer meer maar een virtuele kamer. De Agalev en Ecolo politici laten zich rollen!

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Je pense que vous vous trompez complètement, monsieur Vandenberghe. En ce qui concerne la mobilité, nous payons le sous-investissement réalisé depuis plus de dix ans en matière d'infrastructures. Il est clair que, avec ou sans le CVP, nous n'allions pas y remédier du jour au lendemain : le réinvestissement n'allait pas se faire en une année. On effectue donc une projection budgétaire en la matière, suite à l'importance de la mobilité à long terme.

L'accord conclu par la majorité arc-en-ciel envisage une orientation extrêmement importante et novatrice dans ce domaine.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - De gebruikers van de files zullen ongetwijfeld gerustgesteld zijn met de mededeling dat de problemen zullen worden aangepakt door het plan met visie op 2010-2020.

Het huidige beleid heeft als slogan "snel en efficiënt". Wanneer men dan afkomt met de jaartallen 2005, 2006, 2010 en 2020, moet ik toch concluderen dat het woord "snel" een rekbaar begrip is. Hoe kan van een gerechtelijke achterstand in ons land worden gesproken wanneer er al plannen kunnen worden gemaakt tot 2020?

Vorig jaar zei ik het volgende bij het debat over het asielbeleid: "Op een jaar tijd de asielprocedure helemaal hervormen, de enorme achterstand wegwerken en de betrokken diensten vervangen door nieuwe, dit is niet ambitieus, dit is om moeilijkheden vragen." Mijn vaststelling is spijtig genoeg bevestigd, mais c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt.

Met de regularisatieprocedure en bij het oplossen van de concrete problemen van de betrokkenen wordt een snelheid bereikt waarbij de processie van Echternach wel een formule 1-wedstrijd lijkt. Er is een Copernicusplan voor een goed bestuur. Er zou alleen nog worden benoemd op basis van competentie, zonder politieke horigheid. Wat heeft verhinderd om voor de regularisatiecommissies hetzelfde te doen? Waarom worden de beginselen van het Copernicusplan daar niet toegepast? Er wordt 100 miljoen besteed aan een neppeiling over de vraag of België al dan niet een goede administratie wil. Inmiddels wordt een regularisatiesysteem gebruikt dat niet werkt. De OCMW's worden overspoeld met uitdagingen waarop niet kan worden ingegaan. Terwijl de problemen zich aankondigen, terwijl de stroom van asielzoekers voortgaat, worden onder de aanhangers van de eerste minister gebedmolens van de Tibetaanse monniken verdeeld die ze permanent moeten laten draaien. De vernieuwing werkt. Dat is het antwoord op de uitdaging.

De eerste minister geeft toe dat dit een zwak punt is. Vorig jaar werd hier afgekondigd dat de regering het asielbeleid als een prioriteit beschouwt en een jaar later blijkt dat beleid een echte ramp te zijn. "I am sorry" zegt de regering nu. Dat is geen verantwoording voor een slecht beleid. Een slecht beleid wordt ook op zijn resultaten beoordeeld, zeker wanneer naast het woord "snel" ook nog het woord "efficiënt" in de mond wordt genomen. "Eendracht en macht" wordt vervangen door "snel en efficiënt". Als dat een nieuwe nationale leuze wordt, kan ik niet anders dan naar de realiteit verwijzen. Mijnheer de eerste minister, u hebt het niet kunnen realiseren.

Ik spreek niet over justitie en politie want ik schiet niet graag op een ziekenwagen. Hieraan werd geen tijd besteed. De minister van Justitie begreep niet goed wat hij kreeg, wat de communicatieproblemen in de verf zet. Hij dacht eerst dat hij enkele honderden miljoenen kreeg, maar het blijkt nu om meer dan twee miljard te gaan. Ik neem er in ieder geval akte van dat de minister van Justitie, waarvan wordt gezegd dat hij niet hard genoeg is, dat hij te zwakke ellebogen heeft, dat hij tussen twee deuren wordt versmacht, niet bekomen heeft wat noodzakelijk is voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De regeringsverklaring bevat slechts acht lijnen over het veiligheidsbeleid.

Mijnheer de eerste minister, u hebt gefaald bij de definiëring van de oorzaken van de vertrouwensbreuk en bij het zoeken naar oplossingen omdat u alle grote maatschappelijke problemen van de interne cohesie in onze samenleving, de afbrokkelende eensgezindheid over de waarden, de steeds grimmiger houding van de burgers onder mekaar niet benadert en een louter cijfermatig discours voert.

U vergist zich wat de politiek betreft. Politiek is geen boodschappenlijst, maar een boodschap. Wij hebben geen enkele boodschap met ideeën ontvangen. U voert de politiek van het gewicht, de maat en het getal. Dit is geen politiek beleid, maar staatshuishoudkunde.

Mijnheer de voorzitter, de heer Caluwé zal het hebben over de communautaire aanpak. Ik wil hierover slechts één opmerking maken. Zoals u, verdedig ik de Senaat. Dat heb ik trouwens altijd gedaan. De Senaat heeft in de vorige regeerperiode hard gewerkt aan de samenstelling van homogene bevoegdheidspakketten. De aandacht van de regering voor de Senaat is nihil. Het probleem goed bestuur krijgt in de beleidsverklaring niet de minste aandacht.

Wij weten al meer dan een jaar dat de Senaat voor de eerste minister van geen tel is. Hij heeft nooit een ernstig amendement van de oppositie in overweging willen nemen. Hij houdt zelfs geen rekening met het verslag van de vorige legislatuur over de homogene bevoegdheidspakketten.

De heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - Mijnheer Vandenberghe, ik raad u aan eerst in uw eigen fractie na te gaan welke leden de Senaat niet au sérieux nemen alvorens de regering dit verwijt te maken.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Mijnheer de eerste minister, ik zeg wat ik denk en neem mijn verantwoordelijkheid hiervoor op. Dat leden van een fractie er een andere mening op nahouden, stoort mij volstrekt niet. Integendeel, dit is goed voor de democratie. De poging om de verschillende meningen binnen een fractie tegen elkaar uit te spelen, is een uiting van oude politieke cultuur. Ik blijf mijn persoonlijke standpunten verdedigen. Indien de eerste minister het vertrouwen van de burger wil herwinnen, moet hij er in de eerste plaats voor zorgen dat de politici geloofwaardig zijn.

De kunst om vooruitgang in een samenleving te realiseren, is orde bewaren te midden van verandering en verandering brengen te midden van orde. De publieke orde wordt in onze samenleving in toenemende mate geërodeerd. De meest recente internationale verslagen tonen aan dat wij geen vat meer hebben op belangrijke vormen van criminaliteit en dat West-Europa een drugsregio bij uitstek wordt. De drugshandel is een van de belangrijkste financieringsbronnen van de georganiseerde criminaliteit. Zowel de grote als de kleine criminaliteit liggen aan de basis van het gebrek aan vertrouwen in de overheid. Het volstaat niet de woorden te veranderen om de maatschappij te veranderen, om een regering te presenteren als de belovende macht. Door de verloedering van het politieke woord wordt de geloofwaardigheid van de politiek verder aangetast. Uitdelen en beloven dat zal worden uitgedeeld, kan iedereen. Een beleid voeren is een andere zaak.

Het beeld van de derde weg is duidelijk geworden. Het is niet de weg naar het land van belofte, maar naar het land van de beloften.

M. Philippe Mahoux (PS). - Monsieur le premier ministre, selon ce qui devient une bonne habitude, que je vous invite d'ailleurs à garder, vous avez présenté au Sénat un projet de politique fédérale extrêmement dense, empreint à la fois de prudence et d'ambition.

Prudence, parce que le gouvernement ne s'est pas laissé emporter par les fièvres prévisionnistes. Ce projet ne contient pas de promesses inconsidérées anticipant un avenir forcément radieux.

Ambition, parce que tout en ayant la sagesse de travailler sur la base des prévisions de croissance les plus raisonnables, le gouvernement présente un projet qui, incontestablement, va marquer notre pays et assurer à chaque citoyen et à la collectivité un avenir que nous voulons meilleur.

Du foisonnement d'idées qui caractérise les partenaires de la majorité est né un projet cohérent, solide. J'y trouve avec satisfaction la marque socialiste dans de très nombreux cas.

Citons, tout d'abord, la conception même du budget dont la neutralité conjoncturelle assure la préservation à long terme de notre système de redistribution, notamment par l'allégement de la dette.

Un ambitieux plan pour l'emploi et l'aménagement du temps de travail, bien sûr, qui met en place les conditions du passage aux 38 heures et l'aménagement de la semaine des quatre jours, instaure le compte épargne-temps, allonge le congé de paternité, met sur pied le crédit-temps, et prévoit des mesures particulières pour les travailleurs âgés et en fin de carrière et pour les travailleurs plus difficiles à placer.

Une réforme fiscale étalée, réaliste, qui permet d'améliorer le sort des plus bas revenus, d'assurer l'égalité fiscale face aux choix de vie, de mieux prendre en charge les enfants, particulièrement pour les familles monoparentales, et de favoriser le développement durable.

Un plan de lutte volontaire contre la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie des allocataires sociaux, par un relèvement des allocations.

Un plan de santé responsable qui porte à la fois des mesures structurelles permettant de consolider le système de la sécurité sociale et de nombreuses mesures représentant une amélioration très concrète de la vie des citoyens : meilleure couverture des maladies chroniques, développement des soins palliatifs.

La constitution d'un fonds de vieillissement sans recours à l'impôt.

Enfin, pour ne citer que les points essentiels, l'accord communautaire, qui permet de répondre aux besoins des communautés.

Votre projet présente à nos yeux, c'est indéniable, de nombreux motifs de satisfaction. Sans grande surprise, le groupe socialiste soutient donc la mise en oeuvre de votre déclaration de politique fédérale.

Mais un engagement ne vaut que lorsqu'il est lucide et, j'ajouterai, critique. Je ne suis donc pas ébloui par l'euphorie. Tout en relevant de nombreux motifs de satisfaction dans votre déclaration, je plaiderai en faveur d'efforts supplémentaires pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, particulièrement les plus bas revenus, et des personnes vivant de revenus de remplacement, notamment pour les aider à supporter le poids d'une facture énergétique qui pèse de plus en plus dans leur budget.

En la matière, il nous faut bien entendre les revendications des partenaires sociaux !

Puisque vous avez vous-même, de manière inhabituelle sans doute mais très responsable, pointé quelques domaines dans lesquels l'action du gouvernement n'a pas atteint ses objectifs, je me permettrai en quelque sorte d'allonger la liste en attirant l'attention du gouvernement sur des problèmes politiques auxquels notre groupe accorde une importance particulière.

Je soulèverai également quelques questions relatives à des sujets que vous avez évoqués, questions auxquelles le Sénat pourrait consacrer utilement une réflexion, voire davantage - il s'agit bien d'une assemblée politique -, je songe notamment au volet de votre déclaration relatif à la société de l'information et à la coopération au développement.

Le groupe socialiste mesure pleinement l'importance des mesures proposées, surtout dans le domaine social - ce qui ne vous étonnera pas - où elles sortiront pour la plupart leurs effets dès 2001. Nous en sommes satisfaits. Pour nous, en effet, chaque individu doit trouver sa place au sein de la structure sociale et nous approuvons la politique annoncée par le gouvernement qui s'appuie sur l'idée que l'emploi offre la meilleure protection sociale.

Il y a quelques années, le rapport général sur la pauvreté mettait déjà en évidence que les personnes les plus démunies désiraient avant tout un emploi plutôt que de bénéficier du minimum des moyens d'existence ou des allocations de chômage.

Lutter contre l'exclusion sociale, c'est avant tout lutter contre l'exclusion du travail et donc le rendre plus attractif à différents niveaux et améliorer son accessibilité. Les mesures engrangées par le gouvernement en la matière ont retenu notre attention : la réduction des charges sociales de 32.000 francs par travailleur, l'augmentation des salaires les plus modestes en abaissant les cotisations sociales personnelles, la mise en place des emplois jeunes ciblant les jeunes moins qualifiés et l'insertion dans le milieu du travail des bénéficiaires du minimex.

Nous sommes attentifs à la volonté du gouvernement de veiller à ce que les emplois offerts soient des emplois de qualité et nous nous réjouissons dès lors que l'examen sera également mis sur la formation.

Pour nous, il était également essentiel que la politique mise en place pour favoriser l'emploi ne mette pas à mal notre régime de sécurité sociale qui reste, reconnaissons-le, parmi les plus performants au monde. Nous marquons notre satisfaction sur le fait que l'équilibre budgétaire devrait être atteint deux ans plus tôt que prévu, alors que 50.000 emplois seront créés cette année et l'année prochaine et que le taux d'activité approche du cap des 60%.

Nous soulignons l'importance capitale des prochaines négociations interprofessionnelles : l'accord qui doit en résulter doit en effet jeter les bases de la croissance économique et de la paix sociale durant les prochaines années.

Les propositions de la ministre Laurette Onkelinx balisent ces négociations dans des domaines qui nous sont chers : emplois de qualité, combinaison travail-famille, réduction du temps de travail, crédit-carrière, semaine de quatre jours, généralisation des 38 heures.

Le plan de la ministre de l'Emploi rétablit l'équilibre entre le partage des résultats de la croissance en faveur de l'emploi, de la qualité de la vie et de la lutte contre le stress et lie la diminution des cotisations patronales à la réduction du temps de travail. Cet aménagement du temps de travail reste pour nous la première piste à explorer pour permettre à tout un chacun d'accéder à un emploi tout en répondant à l'attente d'un nombre croissant de travailleurs de disposer de plus de temps libre. Nous notons également les pistes intéressantes en ce qui concerne l'amélioration des régimes de fin de carrière dont l'idée d'un « compte épargne-temps » qui donne déjà de bons résultats dans des pays proches tels que l'Allemagne et les Pays-Bas.

Un mot d'un projet de loi annoncé en ce qui concerne l'encouragement de la participation des travailleurs aux bénéfices. Nous serons très attentifs à l'effet que pourraient avoir ces mesures sur l'égalité des salaires entre les différents secteurs privés et entre le secteur public et le secteur privé. Il ne faudrait pas que cette réforme crée une discrimination salariale injustifiable entre travailleurs d'un secteur en croissance et les autres. Ce risque est important ; il doit être pris en compte.

A partir de 2010, tous les pays européens seront confrontés à l'inéluctable vieillissement de la population. Les chiffres de l'évolution démographique figurant dans la déclaration gouvernementale sont, à cet égard, éloquents. Il était donc important que le gouvernement prenne des mesures propres à faire face à ce problème.

Le principe du Fonds de vieillissement rencontre, à cet égard, notre approbation et nous plaidons pour que le gouvernement dépose le plus rapidement possible son projet de loi au parlement.

Quant au développement du deuxième pilier, nous rappelons avec force que la priorité doit être accordée à la crédibilité des régimes légaux de pension et à notre système de répartition. Le deuxième pilier doit garder un caractère complémentaire.

Pour ce qui concerne le volet relatif à la lutte contre la pauvreté, nous notons que le dispositif prévu par le gouvernement est effectivement ambitieux et nous insistons à nouveau sur l'indispensable collaboration qui doit être entretenue entre les communautés et les régions en la matière, compte tenu des compétences respectives.

Une série d'augmentations des allocations sont prévues. C'est un élément positif mais l'insertion sur le marché du travail reste la voie incontournable qu'il convient de privilégier. À cet égard, nous serons évidemment attentifs aux résultats engrangés en 2001 par les dispositifs mis en place, tels que, par exemple, les contrats d'intérim d'insertion qui devraient concerner plusieurs milliers de personnes et de manière particulière celles qui sont les plus précarisées.

Les indépendants n'ont pas été oubliés par la majorité puisque les pensions les plus modestes seront augmentées de 2% à partir de 2002. Nous attendons à cet égard le résultat du groupe de travail mis en place par le gouvernement, mais je voudrais rappeler que l'amélioration du statut social des indépendants doit aussi passer par une solidarité entre les indépendants eux-mêmes.

Pour ce qui concerne les soins de santé, je souhaiterais rappeler que notre groupe est particulièrement attaché aux principes généraux d'accessibilité, de qualité des soins, de solidarité et du caractère fédéral du système, en un mot, au caractère essentiel de l'assurance obligatoire qui doit couvrir l'ensemble des besoins en matière de santé. C'est en effet cette obligation qui est la garantie de la véritable solidarité. Nous nous réjouissons de l'accord intervenu entre le ministre des Affaires sociales et l'industrie pharmaceutique, accord qualifié de révolutionnaire par le ministre lui-même - et il l'est en réalité - puisqu'on assiste là à une véritable responsabilisation du secteur pharmaceutique dans le volume des dépenses, secteur qui devra désormais éponger tout dépassement budgétaire.

L'accessibilité aux soins pour tous les citoyens étant un droit fondamental, il est effectivement essentiel de supprimer les obstacles financiers à l'accès aux soins de qualité et, à cet égard, dans le secteur des médicaments, les mesures prises en faveur du médicament générique me paraissent extrêmement importantes.

Je me réjouis des moyens dégagés pour le remboursement de diverses prestations sur lesquelles j'avais eu l'occasion d'attirer l'attention du gouvernement lors de mon intervention en réponse à sa déclaration de l'année passée. Il s'agit du matériel de viscérosynthèse et d'endoscopie, des prothèses et notamment des prothèses de hanche.

Les moyens libérés pour le soutien aux maladies chroniques, notamment par le meilleur remboursement des voiturettes, du matériel de stomie et d'incontinence et des chaises roulantes pour les personnes à mobilité réduite - ce sont là des éléments concrets vécus par les malades tous les jours -, les fonds mis à disposition de projets particuliers, sont des acquis très importants pour le confort de vie des personnes touchées par ces maladies.

D'autres mesures annoncées par le gouvernement méritent certainement notre attention mais je voudrais particulièrement épingler le fait qu'un investissement particulier interviendra au niveau des soins palliatifs. C'est important pour nous, sénateurs, qui discutons de ce problème depuis maintenant plus d'un an. Les mesures annoncées par les représentants des ministres des Affaires sociales et de la Santé publique cette semaine en commissions réunies du Sénat nous ont éclairés à cet égard. Nous serons attentifs à la répartition des moyens qui doit privilégier, selon nous, une approche des soins continus qui vise à diffuser la culture palliative au sein de toutes les unités de soins, au domicile, dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins pour personnes âgées. C'est au niveau des médecins et des équipes de première ligne que l'attention doit être portée, au bénéfice des malades eux-mêmes.

Les personnes frappées par de longues maladies ont été prises en compte par le gouvernement et je note avec satisfaction le montant de 1,4 milliard consacré à la « facture maximale ».

Enfin, j'insiste sur le fait que, si la responsabilité de l'ensemble des acteurs de la santé et ses mécanismes d'application sont importants, cette responsabilité doit porter sur les facteurs sur lesquels ces acteurs peuvent agir.

Si la réforme fiscale perd en gigantisme, elle gagne sans doute en solidité et en pertinence. Les mesures immédiates répondent à de vrais problèmes et sont en accord avec les préoccupations quotidiennes des citoyens.

Parmi ces mesures immédiates, je soulignerai la réforme qui permet d'améliorer le sort des bas revenus par le crédit d'impôt rendu remboursable et la hausse du forfait professionnel.

Nous nous réjouissons de la concrétisation fiscale du droit de choisir son mode de vie. L'impôt tend enfin vers la neutralité par rapport à ces choix de vie.

Une plus grande égalité fiscale exige qu'on prenne mieux en compte la capacité contributive réduite des isolés. Nous serons attentifs aux conclusions du groupe d'experts chargés de proposer les mesures visant à s'attaquer aux discriminations fiscales touchant principalement les femmes.

L'effort particulier fait en faveur des familles à bas revenu qui ne pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt pour enfants à charge est important.

L'outil fiscal est aussi utilisé pour favoriser le développement durable. L'effort fiscal porte sur la mobilité et les économies d'énergie dans le secteur résidentiel, après rapport du Conseil supérieur des finances.

Vous prévoyez, monsieur le premier ministre, plus d'importance à la lutte contre la fraude fiscale. C'est pour nous élémentaire et fondamental. Il est inimaginable d'organiser le partage des fruits de la croissance par l'allègement fiscal sans tout faire pour que chacun contribue bien aux besoins de la collectivité à l'aune de ses revenus réels.

La lutte contre toutes les formes de fraude a été un des points faibles du bref bilan que vous avez dressé. Il faut désormais y consacrer toute notre attention et toute notre énergie.

J'en viens, monsieur le premier ministre, à ce qui n'est pas pour nous la moindre des satisfactions : le refinancement des communautés. Nul n'ignore les difficultés qu'elles connaissent. Les fonctions que j'ai eu l'occasion d'exercer à la Communauté française m'ont permis de mesurer combien l'enseignement et la culture souffraient de cette situation. Je suis donc heureux de l'accord intervenu.

Ce refinancement, ce n'est pas un mystère, est le résultat d'une négociation institutionnelle. Une partie paie-t-elle en échange un prix inconsidéré ? Je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Chaque partie a reçu des garanties. Il suffit d'écouter les réactions des membres de l'opposition, de chaque côté de la frontière linguistique, pour se convaincre que cette accord est équilibré.

Je ne reviens par sur le contenu de cette accord mais je tiens à dire que sur le plan institutionnel, l'accord de refinancement est complété par le transfert de la loi communale et provinciale aux régions. La logique conduit, dans un État fédéral, à ce que les compétences communales et provinciales constituent des prérogatives détenues par les entités fédérées.

Il est toutefois évident que la régionalisation de l'organisation des administrations locales ne peut s'opérer qu'en respectant une certaine cohérence et en offrant des garanties particulières en ce qui concerne les communes à statut spécial.

Je me dois de vous dire, monsieur le premier ministre, combien mon groupe sera attentif à la concrétisation de cette accord et, particulièrement, au respect des garanties qui y sont attachées.

Monsieur le premier ministre, grâce au refinancement, l'enseignement aura les moyens - nous l'espérons, nous en sommes convaincus - de donner aux jeunes les acquis nécessaires pour être des acteurs dynamiques de la nouvelle économie, des citoyens maîtrisant la nouvelle société de l'information.

C'est la question fondamentale qui a été posée au Conseil européen de Lisbonne.

Au-delà des aspects techniques, il y a l'enjeu central essentiel de la possibilité donnée à chacun d'entre nous de devenir acteur d'une société numérique et pas seulement utilisateur de celle-ci.

« Internet pour tous », proclame la déclaration gouvernementale. Certes, mais ce n'est pas une ligne pour tous, une machine pour chacun. On sent d'ailleurs déjà l'ambition que constitue ce banal énoncé. Ce n'est pas seulement acquérir un savoir technique, maîtriser une grammaire nouvelle : c'est surtout pouvoir bénéficier des outils d'analyse permettant de profiter de ces technologies pour s'éduquer, s'épanouir, communiquer, partager une citoyenneté active.

Internet pour tous, c'est Internet pleinement approprié par chacun. C'est donner à chaque citoyen la possibilité de mener une réflexion critique, de penser Internet dans l'articulation des trois dimensions de la communication : technique, culture et société.

Internet pour tous, ce n'est pas la proclamation d'un égalitarisme de façade. Nous devrons être des acteurs de la société de l'information capables de peser sur notre devenir et, notamment, d'empêcher que le champ de l'information et de la communication ne soit totalement absorbé par l'économie et contrôlé par quelques-uns.

Cette volonté de démocratisation doit jouer au niveau de la planète entière, alors que l'on sait que 80% des utilisateurs d'Internet se trouvent dans l'hémisphère nord. L'Europe, et en son sein notre pays, doit veiller à ce que les pays du Sud puissent participer à cette nouvelle société. C'est un défi qui concerne notamment la coopération au développement. Le budget de ce département est en hausse significative et nous nous en réjouissons. Nous insistons sur la remise de la dette pour les pays du Sud. L'effort doit être poursuivi, réactualisé en termes de chiffres, de manière à ce que cette remise de la dette soit une réalité pour l'ensemble des pays du Sud qui ne peuvent la rembourser. Quant à la régionalisation des matières de la coopération, dans la mesure où elle porte sur des compétences communautaires et régionales, elle suscite le débat. Les ONG s'en inquiètent. Je puis comprendre ces inquiétudes, ces interrogations. Je pense qu'une réflexion à ce sujet doit réunir tous les acteurs de terrain. Nous avons le temps de le faire. On parle d'une échéance en 2004, mais cette réflexion doit avoir lieu à temps pour que les résultats de celle-ci puissent être pris en compte lors de la mise en oeuvre des accords annoncés. L'exigence démocratique que nous plaçons au coeur de la construction de la nouvelle société mondiale doit s'exprimer aussi dans nos relations bilatérales au niveau du fonctionnement des États avec lesquels nous coopérons.

L'année dernière, à la même occasion, je me félicitais de la volonté du gouvernement de mener une politique active en Afrique centrale, mais j'insistais sur un principe, et vous me pardonnerez cette répétition : « pas de développement sans démocratie, pas de démocratie sans développement ». Je mesure l'ampleur de la tâche et la difficulté de la situation en Afrique centrale. J'estime cependant nécessaire, monsieur le premier ministre, d'attirer votre attention sur l'urgence d'une mobilisation en faveur des populations du Kivu où la situation est dramatique.

La question démocratique est au coeur, aussi, de la construction européenne. Elle est même, et c'était insoupçonnable il y a quelques années, l'enjeu des relations avec certains de nos partenaires de l'Union.

Face à la montée de partis extrémistes dans plusieurs pays de l'Union, à la participation au pouvoir du FPÖ en Autriche, nous préconisons la même attitude : approfondir la construction européenne. Mais il faut bâtir une Europe démocratique, citoyenne, au fonctionnement transparent, dans laquelle les citoyens européens peuvent se reconnaître, une Europe qu'ils puissent s'approprier. Bâtir une Europe où puisse s'exprimer la voix de chaque citoyen, des grands comme des petits pays. Bâtir une Europe humaine, qui ne soit pas qu'économique, mais sociale, fiscale, culturelle aussi. Bâtir une Europe qui offre au citoyen plus de promesses que le repli nationaliste.

Ces défis, la présidence belge aura l'occasion de les relever. Ce ne sera pas simple, mon expérience de la COSAC m'en convainc ! Mais je me félicite de la volonté ferme exprimée par le gouvernement à cet égard.

Monsieur le premier ministre, dans votre bilan, vous avez cité la politique de l'immigration et de l'asile comme une de celles qui n'apportaient pas entière satisfaction ! Je vous suis entièrement dans ce constat, et j'espère que nos motifs d'insatisfaction sont les mêmes ! L'année législative écoulée a vu l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur l'acquisition de la nationalité et la mise en route d'une procédure de régularisation, répondant aux voeux des socialistes. La mise en oeuvre de ces deux réformes paraît cependant bien laborieuse, et c'est un euphémisme ! La procédure d'acquisition de la nationalité par déclaration, particulièrement, connaît des retards insupportables, qui privent sans raison des personnes parfaitement intégrées dans notre pays de la nationalité qu'ils ont décidé d'acquérir. Quant à la procédure de régularisation, les derniers événements sont tout à fait préoccupants ! Les présidents des chambres de régularisation eux-mêmes nous avertissent que les délais ne pourront être respectés.

Vous avez annoncé, monsieur le premier ministre, une réforme de la procédure d'asile. Je crois qu'il ne serait pas responsable de mettre en place cette réforme en négligeant de régler, au préalable, la mise en oeuvre des réformes précédentes. C'est une question de crédibilité, de confiance dans l'État de la part des personnes qui vivent dans notre pays, qui veulent se conformer à nos lois, y vivre régulièrement, obtenir la nationalité belge ou y recevoir l'asile.

Si l'État respecte ses engagements, il peut exiger avec plus de force le respect des décisions prises, en toute transparence. Une politique claire, fondée sur des valeurs humanistes, une mise en oeuvre honnête, voilà qui fonde la confiance du citoyen dans l'État. Voilà qui fait reculer les fantasmes obscurs, la manipulation et le mensonge utilisés par les ennemis de la démocratie en ces matières sensibles.

Voilà qui ouvre la place à un débat serein sur le droit de vote de tous les étrangers résidant en Belgique aux élections communales et provinciales de 2006. Nous tenons à ce que soit mis fin à cette discrimination entre les étrangers membres de l'Union européenne et les autres. Nous avons accepté d'ailleurs le découplage provisoire pour permettre à notre pays de satisfaire en temps utile aux exigences européennes. La rédaction de l'article 8 de la Constitution est éclairante à cet égard. Nous ne pouvons imaginer que cette différenciation sans fondement subsiste pour les prochaines élections.

Monsieur le premier ministre, chers collègues, nous fondons l'espoir que les nombreuses mesures annoncées par cette déclaration permettront aux Belges de se réapproprier leur avenir, leur citoyenneté, de devenir, toujours plus, des citoyens actifs, auteurs de leur devenir, dans la solidarité interpersonnelle, intergénérationnelle et interrégionale. Et, oserais-je dire, après tout oui, dans la fraternité, dans la confiance en l'autre, qu'il soit Wallon, Flamand, Bruxellois, germanophone ou européen, nouveau Belge, étranger de passage ou résident de longue date.

Les conditions sont remplies pour que le paiement des pensions futures soit assuré ; les mécanismes institutionnels de solidarité sont renforcés et la dette pèsera moins sur les générations futures. Les communautés auront les moyens de leur offrir une éducation solide, une formation à la citoyenneté d'abord. Le travail sera mieux rétribué et les conditions de vie des moins favorisés - très pauvres, allocataires sociaux, malades - seront améliorées. C'est le programme que vous avez présenté.

Les vieux démons de l'extrémisme et du fanatisme doivent reculer... Le travail du Centre pour l'égalité des chances, dont les moyens sont presque doublés, y contribuera certainement. Mais la tolérance n'est pas l'affaires de spécialistes ! Il nous appartient à tous, citoyens, parents, professeurs, de contribuer à l'épanouissement de la démocratie. Les responsables politiques doivent assumer leur rôle sur le terrain, comme dans les organes représentatifs, pour assurer l'écoute du citoyen et combattre de front le mensonge et la haine là où on essaie de les répandre. Sans compromis. Il nous faut être attentifs à cet égard aux voies que nous acceptons d'emprunter, par exemple dans les matières sensibles comme la justice et la lutte contre la délinquance. Il faut être capables de refuser des assimilations abjectes, même si elles paraissent à un certain moment populaires. C'est notre responsabilité et notre honneur aussi. Assumons-les, monsieur le premier ministre, chers collègues, je l'ai dit, nous ne cédons pas à l'euphorie. Mais nous plaçons de grands espoirs dans les réformes annoncées par la déclaration de politique fédérale. Nous serons donc d'autant plus vigilants quant à leur mise en oeuvre !

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Wij beleven deze week een historisch begrotings- en beleidsmoment: voor het eerst sinds méér dan vijftig jaar spreekt een premier onomwonden over een gezonde begroting die het mogelijk maakt op korte termijn een aantal economische en sociale stimuli te geven en op langere termijn een beleidsvisie te ontwikkelen. Zo kunnen ons land en zijn bevolking opnieuw intern een optimisme en vertrouwen uitstralen en zich extern opnieuw op de Europese en op de wereldkaart plaatsen.

Zeker is dat de overheidsfinanciën nog steeds zorgen baren. De grote overheidsschuld, opgebouwd op het einde van de jaren zeventig tot het begin van de jaren tachtig, is niet in één pennentrek weg te cijferen en blijft nog steeds een niet te onderschatten handicap.

Gedaan echter met het spookbeeld van het sneeuwbaleffect, dat ons met zijn zelfvoedend karakter jaren heeft achtervolgd en afgeschrikt. Voor het eerst sinds een halve eeuw heeft een regering een begroting in evenwicht ingediend en heeft ze een aanzet gegeven om de volgende begrotingsjaren met een aanzienlijk overschot te kunnen sluiten, wat op zijn beurt aanleiding zal geven tot een vernieuwend en stevig onderbouwd zekerheidsbeleid.

De VLD-fractie dankt de regering omdat ze ook de senatoren in de gelegenheid stelt de federale beleidsverklaring te evalueren. Ze neemt de gelegenheid te baat om de eerste minister te feliciteren voor de doorbraak die hij in verschillende belangrijke dossiers realiseerde, niet het minst inzake de belastinghervormingen.

De oppositie gebruikt nu krachttermen als "te weinig", "te kortzichtig", "te onvoorzichtig", "geen visie op termijn", "gelogen, bedrogen en schaamteloos". Dat is de taal van hen die nu menen het pas herstelde vertrouwen verbaal te moeten ondermijnen, terwijl zij zich in het verleden leenden tot hand- en spandiensten om een beleid zonder uitkomst, zonder toekomst en zonder visie te verdedigen.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Zaten de SP en de PS dan niet in de vorige regering?

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - In de vorige regeringen was er maar één die het woord mocht voeren en dat was meneer Dehaene.

Wat is de realiteit vandaag? Wat zijn de kernpunten van het regeringsbeleid? Oordeel zelf: een met bijna 4% aantrekkende economie, een werkloosheid die eindelijk tot onder het Europees gemiddelde daalt en een sterkere concurrentiepositie die zelfs die van landen als Frankrijk, Oostenrijk en Japan overtreft. Wanneer het land economisch goed boert, heeft dat logischerwijs invloed op de armoedecijfers. Zo daalt meer bepaald het aantal steuntrekkers met ongeveer 3,3%.

Ik keer eerst even terug naar de belastinghervorming. Sommige oppositieleden noemden dit de taart zonder room. Ik wil onderstrepen dat de versnelde afschaffing van de crisisbelasting er daadwerkelijk komt. Het was niet de VLD die die belasting heeft ingevoerd. Ik wijs er ook op dat de belastinghervorming op kruissnelheid - in 2004 - meer dan 130 miljard zal bedragen, in het bijzonder door de fiscale gelijkschakeling tussen gehuwden en samenwonenden, de vermindering van de belasting op arbeid, de verlaging van het maximumtarief, het invoeren van een belastingkrediet voor wie niet van de belastingvermindering kan profiteren en de verhoging van de bestaansminima. De regering benut dus wel degelijk iedere marge voor een maximale belastingvermindering. Ze behoedt zich wel voor elk vorm van roekeloosheid en ze houdt de overheidsschuld uit het verleden met veiligheidsmarges onder controle. Juist hier hebben de vorige regeringen een goede kans op een vlugger herstel gemist.

Even vernieuwend is de uitbouw van de informatiesamenleving met aandacht voor de zogenaamde digitale kloof, het toegankelijk maken van overheidsinformatie via het internet en de uitbouw van de telecominfrastructuur.

Totaal nieuw is de bijna historisch te noemen doorbraak in het communautaire dossier. Wat de regering in het verleden nooit voor elkaar kreeg, werd door de huidige federale, gemeenschaps- en gewestregeringen gerealiseerd.

En de bereikte resultaten zijn niet min.

De fiscale autonomie is een feit. Vele jaren werd gedroomd van de dag waarop de gewesten de mogelijkheid zouden krijgen om op- of afcentiemen aan te rekenen op de personenbelasting. Eindelijk zijn we nu zo ver. Vlaanderen kan zelf belastingen heffen en sommige belastingen, zoals bijvoorbeeld het kijk- en luistergeld, kunnen worden afgeschaft.

Een aantal van de zogenaamde hete communautaire hangijzers werden uit het vuur gehaald: ik denk aan de regionalisering van de gemeente- en provinciewet, aan Vlaanderens volledige bevoegdheid over de faciliteitengemeenten, waardoor de waarborgen voor de Brusselse Vlamingen nu maximaal zijn, en aan de regionalisering van Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Handel en Landbouw, alsmede aan de herfinanciering van de gemeenschappen.

Deze zo lang verwachte en noodzakelijke interne stabiliteit tussen de gewesten en de gemeenschappen zal zich vanzelfsprekend weerspiegelen in een sociaal, economisch en financieel reveil, de hoeksteen van onze beloftevolle toekomst.

Tevens heeft de federale regering de moed - en dit siert de premier- om haar zwakke punten aan te halen en terzake maatregelen te nemen. Zo wordt de strijd tegen de hardnekkige bureaucratie opgedreven, wordt de liberalisering van de telefoonmarkt versneld en wordt de strijd tegen de fiscale fraude verhoogd. Tevens voert de regering haar inspanningen voor de uitvoering van het asielbeleid op.

In het verleden ontbrak vaak een doeltreffend asielbeleid. Jarenlang werden de problemen onder de mat geveegd. Er werd niets gedaan tegen het stijgend aantal illegalen en vaak zelden geïntegreerde vreemdelingen, die al die tijd verdoken in ons land leefden, in de meest lamentabele omstandigheden. Er werden evenmin initiatieven genomen die gericht waren op integratie en inburgering. Dit was het kenmerk van het non-asielbeleid van de vorige regeringen.

Daarom steunde de VLD-Senaatsfractie de regering in haar initiatief om een nieuwe, billijke en snelle procedure in het leven te roepen en de status van vluchteling te bepalen. Zo worden de rechten van de echte vluchtelingen gevrijwaard. Terzelfder tijd filtert deze aanpak de vluchtelingen uit economische overwegingen. Zij moeten onherroepelijk van het grondgebied worden verwijderd. De verwezenlijking blijkt veel moeilijker dan de planning. Een ernstig en doorgedreven verwijderingsbeleid blijkt moeilijk te realiseren. Misschien komt dat omdat bepaalde partijen, tegelijkertijd warm en koud blazen. Ik bewonderde gisteren de reactie van onze minister van Binnenlandse Zaken, de heer Duquesne, op de Vlaams Blok-klinkende toespraak van de heer De Crem.

De heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - Dat was inderdaad een Vlaams Blok-toespraak.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - De heer Dusquesne wees erop dat niet met "zakken" wordt gemanipuleerd, maar dat het om mensen gaat, die ook uit economische overwegingen hun land proberen te ontvluchten om elders een beter leven te kunnen opbouwen. Wat zouden wij doen indien wij in hetzelfde geval waren? Er moeten maatregelen worden genomen, want ons land kan niet iedereen opvangen. Als liberaal vind ik dat iedereen mag gaan en staan waar hij wil. We moeten echter in de eerste plaats zorgen dat de echte asielzoekers asiel krijgen. De mensen die onterecht asiel vragen, de vluchtelingen uit economische overwegingen, mogen we geen toegang geven tot een asielaanvraag.

Dát is de regel die moet worden toegepast. Maar, zoals de eerste minister heeft gezegd, is er een verschil tussen plannen maken en een visie ontwikkelen enerzijds, en de uitvoering ervan, anderzijds, omdat voor dat laatste de medewerking van velen vereist is. De uitvoering zal dus goed moeten worden opgevolgd.

Omdat het al te simplistisch zou zijn te veronderstellen dat alle illegalen van het grondgebied moeten worden verwijderd, een aantal onder hen hebben zich immers ondertussen in onze maatschappij geïntegreerd, hebben één van onze talen geleerd en hebben zich aan onze levenswijze aangepast, heeft de VLD goedkeuring verleend aan een éénmalige regularisatiewet.

Wij kunnen ons afvragen wie aan de basis lag van het feit dat zovele illegalen zolang in erbarmelijke omstandigheden in ons land geleefd hebben.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Wie was minister van Binnenlandse zaken?

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Wij gaan akkoord met een éénmalige regularisatie. Een algemene en continue regularisatie van illegaal in het land verblijvende vreemdelingen is uiteraard niet aangewezen. Dit zou enkel meer illegalen uit de buurlanden aantrekken en de indruk wekken dat het volstaat om voldoende lang illegaal in het land te verblijven om uiteindelijk toch geregulariseerd te worden. Vele illegalen die sedert geruime tijd in ons land verblijven, hebben trouwens nooit een poging gedaan om zich te integreren.

Het is dan ook bedroevend te moeten vaststellen dat de traagheid van de werkzaamheden van de bij de regularisatiewet ingestelde commissie niet zozeer te wijten is aan het aantal ingediende dossiers, doch wel aan het aanhoudend gehakketak tussen de verantwoordelijken in deze commissie.

Een andere belangrijke component die ik wil vermelden, is de vervanging van de financiële hulpverlening door materiële dienstverlening door de OCMW's. Ik geloof echt dat een asielzoeker recht heeft op woning, kleding, voeding en medische verzorging. We hebben het wellicht allen reeds kunnen vaststellen in onze gemeenten dat mensen in meestal zeer luxueuze auto's éénmaal per maand geldsommen in ontvangst komen nemen die ze waarschijlijk direct moeten overhandigen aan mensenhandelaars.

Dat netwerken van mensenhandelaars zich in ons land hebben kunnen nestelen is niet de schuld van deze regering. Dat is de schuld van de voorgaande regeringen, die gedurende een lange periode terzake onvoldoende maatregelen hebben genomen. Ik wil ook de advocaten nawijzen die ten koste van het leed en de verwachtingen van vluchtelingen een inkomen genereren. Deze kanker moeten wij proberen te verwijderen.(De heer Verreycken applaudisseert.)

Ik pleit er dus voor dat echte asielzoekers woongelegenheid, kleding, voeding en geneeskundige verzorging krijgen. Maar voor andere mensen, die weliswaar uit arme landen komen, waar de levensomstandigheden niet zo ideaal zijn, moeten we het tij proberen te keren via ontwikkelingssamenwerking. Die mensen moeten we uit ons land verwijderen.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Dat is een Vlaams Blok-toespraak.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Wanneer België het voorzitterschap waarneemt van de Raad van de Europese Unie, dient de regering een uitgesproken aandacht te hebben voor de strijd tegen de illegale immigratie, de harmonisatie van het onthaalbeleid, de goedkeuring van de tijdelijke beschermingsrichtlijn en de harmonisatie van de asielprocedure, zodat de EU-lidstaten het eens kunnen worden over deze cruciale punten in het asielbeleid. Want wij zijn niet vergeten hoe sommige van onze buurlanden asielzoekers bij nacht en ontij over de grens droppen.

Tot slot wil ik nog ingaan op de belangrijke uitdagingen in de sociale zekerheid.

Het meest in het oog springend is dat de begroting voor gezondheidszorg wordt opgetrokken tot 22,3 miljard. Daarvan wordt 3,3 miljard uitgetrokken voor de uitvoering van het sociale akkoord dat onder impuls van de witte woede tot stand kwam; met 8,4 miljard wordt voor het eerst in jaren het geneesmiddelenbudget op een realistisch niveau getild. Daarnaast wordt 1,7 miljard toegevoegd aan het budget van de ziekenhuizen, waarmee een aantal verplichtingen die in het verleden werd opgelegd, moeten worden gefinancierd. Ten slotte trekt de regering 1,4miljard uit om de financiële last voor chronisch zieken eindelijk op een aanvaardbaar peil te brengen.

Hiermee wordt sinds lang in de geschiedenis van de gezondheidszorg een realistische begroting voorgesteld. Dit mag echter geenszins betekenen dat we op onze lauweren rusten. Aan de ene kant nemen de noden van de bevolking immers toe, onder meer door de vergrijzing, en aan de andere kant zal de vooruitgang van de medische wetenschap en de hiermee gepaard gaande ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe onderzoeks- en curatieve technieken een blijvende budgettaire druk uitoefenen.

Het rapport - Peers, dat vorig jaar in de Senaat werd besproken, stelt duidelijk dat moet worden gewerkt aan een doelmatige aanwending van de middelen in de gezondheidszorg om deze betaalbaar te maken. In het afgelopen jaar zijn hieromtrent belangrijke stappen gedaan. Er staan projecten op stapel die de gezondheidszorg moeten ontdoen van elke vorm van belangenbehartiging. Dit zal tevens een permanente evaluatie van de nomenclatuur op objectieve wijze mogelijk maken.

De hervorming van de financiering van de ziekenhuizen moet aanleiding geven tot een ernstige discussie over de promotie van het dagziekenhuis. Vandaag nog worden ziekenhuizen bestraft omdat ze bepaalde ingrepen laten gebeuren in het dagziekenhuis. Het loont dus om te kiezen voor de duurste oplossing, namelijk de klassieke ziekenhuisopname. De huidige financiering stemt niet meer overeen met de ziekenhuisrealiteit.

Wat de gezondheidszorg betreft, verheugt het me dat meer middelen worden vrijgemaakt voor de uitbouw van de palliatieve zorgverlening. Tijdens de hoorzittingen over waardig sterven en in de talrijke contacten met mensen uit de sector hebben wij bij herhaling de grote nood aan meer mensen en middelen kunnen vaststellen. Waardig kunnen en mogen sterven in ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, maar ook thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, moet voor iedereen mogelijk worden gemaakt. Dat is ook de grote bezorgdheid van de VLD. Wij vragen de minister evenwel erover te waken dat de supplementaire gelden echt prioritair aan de stervende mensen worden besteed en niet naar de zuilen en instellingen worden gekanaliseerd. Een bijkomende zorg is dat wij van therapeutische hardnekkigheid zouden verzeilen in palliatieve hardnekkigheid.

Een ander punt dat van cruciaal belang is voor de Vlaamse liberalen en democraten betreft de hervorming van het sociaal statuut van de zelfstandigen. De regering heeft een aanzet gegeven tot enkele correcties. De gezinsbijslag voor het eerste kind werd verhoogd met 600 frank, de carenstijd werd principieel teruggebracht van drie maanden tot één maand en er werden correcties aangebracht op het vlak van de pensioenbijdragen. Maar ook hier moet de weg van de voorzichtigheid worden bewandeld. De bijdragenstructuur voor het sociaal statuut is verschillend voor werknemers en zelfstandigen. Een totale gelijkschakeling van beide systemen lijkt dan ook uitgesloten.

Wel moeten de twee stelsels naar elkaar toegroeien in plaats van uit elkaar, zoals totnogtoe het geval was.

Voor de VLD zijn twee punten essentieel. Ten eerste moet de gezinsbijslag voor het eerste kind worden gelijkgeschakeld. In een tijd dat alle politieke partijen de mond vol hebben over kinderrechten, lijkt het moment aangebroken dat ons land alle kinderen even graag ziet.

Ten tweede moet de pensioenvermindering van 5% voor elk jaar dat een zelfstandige op vervroegd pensioen gaat, absoluut worden afgeschaft. Werknemers hebben sinds 1990 een flexibele pensioenleeftijd. Daarnaast genieten velen onder hen een brugpensioen en er bestaan heel wat formules die mits beperkt loonverlies een onbezorgde oude dag garanderen. De actieve welvaartstaat is geen argument om de zelfstandigen te onthouden wat zo royaal aan werknemers werd toebedeeld.

Los van het grote debat over de gezondheidszorg voor zelfstandigen, dat ongetwijfeld zal worden gevoerd, pleit ik ervoor om minstens de definitie van grote risico's een moderne invulling te geven.

De regering heeft ook een gefaseerd plan uitgewerkt om mensen die een vervangingsinkomen genieten, in de welvaart te laten participeren. Naast de vooropgestelde indexering van de sociale uitkeringen zal ook een aantal uitkeringen worden verhoogd.

De VLD is in het bijzonder verheugd over de verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten. Die kon niet achterblijven nadat eerder de bedragen van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden werden verhoogd. Het is essentieel dat ook deze categorie van personen recht heeft op dezelfde verhogingen.

Uiteindelijk biedt de regering ook een oplossing voor het inkomstenverlies van gehandicapten die huwen. Dit was werkelijk onrechtvaardig. Het is echter niet echt duidelijk of deze oplossing ook naar de integratietegemoetkoming wordt doorgetrokken. Nochtans is dit gelet op haar aard zeer wenselijk, ook voor de categorie van de minder zwaar gehandicapten.

De verhoging van de bestaansminima wordt nog niet dit jaar gerealiseerd. Ik begrijp dat sommige mensen hierover ontgoocheld zijn. Toch ben ik het eens met de achterliggende bedoeling van de regering. Deze mensen in de arbeidsmarkt inschakelen is een structurele en dus betere oplossing.

Ten slotte sta ik even stil bij de hervorming van de eerste lijn. Samenwerking is hier terecht het sleutelwoord. De VLD pleit voor een beleid dat in harmonie is met wat de gemeenschappen op dit vlak reeds hebben uitgebouwd. De federale overheid vertrekt niet met een leeg blad dat nog kan worden ingevuld. Op het veld zijn reeds heel wat lijnen uitgetekend. Vlaanderen heeft ernstige inspanningen gedaan om de diverse zorgverleners met elkaar te laten communiceren. Samenwerkingsinitiatieven, thuiszorg, LOGO's, palliatieve netwerken, enzovoort, functioneren op het terrein. Met meer mensen en middelen zal dit nog verbeteren.

Op het federale vlak treden artsen met elkaar in dialoog in de lokale kwaliteitsgroepen en huisartsenkringen. Ze worden in het kader van de accreditering bijgeschoold.

Misschien werken de bestaande overlegorganen nog niet altijd even goed. De VLD vraagt de bestaande structuren te respecteren en inhoudelijk en financieel beter te ondersteunen, eerder dan nieuwe structuren te creëren. Op die manier kan vanuit de basis aan kwaliteitsgeneeskunde worden gewerkt zonder dat de middelen verloren gaan in grootse structuren die geen meerwaarde bieden op het terrein.

Ik benadruk dat alle maatregelen die in de beleidsverklaring terug te vinden zijn, door alle regeringspartijen worden gedragen. Er zijn geen rode, groene of blauwe maatregelen; ze genieten allemaal de steun van alle regeringsleden. Ze dienen om een betere toekomst en een betere samenleving te creëren waarin het welzijn van een zo groot mogelijk aantal mensen centraal staat.

Ik besluit met de verheugende vaststelling dat met deze beleidsverklaring een belangrijke stap is gedaan in de richting van de actieve welvaartstaat. Er werden nieuwe sporen getrokken die ons land in de komende jaren naar de top van Europa moeten leiden. Samen met de regering zien we deze uitdaging in volle vertrouwen tegemoet.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Le Sénat, hélas bien vide aujourd'hui, a un rôle particulier à jouer face à la déclaration que le gouvernement a bien voulu faire devant lui - et je l'en remercie - alors que la loi ne l'imposait pas. Le Sénat doit réagir à cette déclaration en sa qualité spécifique de chambre de réflexion et ne pas répéter tout ce qui a été dit hier et avant-hier à la Chambre. J'y ai passé un certain nombre d'heures et je n'ai pas envie de tout redire, même si beaucoup de choses exactes ont été prononcées.

Réfléchissons donc d'abord sur le ton du discours du Premier ministre. J'ai la conviction que bon nombre de réussites humaines naissent d'un travail collectif inscrit dans la durée et aussi, soyons honnêtes, bénéficient souvent d'une bonne dose de chance. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement choquée par le triomphalisme un peu primaire se dégageant des neuf premières pages bilan de la déclaration gouvernementale. J'ai d'ailleurs retrouvé un triomphalisme identique, tout aussi primaire, au fil de l'intervention de Mme Leduc.

M. Philippe Mahoux (PS). - L'école primaire, c'est très important, c'est l'école fondamentale.

M. Hugo Vandenberghe (CVP). - C'est la vérité qui blesse.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Certes, l'enthousiasme du Premier ministre est grand et les citoyens ont besoin d'optimisme. Certes, son État social actif est une belle expression. Cependant, derrière tout cela, n'y a-t-il pas beaucoup de mots et de promesses, un aspect flambeur, un côté bâclé ? Vous ressemblez, monsieur le Premier ministre, à un vendeur de catalogues dont les produits ne seront en magasin que dans quelques années. Nous sommes dans une période chargée d'incertitudes sur le plan international avec, notamment, la crise au Proche-Orient. Sur le plan national, nous sommes confrontés à une série d'actions sociales présentes et annoncées. Votre optimisme béat a donc quelque chose d'indécent.

J'en viens au fond de votre discours. A cet égard, je prendrai trois exemples montrant combien il y a loin, dans votre politique, de la parole aux actes, ce qui n'augure rien de bon. Votre ambition de renouveau politique, annoncée avec tambours et trompettes, s'est concrétisée sous la forme d'une commission qui a piétiné pendant neuf mois.

Que sont devenus tous vos ambitieux projets : réforme de la Cour d'arbitrage, création d'une commission de déontologie qui traiterait des incompatibilités et des cumuls de mandats... ?

M. Guy Verhofstadt, premier ministre. - La création d'une telle commission relève du Parlement et non de moi-même ! Cela fait déjà un an que je demande à la Chambre des représentants d'instaurer cette commission. Telle est la compétence et la responsabilité du Parlement.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Alors, il faut vous méfier de vos effets d'annonce, monsieur le premier ministre.

M. Guy Verhofstadt, premier ministre. - Vous n'y êtes pas. J'ai demandé à deux reprises à la Chambre d'instaurer cette commission. Je le demande une troisième fois ici.

M. Georges Dallemagne (PSC). - À mon avis, le Parlement est quelque peu découragé par le fait que ses travaux sont systématiquement court-circuités par le gouvernement.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Par rapport aux sujets non traités, j'ajouterai la problématique liée au droit de vote et à la démocratie directe.

Le bilan est bien maigre !

L'effet dévolutif de la case de tête - le PSC avait voté pour sa suppression sous la législature précédente - n'a été réduit que de moitié et tout le reste - démocratie paritaire, droit de vote des Belges à l'étranger - est encore au stade d'avant-projets, mieux encore, monsieur le premier ministre, pour reprendre les termes d'un de vos communiqués de presse « au stade de décisions provisoires du conseil des ministres ».

Parlons-en de la nouvelle culture politique, de la dépolitisation des nominations, de la diminution des cabinets ministériels ! Nous avons eu en moins d'un an la désignation de la soeur du ministre des Finances à la tête du parquet de Liège, un fils de ministre qui devient ministre, la persistance d'un nombre élevé de ministres, une consultation populaire sur la réforme de l'administration, coûteuse et bidon ! Est-ce là le renouveau politique ?

Deuxième exemple, monsieur le premier ministre : les affaires étrangères. Il y a un an, vous annonciez une révolution en ce domaine et une restauration de l'image internationale de la Belgique. Bravo ! Vous avez accepté d'amputer la politique étrangère de la Belgique de deux de ses piliers : vous avez régionalisé le commerce extérieur et plus récemment, vous avez annoncé la régionalisation de la coopération au développement ! Mon collègue Georges Dallemagne reviendra tout à l'heure sur ces décisions scandaleuses qui non seulement « désossent », pour reprendre un terme utilisé par M. Hasquin, un peu plus l'État fédéral, mais surtout - et finalement, au niveau du fond, c'est ce qui me dérange profondément - nuisent à ceux que nous sommes censés venir aider.

Dans le domaine de la politique étrangère proprement dite - M. Dallemagne évoquera tout à l'heure la coopération au développement -, on nous promettait une vision éthique, fondée sur les droits de l'homme, et une nouvelle ambition pour l'Afrique centrale. Quel bilan pouvons-nous en tirer ? On est passé d'une position matamoresque mais sans risque contre Pinochet à une position dure contre l'Autriche qui - pas de chance ! - a été désavouée par les partenaires européens.

M. Guy Verhofstadt, premier ministre. - Ce n'est pas vrai !

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Il y a eu le silence complaisant et circonstancié à l'égard d'un ministre congolais accusé d'incitation à la haine ethnique et vous n'avez pas bougé, vous, l'ancien rapporteur de la commission Rwanda, acharné que vous étiez, à juste titre, à dénoncer la radio des Mille Collines ! (Applaudissements sur les bancs PSC et CVP)

Il y a eu aussi une étrange frilosité face aux atrocités commises en Tchétchénie.

La politique belge aura inventé le respect des droits de l'homme à géométrie variable !

Troisième exemple pour illustrer la distance qu'il y a chez vous entre paroles et actes : ce que vous appelez pompeusement la « pacification communautaire ». Certes, les responsables des différentes communautés et régions se voient beaucoup : on s'embrasse, on trinque ensemble. Tout baigne !

En fait, on organise de manière très claire, en échange du refinancement des Communautés qui en ont grand besoin, la concurrence entre les sociétés flamande et wallonne, concurrence qui laisse Bruxelles totalement sur la touche.

Je pourrais reprendre ici, mot à mot, toutes les paroles de la nouvelle secrétaire d'État du Commerce extérieur, Mme Neyts, mais je n'en citerai que le résumé : « Si on néglige Bruxelles, le pays éclate. ». Elle a fait cette déclaration voilà à peine huit jours...

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Vous reconnaîtrez, madame Willame, que le refinancement des compétences communautaires et l'autonomie fiscale concernent aussi Bruxelles. Ce que vous dites est donc inexact. La réforme concerne également les Bruxellois.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Madame Nagy, il vaudrait peut-être mieux que vous n'interveniez pas sur ce sujet, après ce que je vous ai entendu dire pendant une dizaine d'années à la Région de Bruxelles-Capitale !

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Sur le fond, elle a quand même raison.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - C'est précisément pour cette raison que je le dis, madame. Je sais de quoi je parle.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Laissez-moi, je vous prie, terminer ma réflexion sur ce point.

Où sont, dans toutes vos négociations et dans cette soi-disant pacification communautaire, les 19 milliards, d'après M. Grijp, ou les 11 milliards, d'après M. Simonet, dont la Région de Bruxelles-Capitale a grandement besoin ? Le SP et le PRL ne font-ils pas partie de votre gouvernement ? La Flandre et la Wallonie se servent de Bruxelles sans lui demander son avis. Cela m'inquiète. Je rappelle que ces propos ont été tenus, voici moins de huit jours, monsieur le premier ministre, par votre collègue du VLD, Mme Neyts.

M. Guy Verhofstadt, premier ministre. - Depuis, elle a changé d'avis...

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Bien sûr, elle a changé de chapeau. Elle n'a peut-être plus la même opinion...

En tant que Bruxelloise, je ne peux passer sous silence l'impasse devant laquelle va se trouver Bruxelles. La Région bruxelloise souffre d'un phénomène chronique qui affecte de façon récurrente ses finances et son développement. Incapable d'entrer en concurrence avec la Région flamande, qui promet des réductions d'impôt à ses contribuables, la Région bruxelloise risque de voir ses habitants à revenus moyens ou supérieurs partir vers le Brabant flamand, ce qui accentuera bien sûr encore davantage ses problèmes financiers. Votre volonté, monsieur le premier ministre, est-elle de faire mourir la Région bruxelloise par asphyxie lente ?

Par ce que vous appelez la pacification communautaire, vous êtes en train d'organiser une série d'inégalités dont la première est celle dont je viens de parler : entre les régions de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles. Les francophones commencent à s'en rendre compte. Il suffisait, pour s'en apercevoir, d'écouter la revue de la presse de ce matin...

Mais vous organisez également, monsieur le premier ministre, l'inégalité entre les enfants : bientôt, un enfant francophone ne sera plus du tout égal à un enfant flamand. En répartissant progressivement le financement additionnel des Communautés selon une clé IPP et non plus d'après le nombre d'élèves, vous consacrez la rupture du principe suivant lequel un élève égale un élève. La part de refinancement des Communautés dont bénéficiera la Communauté française courra jusqu'en 2012. On peut ainsi estimer qu'à ce moment-là, un élève flamand sera refinancé à concurrence de 40 507 francs, et un élève francophone, de 28 015 francs. C'est tout à fait inacceptable. Michel Barbeaux vous posera, à ce sujet, quelques questions basées sur une étude du CEPESS.

J'en viens à la troisième inégalité que vous organisez dans ce que vous appelez la pacification communautaire : l'inégalité entre les communes.

Votre accord prévoit en effet la régionalisation des lois communales et provinciales.

M. Guy Verhofstadt, premier ministre. - Il s'agit de l'exécution de l'accord signé par le PSC.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je savais, monsieur le premier ministre, que vous ne manqueriez pas de me rétorquer que les sociaux chrétiens ont conclu les accords de la Saint-Michel et de la Saint-Quentin en 1994. Ou peut-être tenterez-vous de me démontrer que cette régionalisation ne concerne pas les matières contenues dans la loi de pacification de 1988 et que ces dispositions reprendront les garanties existantes pour les communes à facilités ou encore que la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage sera strictement respectée. Il ne manquerait plus qu'elle ne le soit pas !

Pour ma part, je tiens à vous dire, monsieur le premier ministre, qu'une commune de Wallonie doit valoir une commune de Flandre ou de Bruxelles, quelle que soit sa situation géographique. Tous les bourgmestres doivent pouvoir être nommés et exercer leurs compétences et prérogatives de la même façon. Je ne peux cautionner le fait qu'un article de la Constitution, en l'occurrence le 162, non ouvert à révision, puisse être contourné par le biais de lois spéciales au bon vouloir d'un gouvernement qui y trouve son compte pour faire au plus vite d'un État fédéral, un État confédéral.

M. Guy Verhofstadt, premier ministre. - C'est la Cour d'Arbitrage...

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Appelez un chat un chat, monsieur le premier ministre et n'ayez pas peur, dans un souci de transparence à l'égard de tous, de mettre des mots sur le nouvel État que vous allez créer. N'appelez pas pacification communautaire ce qui est un nouveau pas vers un autre État que la Flandre obtient progressivement, peut-être pas aussi vite qu'elle le souhaite et nous entendrons certainement M. Caluwé sur le sujet.

M. Guy Verhofstadt, premier ministre. - Il faudrait tout de même que le PSC et le CVP s'entendent. Nous, nous concluons des accords, mais eux ne cessent de se quereller.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - N'appelez pas pacification communautaire la capitulation des francophones en rase campagne !

De heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - Wij hebben een akkoord gesloten dat algemeen is gebaseerd op communautaire pacificatie. Kunnen PSC en CVP het niet eerst onderling eens worden alvorens het woord te nemen? In de uiteenzetting van mevrouw Willame ligt de kern van het verhaal van de voorbije tien jaar. Omdat er toen voortdurend ruzie werd gemaakt, raakten de problemen niet opgelost. Nu is er een andere meerderheid die deze problemen wel heeft opgelost. Dat is de conclusie.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Wie nam de meest extreme standpunten in?

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je suis déjà contente, monsieur le premier ministre, que vous ne dormiez pas, comme devant certains intervenants à la Chambre.

M. Guy Verhofstadt, premier ministre. - Que le PSC et le CVP se mettent d'accord.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - De eerste minister heeft één antwoord op alle mogelijke argumenten en dat herhaalt hij al een jaar aan een stuk. Hij zegt dat wij de afgelopen acht of negen jaar niets hebben gedaan. Het Sint-Michielsakkoord, met alle onvolkomenheden die het mogelijk heeft, was een heel belangrijke institutionele stap die leidt tot communautaire pacificatie. Dat we tijdens de vorige legislatuur hebben besloten de bijzonder wetten in verband met de staatshervorming niet te wijzigen, was een bewuste politieke keuze. Instellingen die in 1995 beginnen te werken, hervormt men niet in 1996, 1997 of 1998. Ze moeten de tijd krijgen om te groeien. We gingen er wel mee akkoord dat deze instellingen geëvalueerd moesten worden. Zeg dus niet dat er niets gebeurd is. We hebben gewerkt in overeenstemming met onze politieke opties. Maak geen sofistische redenering door bij het beoordelen van politieke opties het verleden zomaar met het heden te vergelijken. Wel correct is het de opties van de huidige regering te vergelijken met de opties die wij zouden hebben genomen indien we daarvoor de verantwoordelijkheid hadden gekregen.

De heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - Volgens de heer Vandenberghe mogen we het heden en verleden dus niet meer met elkaar vergelijken. De historische kritiek, als wetenschappelijke discipline, moet blijkbaar verdwijnen. Alles wat in de voorbije acht jaar is gebeurd, moet uit ons geheugen worden gewist.

Ik kan alleen vaststellen dat er de voorbije jaren door de ruzies en het gehakketak tussen de minister-president van de Vlaamse regering en de minister-president van de Waalse regering, die elkaar tot op het hilarische af uitscholden, en door de onenigheid tussen de federale eerste minister en de ministers-presidenten van de deelregeringen, in een aantal dossiers nooit schot is gekomen. Dat er vandaag op communautair vlak vooruitgang is geboekt, is niet in de eerste plaats de verdienste van de federale regering, maar van de deelregeringen, van de ministers-presidenten Dewael en Van Cauwenberghe die volwassen met elkaar omgaan en niet op de kleuterachtige manier die we de voorbije acht jaar hebben gekend.

M. le président. - Madame Willame, je vous demande de continuer.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je suis ravie d'avoir été l'occasion de donner un peu de vie à cette assemblée et d'avoir permis au CVP et au VLD de s'en prendre l'un à l'autre.

M. Philippe Mahoux (PS). - D'être votre porte-parole, madame.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Monsieur Mahoux, je crois que votre discours était tellement terne qu'on n'en a rien dit.

M. Philippe Mahoux (PS). - La vérité rencontre peu de réactions, tandis que les contrevérités...

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Pour terminer, je voudrais, monsieur le premier ministre, analyser la dernière remarque de votre déclaration gouvernementale, ce que l'on appelle la « chute » de votre discours et ceci est beaucoup plus grave.

Cette dernière remarque m'inquiète et me semble bien naïve, venant d'un homme intelligent comme vous. Mais peut-être que ce qui vous dérange, vous avez tendance à le minimiser ou à le banaliser. Vous avez dit, pour terminer votre déclaration gouvernementale, que mener une politique innovante, augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, assurer la croissance, la prospérité et le bien-être, rendre confiance aux gens sont des mesures qui nous garantiraient donc de l'extrême droite. N'est-ce pas un peu simple ? N'a-t-on pas dépassé ce stade-là ? Le vote à l'extrême droite vient-il seulement de la révolte d'une population précarisée ? N'assiste-t-on pas aussi au repli frileux d'un certain nombre de nantis ?

En outre, le peu de cas des propositions annoncées par votre ministre de la Justice nous inquiète. Certes, il y avait à boire et à manger dans son plan de sécurité mais nous savons que le ministre de la Justice n'aura pas le budget qu'il escomptait.

Voici mes questions, monsieur le premier ministre, par rapport à votre dernière remarque.

Quels sont vos objectifs en ce qui concerne le problème de la montée de l'extrême droite en Belgique ? Vous, si volontariste, qu'allez-vous mettre sur pied, quels plans, quels livres blancs, quels groupes de travail, quels comités ministériels ? Les solutions vont-elles venir toutes, comme vous l'avez dit, de l'optimisme et de la prospérité retrouvés ? Allez-vous laisser seules certaines villes face à ce problème ? À ce niveau-là, où est votre exigence éthique ?

M. Guy Verhofstadt, premier ministre. - Je laisse au PSC le soin de le faire.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Non, monsieur le premier ministre. Au niveau international, vous avez parlé d'une exigence éthique. Je m'étonne de la retrouver moins forte à l'intérieur de nos frontières. J'attends fermement vos réponses à ce sujet et je ne serai peut-être pas la seule.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Eigenlijk zou ik de eerste minister moeten aanspreken met de titel `waarde mediafiguur'. Zijn communicatiespecialist en tekstschrijver is er immers in geslaagd om "het evangelie volgens Verhofstadt" rechtstreeks op antenne te brengen via de zendgemachtigde vereniging van de overheid. Ook wij hebben een zendgemachtigde vereniging. Maar een van de ambtenaren van de eerste minister, in casu pater Leman, stapt vanuit zijn opdracht naar de rechtbank om de vrijheid van meningsuiting inquisitorisch te beknotten. De opdracht komt duidelijk van de eerste minister die zes maanden geleden de pater bij zich riep om hem te laten weten dat hij geen zelfstandig politieke acties meer mocht ondernemen. De bedoeling was een politieke concurrent uit te schakelen.

We hebben dinsdag met belangstelling kennis genomen van het voorakkoord van de eerste minister, dat het nakomen van alle beloftes afhankelijk maakt van het opnieuw aan de macht komen van dezelfde coalitiepartners tijdens de volgende legislaturen. Eigenlijk zegt hij aan de kiezer: wij beloven u veel, maar dan wel - om zijn woorden te gebruiken - met horizon 2010 of zelfs met horizon 2020. Indien ik van slechte wil zou zijn, zou ik hier het woord chantage gebruiken en durven denken dat hij eigenlijk aan de kiezer zegt: wanneer u niet meer voor mij kiest, komt er van alle beloftes niks in huis en krijgt u niks.

Vermits ik nooit van slechte wil ben, zal ik het houden bij de vaststelling dat de federale beleidsverklaring een soort spreidingsplan is. Geen spreidingsplan in de betekenis die het meestal heeft, dus geen spreidingsplan voor politieke en economische vluchtelingen of voor landverhuizers, ook geen spreidingsplan voor asielzoekers. Alle OCMW's die klagen, moeten maar eens beseffen dat de overlast nu eenmaal het gevolg is van de politiek correcte multikul.

Mag ik er terloops op wijzen dat sommige standpunten vanwege hun hoog Vlaams Blok-gehalte nooit enig succes zullen kennen. De kiezer mag immers geen gelijk krijgen. Zo was er niet alleen het standpunt van de heer De Crem, maar ook dat van onze ex-collega Coveliers die voorstelde om per maand 2.500 illegalen terug te sturen naar hun land van herkomst. Helaas moet ik mevrouw Leduc en de heer Coveliers teleurstellen; het origineel zal altijd beter zijn dan de copie.

Het spreidingsplan van de regering betreft dus niet de vluchtelingen, maar de miljardenbeloftes die ook al in de aanloop naar de verkiezingen van 8 oktober werden gelanceerd. Daarna werden ze eerst financieel gedecimeerd en nadien nog gespreid over vele jaren en over evenveel verhoopte legislaturen.

De tekstschrijver van deze federale beleidsverklaring vergeet echter dat de kiezer het laatste woord heeft. De kiezer heeft er geen boodschap aan dat hij gelijk heeft als hij politiek correct stemt. De kiezer vindt dat hij gelijk heeft omdat hij democratische rechten heeft. Dat bleek nog maar eens op 8 oktober. Als we de Verhofstadt-rekenkunde toepassen zien we dat toen 80% van de kiezers tegen de VLD stemde en zelfs 94% tegen Agalev, althans op basis van de Vlaamse cijfers. In Belgische cijfers omgerekend, stemde 90% van de kiezers tegen de VLD en 97% tegen Agalev. De kiezer heeft met andere woorden duidelijk gemaakt dat veiligheid en het vreemdelingenprobleem zijn grootste bekommernissen zijn.

Toch zijn dat geen thema's geworden in de regeringsverklaring. De regering vergaderde dertig uur, niet om te antwoorden op de vragen van de domme kiezer, maar om zijn vragen weg te moffelen. Nochtans had die kiezer, via zijn stem voor het Vlaams Blok, de euvele moed gehad om die vragen te stellen.

"Mensen beginnen opnieuw in zichzelf te vertrouwen", zo lezen we in de regeringsverklaring. Voor zulke taalkronkels verdient tekstschrijver Slangen zeker geen pluim. De bedoeling zal wel juist zijn: mensen beginnen inderdaad opnieuw zichzelf te vertrouwen en niet langer de politici die de hemel op aarde beloven.Met beloftes als "morgen scheert men gratis" voeden de politici de anti-politiek. Daardoor vertrouwen de mensen niet "opnieuw" maar "enkel" nog zichzelf, en niet "in zichzelf".

De Vlaamse kiezer - de enige waarvoor ik mij moet verantwoorden - vroeg via zijn stem niet naar een links of zelfs niet naar een centrum-links beleid, maar naar een geloofwaardige Vlaamse conservatieve rechterzijde. De regering wees die Vlaamse kiezer af en koos voor de Waalse linkerzijde. Patrick Dewael, de schaduw van de premier, bevestigde deze stelling in het Vlaams Parlement tijdens het debat over het zogenaamde Lambermontakkoord.

Het bedrag van 40 miljard dat misschien in 2006 naar de gemeenschappen zal gaan, zal misschien oplopen tot 45 miljard in 2011, indien een volgende regering tenminste niet doet wat ooit gebeurde met de maatregelen-Grootjans. Die werden gewoon bij middel van een zeer korte wettekst geschrapt. De verdeling van de mogelijke bijkomende miljarden zal voor 65 procent gebaseerd zijn op de onwezenlijke leerlingenaantallen via de sleutels die de BTW-dotatie bepalen en voor 35 procent op de opbrengsten van de personenbelasting. Het dotatiesysteem wordt dus niet afgebouwd maar versterkt. De Financieel Economische Tijd stipte aan dat het minstens 25 jaar zal duren vooraleer op die manier een rechtvaardige verdeling van de middelen mogelijk is. De vraag blijft of voor een wijziging van de financieringswet een tweederde meerderheid zal worden gevonden, gezien de houding van het FDF na de toespraak van de eerste minister in de Kamer. De eerste minister kan hen natuurlijk nog wat extra beloven, Vlaanderen betaalt toch.

Ook de interpretatie van fiscale autonomie is een slag in het water voor Vlaanderen. De enkele belastingen die nu reeds ingeschreven zijn als toe te wijzen aan de gewesten, worden eindelijk ook overgeheveld naar de gewesten, maar in de regeringsverklaring staat dat "deze overheveling budgettair neutraal zal verlopen". De regering zal dus met de ene hand de logica herstellen door de gewestbelastingen toe te wijzen aan de gewesten, en met de andere hand de personenbelasting voor een even groot deel naar de federale kassa doen stromen. Resultaat voor Vlaanderen: nul ! Ondertussen kondigde een provinciebestuur al aan de belastingen te moeten verhogen. De burger die van de overheid enkele honderden franken terugkrijgt, zal die aan de provincie moeten bijbetalen. Resultaat voor de burger: nul !

Er is ook nog de schijn van fiscale autonomie die zich beperkt tot de mogelijkheid om op- of afcentiemen in te stellen. Maar zelfs bij die schijn bouwt de regering een betuttelende rem in, want het verbod op deloyale belastingconcurrentie, wordt ingevoerd. De wijze waarop de Franstaligen onlangs zelfs het gratis openbaar vervoer in Brussel als deloyaal bestempelden, toont aan dat de regering bij elke Vlaamse maatregel om de belastingdruk eenzijdig te verlagen onmiddellijk door de Franstaligen zal worden gevat. De eerste minister zal opnieuw knikken bij een dergelijke chantage, want communautaire vrede betekent toegeven aan de Franstaligen die de regering gijzelen.

Enkel wanneer in dit land, dat nooit het vaderland van de Vlamingen wilde zijn, de faciliteiten worden afgeschaft zodat alle Vlaamse gemeenten ook volwaardig in Vlaanderen wortelen; enkel wanneer de gemeenschappen een volledige fiscale autonomie hebben; enkel wanneer de waarborgen voor de Brusselse Vlamingen - waar vandaag al mee geschermd is, maar die niet bestaan - worden ingevoerd en gerespecteerd; enkel wanneer geografische Vlamingen - al dan niet ondervoorzitters van een of andere Costa die demonstratief afwezig zijn bij deze bespreking - niet langer elke Vlaamse nederlaag als een voor Vlaanderen historische dag omschrijven; enkel als die voorwaarden vervult zijn zal er communautaire vrede zijn. Tot zo lang bestaan er enkel communautaire ijskasten, die we steeds weer probleemloos zullen openen.

De kiezer was zeker ook bekommerd om de veiligheid. De tekstschrijver van de eerste minister wist dat slechts twee medespelers de winsten zouden plukken van een verhoogde zorg om veiligheid: het Vlaams Blok en haar politieke vriend, de minister van Justitie. Er waren dus twee redenen om het thema veiligheid niet te benadrukken.

Terwijl in Antwerpen de straatcriminaliteit escaleert naar regelrechte schietpartijen bij klaarlichte dag, zegt de eerste minister doodleuk dat de vroeger genomen maatregelen zullen worden uitgevoerd. De kiezer vraagt evenwel naar nieuwe en strengere maatregelen zodat hij weer veilig over straat kan lopen.

Terwijl linkse betogers in Brussel anti-Israëlische leuzen schreeuwen en PVDA-agitatoren een Antwerpse scholierenbetoging naar de zogenaamde Jodenwijk loodsen om daar orthodox geklede mensen van hun fiets te sleuren en af te ranselen, ruiten in te slaan en auto's te beschadigen, waarbij ze volgens een politieagent "mort aux Juifs" scandeerden; eindigt de eerste minister zijn beleidsverklaring met een waarschuwing tegen rechts.

Terwijl politieagenten, opgeroepen om vaststellingen te doen na een steekpartij, door driehonderd allochtonen worden bekogeld met stenen en flessen, waardoor meerdere agenten in het ziekenhuis belanden, slaagt de regering erin om te verwijzen naar een verhoogde "preventie van de delinquentie en het verbeteren van de toegankelijkheid van de justitie".

Terwijl de vriendin van een PVDA-kandidaat-gemeenteraadslid de auto van een onderzoeksrechter in brand steekt, viseert de regering de kiezers van het Vlaams Blok.

Normen worden serieus door elkaar gehaald. Het wordt tijd ze weer eens op een rij te zetten.

Mijnheer de afwezige eerste minister, politieagenten die door allochtonen in mekaar geslagen worden - zonder noemenswaardige opvang door korpsoversten, beducht als die zijn voor de wraak van de politiek-correct denkenden - vragen niet naar wollige beleidsverklaringen, noch naar groene profeten die de politie te repressief en elk politie-uniform te provocerend vinden en die menen dat enkel verkeersonveiligheid moet worden tegengegaan. Politieagenten en burgers vragen wel naar een beleid dat hen steunt en dat het legale geweld verdedigt waarvan de politie de legitieme exclusiviteit heeft als criminelen de burger zijn veiligheid ontnemen.

De oudere voor wie de facto een avondklok bestaat omdat hij na zes uur niet meer buiten durft, het kind en de jongere die op alle openbare sportplaatsen geconfronteerd worden met afpersing, diefstal en zedenfeiten, en ook de burger die moet leren leven met dure veiligheidsinstallaties die slechts een gedeeltelijke bescherming bieden tegen home-en car-jackings en auto-inbraken; vragen niet naar de "preventie van delinquentie en het verbeteren van de toegankelijkheid van justitie". Zij verwachten dat de politie middelen krijgt om daadkrachtig op te treden tegen alle criminelen, ongeacht hun huidskleur of land van oorsprong, met andere woorden, zonder ongelijke aanpak opgedrongen door de vrees voor de onterechte beschuldiging van racisme.

Ik weet dat deze ontmande Senaat geen vertrouwen of wantrouwen kan uitspreken over de beleidsverklaring. Wij kunnen enkel de leegte van de instelling reflecteren en akte nemen van inzichten van de regering. Gelukkig kunnen wij onze mening nog vrij uiten, hoewel de privé-biechtvader van de eerste minister het anders zou willen.

Ik vrees, en dat is mijn persoonlijke mening, dat de gedrevenheid van de eerste minister, die hem vele jaren terug tot rebel maakte, tot `het joenk" dat werd uitgespuwd door het establishment, is moeten wijken onder invloed van zijn tekstschrijver, die niet democratisch afgestraft kan worden, een luxe waarin hij zich wentelt. Die beïnvloeding komt heel duidelijk tot uiting in de beleidsverklaring van de eerste minister en vooral in de laatste zin waarin wordt uitgehaald naar al wie niet links of centrum-links denkt.

De eerste minister kan zich best ontrukken aan de invloed van zijn tekstschrijver. Als zijn spreidingsplan van beloftes niet wordt gerealiseerd, vrees ik dat zijn regnum maar één legislatuur zal duren, want in 2003 zal noch de spookschrijver noch een pater het laatste woord hebben. Dan zal alleen de kiezer opnieuw oordelen. De kiezer die op 8 oktober het Vlaams Blok tot grote overwinnaar van de verkiezingen verklaarde, zal dan opnieuw zijn stem bevestigen, niet ten bate van een kwakkelende regering, maar wel ten bate van beginselvaste Vlaams-nationalisten. (Applaus)

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Certains, dans le microcosme politique, économique et social, sont du genre grognon. Nous avons pu le constater en écoutant madame Willame. Nous avons en effet connu avant ce gouvernement des marathons budgétaires annuels dont le seul objectif était de présenter un budget en équilibre au moyen de tous les trucs et ficelles imaginables. On regrettait à l'époque l'absence de souffle, d'esprit prospectif et on reprochait aux autorités de gérer à la petite semaine.

Aujourd'hui, le gouvernement rompt fondamentalement avec les habitudes étriquées du passé. Il nous propose une véritable vision d'avenir avec des échéances précises et ce, dans tous les domaines : la fiscalité, la santé, l'emploi, l'environnement, le refinancement des communautés, les relations internationales et autres.

Il s'agit d'un véritable projet politique présenté à l'ensemble de la population et ceux qui, hier, regrettaient la gestion gouvernementale à la petite semaine, font aujourd'hui la fine bouche quand on leur présente enfin un ensemble cohérent, une ligne bien précise, que le gouvernement est appelé à suivre et à concrétiser dans les années à venir.

Mon groupe, monsieur le premier ministre, ne peut que féliciter la coalition d'avoir accompli un travail que nous considérons très approfondi et destiné à donner à notre population le dynamisme dont elle a besoin.

Deuxième remarque liminaire : la notion d'État social actif imaginée pour la première fois par ce gouvernement recèle un véritable contenu dans la déclaration gouvernementale et l'action quotidienne de la coalition. L'État social actif est pour moi une notion parfaitement libérale puisqu'elle parvient à concilier, d'une part, la volonté de développer tous les outils nécessaires à la croissance et, d'autre part, le souci d'éviter que les plus démunis ne soient les oubliés du progrès. Dans ce sens, nous n'avons aucune objection à ce que les premières interventions pour 2001 soient essentiellement consacrées à des incitants en matière d'emploi et de santé. Il s'agit, je le répète, d'un plan cohérent, équilibré et prudent en ce qui concerne les perspectives financières sur lesquelles il appuie sa réalisation.

Je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit à la Chambre mais, au risque de voir madame Willame taxer mon discours de terne, je voudrais rappeler un certain nombre d'éléments positifs de cette déclaration gouvernementale.

La réforme fiscale était souhaitée et attendue depuis longtemps et sa réalisation s'imposait comme l'une des priorités fondamentales de l'action gouvernementale. Il suffit de rappeler un chiffre ancien mais qu'il faut toujours avoir à l'esprit, à savoir que la pression fiscale actuelle dépasse la moyenne européenne à concurrence de 450 milliards de francs par an et que les réformes fiscales qui se profilent dans les pays voisins risquaient d'aggraver encore notre situation relative si on ne modifiait pas maintenant de manière ambitieuse notre système actuel de prélèvement fiscal.

C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous avons pris connaissance voici quelques semaines du projet de réforme fiscale élaboré par le ministre des Finances, M. Reynders, indiquant clairement la volonté du gouvernement de concrétiser l'accord relatif à l'élaboration d'une fiscalité plus favorable pour toutes les couches de contribuables. Je ne sais pas si monsieur Reynders est un remarquable négociateur ou si son plan était à ce point bon qu'il a fait l'objet d'un accord unanime du gouvernement, mais je constate, en ayant comparé le plan qu'il a présenté au mois d'août et celui qui se trouve dans la présente déclaration du gouvernement, qu'il s'agit de textes absolument identiques. Connaissant Didier Reynders, j'imagine que cela résulte à la fois de sa capacité de négociation et de la valeur et la qualité des mesures annoncées. C'est très important car la diminution de la pression fiscale sur les revenus du travail, qui est le premier acte de la réforme, semble avoir été envisagée de manière équitable.

Des mesures spécifiques produiront leurs effets sur les bas revenus par le biais du crédit d'impôt remboursable, sur les revenus moyens par la modification des barèmes et sur les revenus plus élevés par la suppression des taux marginaux de 52,5 et 55%.

L'impact budgétaire de ces diverses mesures est estimé à 69 milliards dont 28 sont consacrés aux revenus les plus bas, ce qui me semble parfaitement correspondre à la volonté du gouvernement de créer un État à visage social.

Nous sommes également très satisfaits des mesures fiscales envisagées dans le second axe de la réforme qui vise à assurer la neutralité de la fiscalité vis-à-vis du choix de vie de nos concitoyens, ce dont a parlé monsieur Mahoux.

Il y a quelques années, en effet, on supprimait dans le droit civil les distinctions entre enfants légitimes, naturels et adultérins ; le législateur montrait ainsi son intention de tenir compte des évolutions sociologiques. Il était donc normal que le législateur fiscal, à son tour, s'adapte à la société et ne prenne en compte que les situations de fait sociologiquement considérées comme semblables par la majorité de nos concitoyens. La suppression des différences de traitement fiscal entre couples mariés et cohabitants se justifiait dès lors amplement à mes yeux.

Le troisième axe de la réforme fiscale vise à mieux prendre en compte la présence d'enfants dans les ménages de contribuables. Cela me semble d'autant plus équitable que la mesure envisagée s'adressera surtout aux revenus faibles sous la forme d'un remboursement réel.

Quant au quatrième axe, l'axe écologique de la réforme fiscale, j'en prends acte tout en déplorant que la déclaration soit, à cet égard, fort laconique puisqu'elle se borne à énoncer que cet axe concerne des mesures relatives au déplacement entre domicile et lieu de travail et à l'isolation. Je présume que ces mesures se trouvent, pour l'essentiel, dans le volet « mobilité » de la déclaration gouvernementale sur lequel nous aurons certainement l'occasion de revenir et de nous attarder davantage.

L'essentiel, pour ce qui concerne la réforme fiscale, est de constater qu'elle consacrera, en faveur des travailleurs de ce pays, une réduction d'impôts de plus de 130 milliards. L'étalement de cette réforme présente un léger décalage entre le plan annoncé en août-septembre et la situation actuelle telle qu'elle résulte de la déclaration gouvernementale. Il y a simplement un échelonnement plus important par rapport à la situation, ce qui paraît tout à fait normal dans la mesure où il s'agissait d'être prudent en ce qui concerne les marges budgétaires disponibles.

Un autre aspect de la déclaration gouvernementale concerne la préoccupation du gouvernement pour le développement de l'emploi. Pour les libéraux, une véritable relance de l'économie, et donc de l'emploi, passe par un renforcement de l'entreprise, lequel se réalisera par le triple passage obligé simultané de la réduction des charges sociales et de la fiscalité des entreprises, de l'accroissement de la flexibilité des conditions de travail et de l'allégement des obligations administratives superflues. La déclaration de politique fédérale laisse clairement entendre que la volonté du gouvernement est de rencontrer ces trois conditions.

En ce qui concerne la fiscalité des entreprises, je note que la réforme de l'impôt des sociétés qui sera menée comportera des dispositions spécifiques et des tarifs préférentiels pour les PME, les sociétés innovantes et celles qui investissent dans la recherche dans internet, ce qui me semble logique dans la mesure où ce type d'entreprises constitue, on le sait, l'un de nos acquis essentiels pour positionner au mieux notre pays dans l'économie mondiale globalisée.

Quant à la réduction des charges sociales, elle est entamée depuis le mois d'avril avec une diminution de 32.000 francs par an, en moyenne, par travailleur. Le facteur travail, quant à lui, englobe à la fois le problème du coût salarial et celui de la flexibilité des conditions de travail. Il est tout à fait légitime qu'en période de croissance soutenue, les travailleurs se préoccupent de l'augmentation de leur pouvoir d'achat ; en contrepartie, il est raisonnable que le gouvernement entende conjuguer évolution des salaires avec sauvegarde de la compétitivité des entreprises.

Dans le cadre de l'État social bien compris, il apparaît également normal que le gouvernement se montre soucieux d'accorder aux travailleurs une juste participation salariale aux fruits de la croissance mais aussi une meilleure qualité de travail et donc une meilleure qualité de vie. A cet égard, nous sommes particulièrement heureux que le gouvernement ait renoncé à imposer aux entreprises et aux travailleurs un modèle unique et rigide de gestion du temps de travail. Face à certaines considérations doctrinaires, et parfois même à un certain sectarisme que l'on peut rencontrer en la matière, le gouvernement a finalement opté pour un éventail de mesures plus souples et mieux adaptées aux diverses situations économiques et sociales et pouvant être appliquées au niveau sectoriel ou même au niveau des entreprises individuelles.

Certaines des mesures de flexibilité envisagées seront en outre plus particulièrement applicables aux travailleurs en fin de carrière. Pour ceux-ci, la possibilité d'un temps partiel désormais entrevue comme une alternative valable à la prépension ne peut être qu'encouragée.

Cette alternative réalisée notamment par le biais du compte d'épargne-temps devrait remplacer, de manière heureuse, me semble-t-il, le système actuel de prépension qui équivaut à un arrêt total de la carrière des travailleurs âgés et représente une mesure à la fois très coûteuse pour la collectivité, brutale pour les travailleurs concernés et généralement non efficiente pour les entreprises ; en effet, celles-ci se privent de leurs éléments les plus expérimentés, à moins - car on a assisté à ce phénomène abusif - qu'elles n'aient volontairement fait le choix de ce système pour assurer un dégraissage de l'emploi, facilité par une prise en charge financière par la collectivité.

J'approuve enfin l'initiative de madame Onkelinx lorsqu'elle proposait dans son plan présenté en septembre dernier d'imposer la réduction du temps de travail aux travailleurs âgés comme condition préalable au recours à la prépension.

La déclaration gouvernementale est également une nouveauté par rapport à celles des prédécesseurs. Au lieu de vous glorifier des points forts et d'ignorer complètement les secteurs où la réussite n'est pas complète, monsieur le premier ministre, vous avez le courage d'indiquer clairement les points où des problèmes se posent. Cette attitude vous honore et elle devait naturellement être soulignée. Comme vous le dites dans la déclaration, il s'agit évidemment de la simplification administrative. C'est pourtant une question fondamentale. Le Bureau du Plan a calculé que le montant dépensé en la matière - en comptabilisant les heures perdues à remplir les documents administratifs - s'élève à 200 milliards de francs par an. En moyenne, pour créer une société en Belgique, il faut deux mois, alors qu'en Angleterre il faudrait deux heures, et en France trois jours. Et vous savez aussi combien les particuliers ont de difficultés lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes administratifs !

Le gouvernement a créé un commissariat à la simplification administrative et il maintient ce poste. Je voudrais dire ici que cela ne me paraît pas tout à fait suffisant. En effet, le commissaire en question n'a même pas l'autorité d'un secrétaire d'État ; il n'est pas membre du gouvernement. Il dispose d'une équipe réduite qui ne lui permet pas d'être entièrement au courant de ce qui se passe au sein de chacune des administrations. Il ne peut donc que pratiquer un travail pelliculaire, alors que la simplification administrative demanderait une analyse par département, par service et par législation.

A cet égard, je me demande s'il ne serait pas préférable, au-delà de la création de ce commissariat, d'imposer à chaque ministre de présenter, pour son propre département, un plan de simplification administrative élaboré par sa propre administration et sous son contrôle politique. Je crois que l'on gagnerait en temps et en efficacité.

Toujours en matière de problèmes administratifs, je voudrais souligner un passage intéressant de la déclaration consacré au développement de l'administration informatisée, le « e-gouvernement ».

Votre souci de placer la Belgique dans le peloton de tête des pays avancés en matière de technologies des communications est évidemment louable, et l'on ne peut que s'en réjouir. Il conviendra d'ailleurs, comme il est dit dans la déclaration, d'éviter que les citoyens restent en dehors de ce progrès. Il faudra donc soigneusement éviter ce risque de nouvel analphabétisme.

En revanche, j'inviterais le gouvernement à beaucoup de prudence dans la mise au point de ce que l'on appelle l' « e-justice ». Il est bien évident qu'il faut moderniser l'appareil judiciaire. Le recours aux techniques de communication permettra un gain de temps, un travail plus rapide et une réduction considérable des frais de courrier et de manutention. Il évitera aussi les promenades des détenus pour consulter leur dossier pénal. Les juges et avocats pourront échanger des données électroniques. Tout cela va dans le sens d'une bonne amélioration de la justice.

En revanche, il conviendra d'éviter que l'aspect humain de la justice disparaisse et que soit généralisée une espèce de tribunal virtuel, risquant d'ailleurs d'entraîner une médiatisation à outrance des procès. Récemment, le doyen de la faculté de droit de Namur s'interrogeait sur le point de savoir ce que deviendraient, en cas de généralisation des technologies de communication, la fonction symbolique de l'oral, le face-à-face entre les juges et les parties, et ses résonances psychologiques. Ce sont évidemment des remarques personnelles que nous aurons certainement l'occasion d'approfondir au moment où les textes de loi seront présentés.

J'en viens à présent aux retards en matière de régularisations des sans-papiers déplorés par la déclaration gouvernementale. Il convient de nuancer quelque peu ce jugement négatif car, jusqu'à présent, aucun gouvernement n'avait réussi à se mettre d'accord sur un système normatif légal permettant de régler ce problème sur la base de critères rigoureux tenant compte des aspects humains. L'exécution prend plus de temps que prévu et les journaux sont remplis de déclarations. Cette situation n'est pas imputable au ministre responsable mais à la manière dont les chambres de recours et le secrétariat préparent leurs dossiers. A cet égard, il est temps que les commissions et le secrétariat prennent conscience de leur véritable rôle. Le ministre prend les décisions politiques ; ils sont quant à eux chargés d'exécuter ses décisions. Le ministre Duquesne vient une nouvelle fois de les inviter à travailler. Le conseil est sage et judicieux. Par ailleurs, nous attendons avec intérêt la réforme de la procédure d'asile annoncée par le ministre : procédure simplifiée assortie de garanties d'objectivité dans le traitement des dossiers. Cette nouvelle législation constituera un point positif en ce qui concerne la nouvelle politique d'immigration esquissée par la coalition gouvernementale.

Je voudrais à présent évoquer le problème de la mobilité. Je n'ai aucune objection quant à la réalisation d'un livre blanc à l'horizon 2010 puisqu'il est évident que ce type de problème ne peut être réglé en l'espace de six mois. Toutefois, ce livre blanc n'est pas sur la table. J'attends donc son arrivée, prévue dans quelques mois, avec impatience. Le gouvernement a pris des dispositions financières, de l'ordre de 55 milliards, destinées à augmenter le budget de la SNCB et a prévu des mesures relatives au RER. Cependant, il suffit d'emprunter les transports en commun pour mesurer à quel point il est difficile de renoncer à l'automobile. Actuellement, il faut se lever à 5 heures pour s'informer des grèves aux chemins de fer ou savoir à partir de quel moment les autobus des TEC vont reprendre la route. Il est vain de demander à la population d'abandonner la voiture quand elle est se trouve confrontée pratiquement toutes les semaines aux balbutiements de ces services publics. J'ai bien tenté de faire plaisir à Mme Durant en essayant d'utiliser une trottinette mais je me suis retrouvé au tapis, victime d'une fracture.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Il convient sans doute d'aborder la question de la mobilité durable avec moins d'appréhension. L'accident que vous relatez montre en effet qu'il existe une méconnaissance des alternatives à l'automobile.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je puis vous assurer que je reprendrai le guidon de ma trottinette dès que mes petits os seront ressoudés.

La création d'un institut fédéral de la mobilité ou d'un conseil fédéral de la sécurité routière, qui n'est jamais qu'une resucée de l'institut belge de la sécurité routière, est insuffisante. Nous attendons le dépôt, dans les meilleurs délais, d'un véritable livre blanc prévoyant les futures conditions de la mobilité, de façon à aller au-delà de l'annonce relative à la création de deux nouveaux organismes.

Le refinancement des Communautés est significatif. Ce refinancement était évidemment indispensable et très attendu. Il appartient désormais à la Communauté française de consacrer prudemment ces moyens supplémentaires aux besoins essentiels, sans oublier qu'elle n'est pas uniquement composée d'enseignants demandeurs. Le secteur de la santé, le secteur de la culture, le secteur des sports doivent actuellement se débrouiller avec 10 à 15% des crédits. Ils sont les parents pauvres de la Communauté française.

Nous ne sommes pas compétents dans ces matières. Cependant, je tenais à rappeler cet état de fait en séance publique : il n'y a pas que le monde de l'enseignement, mais aussi tous les autres secteurs de la Communauté qui devront bénéficier d'un regard de tendresse de la part du gouvernement de la Communauté française lorsque celui-ci recevra les nouveaux montants.

La contrepartie de cette avancée financière, on le sait, est une autonomie fiscale du côté flamand et surtout, une régionalisation des lois provinciale et communale. À cet égard, monsieur le ministre, je ne peux, comme mes collègues de la Chambre, que vous rendre attentif au nécessaire maintien des garanties données aux francophones des communes de la périphérie bruxelloise. Nous serons particulièrement vigilants à ce sujet. Il est clair qu'un projet de loi ne pourra être admis si de telles garanties n'y figuraient pas.

Avant de conclure, un mot encore concernant la coopération au développement. J'ai lu que certaines matières de la coopération seraient transférées aux régions et communautés dès 2004, dans la mesure où elles portent sur des compétences de ces dernières.

Je me permettrai de formuler quelques réflexions à ce sujet. Pourquoi ne pas aller plus loin en matière de coopération au développement et transférer rapidement, directement aux régions et aux communautés toutes les compétences qui ne doivent pas rester du ressort de l'État fédéral ? Je vous signale que cette solution a été retenue il y a quelques semaines, voire quelques mois, pour l'agriculture et pour le commerce extérieur. Des propositions ont été présentées et elles seront débattues prochainement. Pourquoi ne pas appliquer rapidement ce système à la coopération internationale ? La régionalisation partielle ne créera que des conflits de compétences. Ce que nous avons connu au niveau de l'agriculture et surtout, au niveau du commerce extérieur, risque également de se produire au niveau de la coopération au développement si des textes clairs ne sont pas élaborés.

Bien sûr, une série de matières doivent rester de compétence fédérale. Je pense, par exemple, au maintien de contrôle et à la contribution belge aux organisations internationales, aux programmes - c'est ce qu'on appelle l'action multilatérale de la coopération -, à la maîtrise des conflits, à la construction de la paix - je reprends ici les termes mêmes des textes relatifs au budget -, à l'immigration, aux réfugiés, à l'aide humanitaire. Toutes ces matières sont des éléments fondamentaux du pouvoir fédéral. Un débat devrait être organisé avec les ONG belges qui, si je ne m'abuse, sont demanderesses, pour déterminer le système le plus approprié pour elles. Enfin, comme cela existe dans la proposition de loi sur le commerce extérieur, des missions conjointes de coopération internationale pourraient être organisées à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande du pouvoir fédéral. En un mot, monsieur le ministre, la politique de coopération internationale pourrait être calquée, au plan normatif en ce qui concerne la répartition des compétences, sur le système retenu, par exemple, pour la politique du commerce extérieur par rapport au système de fonctionnement des régions, des communautés et de l'État fédéral.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je suis très étonnée d'entendre monsieur Monfils. J'avais cru comprendre que les libéraux francophones étaient les défenseurs d'un État qui restait fédéral. Avec la régionalisation du commerce extérieur, nous allons tout doucement, et mon ami Georges Dallemagne va en parler dans quelques instants, vers un confédéralisme. J'écoute avec beaucoup d'intérêt M. Monfils et je suis ébahie.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je m'en réjouis car je craignais que vous ne taxiez mon discours de « discours terne », comme vous l'avez fait à propos de l'intervention de M. Mahoux.

Par ailleurs, madame Willame, le libéralisme, c'est ma tendance plutôt que la vôtre ! Donc, il est intéressant que vous entendiez de temps en temps ce que pensent les libéraux et comment ils envisagent la structure du nouvel État et des matières qui sont respectivement du ressort du Fédéral, des régions ou des communautés.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Encore faut-il que vous représentiez tous les libéraux !

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Avez-vous vu M. Reynders se lever, rouge de colère, de son banc pour s'insurger contre le fait que j'ose aller plus loin que la déclaration gouvernementale ?

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Il est bien élevé par rapport à son chef de groupe au Sénat.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Chère madame, n'ai-je jamais fait preuve à votre égard de la plus extrême des tendresses conviviales ? Et dire qu'après avoir pendant des années démontré de la sympathie et de la gentillesse, il faut que je me fasse taxer de grossier personnage !

Cela étant, madame Willame, il s'agit en effet d'un débat extrêmement important, que nous devrons mener. Il faudra débattre, en profondeur et sans tabous, avec les organisations non gouvernementales.

Mais vous ne me ferez pas dire que la coopération au développement à la sauce sociale-chrétienne - donc avant notre arrivée - était un modèle de réussite et d'efficacité que le monde entier nous enviait...

Nous avons connu une coopération au développement dramatiquement remise en question par tous, y compris par les fonctionnaires eux-mêmes. Nous avons également connu une mauvaise réforme de ce département, réforme dont, si je ne m'abuse, la paternité incombe à l'un de vos collègues du CVP, M. Moreels. Il est plus que temps, me semble-t-il, non de faire table rase du passé, mais de réfléchir à une nouvelle structure qui rende enfin plus efficace la politique de coopération.

J'en arrive à ma conclusion. Ce gouvernement a beaucoup et bien travaillé depuis un an. La déclaration de politique fédérale que vous nous proposez, monsieur le premier ministre, fixe, dans tous les secteurs essentiels, des lignes d'action claires et traduit de l'ambition pour notre pays. Soyez assuré que, dans la poursuite de votre action, vous serez soutenu sans réserve par le groupe libéral, que je préside.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (SP). - De regering duidt in haar beleidsverklaring duidelijke keuzen aan. Een regering heeft immers als belangrijkste taak keuzes te maken waardoor het land zo goed mogelijk kan functioneren.

Ik zal mijn commentaar beperken tot de sociale maatregelen. Vele mensen hebben het in dit land goed, tot zelfs zeer goed, maar spijtig genoeg zijn er nog heel wat die zware problemen hebben, veroorzaakt door ziekte, werkloosheid, tegenslag of ouderdom. Zij staan minder sterk en verdienen bijgevolg ook meer aandacht. De beleidsverklaring toont aan dat onze ministers zeker niet blind geweest zijn voor de problemen van de zieken, werklozen of ouderen, wat door mijn fractie wordt toegejuicht.

Een actieve deelname aan onze samenleving wordt aangemoedigd en bevorderd door maatregelen op het vlak van werkgelegenheid. Tegelijkertijd zorgt de regering voor een betere combinatie van gezin en arbeid. Arbeid wordt aantrekkelijker gemaakt, ook financieel, maar de mensen zullen, indien zij dat zelf willen, gemakkelijker tijdelijk uit het arbeidscircuit kunnen stappen.

Leven is echter nog veel meer dan werken alleen. Tijd maken voor het gezin, de familieleden of gewoon voor zichzelf is zeker zo belangrijk als een aantrekkelijke job. Het verheugt ons dan ook dat de regering meewerkt aan een betere kwaliteit van het leven. De SP wil dat iedereen kan genieten van de economische groei en de mogelijkheden die onze samenleving biedt. Dit betekent dat niet alleen werkende mensen, maar ook mensen met sociale uitkeringen, moeten kunnen meedoen. De maatregelen die genomen zullen worden ten behoeve van mensen die noodgedwongen van sociale uitkeringen moeten leven, zijn goed.

Er is in de eerste plaats een verhoging met 2% van de minimumuitkeringen aan gehandicapten en van de oudere pensioenen. Er komt een verhoging met 4% van het bestaansminimum en de minimumwerkloosheidsuitkeringen gaan omhoog. Er wordt gedacht aan het optrekken van de kinderbijslagen en invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen.

Zieke mensen krijgen in de regeringsverklaring terecht veel aandacht. De regering neemt een reeks efficiënte maatregelen. De maatregel met betrekking tot een maximumbedrag voor de ziekenhuisfacturen is volgens ons een perfecte zaak. Als mede-indiener van het wetsvoorstel inzake palliatieve zorg stel ik met veel genoegen vast dat dit niet alleen een prioriteit is voor parlementsleden, maar ook voor de bevoegde ministers. De maatregelen voor stervensbegeleiding worden dan ook ten zeerste geapprecieerd.

Tijdens een werkbezoek in de vakantie aan een afdeling kinderpsychiatrie in West-Vlaanderen zag ik schrijnende toestanden en ernstige tekorten. Dat de kinderpsychiatrie in de regeringsverklaring de nodige aandacht krijgt, betekent dat de regering oog heeft voor actuele ernstige tekorten. Zo zijn er nog meer maatregelen. Denken we maar aan borstkankerscreening, heupprothesen en hoorapparaten voor kinderen.

Al deze concrete maatregelen worden door structurele maatregelen ondersteund. De betaalbaarheid van de ziektekosten zal altijd een bezorgdheid blijven. Die betaalbaarheid wordt nu verzekerd door de beslissing dat rekening zal worden gehouden met een constante stijging van de middelen. Het is goed dat de Belgen in geval van ziekte kunnen blijven rekenen op een solidair systeem. Hetzelfde geldt voor het Zilverfonds, dat in de toekomst garant zal staan voor ons pensioenstelsel. Dit prachtige initiatief zal volgend jaar al van start gaan.

De regering blijft zorgen voor gezonde overheidsfinanciën door de staatsschuld structureel af te bouwen. Gezonde overheidsfinanciën zijn voor ons de beste waarborg voor de voortzetting van een sociaal aanvaardbaar beleid.

De minister van Begroting bewijst ons en onze kinderen, de mensen van de 21ste eeuw, hiermee een belangrijke dienst. Onze ministers hebben veel aandacht geschonken aan de sociale correcties en tonen aan dat zij over een gezonde langetermijnvisie beschikken.

De heer Moens zal straks de fiscaliteit en enkele andere belangrijke aandachtspunten toelichten. Ook inzake deze materie staan wij volledig achter de beleidsopties van de regering.

Ik dank de eerste minister voor zijn bereidwilligheid om ook in de Senaat de regeringsverklaring te komen toelichten. Ik hoop dat wij hierop ook in de toekomst zullen kunnen rekenen.

Met mijn korte en onvolledige uiteenzetting wil ik een signaal geven. Wij moeten nadenken over het debat van vandaag, dat pas wordt gevoerd nadat de Kamer haar vertrouwen aan de regering heeft geschonken. Ik heb het recht hierover na te denken. Voor mij is het soms ook moeilijk om hier aanwezig te kunnen zijn, maar ik kom met plezier wanneer ik mijn kinderen kan zeggen dat ik hier nuttig werk verricht. Ik doe niet graag dubbel werk, maar ik heb respect voor mensen die hiervoor opteren. Ik vind het spijtig dat er zo weinig senatoren aanwezig zijn. Ik vrees dat vele mensen hetzelfde denken als ik, maar misschien durven zij het niet luidop zeggen.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - J'espère, madame Vanlerberghe, que mon intervention pourra quelque peu contredire le caractère relativement pessimiste du dernier thème que vous avez abordé. J'interviens en tant que membre de la majorité, mais le rôle spécifique du Sénat nous ouvre la possibilité d'adopter des positions moins stéréotypées puisque le vote de confiance intervient à la Chambre. Le Sénat pourrait saisir cette occasion pour affirmer la nature de son rôle et de son fonctionnement.

Aux membres de l'opposition, et particulièrement au chef du groupe CVP, je dirai que la Belgique connaît actuellement une atmosphère particulière, sans doute le sentiment que les temps les plus durs sont passés et que l'on peut penser à l'avenir. Politiquement - que cela plaise ou non et personnellement cela aurait tendance à me plaire -, cette constatation se traduit par la disparition d'une chape de plomb, celle de la mainmise de la famille chrétienne sur le pouvoir, depuis cinquante ans, ce qui ouvre des perspectives, permet de nouveaux styles et offre la possibilité d'obtenir des réponses dans des débats qui n'existaient pas auparavant. J'imagine que le fait de se retrouver dans l'opposition après avoir si longtemps exercé le pouvoir n'est pas aisé, mais je trouve intéressant...

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Avons-nous l'air ravagé, madame Nagy ?

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Moralement, oui.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Oui, je ne l'aurais pas dit moi-même, mais puisque vous me posez la question...

L'intérêt de la déclaration du gouvernement est de combiner les aspirations, les points de vue, les projets de trois grandes familles politiques qui, certes, ne sont pas toujours d'accord sur tout. Quel est le problème ? Il n'y en a pas, puisque la réponse se trouve dans une déclaration cohérente où chacun peut retrouver nombre de choses dont il peut se féliciter. Je trouve cette manière de faire intéressante ; elle semble d'ailleurs plaire aux Belges. L'alchimie de l'arc-en-ciel fonctionne bien, en phase avec la société.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Comme sur la coopération au développement, par exemple...

Mme Marie Nagy (ECOLO). - On peut y revenir, madame Willame.

Comme le Sénat a des fonctions spécifiques, je commencerai par commenter l'accord sur le refinancement des Communautés et les modifications institutionnelles. J'espère que nous aurons dans cette assemblée un débat tout à fait important et intéressant sur les modifications institutionnelles. Je pense, sans fausse modestie, que les écologistes ont tenu leur engagement, celui d'avoir dit, lors de la réforme de la Saint Michel, que le refinancement de la Communauté française était insuffisant et qu'il faudrait y revenir, ce que nous faisons aujourd'hui, avec une proposition de refinancement structurel extrêmement importante : plus de 15 milliards à partir de 2005. C'est une preuve de l'honnêteté de nos méthodes de travail.

Les choses ne sont évidemment pas simples et ne sont pas complètement terminées parce que, faut-il le rappeler, on essaie chaque fois de limiter les effets pervers de la loi de financement de 1989 qui a été votée par une majorité à laquelle nous ne participions pas mais que d'autres, dans cette assemblée, ont contribué à mettre en place.

En ce qui concerne la régionalisation des lois communale et provinciale, qui était demandée par nos collègues néerlandophones en contrepartie de l'accord complet en matière institutionnelle, je pense qu'il faut effectivement être extrêmement attentif - et cela figure dans l'accord de majorité - aux garanties de protection des minorités francophones dans les communes de la périphérie et des minorités néerlandophones à Bruxelles. Je pense que le débat pourra avoir lieu quand nous disposerons des textes et que chacune des composantes de la majorité veillera à ce que le respect de ces garanties soit assuré, comme le prévoit l'accord de majorité, je le répète.

En ce qui concerne l'autonomie fiscale, Madame Willame, vous confondez un peu tout. C'est le sens de mon intervention de tout à l'heure. Dans le cadre de la régionalisation de certains impôts...

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - M. Barbeaux, qui est une grand technicien en la matière, vous répondra très précisément tout à l'heure, Madame Nagy.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Je l'écouterai avec beaucoup d'intérêt.

Lorsque l'on parle d'autonomie fiscale, cela concerne la possibilité pour les Régions de déterminer un écart de fiscalité, lequel n'est pas une nouveauté. Je vous signale qu'il était déjà prévu dans l'accord dit de la « Saint-Éloi » et qu'il est ici précisé et même garanti de manière plus importante puisqu'il devra faire l'objet d'une loi à majorité spéciale.

Il est, me semble-t-il, légitime, dans un État fédéral, de répondre à cette question de l'autonomie qui est posée par l'une des composantes de cet État fédéral, mais il est important aussi de se prémunir des effets pervers d'une concurrence interrégionale que ce mécanisme peut entraîner. C'est pourquoi l'accord de majorité prévoit également que l'on ne puisse dépasser l'écart, allant de 3 à 6 au départ, à 6 à 7 à la fin et vers le bas et vers le haut, en soustractionnels et en impôts supplémentaires.

M. Michel Barbeaux (PSC). - 13,5 plus précisément.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - L'écart est limité par la loi et il faut, je crois, le répéter.

M. Michel Barbeaux (PSC). - Par un simple arrêté royal.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Cela concerne les trois Régions. Bruxelles est donc mis sur le même pied que les autres Régions. C'est un premier élément à retenir.

Deuxième élément important, la régionalisation d'un certain nombre d'impôts, qui étaient déjà des impôts régionaux ou qui figuraient comme tels dans la loi de financement - je pense à la taxe de mise en circulation - et qui vont également revenir directement aux Régions. Là aussi, Bruxelles a été traitée de la même manière que les deux autres Régions. Pour éviter justement ces effets de concurrence interrégionale, de concurrence fiscale malsaine, il est prévu qu'un accord de coopération soit conclu. Cela est important mais si vous lisez le journal tandis que je m'efforce de vous expliquer ce que contient l'accord, vous lancerez ensuite des affirmations inexactes sur les termes de cet accord.

Je suis en revanche d'accord avec vous - et vous voyez que je vous écoute - quand vous dites qu'un problème de financement de la Région bruxelloise se pose pour les fonctions de capitale. Cela ne s'inscrit toutefois pas dans le cadre de la régionalisation de certains impôts ou de l'autonomie fiscale. Cette demande, qui est d'ailleurs sur la table depuis des années, concerne les fonctions de capitale et le rôle international de Bruxelles. Effectivement, on peut constater qu'en dehors de l'augmentation prévue par l'accord de coopération que vous semblez oublier et qui est pourtant important puisque, pour la première fois, l'augmentation représentait 500 millions, ce qui n'est pas rien, la prise en charge de certaines difficultés dans la Région pose néanmoins problème. Je pense notamment au sous-financement structurel qui concerne toutes les grandes villes comme Anvers et Charleroi. La réponse proposée concernait la politique des grandes villes. Cette question mérite encore d'être examinée. C'est la première fois qu'elle était abordée au niveau fédéral, alors qu'elle relève plutôt des compétences des Régions.

J'en viens à un élément très important pour les écologistes, à savoir la question de la mobilité. Je compte procurer à mon collègue, le chef du groupe PRL, un exemplaire du plan Mobilité. Celui-ci a effectivement été déposé à la Chambre mais il semble qu'il y ait eu un problème de transmission d'informations entre le groupe libéral de la Chambre et celui du Sénat.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je parlais du livre blanc, chère collègue.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Vous avez déclaré que le livre blanc n'était pas nourri par une réflexion préalable.

Comme le ministre des Finances et la ministre de l'Emploi, la ministre de la Mobilité a déposé un plan. Une fois en possession d'un exemplaire de ce document, vous pourrez comparer son contenu à celui de la déclaration et vous constaterez que vous en retrouverez de nombreux éléments.

En ce qui concerne la SNCB, je rappelle qu'au cours des vingt dernières années, on a observé un abandon des investissements dans le train. Le Plan IC-IR comportait une série de propositions. Je me contenterai de citer l'exemple bien connu de la ligne 161 dont le financement était prévu dans ce plan. Or, aucun gouvernement n'a accordé les montants nécessaires pour financer cette ligne. Dès lors, faire aujourd'hui un mauvais procès concernant le temps de rattrapage me semble relever d'un manque de correction intellectuelle à l'égard d'une proposition qui, par rapport à la demande initiale, prévoit 55 milliards supplémentaires. Pendant dix ans, on a investi exclusivement dans les lignes à grande vitesse et dans la modernisation des lignes en Flandre. Et voilà qu'au moment où le gouvernement annonce 55 milliards supplémentaires, on réagit par diverses critiques. J'ai le sentiment qu'on cherche noise à défaut de trouver d'autres problèmes plus fondamentaux.

J'en arrive à la réorganisation de la mobilité et au fonctionnement de la SNCB par rapport à son actionnaire principal, à savoir l'État. Le gouvernement a décidé qu'il fallait s'orienter vers une mobilité plus durable et donc investir dans d'autres types d'infrastructures et d'autres types de transports que la route. Une telle réforme renforcerait la cohérence de la SNCB.

Le plan comportait deux volets importants, à savoir le volet investissements, que l'on retrouve largement, et le volet demandes. Ce dernier est axé sur les arguments d'ordre culturel et social susceptibles d'inciter les personnes à avoir recours aux transports publics, lorsque c'est possible, plutôt que d'utiliser leurs voitures. Comme le soulignent de nombreuses études, ce n'est pas qu'une question d'offres. Lorsque les camions bloquaient la rue de la Loi, moi qui ai le plaisir de prendre tous les jours le train et le métro, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui découvraient qu'il est possible d'arriver au centre de Bruxelles autrement qu'en voiture. Cela signifie que, dans des circonstances particulières, on peut découvrir un autre moyen de déplacement. Je regrette que la SNCB n'ait pas profité de ces circonstances pour lancer une compagne visant à attirer une nouvelle clientèle et j'insiste sur le fait que le problème ne se limite pas à une question d'offres mais qu'il est aussi lié à des raisons culturelles.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je suis d'accord avec vous mais, pendant le blocage des camionneurs, les TEC en ont profité pour faire grève. Tant que ne seront pas réglés les problèmes de ponctualité, de fréquence et autres, vous n'arriverez pas à convaincre les citoyens d'abandonner leur voiture. Si l'on peut garantir que le trajet Liège-Bruxelles en train s'effectue en cinquante minutes, certains opteront pour cette formule, mais si des grèves se produisent un jour sur deux, cela ne se produira pas.

Il est inutile de faire des affiches invitant les gens à prendre les transports en commun. Ils n'y recourront que lorsque ces transports seront fiables et desserviront toutes les contrées. Le passage de la voiture aux transports en commun s'effectuera naturellement si les gens se rendent compte qu'ils ont avantage à les prendre plutôt que de se déplacer en voiture, avec les embouteillages que l'on connaît.

Je ne suis nullement opposé aux transports en commun. Je veux simplement qu'ils soient intéressants à prendre. Sur ce plan, je reste sur ma faim. J'espère que la ministre de la Mobilité et des Transports et ses collègues de la Région wallonne pourront résoudre ce problème.

Mme Isabelle Durant, vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports. - Ne mélangeons pas le conflit des TEC wallons, qui est extrêmement pénible pour le personnel et les usagers et qui, je l'espère, pourra se résoudre - je rappelle qu'il relève de la compétence des autorités régionales - avec la situation des transports en commun en général.

Mme Nagy a cité une ligne de chemin de fer utilisée régulièrement. Cette ligne fonctionne très bien et de nombreuses personnes ont pu apprécier, lors du blocage des camions, le gain de temps que ce mode de transport leur permettait de réaliser.

Arrêtons de dire que les transports en commun sont toujours en retard et de mauvaise qualité. Beaucoup d'améliorations peuvent être apportées, j'en conviens, mais cessons de présenter les transports en commun comme une alternative peu fiable, coûteuse, tardive et sans intérêt. C'est totalement faux, même s'il subsiste de nombreux problèmes au niveau tant de la SNCB que de la STIB, de De Lijn ou des TEC.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Ik ben het ermee eens dat er in de toekomst extra inspanningen moeten worden geleverd. Het is evenwel niet correct het verleden al te negatief af te schilderen. In vergelijking met de kwaliteit van het openbaar vervoer in Engeland en in geheel West-Europa, is het met het openbaar vervoer in ons land niet zo slecht gesteld. Er kan uiteraard nog veel verbeteren, maar men mag de huidige voorstellen niet ondersteunen door het verleden te veroordelen.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Nous n'allons pas nous limiter, monsieur Vandenberghe, à un débat sur la mobilité. Une offre existe, mais il convient de l'améliorer et de la faire connaître. Le cas de l'Angleterre, que vous avez cité, est l'exemple de ce qu'il faut éviter de faire. Le transport public a été privatisé dans ce pays et il n'a dès lors plus fait l'objet d'investissements. C'est un transport public qui est extrêmement peu sûr parce que le matériel n'est pas suffisamment entretenu. En Belgique, nous avons évité la privatisation.

Il faut continuer à investir dans l'offre pour pouvoir répondre à la demande. Le plan contient deux mesures extrêmement importantes, à savoir la déductibilité de six francs au kilomètre pour tous les modes de transport et l'exonération totale des abonnements aux transports public sur le plan des charges patronales.

Il faut toutefois dépasser ce type de mesures et envisager la question des voitures de société, des parkings, etc. Un chantier est ouvert et nous devons nous y atteler. Comme à Kyoto, la pollution, les embouteillages obligeront tout un chacun à recourir aux transports en commun, même ceux qui n'en ont pas l'expérience jusqu'à présent.

M. Philippe Mahoux (PS). - On doit à la vérité de réfuter l'affirmation selon laquelle rien n'aurait été fait. De même, sous peine d'adopter une attitude démagogique, il faut ajouter que si l'on décide de poursuivre l'effort entrepris, y compris en modifiant sa direction et en prenant davantage en compte le problème essentiel de la mobilité, on ne peut accepter le reproche selon lequel cela prendra un certain temps.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Je ne souhaite pas m'attarder sur ce sujet, au demeurant passionnant, au risque d'occulter les autres. Un débat a d'ailleurs lieu à ce propos au sein de la commission des Finances et des Affaires économiques.

Quant à la réforme fiscale, elle constitue un enjeu très important. La fiscalité doit être considérée comme un élément positif qui permet aux pouvoirs publics d'offrir à la fois des services et d'assurer une redistribution. Le plan du ministre des Finances visant à réduire la charge fiscale nous réjouit car il introduit, par exemple, un crédit d'impôts en faveur des bénéficiaires d'un revenu du travail. Il s'agit d'une mesure extrêmement importante pour les personnes à très bas revenus. Ce crédit d'impôts concerne également les réductions pour enfants à charge. Comme l'a signalé mon collègue Monfils, il y a lieu de souligner la suppression des différences de traitement en fonction des choix de vie. Je souhaiterais cependant ajouter que les écologistes ont encore d'autres objectifs, par exemple l'individualisation des droits, sur les plans fiscal et des droits sociaux.

On peut regretter que l'augmentation de certains minima sociaux ou pensions n'intervienne pas assez rapidement par rapport aux attentes et souligner l'augmentation des montants alloués aux soins de santé, surtout en matière de soins palliatifs pour lesquels la demande sociale est particulièrement forte.

Je voudrais encore adresser une demande particulière au ministre des Affaires sociales en ce qui concerne le remboursement des frais d'hospitalisation des enfants. En France, ils sont intégralement remboursés alors que chez nous, des familles se débattent pour faire face, par exemple, aux dépenses qu'entraîne l'hospitalisation des enfants cancéreux. Dans ce domaine, il faudra probablement revoir un tant soit peu les solutions proposées par le gouvernement.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Puisqu'il faudra relayer votre question auprès de notre collègue des Affaires sociales, dois-je comprendre que vous souhaiteriez un alignement de notre système de soins de santé sur le système français ?

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Non, monsieur le ministre. Je souhaitais simplement dire qu'en France, par exemple, l'intégralité des frais est remboursée aux parents d'enfants cancéreux. Prenons les bons exemples ! En la matière, je pense donc que la Belgique doit également faire un effort. Les situations sociales sont trop criantes.

M. Philippe Mahoux (PS). - Cela voudrait dire que, pour les enfants atteints de maladies chroniques, plus particulièrement d'un cancer, on pourrait imaginer un allégement, voire une suppression de toute forme de ticket modérateur. Je pense que cette approche serait intéressante.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Je pense que l'on est assez sensible à cette question car elle est à l'origine de drames sociaux venant s'ajouter aux drames familiaux. Un premier pas a été réalisé mais il faudrait peut-être que le gouvernement revoie...

Mme Isabelle Durant, vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports. - Je partage l'avis exprimé par les deux collègues. Nous avons discuté de ce problème dans le cadre de l'affectation des moyens aux différents domaines de la sécurité sociale. Le ministre des Affaires sociales réfléchit actuellement à un système qui permettrait d'éviter de catégoriser les différents types de maladies chroniques. Il est vrai que la situation des enfants cancéreux est particulière et très lourde à porter pour les familles, non seulement financièrement mais aussi psychologiquement. Notre souci - et je crois que c'est la ferme intention du ministre - est d'aboutir à un système qui permettrait d'alléger largement la facture, éventuellement en prenant pour modèle le système français ou, de manière un peu plus ciblée dans un premier temps, en examinant la question du ticket modérateur. De toute façon, l'intention du ministre des Affaires sociales et du gouvernement dans son ensemble est de dégager des solutions pour les parents d'enfants atteints de maladies chroniques.

M. le président. - Madame Nagy, je vous demande de conclure.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Il y a donc une dynamique de gouvernement. Le premier ministre a lui-même souligné deux aspects posant problème : il s'agit, d'une part, du retard pris en matière d'arriéré judiciaire et de réorganisation de la justice et, d'autre part, de la politique de régularisation des sans-papiers. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Je pense qu'il faut saluer le travail du gouvernement et celui annoncé dans la déclaration gouvernementale ainsi que l'ouverture du débat au Sénat par le premier ministre. Le groupe Écolo soutient de manière tout à fait claire et évidente le gouvernement, dans les termes que j'ai exprimés.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik wil hier geen begrotingsdebat aangaan. Dat is de taak van de Kamer. Het is ook niet belangrijk te weten wie het meest heeft gewogen op de regeringsverklaring. Wel wil ik enkele kanttekeningen maken en suggesties doen.

Ik wil eerst de regering feliciteren met het verrichte werk en vooral omdat ze ook rekening heeft gehouden met externe adviezen. Zo waarschuwde de heer Dehaene enkele weken geleden om voorzichtig te zijn met de financiële ruimte en om de opgebouwde reserves die de vorige regering heeft aangelegd door een spaarzaam beleid te voeren niet te vergooien. Er is gebleken dat met die wijze raad rekening werd gehouden. Ook de suggestie om de fiscale hervorming aan te grijpen om de discriminatie tussen gehuwden en niet gehuwden weg te werken, werd gehoord. Ik wens hier wel een kanttekening te maken. Parallel met het wegwerken van de fiscale discriminatie moet verder worden gewerkt aan het wegwerken van alle discriminaties tussen mannen en vrouwen, tussen hetero's en holebi's, tussen Belgen en niet-Belgische inwoners. De Senaat is daarmee bezig. Het wetsvoorstel-Mahoux wordt besproken in de commissie voor de Justitie.

Het oorspronkelijke plan inzake fiscale hervorming werd bijgestuurd en dit in de goede richting. Er is onder andere meer aandacht gegaan naar hen die onderaan de inkomensladder staan. Er werd ook meer gespreid in de tijd om een meer voorzichtige begrotingspolitiek te voeren. Ook hier heb ik een kanttekening. Als mensen met een relatief hoog inkomen wat langer moeten wachten om het effect te voelen van de belastingvermindering, dan is dat voor die mensen jammer. Maar voor de armsten, waarover reeds in 1994 een armoederapport werd opgesteld waaruit grote noden bleken, is wachten natuurlijk van een heel andere orde. Voor hen betekent dat het langer voelen van de wurggreep waarin ze zitten. Ik pleit ervoor om elke financiële ruimte die ontstaat prioritair aan te wenden om de ergste noden te lenigen. Daar is immers het risico het grootst.

Inzake mobiliteit hebben wij tot de laatste minuut gevochten om extra middelen te krijgen voor alternatieve vormen, vooral voor openbaar vervoer. Er is zeker een verbetering merkbaar: 55 miljard werd toegekend voor investeringen en 65 miljard voor de ontsluiting van Brussel de komende tien jaar. Gisteren werd het mobiliteitsplan bekend gemaakt. Er zijn dus duidelijk positieve verwezenlijkingen.

Vandaag reeds was er een reactie van de vakbonden met een stakingsaanzegging. Ze hebben voor een deel gelijk wanneer ze zich afvragen of de 55 miljard en de 65 miljard voldoende zullen zijn om de ambitieuze doelstellingen voor een betere mobiliteit te realiseren. Ik betwijfel dat ook. Vijf miljard per jaar lijkt ons niet voldoende. Wij denken dat 20 miljard per jaar nodig is. In de onmiddellijke toekomst zal blijken dat ook daar de financiële inspanningen moeten worden bijgestuurd. Er is gelukkig jaarlijks een begrotingsdiscussie, zodat jaarlijks de cijfers kunnen worden aangepast aan de doelstellingen. Ze hebben echter ongelijk wanneer ze zich laten misbruiken voor het in stand houden van vastgeroeste beheersstructuren die een efficiënte modernisering van de spoorwegen in de weg staan en wanneer zij proberen hun eigen machtspositie binnen die beheersstructuren te allen prijze te behouden. Meer geld betekent meer verantwoordelijkheid, meer verantwoording over de resultaten en meer transparantie. Wie de situatie bij de NMBS kent, weet dat meer transparantie absoluut noodzakelijk is. Alleen zo kan worden nagegaan of de middelen die ter beschikking zijn gesteld effectief gebruikt worden voor de vooropgestelde doelstellingen. Het is evident dat de groene minister garanties wil dat de regering het mobiliteitsplan voor de NMBS werkelijk bijstuurt en dat dit kan worden gecontroleerd.

Een laatste punt waarover ik het wil hebben is de migratieproblematiek, want die ligt ons na aan het hart. Ook wij vinden dat het ogenblik van de waarheid in verband met de regularisaties is gekomen. In de Kamer werd daarover veel gediscussieerd. De middelen zijn ter beschikking gesteld, de leden van de commissies zijn aangesteld, de minister kan beschikken over mensen die het aspect openbare orde moeten controleren, er zijn extra manschappen ingeschakeld, de magistraten zijn terug uit vakantie, de dossiers zijn door het secretariaat voorbereid. Nu moeten de beslissingen volgen. Ik denk dat het eerder een kwestie van dagen is dan van weken.

Er is ook de problematiek van de migratie-instroom. Een zorgwekkend groot aantal mensen blijft naar ons land komen.

Die grote instroom is geen gevolg van onze humanitaire aanpak. Wanneer die meer mensen zou aantrekken, dan zouden wij daar nog achter kunnen staan, liever dan een politiek te voeren die erin bestaat mensen in moeilijkheden te brengen om anderen te ontraden naar ons land te komen. De regering heeft ervoor gekozen om degenen die hier in moeilijke omstandigheden terecht zijn gekomen op een humanitaire manier te behandelen. De betrokkenen komen ook niet als gevolg van de regularisatie- en naturalisatiewetgeving. Om voor regularisatie in aanmerking te komen, moet men immers al zeven jaar in het land verblijven.

De hoofdreden voor die instroom is natuurlijk onze rijkdom. We zijn één van de rijkste regio's ter wereld maar ook één van de meest morrende. Een tweede reden is de georganiseerde mensenhandel die efficiënter moet worden bestreden.

In de regeringsverklaring vind ik toch wel een aantal positieve punten. Zo zal er onder andere meer opvangcapaciteit komen voor degenen die hier aanspoelen. Hier doe ik dan ook een oproep om zeker de regio Zeebrugge-Oostende niet te vergeten. De plaatselijke rijkswachteenheden vragen al lang een grootschalig opvangcentrum, zodat de migranten daar op een fatsoenlijke manier kunnen worden opgevangen. Daartoe worden door de minister en door de top van de rijkswacht voorstellen voorbereid en hopelijk wordt in het kader van de door de regering geplande uitbreiding van de opvang dit element niet vergeten.

De kloof tussen rijk en arm, tussen Noord en Zuid, vereist een ontwikkelingsbeleid die naam waardig. Er wordt een substantiële verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking in het vooruitzicht gesteld. Wij wensen uiteraard dat dit nog hoger ligt en ik reken onder meer op de minister van Financiën, die hier aanwezig is, om werk te maken van de schuldkwijtschelding ten aanzien van de armste landen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook één van zijn bekommernissen is.

Ik verheel niet dat ik ongelukkig ben met de stap naar een verdere opsplitsing van het ontwikkelingsbeleid. We moeten daarover nog eens goed nadenken, zoals de eerste minister ook heeft doen opmerken. Is deze operatie op het ogenblik wel uitvoerbaar? Houdt ze wel een verbetering in voor de ontwikkelingslanden, of dient ze veeleer om een binnenlands probleem op te lossen? Is dit wel de belangrijkste doelstelling van ons beleid van ontwikkelingssamenwerking en van de hervorming waartoe in de vorige legislatuur werd beslist en waarover bij de betrokken ambtenaren nog vrij veel onrust heerst? Is de vraag naar overheveling van de bevoegdheid over ontwikkelingssamenwerking een gecamoufleerde terugkeer naar een systeem van gebonden hulp? In het nationale beleid werd er terecht naar gestreefd hulp te bieden die niet noodzakelijk gekoppeld is aan enig voordeel voor de eigen Belgische bedrijven. Mocht men willen terugkeren naar de gebonden hulp, dan zal men in ons een sterke tegenstander vinden.

Tot slot meen ik dat deze regeringsverklaring belangrijk is omdat ze de krachtlijnen uitstippelt voor het beleid van de komende maanden en jaren. Wij zijn zeker niet aan het eindpunt. In de Kamer zullen nog heel wat begrotingsdiscussies worden gevoerd. Voor het wetgevend werk en de brede maatschappelijke discussies kan zeker worden gerekend op de Senaat.

M. Philippe Mahoux (PS). - Les personnes engagées dans des projets de coopération au développement savent ce qu'il convient de penser de la problématique des aides liées ou déliées. Je suis personnellement convaincu que les aides liées ne correspondent pas aux intérêts premiers des populations du Sud. Cependant, le procès d'intention que l'on ferait anticipativement aux Communautés et Régions qui deviendraient compétentes me paraît inacceptable. Je ne crois pas que l'on puisse les soupçonner de vouloir favoriser les aides liées au détriment des aidées déliées. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pouvoir discuter de manière large de la problématique décidée par le gouvernement mais j'estime par ailleurs qu'il faut se garder de prêter aux Communautés et Régions l'intention de vouloir opter pour des aides liées alors que l'État fédéral, lui, ne ferait pas d'aides liées. Il faut savoir à ce propos qu'il y a encore actuellement des aides liées en termes de coopération au développement alors que la compétence est exercée par le gouvernement fédéral. Il importe donc de considérer le problème de façon ouverte, sans anticiper par rapport aux Communautés et Régions.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - De operatie waarbij het federale niveau meer en meer ongebonden hulp wenst te geven, is op het ogenblik bezig en verloopt zeer moeizaam. Ik heb de hoop uitgedrukt dat de opsplitsing niet zou dienen om de omgekeerde weg in te slaan. Als de heer Mahoux met zoveel overtuiging zegt dat dit niet de bedoeling van de opsplitsing kan zijn, dan stelt me dit enigszins gerust.

M. le président. - Cette intervention clôture le premier tour des débats. Tous les groupes ont utilisé et même largement dépassé leur temps de parole. Je donne à présent volontiers la parole à d'autres orateurs mais je leur demanderai de ne pas parler pendant plus de deux minutes.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - De beleidsverklaring van de regering roept natuurlijk veel bedenkingen op, maar de tijdsbeperking die de voorzitter me oplegt, noopt me over één punt te spreken, namelijk over de defederalisering van de bevoegdheid inzake ontwikkelingssamenwerking, die eens te meer de kop opsteekt. Vanaf het jaar 2004 zou ontwikkelingssamenwerking naar de deelregeringen worden overgeheveld, althans voor zover ze betrekking heeft op gewest- en gemeenschapsbevoegdheden.

Ik wil hierbij drie kanttekeningen maken. Deze beslissing is in drievoudig opzicht betwistbaar. Ten eerste vanuit inhoudelijk, ten tweede vanuit strategisch en ten derde vanuit politiek oogpunt.

Inhoudelijk kunnen we ons vragen stellen over de opportuniteit van deze maatregel. Op zijn minst kunnen we zeggen dat de beslissing totaal onvoorbereid is. Dat blijkt ook uit de reactie van de bevoegde minister en van het middenveld. De regering heeft niet geconsulteerd, ze neemt een beslissing. Ik heb toch belangrijke vragen over de opportuniteit ervan vanuit het oogpunt van de coherentie van het ontwikkelingsbeleid. Zullen we nog een visie kunnen ontwikkelen rond ongebonden hulp, rond de band die de ministers Michel en Boutmans willen leggen met het Afrikabeleid? Zullen we nog een lijn kunnen bepalen die coherent is met het buitenlands beleid, met de noodhulp, met de verhouding tussen bilaterale en multilaterale ontwikkelingssamenwerking?

Is het mogelijk een daadwerkelijk beleid te voeren na een splitsing? De middelen die we kunnen vrijmaken voor ontwikkelingssamenwerking, zijn niet zo groot. Ik verheug me over de verhoging van de begroting van 0,3 naar 0,4%. Maar we zijn dan nog ver af van de 0,7% en van de inspanningen die daarbovenop nog noodzakelijk zijn. Wat is de slagkracht van een dergelijk beleid als de we de middelen, de diensten, de taken opsplitsen?

De heer André Geens (VLD). - De beleidsruimte binnen ontwikkelingssamenwerking is bijzonder klein. Een degelijk ontwikkelingsbeleid moet op Europees niveau worden gevoerd. Daar moeten de landen het in eerste instantie eens geraken over het ontwikkelingsbeleid dat ze willen voeren. Ik kan een uiteenzetting houden van een uur om uit te leggen hoe erg het daarmee gesteld is en hoe landen met hun persoonlijke belangen en hun verleden dingen doen die niet door de beugel kunnen. Ons eigen ontwikkelingsbeleid beperkt zich tot vier miljard voor bilaterale hulp.

De NGO's zouden ook eens moeten worden doorgelicht. Ik ben het beu telkens opnieuw te moeten horen dat de NGO's alles goed doen, terwijl ik zelf heb ervaren dat dit niet het geval is.

Een belangrijk gedeelte van de kredieten is vandaag al indirect toegewezen aan de gemeenschappen en gewesten.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik ben het hiermee gedeeltelijk eens. Ik begrijp echter niet waarom de heer Geens mij onderbreekt. Natuurlijk kunnen we het debat hierover voeren, maar daarvoor hebben we meer tijd nodig dan de toegestane twee minuten.

M. le président. - Nous entamerons ce débat ultérieurement.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Mijn eerste bezwaar is dus dat de overheveling inhoudelijk betwistbaar is. Er zijn heel wat tegenargumenten, waaronder ook de verwijzing naar een Europese aanpak.

Mijn tweede kanttekening is van strategische aard. Tijdens de vorige regeerperiode hebben we een aanzet gegeven om de sector en de administratie van Ontwikkelingssamenwerking te hervormen. Deze hervorming is niet over de gehele lijn geslaagd. We moeten haar echter een kans geven. Als we op deze hervorming, die nog in haar kinderschoenen staat, een tweede enten, dan zal de sector voor jaren volkomen worden geïmmobiliseerd. We zullen dan de vastgelegde 0,4% jarenlang niet moeten uitgeven, aangezien de sector zal worden lamgelegd omdat we ons bezighouden met de overheveling en niet met de grond van de zaak, de ontwikkelingssamenwerking op het terrein.

Ten derde heb ik ernstige bedenkingen bij de politieke aanpak, de manier waarop deze overheveling wordt aangekondigd. Er heerst onenigheid binnen de regering. De bevoegde staatssecretaris gaat niet akkoord en voelt zich samen met zijn partij verplicht in het openbaar afstand te nemen van deze beslissing. Ik vraag mij af of voor deze hervorming een andere meerderheid te vinden is dan de huidige.

Bovendien is deze hervorming totaal niet voorbereid. Is dit de wijze waarop er wordt bestuurd? Mijn generatie zet zich af tegen deze manier van aan politiek te doen.

Vervolgens gaat het om een beslissing die in het midden van de nacht door een clubje van excellenties werd genomen. Blijven we op die manier aan politiek doen?

De heer Paul Wille (VLD). - Het is altijd zo geweest. U ergert zich aan uzelf.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Het moet niet langer zo gaan. Ik meen dat we op een andere manier aan politiek moeten doen. Als u de ambitie hebt om het beter te doen, doe het dan. Als wij terug aan zet zijn, zullen we het beter doen. Er werd niet overlegd met de sector en de mensen die dagelijks op het terrein aanwezig zijn.

Ten slotte heb ik grote vragen bij de bedoeling van deze maatregel. Is deze hervorming ingegeven door bekommernis voor de ontwikkelingssamenwerking? Wil de regering het Zuiden helpen? Wil ze op het terrein iets realiseren? Of spelen andere factoren, die in de pers werden opgesomd, een rol? Ik vrees dat de zwakke partner in dit debat eens te meer het slachtoffer is van andere politieke overwegingen dan degene die worden vermeld.

Ik besluit met de woorden van Mieke Molemans, de voorzitster van 11-11-11: "Deze beslissing is genomen door slaapdronken ministers. Laten we ze wakker schudden". Ik geloof dat het inderdaad tijd is om de regering wakker te schudden. Ik sta open voor een debat, maar ik kan deze beslissing niet steunen. Er moet voor eens en altijd een einde worden gemaakt aan de praktijk dat dergelijke beslissingen door een beperkte groep mensen op een nachtelijk uur worden genomen.

De heer Jan Remans (VLD). - Ik kom uit Limburg en spreek een beetje trager. Ik krijg dus vast wel iets meer dan de mij toegemeten twee minuten.

Namens de VLD-fractie ga ik in op het thema van de gezondheidszorg in de regeringsverklaring.

(Mme Sabine de Bethune, première vice-présidente, prend place au fauteuil présidentiel.)

We komen uit een periode van crisisbeleid. De nieuwe regering wil werken aan een gezondheidsbeleid dat effectief hulp biedt waar nodig en dat betaalbaar is. De doelstelling is de middelen optimaler te gebruiken. In het rapport OMS 2000 scoort België zeer goed op het vlak van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de deelname in de kosten. We staan op de derde plaats. Maar op het vlak van performantie kunnen we beter. Op dit punt staan we slechts 26ste op de wereldranglijst. Dat betekent dat de middelen beter moeten worden gebruikt. De regering wil dat ook doen.

Essentieel daarbij is de politieke optie van de regering om de gezondheidszorg horizontaal te benaderen. Welke verzorging op welk moment en voor wie? Wat telt is het effect, het profijt van de patiënt. Dat is vernieuwend en in de geest van het rapport-Peers: hef de schotten tussen de verschillende onderdelen van de gezondheidszorg op en denk horizontaal, over de categorieën zieken en pathologiegroepen heen; overschouw het hele verloop van de aandoening en het hele gamma zorgverstrekkers, met een evaluatie van de resultaten. Niet de zorgverstrekkers staan centraal, wel de patiënt, die dankzij deze horizontale aanpak zijn leven lang beter wordt verzorgd.

Opvallend daarbij is het vernieuwde geneesmiddelenbeleid. Tot nu toe verhinderde de ziekteverzekering wetens en willens de terugbetaling van nieuwe medicatie om de uitgaven te beperken. De farmaceutische en medisch-technologische vooruitgang werd tegengewerkt, al is die niet noodzakelijk kostengenererend. Medische vooruitgang kan ook kostenbesparend zijn. Dat wordt bewezen door de basisprincipes van het disease management. Het is de uitdaging van de regering om de medische vooruitgang te gebruiken om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. De regering wil dat doen door een responsabilisering van alle betrokkenen. Mijn vraag aan de regering is dan ook welke garantie ze biedt dat nieuwe geneesmiddelen en technieken snel zullen kunnen worden gebruikt. Kan de coördinatie van de procedures worden toevertrouwd aan een agentschap dat buiten de administratie efficiënt kan werken? Kunnen de principes van kwaliteitsmanagement op deze procedures worden toegepast? Kan dit onder externe begeleiding?

De keuze van de regering om de intellectuele prestaties van de arts te waarderen zal zeker ook door de patiënt worden gewaardeerd. De verklaring dat de regering waardering en respect heeft voor iedereen die in de verzorging en verpleging werkt, zal zeker ook door de patiënten worden gewaardeerd. De VLD is voorstander van een convergentie in het sociaal beleid. Volksgezondheid, ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, de niet-arbeidsgebonden verzekeringselementen moeten worden losgekoppeld van de lasten op arbeid.

Dat is de eerste stap naar een bredere sociale convergentie in de Belgische structuren. We moeten verder gaan en samenwerkingsplatformen creëren. Een mooi voorbeeld is de borstkankerscreening: iedereen moet verantwoordelijkheid op zich nemen en de artsen blijven betrokken in het totaalbeleid van preventie en monitoring.

De gezondheidszorg is niet de enige determinant in de gezondheid van de burger. Een beperkte gezondheidsvisie leidt tot medicalisering. Volksgezondheid is meer dan curatieve gezondheidszorg alleen, er is ook de aandacht voor de levensomstandigheden in het algemeen.

Ook dat stond in de regeringsverklaring en de VLD rekent erop dat dit zal worden uitgevoerd.

M. Michel Barbeaux (PSC). - Je voudrais, comme l'a annoncé Mme Willame, poser trois questions concernant l'accord communautaire.

Comme on l'a dit, cet accord échange un certain refinancement - à terme - de la Communauté française contre une autonomie fiscale, accrue dès à présent. Le refinancement de la Communauté française est, on le sait, inexistant en 2000 et en 2001, alors que la Communauté affiche un déficit - annoncé hier soir par son gouvernement - de 3 milliards 400 millions au delà de la norme du Conseil supérieur des Finances. En 2002, la Communauté devrait recevoir 2, 3 milliards de refinancement, c'est-à-dire même pas de quoi couvrir le déficit précité qui, étant de nature structurelle, devrait se reproduire. Si la Communauté doit emprunter au delà de la marge autorisée par le Conseil supérieur des Finances et par l'accord de coopération conclu au sein du Comité de concertation, on le sait, c'est l'État belge, donc le gouvernement fédéral, qui sera visé par l'Union européenne, pour non respect du pacte de stabilité. Sans doute la Région wallonne viendra-t-elle en aide à la Communauté. On peut se demander si la Région de Bruxelles-Capitale en fera de même.

En tout état de cause, la Communauté sera sans doute incapable de répondre, par ailleurs, aux objectifs concernant la société de la connaissance définie au Sommet européen de Lisbonne des 21 et 22 mars 2000, objectifs auxquels le gouvernement fédéral a souscrit.

Nous nous demandons dès lors comment le gouvernement fédéral assurera l'exécution des divers engagements pris à l'échelon européen, dans la mesure où ceux-ci relèvent, en l'occurrence des Communautés, et de la Communauté française en particulier.

Ma deuxième question concerne un problème d'interprétation soulevé par le directeur du CEPESS. On prévoit une liaison au PNB, à partir de 2007, de la dotation TVA. S'agit-il de la totalité de la dotation ou des seules augmentations de celle-ci ?

Mme Isabelle Durant, vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports. - C'est effectivement sur l'ensemble de la dotation que sera calculée cette indexation. Il n'y a donc pas lieu d'inquiéter tous ceux qui se réjouissaient de ce refinancement tant espéré.

M. Michel Barbeaux (PSC). - Heureusement.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - On enverra le texte de l'accord.

M. Michel Barbeaux (PSC). - J'en viens à ma troisième question. L'accord prévoit le transfert intégral aux Régions de ce que l'on appelle les impôts régionaux. Selon l'accord, ce transfert sera neutre pour le gouvernement fédéral, qui réduira d'autant les recettes IPP transférées aux Régions. Le gouvernement peut-il affirmer que cette opération sera également neutre pour chaque Région prise individuellement ?

Si la clef de répartition des impôts régionaux est différente de celle relative à l'IPP, cette neutralité n'est pas assurée.

J'en veux pour preuve un exemple, basé sur les chiffres de l'exposé général du budget 2000. La clef IPP procure 28,9_ à la Région wallonne, mais la clef relative aux droits d'enregistrement, c'est-à-dire à l'impôt régional, ne lui octroie que 23,54_. Si j'applique la différence entre ces deux clefs aux montants des droits d'enregistrement qui ne sont pas encore transférés aux Régions mais devraient l'être selon l'accord, à savoir 38 milliards 123 millions, je calcule une perte de 2 milliards 43 millions pour la Région wallonne. Ma question est donc de savoir si la neutralité assurée entre le gouvernement fédéral, d'une part, et les Régions, d'autre part, sera également garantie entre les Régions prises individuellement, et selon quel mécanisme.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Si nous suivions votre raisonnement, ce ne serait pas 2 milliards 40 millions, mais 2 milliards 800 millions que la Région wallonne, par exemple, aurait pu perdre. Nous voulons une neutralité totale, Région par Région. Donc, il y aura une déduction, dans les moyens octroyés via l'IPP à chaque Région, correspondant au montant que celle-ci reçoit en autonomie fiscale, c'est-à-dire en impôt totalement régionalisé. Ensuite, on recalculera chaque année la dotation en décomptant le montant qui aura été transmis aux Régions en impôts régionaux. La neutralité s'applique donc au pouvoir fédéral, à l'ensemble des Régions et à chaque Région. Je vous rassure sur ce point. Je ne voudrais pas que vous soyez inquiet à la fois pour la dotation de la Communauté et pour l'avenir des Régions.

M. Michel Barbeaux (PSC). - Je suis heureux de l'entendre, car je ne l'avais pas lu dans le texte de l'accord qui nous a été distribué.

De heer Guy Moens (SP). - De scherpte is uiteraard volledig uit het debat verdwenen sinds de stemming gisterenavond in de Kamer. Het debat is dus volstrekt overbodig geworden.

De stemming in de Kamer was bijzonder gevaarlijk. Veronderstel dat in de Senaat fundamentele fouten in de beleidsverklaring zouden zijn gevonden...

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Daar houdt de regering geen rekening mee.

De heer Guy Moens (SP). - In ieder geval had de Kamer voorzichtiger te werk moeten gaan en even beleefd moeten zijn als de regering, die naar de Senaat komt luisteren. De Kamer had moeten wachten met stemmen tot het debat in de Senaat beëindigd was.

Aangezien mijn spreektijd beperkt is, zal ik enkel spreken over de begroting en over de fiscaliteit. Al de positieve zaken die ik daarover wou zeggen, zal ik niet bespreken, want die zijn al vermeld. Ik zal alleen enkele vragen stellen over punten waarover ik min of meer verontrust ben.

De begroting ziet er mooi uit: voor de eerste keer een positief saldo. Het overheidsbeslag op de Belgische economie daalt bovendien naar 43%, dus één procent minder. Voor een socialist is dit in principe niet zo verheugend, voor alle anderen wel. Toch ben ik ook blij met deze vermindering, want de middelen die voor de overheid in beslag worden genomen, worden betaald met belastinggeld en niemand betaalt graag belastingen. Principieel zijn we dus niet tegen deze vermindering, op voorwaarde dat er een efficiënt overheidsapparaat blijft bestaan. Wanneer het overheidsbeslag te snel en onvoorzichtig vermindert, bestaat het risico op moeilijkheden achteraf.

De versnelde schuldafbouw is ook uitstekend, hoewel ik steeds heb gezegd dat de Belgische schuld een spook is, want het schuldprobleem is helemaal niet zo erg: het is een schuld van Belgen aan België en dus blijft het geld toch in het land.

De Belgische staatsschuld is wel groot, maar in vergelijking met alle ons omringende landen, is de schuld van de Belgische particulieren en huishoudens zeer laag. Als we beide schuldsommen optellen, is het resultaat nog lager dan de gemiddelde schuldgraad van de ons omringende economieën. De schuld is dus niet dramatisch, maar het is goed dat ze wordt verminderd, al is het maar omwille van de symbolische waarde van deze maatregel.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - De rente op de schuld moet worden afbetaald.

De heer Guy Moens (SP). - Daarover maak ik me wel zorgen. Ook de particulieren moeten natuurlijk rente betalen en die middelen moeten ook uit de economie komen.

De minister spreekt over een inflatie in 2001 van 2,5%. We bereiken dit jaar al meer dan drie procent. Het is dus niet haalbaar om op deze hypothese een sluitende begroting voor te leggen. Dat is nochtans zeer belangrijk. De tarieven op de renteschuld zijn volgens mij bovendien te laag geschat. Als de inflatie stijgt, wat zo goed als zeker is, gaan de rentetarieven uiteraard ook stijgen. Dit zal een probleem doen rijzen. Er is een kleine reserve, maar de begroting kan geen al te grote tegenslag opvangen.

Inzake fiscaliteit zal ik geen commentaar geven bij al die bijzonder gunstige maatregelen voor de belastingen op arbeid. Ook de gehuwden zullen het na deze hervorming goedmaken.

Een belofte die de regering in 1989 heeft gedaan en die destijds ook de steun van de CVP-kreeg, namelijk de decumulatie voor de gepensioneerden, wordt vandaag eindelijk gerealiseerd, zij het via een andere weg.

Velen zullen wellicht denken dat een socialist nooit de absolute bovengrens van 50% voor de inkomensbelasting zal kunnen aanvaarden, maar ik ben daar ook voorstander van en zou het Parlement zelfs willen uitnodigen om die 50%-grens, net zoals inde Verenigde Staten, in de Grondwet in te schrijven, zodat dit plafond niet bij elke begroting en fiscale wet opnieuw moet worden besproken. Ik stel wel één voorwaarde, namelijk dat het gaat om 50% op inkomens uit arbeid; voor de andere inkomens heb ik minder respect.

In het fiscale hoofdstuk mis ik een belastingmaatregel voor de roerende inkomens. Ik weet dat de minister zal zeggen dat het regeerakkoord hierover niets vermeldt.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Mijnheer Moens, het regeerakkoord spreekt daarover wel, maar op Europees niveau. Daarom zal ik volgend jaar een voorstel doen als België het Europees voorzitterschap bekleedt.

De heer Guy Moens (SP). - Ik heb gisteren zelf een wetsvoorstel terzake ingediend. Ik hoop dat wij het samen kunnen bespreken, niet zozeer om grote resultaten te bereiken, maar om ons ervan bewust te worden dat wie in België 1 miljoen frank verdient uit roerend vermogen, maximaal 150 000 frank betaalt, terwijl wie datzelfde bedrag met arbeiden verdient, nu 450 000 frank betaalt, en na de hervorming nog steeds 400 000 frank.

De oppositie heeft opgeworpen dat de regering mooie beloften heeft gedaan, maar de uitvoering ervan ver in de tijd spreidt, zodat sommige gunstige effecten pas in 2006 of 2007 voelbaar zullen worden. De oppositie is haar klassiekers vergeten. Wat zei Machiavelli daarover 500 jaar geleden? Als een regering kwaad wil toebrengen aan de burgers, dat moet ze dat doen in één keer, onmiddellijk en liefst nog 's nachts, zodat de burgers er zo weinig mogelijk van merken. Maar als ze de burgers voordelen wil verschaffen, dan moet ze dat druppelsgewijs doen en in de tijd gespreid, opdat ze er zo lang mogelijk van kunnen genieten. Dat zei Machiavelli.

Op de koop toe heeft de oppositie gezegd dat een andere regering die maatregelen zal moeten uitvoeren. Ik hoop dat het een nieuwe regering-Verhofstadt zal zijn. (Applaus)

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - U bedoelt wellicht de regering-Machiavelli.

M. Josy Dubié (ECOLO). - C'est un peu la loi du genre : dans ce type de débat, l'opposition critique et la majorité applaudit, en tout cas, sans trop d'états d'âme.

Cette déclaration de politique fédérale présente toutefois un caractère particulier, puisque c'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'un premier ministre reconnaît certaines faiblesses dans le bilan de l'année écoulée. Je pense que c'est nouveau et bienvenu, mais l'opposition ne semble pas d'accord sur ce point.

Malheureusement, un de ces points faibles nous tient très à coeur à nous, écologistes, tant du nord que du sud du pays, je crois. Il s'agit de la lutte contre les différentes fraudes : grandes fraudes fiscales, carrousels TVA, criminalité en col blanc, qui coûtent chaque année, de l'aveu même du ministre des Finances, des centaines de milliards de francs à l'État qui est ainsi privé de ressources considérables, ô combien nécessaires, pour lutter contre toutes sortes de manques dans notre société, notamment la réduction de la fracture sociale, autre priorité des écologistes.

Le premier ministre a reconnu dans sa note que les résultats engrangés au niveau de la répression de ces pratiques frauduleuses sont insuffisants. Faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on, mais pour nous, cela ne suffit pas. En effet, lors de l'élaboration du plan de sécurité fédéral, le ministre de la Justice avait bien précisé que la lutte contre ce type de délinquance financière était, au même titre que la lutte contre la petite délinquance, l'une des priorités de ce gouvernement. Le retard pris et la différence d'approche de ces deux types de criminalité est pour nous clairement inacceptable. La déclaration précise cependant qu'un commissaire du gouvernement sera chargé de l'élaboration d'un plan d'action visant à organiser plus efficacement la lutte contre les grands flux de fraudes fiscales, ce qui est positif. Il est même précisé qu'un tableau des résultats obtenus sera dressé. Je tiens à dire que nous serons extrêmement attentifs à ce dossier et que nous attendons des avancées significatives dans la récupération de ces centaines de milliards volés à l'État. Nous espérons que ces sommes seront bientôt utilisées pour lutter contre toutes les formes d'exclusion et en particulier, les plus terribles d'entre elles, la misère et la pauvreté.

A ce propos - et c'est un élément positif -, je me félicite des mesures annoncées pour revaloriser certaines prestations sociales et aussi - et je dirais même enfin - de l'introduction d'un crédit d'impôts sur les bas revenus du travail.

Je me réjouis également de l'engagement pris de réduire de moitié, dans un délai de dix ans, le nombre de personnes et de ménages vivant dans la pauvreté.

J'aborderai un dernier point : celui de la régionalisation de la coopération au développement.

Je me félicite, évidemment, de l'engagement réaffirmé en faveur d'une remise de la dette des pays les plus pauvres et bien sûr aussi de l'augmentation très substantielle du budget de ce département. Ce pas dans la bonne direction renverse la tendance néfaste de ces dernières années et nous rapproche quelque peu du 0,7% du PNB consacré à la coopération au développement, ce qui correspond un peu mieux à nos engagements internationaux.

Cependant, je dois vous dire mon opposition à la régionalisation envisagée de certaines des compétences de ce département. Il faut d'abord regretter qu'une mesure aussi importante pour l'avenir de notre coopération ait été décidée sans aucune concertation avec les principaux intéressés, en l'occurrence les ONG belges qui font de la coopération sur le terrain. C'est inadmissible et il faut rencontrer les responsables.

De heer André Geens (VLD). - Mijnheer Dubié, wie beslist er in dit land? Ik sta versteld van uw opmerking dat een regering het advies van een NGO moet vragen alvorens een maatregel te kunnen nemen. Waarom zitten wij hier dan? Dat is een zaak van het Parlement. Ik ben een absolute voorstander van een grondig debat in het Parlement, maar ik verzet mij met klem tegen de stelling dat de NGO's het best geplaatst zijn om hierover een advies uit te brengen. Dat is niet zo. Ik ben bereid met u in debat te treden, maar dan moeten wel alle cijfers op tafel worden gelegd en dan moet er vooraf een ernstige doorlichting worden gemaakt van de werking op het terrein. Ik ben er zeker van dat een dergelijke doorlichting onthutsende resultaten zal geven.

Tien jaar geleden vroeg ik een doorlichting van de organisaties die in Zaïre actief waren. De toestand is daar nu uiteraard helemaal anders, maar van de vijftig NGO's die op dat ogenblik in Zaïre operationeel waren, bleken er slechts twee op een efficiënte manier te werken.

Ik kan niet anders dan u wijzen op het gevaar van een dergelijke redenering.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Monsieur Geens, il est évident que c'est le gouvernement qui aura le dernier mot. Nous sommes dans un pays où le « gouvernement gouverne ». Je l'en félicite d'ailleurs.

Cela étant, gouverner veut-il dire faire le bonheur des gens contre leur volonté ? En effet, cette coopération au développement est aussi mise en oeuvre sur le terrain par des ONG et si nous voulons que cette coopération soit efficace - je rappelle que l'important est qu'elle profite aux pauvres du tiers-monde, aux pays les plus pauvres -, nous avons besoin des ONG et il est donc normal que nous discutions avec elles et leur demandions quel type de coopération leur semble le plus efficace pour arriver à l'objectif que, je l'espère, nous poursuivons tous, à savoir aider les pauvres des pays pauvres. C'est en cela que je trouve inadmissible qu'avant de prendre de telles décisions, l'on n'ait pas au minimum consulté ces organisations et demandé leur avis. Je ne dis rien d'autre. C'est vrai qu'au bout du compte, c'est le gouvernement qui décidera mais je demande, dans ce domaine comme dans tous les autres, que l'on mène au préalable une discussion avec les personnes concernées et que l'on ne veuille pas faire le bonheur des gens contre leur volonté.

Mme la présidente. - Je donne la parole à M. Vandenberghe et à M. Dallemagne mais très brièvement.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Ik ben het eens met de opmerking van de heer Dubié dat enerzijds een overleg wenselijk is en dat anderzijds de regering het laatste woord heeft. Het gaat hier immers om twee verschillende zaken.

Ik ken de sector niet, maar indien de heer Geens in het parlement beweert dat de NGO's eerst moeten worden doorgelicht, neem ik aan dat hij beschikt over gegevens die op misbruiken kunnen wijzen. Dergelijke aantijgingen uit men niet lichtzinnig. Het gaat immers om NGO's die dagelijks een beroep doen op caritatieve inspanningen van de burgers. Het zou niet correct zijn hun geloofwaardigheid te ondergraven zonder de bewijzen te kunnen voorleggen.

Ik wens nog een politieke vraag te stellen. Uit het debat in de Kamer blijkt dat Ecolo en Agalev niet gelukkig zijn met de regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking. Ik heb de indruk dat dit een beslissing is van de regering, maar om dit te realiseren heeft ze een tweederde meerderheid nodig. Mag ik uit de verklaringen van de eminente leden van Ecolo afleiden dat die meerderheid niet gegarandeerd is wanneer de Senaat over dit wetsontwerp zal moeten stemmen?

M. Josy Dubié (ECOLO). - Monsieur le chef du groupe CVP, n'attachons pas la charrue avant les boeufs. J'ai dit et je maintiens qu'une concertation est nécessaire, qu'il faut étudier ce problème en profondeur. Je rappelle tout de même que la déclaration du gouvernement prévoit que la mesure sortira ses effets en 2004. Cela nous laisse quand même un peu de temps. Ce n'est pas demain que la décision sera prise. Je pense donc qu'il est prématuré de nous demander à nous, écologistes, de définir aujourd'hui déjà quelle sera notre attitude au moment où ce dossier arrivera au Sénat.

Laissez-nous un peu de temps. Nous examinerons ce dossier avec beaucoup d'attention, comme il le mérite, et nous définirons notre attitude en fonction des discussions que nous aurons à ce moment-là.

M. Georges Dallemagne (PSC). - Je n'interviendrai que quelques secondes, si vous le permettez. Je suis un peu agacé et déçu de voir que, systématiquement, certains membres du groupe VLD jettent l'opprobre et le discrédit sur la coopération des ONG. Je connais bien cette coopération des ONG. Dans la toute grande majorité, elle est extrêmement efficace. Elle a été largement remaniée sous le précédent gouvernement. Des mécanismes de contrôle, d'audit et de sélection des ONG les plus efficaces ont été mis en place. Les ONG font aujourd'hui l'objet de l'attention et du contrôle du département de la Coopération et, je le répète, elles réalisent, dans la toute grande majorité, un excellent travail.

Que je sache, ce qui a provoqué le scandale dans le passé, c'est surtout ce qui se passait dans le cadre de l'AGCD et de la coopération bilatérale. C'est là que les plus grands problèmes se posaient et non dans la coopération des ONG.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Parmi les ONG - et vous en avez dirigé une, monsieur Dallemagne, Handicap International -, je note que deux d'entre elles, les plus importantes puisqu'elles ont obtenu le Prix Nobel toutes les deux, ont déjà réagi fermement en condamnant cette défédéralisation de l'aide extérieure.

Je comprends et partage cette crainte qui est la leur. Si cette régionalisation a lieu, elle ne pourra, je le crois sincèrement, qu'affaiblir la position de la Belgique. En outre - et c'est le plus important - les partenaires du Sud n'en tireront pas avantage. C'est cela l'essentiel.

Sous la houlette du secrétaire d'État, Eddy Boutmans, à qui je veux vraiment rendre hommage, notre coopération a tout fait pour arriver à une aide « déliée », c'est-à-dire dont l'objectif est qu'elle profite d'abord aux pauvres des pays pauvres plutôt qu'à nos entreprises, comme cela a malheureusement trop souvent été le cas sous les gouvernements précédents.

Si la réforme prévue pour 2004 passe, sans vouloir faire de procès d'intention, on peut légitimement craindre...

M. Philippe Mahoux (PS). - La crainte est salutaire mais l'angoisse bloque. Je puis partager vos craintes concernant la réforme, mais la coopération au développement fédérale m'inspire aussi des craintes. Si on imagine que pour le moment, la coopération au développement est complètement déliée, on se trompe. Nous sommes nombreux ici à souhaiter qu'elle le soit réellement, dans la mesure où les mécanismes de liaison dans l'intention initiale, quand on développe des projets de coopération bilatérale directe, n'est pas favorable aux pays du sud. Ne faisons pas le procès aux entités fédérées d'avoir par rapport à la coopération au développement une attitude qui serait automatiquement autre que celle que pourrait avoir le gouvernement fédéral.

M. Josy Dubié (ECOLO). - J'entends bien ce que dit M. Mahoux mais je ne partage pas son relatif optimisme. Si cette défédéralisation a lieu, je crains - c'est mon point de vue en fonction d'une certaine expérience que j'ai aussi dans ce domaine-là - une plus grande politisation de l'aide et même un clientélisme aggravé. Il faut en être conscient.

Pour terminer, il faut tout faire pour éviter dans le futur ces fameux éléphants blancs de la coopération qui sont sans aucun intérêt pour les populations locales mais très juteux pour les industriels, qu'ils soient wallons, flamands ou bruxellois. Peut-être n'ai-je pas été très positif, mais je conclurai en disant, à l'adresse du gouvernement que je soutiens : qui aime bien châtie bien !

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Ik zal mijn uiteenzetting beperken tot het communautaire deel van de regeringsverklaring.

De eerste minister achtte het blijkbaar nodig om een sneer te geven naar degenen die in het verleden uit profileringsdrang ronkende verklaringen aflegden. Ik vroeg mij af wie de premier hiermee kon bedoelen. Bij het trefwoord "fiscale autonomie" vond ik het bewuste document.

Het gaat om een interview met een Vlaamse politicus in Le Soir van 6 april 1998 met de titel: L'autonomie fiscale s'élèverait à 1 275 milliards. In dat artikel zegt de geïnterviewde dat hij een plan heeft omtrent het toekennen van fiscale autonomie aan de deelstaten. Zijn plan luidt als volgt: « Dans ce plan, l'ensemble des instruments socio-économiques sont attribués aux Régions. Pour financer cela, il faut donner une autonomie fiscale aux entités fédérées et à l'État fédéral. Celui-ci disposerait encore de la base des impôts indirects et des cotisations sociales sur les salaires, nécessaires pour le paiement des allocations de chômage, les pensions... Les Régions disposeraient d'une base constituée par les impôts des personnes (1 100 milliards de recettes totales) et des sociétés (270 milliards), et les cotisations sociales sur les revenus, afin de financer les allocations familiales et les soins de santé. » De geïnterviewde gaat voort: « Nous estimons à 1 275 milliards la masse financière à transférer vers les Régions. Aujourd'hui, la répartition des moyens budgétaires entre état fédéral et Régions s'établit à 75%-25%; dans notre plan, le rapport serait inversé pour s'établir à 43%-57%. »

Wie was deze extremist die de totale personenbelasting en vennootschapsbelasting naar de deelstaten wilde overhevelen en die de kinderbijslagen en de gezondheidszorg uit de federale sociale zekerheid wou lichten? Iedereen denkt ongetwijfeld dat het om een interview gaat met een voorman van het Vlaams Blok, met Pieter De Crem, met iemand van de Volksunie in betere tijden, met Luc Van den Brande of Eric Van Rompuy. De man die dit in 1998 verklaarde, werd echter iets meer dan een jaar later eerste minister van België. Dit zijn de woorden van de man die zich thans tegen de personen keert die in het verleden veel gematigder verklaringen hebben afgelegd dan hij. De resoluties van het Vlaams Parlement, die momenteel worden verguisd, zijn nochtans gematigder van inhoud dan de verklaringen van de voormalige VLD-voorzitter.

Wat is er thans terechtgekomen van de regionalisering van bevoegdheden, kinderbijslagen en gezondheidszorg? Landbouw wordt totaal versplinterd en wordt voor een miniem deel overgeheveld, net zoals Buitenlandse Handel. Ontwikkelingssamenwerking wordt er als een schaamlapje aan toegevoegd.

Van een overheveling van de vennootschapsbelasting is er geen sprake. In 1998 stelde Verhofstadt een volledige overheveling van de personenbelasting voor. De regering zal zich thans beperken tot 3%. Dit percentage zal na enkele jaren oplopen tot 6,75%. Voorts zijn er nog enkele regionale belastingen. Zo wordt het kijk- en luistergeld integraal overgedragen naar de gewesten, hoewel de meesten het erover eens zijn dat deze belasting moet worden afgeschaft.

De regering behandelt de gewesten dus nog slechter dan een gemeente. Ik ken gemeenten die meer dan 6,75% opcentiemen heffen. Gemeenten mogen ook kleine belastingen heffen, zoals belastingen op erkers, op honden, op luxepaarden, op barmeiden. Ik begrijp dat de VLD niet graag hoort wat ik zeg. Het is juist dat de CVP op een bepaald moment interne meningsverschillen had, maar niet omdat ze het niet eens was over de inhoud.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - Permettez-moi de vous poser une question, monsieur Caluwé. J'essaie de suivre votre raisonnement. En ayant écouté vos collègues, je ne comprends pas ce que veut le CVP. Soit l'autonomie fiscale n'est pas suffisante et vous voudriez aller beaucoup plus loin, soit vous voulez une régionalisation encore plus forte, y compris de la Coopération au Développement, quoique votre collègue nous ait dit que ce n'était pas le cas.

Vous n'êtes pas content parce que vous n'êtes pas dans la majorité, mais je perçois mal la cohérence de votre discours. Je n'y trouve aucun lien avec les propos précédents. Je ne vois pas où vous voulez en venir, si ce n'est répéter que l'action du gouvernement n'est pas bonne....ce que nous savions avant de vous avoir entendu.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Wat de CVP wenst is wat door de grote meerderheid van het Vlaamse Parlement werd onderschreven, dat wil zeggen een werkelijke fiscale autonomie, niet voor het geheel, maar toch voor een groot gedeelte van de personenbelasting en niet voor 6,75%. Ook de bevoegdheden inzake gezondheidszorg en kinderbijslagen wilde het Vlaams Parlement overhevelen in een grondige onderhandeling met de Franstaligen. Die moest starten samen met de nieuwe regering. Alle grote partijen in het Vlaams Parlement stemden daarmee in, zelfs onder druk van de VLD, die toen in de oppositie zat. De VLD wilde toen verder gaan dan wat in de resoluties van het Vlaams Parlement werd gezegd. Dat wens ik aan de kaak te stellen.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Hebt u daarover een akkoord met de PSC? Wij hebben een akkoord, zoals er ook een akkoord is tussen Ecolo en Agalev en tussen de SP en de PS.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Dat is geen vergelijking. Toen de VLD en de PRL in de oppositie zaten, hadden die geen akkoord. Nu ze in de regering zitten, hebben ze wel een akkoord, maar daar gaat het niet om.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Ik heb niet in de regeringsverklaring de sneer gezet dat sommigen in het verleden uit politiek opportunisme grote verklaringen hebben afgelegd. De eerste minister vond het blijkbaar noodzakelijk om die verklaring daar in te zetten. Hij is echter degene die het eerst een mea culpa zou moeten slaan. Hij brengt in 2000 niets terecht van hetgeen hij in 1998 heeft gezegd. Ik houd vast aan de politieke cultuur die voorschrijft dat men vóór de verkiezingen hetzelfde zegt als daarna. CVP en VLD verschillen in elk geval op dat ene punt. Bij de CVP waren er terzake inderdaad meningsverschillen, maar de VLD verkondigde vóór de verkiezingen zonder enige dissonant het maximalistische standpunt. Vandaag, na de verkiezingen en dit akkoord, keert de VLD eensgezind de kar. Ik voel me bedrogen. Ik hou dan meer van die oude politieke cultuur.

Als ik de woorden van sommige VLD'ers en van de eerste minister hoor,...

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Wij hebben niet met een dode haan rondgelopen om de anderen te jennen. Wij spreken met de Walen. Wij maken afspraken.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - Ik heb de indruk dat wat ik zeg, een gevoelige snaar raakt, want...(onderbreking van mevrouw Leduc)

Ik heb grote vragen bij de geloofwaardigheid van personen die vóór de verkiezingen iets totaal anders zeggen dan na de verkiezingen. De betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid is in deze zodanig aangetast dat ook vraagtekens worden geplaatst bij al het overige wat de meerderheid verkondigt.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Het gaat niet op dat de meerderheid ons telkens weer verwijt dat de oppositiepartijen het onderling niet eens zijn. De oppositiepartijen hebben geen bestuursakkoord. De meerderheid bestuurt en de oppositie kan eventueel alternatieven aanreiken.

Mme Marie Nagy (ECOLO). - On ne peut pas faire comme on l'a fait pendant des années, imposer le point de vue du CVP aux autres partenaires, au risque de se retrouver dans la situation de départ, c'est-à-dire sans accord.

De heer Jan Remans (VLD). - Ik heb daarnet, namens de VLD gezegd, dat wij er voorstander van zijn de niet arbeidsgebonden verzekeringselementen, zoals kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, op Belgisch niveau los te koppelen van de lasten op arbeid. Daarna kunnen we verder spreken. Sommigen hier willen verder springen dan hun stok lang is. We moeten deze zaak als volwassenen aanpakken en bestuderen.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - De regering heeft hier al een paar maal een merkwaardige redenering naar voren gebracht. Ze zegt ons dat wij geen akkoord hebben met de PSC. Wij verantwoorden ons ten opzichte van onze kiezers, niet ten opzichte van die van de PSC. Wij hadden wel een strategie om een veel ruimer akkoord te bereiken. Die strategie hebben wij jarenlang opgebouwd, wij hebben ons daarover ook uitvoerig bezonnen in het Vlaams Parlement. Wij hebben echter bij de regeringsvorming geen geheim akkoord gesloten over de financiering van het onderwijs. De onderwijsfinanciering was onze hefboom om een veel ruimer akkoord te bereiken. De Vlaamse regeringspartijen hebben echter alle hefbomen uit handen gegeven: eerst een geheim akkoord bij de regeringsvorming, dan een flauw Sint-Elooisakkoord. Als alles uit handen is gegeven kunnen wij natuurlijk geen grote stap vooruit doen.

De heer Ludwig Caluwé (CVP). - De CVP was de pionier van de staatshervorming van 1970, van die van 1980 en, zonder de medewerking van de liberalen, van die van 1988 en 1993. De meerderheid verwijt ons altijd weer opnieuw dat tussen 1995 en 1999 niets is gebeurd. Hou daarmee toch op.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Wat wint de meerderheid in een politiek debat met het ontkennen van de geschiedenis? Hoe kan de meerderheid hier op de tribune komen zeggen dat de staatshervormingen van 1988 en van 1993, die het land gefederaliseerd hebben, die de Grondwet volledig hebben gewijzigd, waardoor een nieuwe Grondwet is ontstaan in 1994, niet hebben plaatsgehad? Dat is negationisme ten aanzien van de geschiedenis.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je reviens sur l'affirmation de Mme Leduc selon laquelle, sous la législature précédente, les néerlandophones n'ont jamais parlé avec les francophones ou les Wallons. Je ne suis pas Wallonne mais Bruxelloise et je peux lui donner mon témoignage qu'il y a eu des grandes discussions entre néerlandophones et francophones.

Votre outrecuidance n'est pas triste, madame Leduc !

Mme la présidente. - Je vous invite à clôturer ce débat qui pourrait être poursuivi encore longtemps. Je crois que chacun a pu s'exprimer.

M. Georges Dallemagne (PSC). - Dans ma brève intervention, je commenterai deux aspects de la déclaration gouvernementale qui me tiennent particulièrement à coeur.

Il s'agit, d'une part, de tout ce qui a trait au développement durable, aux progrès humains et à la qualité de la vie et, d'autre part, de la coopération internationale.

Pour ce qui concerne les matières économiques et sociales, le gouvernement s'est fixé un cap, des résultats à atteindre : augmentation chiffrée du taux d'emplois, diminution chiffrée du taux de pauvreté, par exemple. Je ne reviendrai pas sur l'ambition ou le manque d'ambition, le coût ou le manque de moyens attribués à ces objectifs, mes collègues ayant déjà évoqué ces aspects. Mais il est évidemment très utile de connaître à l'avance les résultats attendus des politiques qui seront menées et des moyens qui y seront engagés. Je regrette donc que, pour tout ce qui concerne le développement durable, la qualité de la vie, le progrès humain en général, le gouvernement ne se soit donné aucun objectif clair en termes de résultats mesurables. Pourtant, nos concitoyens réclament que soient prises en compte leurs attentes et leurs aspirations à un progrès qui dépasse la seule prospérité économique.

Permettez-moi de vous citer quelques exemples de ce qui aurait pu se retrouver dans votre déclaration gouvernementale, de ce qu'attendaient également, concrètement, nos concitoyens pour estimer qu'un gouvernement fait ou ne fait pas son travail : réduire de moitié et à brève échéance le temps qu'il faut pour obtenir une décision de justice ; atteindre le même niveau d'éducation que dans les pays limitrophes ; diminuer la mortalité et la morbidité d'une série de fléaux comme, par exemple, la violence, la dépression, l'alcoolisme et les assuétudes ; améliorer la convivialité intergénérationnelle et celle entre les habitants de différentes origines et, donc, faire en sorte, par exemple, que notre pays ne soit plus le numéro un au hit-parade des pays connaissant un problème de racisme ; réduire de manière drastique l'extrême droite et, à terme, l'éliminer. Je ne retrouve pas ces éléments dans la déclaration gouvernementale, je ne trouve pas d'objectifs en termes de résultats dans toutes ces matières qui concernent les enjeux de société. Je ne trouve pas non plus d'indicateurs en matière de préservation de l'environnement, alors que nous avons des engagements internationaux qui sont clairs.

Bien sûr, vous me direz que l'une ou l'autre de ces matières ne concernent plus le niveau de vie en général. Il n'en reste pas moins urgent que la Belgique se dote d'indicateurs synthétiques de progrès humains, de développement durable, comme le système des Nations Unies, et qui prennent en compte l'ensemble des aspirations fondamentales de nos concitoyens.

C'est pourquoi je déposerai personnellement dans les prochaines semaines une proposition de loi dont l'objectif sera la mise en place de ce tableau de bord qui existe dans les aspects économiques et sociaux mais qui manque aujourd'hui dans les domaines de la qualité de la vie et du développement durable.

Quelques mots à présent de la régionalisation de la coopération internationale. Cette décision choque profondément beaucoup d'entre nous et ne correspond à aucune préoccupation de solidarité internationale. Lorsque cette décision a été prise, à aucun moment on n'a pensé aux personnes auxquelles cette solidarité est destinée.

Notre coopération vient de sortir d'un énorme chantier qui commence à porter ses fruits. Tous les acteurs, l'administration, la CTB, les ONG et les pays partenaires, sortent enfin d'une période d'incertitude grave et se remettent à travailler avec une idée claire des contours et des axes de la coopération belge au développement. Le gouvernement annonce que cette coopération va de nouveau être plongée dans le chaos. Le transfert de certaines compétences est annoncé pour 2004. Quelles compétences ? À qui ? Pourquoi ? Ce gouvernement vient de relancer quatre ans d'incertitude. On peut s'étonner de cette décision qu'aucun motif relatif à la solidarité internationale ne justifie. Il s'agit du résultat d'un nouveau marchandage communautaire au mépris du sens de l'État et de l'efficacité de notre aide aux plus démunis dans les pays les plus pauvres.

À bien y réfléchir, je ne vois que des inconvénients à une éventuelle régionalisation ou communautarisation de la coopération au développement.

En outre, il existe un paradoxe fondamental. Le gouvernement souhaite assumer ses responsabilités dans l'Afrique des grands lacs en menant « une politique alliant initiatives diplomatiques et efforts en matière de coopération ». Or, le ministre des Affaires étrangères accepte de se priver du levier le plus important de sa politique africaine et, en plus, une telle réforme n'apportera aucun bénéfice aux pays concernés, au contraire. Cette réforme provoquera la multiplication des acteurs, des priorités politiques, une division des moyens, au préjudice de toute notion d'efficacité et de visibilité de l'aide publique belge. Le transfert des compétences signifiera aussi la fin de la viabilité de la Coopération technique belge dont le taux d'activité passera en dessous du chiffre d'affaires minimum.

Par ailleurs, comment ne pas redouter, monsieur Mahoux, que les moyens soient utilisés à d'autres fins lorsque le budget de la coopération sera dévolu aux entités fédérées et ne viennent en soutien au commerce extérieur ? J'exprime exactement la même crainte que nombre de nos collègues et je pense, à bien y réfléchir, que cela ne peut être que le seul objectif de la régionalisation de la coopération. Mes craintes sont renforcées par les échos recueillis par la presse tendant à établir que cette aide pourrait être liée au commerce extérieur. Le PSC s'opposera à une scission de la coopération au développement qui n'a d'autre but que de satisfaire à des exigences de politique interne. Certes, l'augmentation du budget de la coopération au développement est une bonne nouvelle. Elle contredit simplement la décision de régionaliser la coopération en ce sens qu'une augmentation du budget ne pourra produire d'effets qu'à condition que la coopération reste une compétence fédérale et que l'on n'ouvre pas quatre ans d'incertitude. En Belgique, il y avait, en matière de coopération, beaucoup de bonne conscience et peu de moyens. Une fois les moyens atomisés, il ne nous restera plus que la bonne conscience.

M. Philippe Mahoux (PS). - M. Dallemagne a fait allusion à une de mes interventions. A cet égard, je tiens à répéter qu'il faut éviter d'adopter d'emblée une attitude figée. J'ai dit qu'il fallait discuter du problème au cours des quatre prochaines années, sans arrêter a priori une position définitive comme si certains étaient propriétaires de ce qui serait bien ou mal par rapport aux populations du Sud. Certains défendent mordicus, quel que soit l'état de la négociation, le caractère fédéral de la matière. En ce qui me concerne, je suis plus ouvert. Je pense qu'il faut en discuter. L'intérêt des populations du Sud n'est pas tributaire d'une déclaration sur ce que doit être la coopération au développement en termes de structuration sur le plan belge. Nous sommes nombreux à craindre, et pas uniquement à l'échelon fédéral, mais aussi à l'échelon communautaire et à l'échelon régional, que les intérêts de la coopération au développement soient « mangés » par les intérêts du commerce extérieur. Nous partageons donc les craintes de M. Dallemagne, quelle que soit la structuration de la coopération au développement. Je terminerai en soulignant que nous aurons rarement évoqué aussi longuement les questions relatives à la coopération au développement qu'au cours de cette séance, ce qui est en tout cas un point positif.

M. Josy Dubié (ECOLO). - Je voudrais formuler très brièvement une dernière réflexion, si madame la présidente le permet.

Je suis d'accord avec M. Mahoux. Pour ma part, je suis un démocrate et un libre-exaministe et si l'on est partisan d'un débat, on doit d'abord écouter ce que les autres ont à dire. Je n'ai fait aucun procès d'intention : j'ai exprimé un sentiment. Cependant, je peux me tromper, je peux évoluer. MM. Dallemagne, Mahoux et moi-même avons déjà entamé cette discussion. Celle-ci se poursuivra avec les responsables.

Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de mener un débat. Mais il est indispensable que les gens concernés puissent s'exprimer. Par ailleurs, l'objectif pour lequel nous devons tous nous battre, même si nous utilisons des moyens différents, doit être de faire en sorte que la coopération soit au service des plus pauvres dans les pays pauvres.

M. Georges Dallemagne (PSC). - Ce sont les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise qui choquent, ainsi que l'absence de motifs qui l'a engendrée. Par ailleurs, cette décision arrive totalement à contretemps par rapport à un énorme chantier qui venait d'être clôturé, par rapport à une période d'incertitude et à des moyens financiers extrêmement importants engagés dans une nouvelle forme de coopération et dans la CTB. Elle ne me paraît dès lors pas opportune. Je suis partisan du débat, mais je préfère que celui-ci ait lieu avant la prise de décision.

Mme Isabelle Durant, vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports. - Sur le volet de la Coopération au développement, la discussion a été ouverte puisque nous avons l'échéance de 2004. Ce pourrait être intéressant. Pour le reste, le gouvernement a répondu au coup par coup par les voix respectives du premier ministre, de M. Reynders et de moi-même. La présente assemblée n'avait pas à voter ; elle a essayé de comprendre les points de vue exprimés, de relever les différences ou les points communs qu'ils pouvaient contenir par rapport à la déclaration gouvernementale. En ce sens, les points de vue sont aujourd'hui bien connus.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Ik val van de ene verbazing in de andere. De vorige eerste minister, de heer Dehaene, werd onder meer zijn gebrek aan respect voor het parlement verweten. De heer Reynders heeft daarover nummertjes opgevoerd in de Kamer, en ook in de Senaat klonk het verwijt. Maar het is de eerste maal dat ik meemaak dat bij een debat over een verklaring van de regering, waaraan we allemaal hebben deelgenomen, de regering in strijd met de waarheid verklaart - maar blijkbaar zijn dat haar marketingmethodes - dat zij op onze vragen heeft geantwoord. Ik ben de hele morgen aanwezig geweest en ik heb op geen enkel moment gehoord dat de regering in de Senaat op onze fundamentele opmerkingen heeft geantwoord.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je suis assez stupéfaite. En effet, j'ai posé une série de questions très concrètes. J'ai, notamment, à la fin de mon intervention, demandé au premier ministre quelles étaient ses intentions par rapport à un fait qui nous inquiète particulièrement : la montée de l'extrême droite dans notre pays.

Nous avons donc, me semble-t-il, mené un débat dans le vide. Ce matin, le Sénat s'est vainement « agité » au sujet de cette déclaration gouvernementale.

C'est le pire des camouflets que l'on pouvait nous infliger. Le fonctionnement du Sénat peut faire l'objet de déclarations de la part de membres de la majorité comme de l'opposition... Il s'agit ici, purement et simplement, d'un grand « plouf ». Je suis vraiment scandalisée par ce qui vient de se passer.

Mme la présidente. - Nous remercions les ministres qui représentent le gouvernement, mais nous regrettons l'absence du premier ministre à la fin du débat. Nous devrons nous interroger sur ce genre de réunion.

-La discussion est close.

Mme la présidente. - L'ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 26 octobre 2000 à 15 h.

(La séance est levée à 14 h 10.)