Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-21

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 703 van de heer Van Quickenborne d.d. 30 mei 2000 (N.) :
E-government. ­ Responsibility disclaimers. ­ Interactieve sites.

België loopt achterop wat e-government betreft : het gebruik van e-mail en internet voor communicatie van de overheid met burgers en bedrijven. Dat zegt een studie van Andersen Consulting over 20 landen. Ons land staat 18e, tussen Maleisië en Mexico.

De studie werd bekendgemaakt in Londen. Ze bevestigt over ons land wat een week voordien bleek op de conferentie in Lissabon, van de topambtenaren van de EU-landen. België kwam daar niet voor op de lijst landen die « best practices » mochten presenteren voor de aanwending van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door overheden.

Andersen ging in 20 landen op nationaal of federaal niveau na of elektronische communicatie mogelijk is voor 157 vormen van praktische dienstverlening, van de overheid aan burgers (nummerplaat, reispas, bouwaanvraag) en bedrijven (vergunningen). De Verenigde Staten en Singapore scoren vijfmaal beter dan België, Australië en Canada viermaal, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk driemaal. Noorwegen, Spanje, Duitsland en Nederland tweemaal.

In welke mate en ten bedrage van hoeveel doet u inspanningen om het concept « e-government » in uw departement en op uw kabinet ingang te doen vinden ?

Heeft u een of meerdere websites onder uw beheer ? Zo ja, kan u de domeinnamen geven en het gemiddeld aantal bezoekers per maand per site ? Wie beheert de websites ? Welke is de prijs die daarvoor betaald wordt ?

Disclaimers beogen in principe de afstand van aansprakelijkheid in het voordeel van de websitehouder en worden dikwijls gepresenteerd als een opsomming van afgewezen aansprakelijkheden. Meestal gebeurt dat samen met de rechten die de websitehouder zichzelf uitdrukkelijk voorbehoudt, zoals auteursrechten en merkrechten. Er zijn verschillende soorten dergelijke disclaimers. De zogenaamde responsibility disclaimers, waarbij er een duidelijk onderscheid is tussen de eigenhandig op de website geplaatste inhoud en de inhoud die door derden ­ vaak « content providers » genoemd ­ werd geleverd. Daarnaast zijn er de zogenaamde liability disclaimers inzake de exactheid en de betrouwbaarheid van de eigen aangebrachte informatie. Hoe groter het risico dat iemand op de door jou geleverde informatie ingaat en daardoor lichamelijke of materiële schade oploopt, des te groter de kans dat jouw aansprakelijkheid in het gedrang komt. Tot slot is er de privacy disclaimer. Het volledig vrij gebruiken en doorverkopen van zulke gegevens, zonder toestemming van de consument, wordt immers strikt aan banden gelegd door de Belgische privacywetgeving.

Maakt u op uw websites gebruik van een of meerdere van deze disclaimers ? Zo ja, welke ? Zo neen, vergroot u de kans op aansprakelijkheid niet bij het geven van verkeerde of onvolledige informatie ?

De meeste Belgische sites bieden enkel informatie aan (« publish ») en doen dit niet vertrekkend van de behoeften van de burger, maar vanuit hun eigen dynamiek en noden. Heeft u sites die vertrekken vanuit genoemde behoeften en met andere woorden interactief zijn ? Zo ja, op welke manier kan het publiek interageren ? Hoeveel mensen hebben hieraan reeds deelgenomen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te laten weten dat ik, zoals hij, kennis heb genomen van de studie die door de pers werd geciteerd. Ik vind het moeilijk om te oordelen over de ernst van de genoemde studie, daar de onderneming het niet nodig heeft geacht de gedetailleerde resultaten mee te delen, noch aan de betrokken administraties, noch op zijn internetsite.

Bij de studies waarvan ik kennis heb genomen (zie, bijvoorbeeld http://www.cyprg.arizona.edu) wordt aan België een middenrang toebedeeld. Wat het aspect sociale zekerheid betreft, werden de realisaties van de Belgische instellingen tijdens de Internationale Conferentie over informatietechnologieën georganiseerd door de Internationale Vereniging van de sociale zekerheid, die in september 1999 in Montreal werd gehouden, voorgesteld als zijnde meer geavanceerd dan de realisaties van de andere landen. De onmiddellijke verklaring van tewerkstelling (Dimona), bijvoorbeeld, gaat door voor zo goed als enig ter wereld.

Het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu beschikt momenteel over vijf belangrijke internetsites, namelijk een algemene site http://minsoc.fgov.be en vier thematische sites http://health.fgov.be, http://socialsecurity.fgov.be, http://environment.fgov.be en http://afigp.fgov.be.

De materie beheerd door het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is verdeeld over verschillende ministers. Hieronder vindt u de gegevens die specifiek zijn voor mijn bevoegdheden.

De site http://minsoc.fgov.be bevat onder andere de gegevens over de diensten, de personeelsleden, informatie over oorlogsslachtoffers en documenten van de administratieve gezondheidsdienst.

De site over sociale zekerheid levert on line duizenden pagina's informatie, met name een werk van ruim 400 pagina's, het Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, een Handigids van meer dan 200 pagina's, inlichtingen betreffende het bestaansminimum, een uitgebreide lijst met nuttige, zowel elektronische als postadressen, links naar honderden sociale instellingen in België en het buitenland, pagina's over actualiteit en vulgariserende brochures en informatie bezorgd door de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid en het Fonds voor arbeidsongevallen.

Overigens beschikken de instellingen van sociale zekerheid momenteel over vier internetsites, namelijk http://www.ksz-bcss.fgov.be (Kruispuntbank van de sociale zekerheid), http://www.onprvp.fgov.be (Rijksdienst voor pensioenen), http://www.onssrszlss.fgov.be (Rijksdienst voor sociale zekerheid) en http://www.onva-riv.fgov.be (Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie).

Voor elk van de desbetreffende sites geldt als voornaamste doelstelling het ter beschikking stellen aan de gebruikers van informatie die voor hen nuttig kan zijn. Algemeen wordt op verschillende manieren rekening gehouden met het advies van deze gebruikers :

De mogelijkheid wordt geboden om via elektronische post te reageren door het doorzenden van suggesties en commentaar. Aldus zijn er sedert de creatie van de site inzake sociale zekerheid, honderden suggesties en opmerkingen genoteerd waarbij iedere post, behalve in uitzonderlijke gevallen, binnen een kort tijdsbestek wordt beantwoord.

Eveneens wordt de mogelijkheid geboden om te reageren in het kader van een forum over diverse sites. Van deze mogelijkheid wordt door de gebruikers relatief weinig gebruik gemaakt.

De elektronische adressen van meer dan duizend ambtenaren zijn zowel op de algemene site als op andere sites beschikbaar, waar dus aan de gegadigden de mogelijkheid wordt geboden rechtstreeks contact op te nemen met nagenoeg alle ambtenaren van het ministerie.

Tenslotte worden de volledige gegevens van de instellingen, alsmede de namen van de verantwoordelijken meegedeeld, dit om toe te laten, zelfs mondelinge, suggesties over te maken.

Met het oog op meer toegankelijkheid voor de gegadigden, werden talrijke voorzieningen aangebracht en talrijke maatregelen getroffen, waaronder :

­ Informatie die in vier talen ter beschikking wordt gesteld (Nederlands, Frans, Duits en Engels).

­ Uitgewerkte antwoorden op reeds vaak gestelde vragen (FAQ).

­ Documenten die onder diverse elektronische formaten (en dus niet enkel onder HTML-formaat) ter beschikking worden gesteld.

­ De kwaliteit en de toegankelijkheid van de internetsites wordt besproken tijdens de coördinatievergaderingen die binnen het ministerie worden georganiseerd.

­ Er werden binnen de sites rubrieken over actualiteit gecreëerd, waarin met name perscommuniqués worden opgenomen.

Talrijke verbeteringsmaatregelen zijn ook op korte termijn voorzien, namelijk :

­ Een virtuele bibliotheek zal on line beschikbaar zijn, waardoor de catalogi van drie bibliotheken van het ministerie kunnen geraadpleegd worden.

­ Een WAP-site (bereikbaar per GSM) is thans in opbouw (home page http://minsoc.fgov/index.htm).

­ Interactieve applicaties voor het raadplegen van voortdurend bijgewerkte databases worden thans onderzocht of ontwikkeld, namelijk voor de algemene site van het ministerie (personeelslijst) en voor de site van de RSZ (onderrichtingen ten behoeve van de werkgevers en statistische gegevens).

De metingen van het aantal bezoekers variëren naargelang de programmatuur en de sites gewijd aan telling van de bezoekers, en dit is bijgevolg moeilijk te vergelijken. De site http://socialsecurity.fgov.be, bijvoorbeeld, volgens de software door het ministerie gebruikt, werd in de loop van de maand mei 2000 19 950 maal bezocht. Daarnaast bedroeg het aantal bezoekers dat in het kader van « Dimona » in de loop van dezelfde maand mei via de internetsite van de RSZ werd genoteerd, 25 899.

Wat de gezamelijke « disclaimers » betreft, wens ik bij het geachte lid vooraf op te merken dat de tot stand gebrachte informatie als belangrijkste kenmerk moet vertonen dat ze nauwkeurig en volledig is. De « disclaimers » zijn voor het geheel van de sites niet noodzakelijk gebleken. Deze zijn terug te vinden op de volgende pagina's :

­ http://www.environment.fgov.be/Discl/disclnl.html

­ http://www.health.fgov.be/AGP/nl/voorstelling/gp/copyright.htm

­ http://www.socialsecurity.fgov.be/copyright-nl.htm

Wat de kosten betreft voor beheer van de sites : de sites worden hoofdzakelijk door de overheid beheerd; ze worden dus niet aan de privé-sector toevertrouwd. Het is niet mogelijk om de totale kosten voor het beheer van de sites te berekenen, omdat hij niet vervat is in de globale uitgaven voor de informatienetwerken doch het geachte lid kan hierna, bij wijze van informatie, het aantal ambtenaren vinden dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het beheer van de internetsites voor de belangrijkste sites van het ministerie :

­ http://minsoc.fgov.be : 1 persoon;

­ http://socialsecurity.fgov : 2 personen;

­ http ://environment.fgov.be : 1 persoon;

­ http://health.fgov.be : 4 personen;

­ http ://afigp.fgov.be : 1 persoon.

Inzake ontvangst van elektronische post en de verwerking ervan, heb ik de eer u mee te delen dat via de genoemde post uitsluitend informatie wordt verstrekt aan de betrokkenen, en dat bijzondere maatregelen dus niet nodig zijn.

Tenslotte kan het geachte lid hierna specifieke informatie vinden over de sites van de instellingen van sociale zekerheid.

Kruispuntbank van de sociale zekerheid

Op deze site wordt een overzicht gegeven van de opdrachten en de organisatie van de Kruispuntbank. Via deze site is het mogelijk om op ruime schaal, via projecten die het kader van de federale administratie overstijgen, technische specificaties te verspreiden ten behoeve van de geïnteresseerden, met name de producenten van materiaal of programmatuur die verband houden met de SIS-kaart, en de gemeenten en OCMW's voor hun elektronische gegevensuitwisseling met de sector van de sociale zekerheid.

De ontwikkeling van het Dimona-project van de RSZ werd in ruime mate gesteund en gestuurd door de Kruispuntbank. De Kruispuntbank heeft eveneens een extranet tussen de instellingen van sociale zekerheid tot stand gebracht. Dit extranet biedt de instellingen de mogelijkheid van informatie-uitwisseling, via de internettechnieken, binnen een gesloten en beschermde omgeving.

Rijksdienst voor sociale zekerheid

De huidige interactieve toepassingen zijn de volgende :

­ Dimona (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling bij de RSZ). In deze toepassing kunnen de gebruikers, benevens het consulteren van een zeer gedetailleerde informatie, een of meerdere aangiften doen van tewerkstelling voor bepaalde sectoren (bouwsector, interimsector en vervoer van personen). Naast de aangifte via internet is het ook mogelijk deze Dimona-formaliteiten te doen via een vocale server, Isabel of een FTP (file transfer protocol) server, dit laatste voor grote volumes.

­ De hoofdelijke aansprakelijkheid in de bouwsector. De gebruiker kan te weten komen of er inhoudingsplicht is bij een (onder)aannemer, dit door het afleveren via een interactieve weg van het zogenaamde 30bis-attest.

­ Werkmelding in de bouwsector. Via deze interactieve toepassing kan een aannemer zijn wettelijke verplichting nakomen om een nieuwe werf te melden.

­ Structurele vermindering en bijdragevermindering voor werknemers met lage lonen. In deze twee bijdrageverminderingen kan de gebruiker, via een interactieve macro zelf berekenen hoeveel vermindering aan sociale bijdrage kan bekomen worden.

­ Statistische informatie : naast de nodige informatie en het « downloaden » van statistische tabellen kan de gebruiker de tabellen interactief in detail consulteren.

Rijksdienst voor pensioenen

De site biedt hoofdzakelijk praktische informatie. Naast de adressen, telefoon- en faxnummers, worden de papieren brochures eveneens on line voorgesteld.

De op papier in de drie landstalen verspreide informatie kan tevens in deze drie talen op de site worden geconsulteerd.

De jaarverslagen van de RVP kunnen eveneens on line worden geconsulteerd.

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

De site bevat onder andere praktische informatie en juridische teksten over jaarlijkse vakantie en praktische informatie over de rijksdienst.

Ik neem me voor ook een website van het kabinet te openen.