2-64

2-64

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

MERCREDI 19 JUILLET 2000 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

La traite des êtres humains et la prostitution (Doc. 2-152)

Discussion

Mevrouw Erika Thijs (CVP), corapporteur. - Deze plenaire vergadering zou het sluitstuk moeten worden van maandenlang werk in de subcommissie mensenhandel en prostitutie. Deze subcommissie was voor vele senatoren een harde confrontatie met de wereld van mensenhandelaars, slachtoffers, politiediensten en opvangcentra. Het was een wereld die we enkel kenden van horen zeggen. Sinds januari is daar verandering in gekomen. We hebben beter inzicht in de problematiek en alles wat zich daar rond afspeelt.

Ik dank mijn corapporteur, mevrouw de T' Serclaes voor haar expertise en het werk dat ze aan dit document heeft gewijd. Ik heb de indruk dat mevrouw de T' Serclaes en ik een goed team vormden dat op een constructieve wijze heeft samengewerkt. Daarnaast dank ik ook onze voorzitster, mevrouw Lizin. Haar gedrevenheid was een belangrijke factor in het volhouden van de werkzaamheden. Natuurlijk dank ik ook de enkele collega's die zich interesseren voor dit mensonterende thema. Het voordeel is dat zij die de problematiek ter harte nemen, dit ook echt helemaal doen.

Toen we naar aanleiding van de bespreking van de regeringsnota inzake de beleidslijnen voor een globaal immigratiebeleid vaststelden dat de problematiek van de internationale mensenhandel en de daaraan gekoppelde prostitutienetwerken een bijzondere aandacht verdienden, hebben we beslist om een subcommissie mensenhandel en prostitutie in het leven te roepen. Sommigen vroegen zich af of dit wel echt nodig was. In het verleden was er immers de onderzoekscommissie in de Kamer van volksvertegenwoordigers geweest die belast was met het onderzoek naar een structureel beleid met het oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensenhandel. Na de werkzaamheden van deze commissie, is de wet van 13 april 1995 tot stand gekomen houdende de bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie. Tevens werd het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding belast met het opmaken van een onafhankelijk en openbaar evaluatierapport over de evolutie en de resultaten van de bestrijding van de internationale mensenhandel. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding publiceert elk jaar trouw haar rapport. Ik dank hen daar van harte voor. Het is telkens een zeer interessant document dat in de Senaat verder kan gebruikt worden.

De commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden besliste op 17 oktober 1999 tot oprichting van de Subcommissie Mensenhandel en prostitutie, samengesteld uit negen leden. De opdracht van de commissie was de problematiek van de mensenhandel, met het oog op de seksuele uitbuiting, te onderzoeken. Deze opdracht vergde een analyse van de organisatie en de werking van de filières, van de situatie in de landen van herkomst, van de opvang van de slachtoffers, van het politiebeleid en de logistieke ondersteuning hiervan, van het gerechtelijk beleid en van de internationale samenwerking.

Tijdens de verschillende hoorzittingen van de Subcommissie Mensenhandel en prostitutie die in de loop van januari, februari en maart werden georganiseerd werden de volgende vragen gesteld aan de verhoorde personen. Welke instructies worden door bestuurlijke overheden gegeven? Verloopt de samenwerking met de parketten, de communicatie en de uitvoering van de instructies van het college van procureurs-generaal op bevredigende wijze? Welke middelen staan ter beschikking wat betreft personeelsbezetting? Bestaat er in de praktijk samenwerking tussen de politiediensten? Hoe staat het met de internationale politiesamenwerking met de buurlanden, de Oost-Europese landen en de Aziatische landen? Is de ondersteuning door de internationale politiediensten bevredigend? Op welke wetten baseert men zich wanneer politieacties ondernomen worden? Is de huidige wetgeving toereikend om efficiënt actie te voeren?

Wij hebben dan gedurende drie maanden een groot aantal personen gehoord: vertegenwoordigers van de Nationale Oekraïense Raad tegen mensenhandel; mevrouw Leclercq van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding; de burgemeesters van Antwerpen, Luik en Brussel; de heer Van der Sijpt, procureur des Konings bij het parket van Brussel; de heer Van Damme, substituut bij het parket van Brugge; de heer Dulieu, substituut bij het parket van Luik; een delegatie van de Albanese politie; de heer Bourgeois, kapitein-commandant bij de BOB van Brussel; de heer Coumans, directeur-generaal van het Rode Kruis Vlaanderen; mevrouw Terweduwe, hoofd van de dienst "tracing" van het Rode Kruis Vlaanderen; de heer Huvelle, directeur van het departement "internationale zaken" van het Rode Kruis van de Franse Gemeenschap; de heer Xhrouet, directeur van het departement "sociale activiteiten" van het Rode Kruis van de Franse Gemeenschap; de heer Declercq, directeur van de afdeling "mobilisatie" van Oxfam Solidariteit, mevrouw Mata de Vergara, verantwoordelijke voor het project "migratiepreventie" in de Dominicaanse Republiek; de heer Hombroise, advocaat-generaal bij het parket van Luik; Zijne Excellentie de heer Oljelund, gevolmachtigd en buitengewoon ambassadeur van het Koninkrijk van Zweden in België; mevrouw Patsy Sörensen, Europees parlementslid; mevrouw Bernard, coördinatrice van de VZW Sürya, Mevrouw Vauthier, coördinatrice van de VZW Pag-Asa en de heer Moens, coördinator van de VZW Payoke.

Verder heeft de Commissie ook een groot aantal studiereizen ondernomen. Deze reizen zijn zeer efficiënt geweest en hebben ons een nieuwe kijk gegeven op de problematiek. Op deze manier hebben we aangetoond dat studiereizen een positieve weerslag kunnen hebben op een verslag.

We zijn naar Italië en Albanië geweest. Een aantal commissieleden hebben te Rome een conferentie bijgewoond over handel in jonge vrouwen en kinderen met het oog op seksuele exploitatie. We hebben een bezoek gebracht aan het politiecommissariaat van de stad Brussel. We hebben te Rome een conferentie bijgewoond over het beheer en de samenwerking in zake immigratie vanuit de Balkanlanden. We hebben een bezoek gebracht aan het CBO. We hebben een studiereis gemaakt naar Lyon, Genève en Parijs. Ten slotte hebben we nog een bezoek gebracht aan de verschillende opvangcentra in ons land.

Hoewel over de oorzaken en de mechanismen van de mensenhandel reeds voldoende is geschreven, lijkt het niet onnuttig om de voornaamste krachtlijnen even te herhalen. Het fenomeen mensenhandel is een nefast bijproduct van emigratiedruk, waarvan de ongelijke verdeling van welvaart, vrede, gerechtigheid en gelijke kansen de voornaamste motor is.

Mensenhandel is zeker geen nieuw fenomeen maar steeds meer mensen doen een beroep op smokkelaars om gemakkelijker te emigreren. Het aantal betrokken landen neemt toe, nieuwe smokkelroutes werden opgericht en zijn steeds meer verweven. De betrokkenheid van misdadige

georganiseerde netwerken lijkt steeds verder uit te deinen, zoals ook werd vastgesteld in het verslag over de Georganiseerde Criminaliteit dat vorig jaar aan de Senaat werd voorgelegd.

Deze toename in zowel volume als complexiteit heeft geleid tot een toenemend bewustzijn van het fenomeen mensenhandel bij de openbare overheden en van de noodzaak om de negatieve gevolgen ervan aan te pakken.

Zoals gezegd, zijn er verschillende oorzaken waarom mensen ertoe besluiten hun land te verlaten: sommigen zoeken een beter leven, anderen zoeken een veiliger leven en willen ontsnappen aan oorlogssituaties, vervolging, armoede of mensenrechtenschendingen.

Tevens moet worden vastgesteld dat vele landen strengere grenscontroles en striktere immigratieregels hebben voorzien. Daardoor zijn de mogelijkheden voor legale immigratie in vele landen afgenomen. Dit belet niet dat in de meeste landen van bestemming een blijvende behoefte bestaat aan goedkope arbeidskrachten en dit zowel op de officiële als op de zwarte arbeidsmarkt. De combinatie van deze dubbele evolutie heeft geleid tot een scherpe stijging van zowel illegale immigratie als mensenhandel.

Er is dus een markt ontstaan voor diensten die illegale immigratie vergemakkelijken. Zo kunnen arbeidsbemiddeling en reisarrangementen bestaan binnen informele netwerken van verwanten en vrienden van migranten, en dit zowel in de landen van herkomst, doorreis of aankomst. Op kleine schaal worden diensten verstrekt zoals het over de grens brengen, vooral in grensstreken gebeurt dit door de eigenaars van vrachtwagens of boten. Daarnaast bestaan ook echte omvangrijke smokkelnetwerken die beschikken over wereldwijde contacten en die een heel scala van diensten kunnen aanbieden: valse documenten, verblijfplaatsen, transport. Men zou ze bijna kunnen vergelijken met reisbureaus die een reis met logies en werk aanbieden.

Potentiële migranten wordt werk en hoge inkomens voorgespiegeld om van de zeer dure diensten van deze georganiseerde mensenhandelaars gebruik te kunnen maken. Anderen worden gewoon naar deze netwerken gedreven vanuit het verlangen om een beter leven te leiden.

In de loop der tijd is het profiel van de persoon die via de netwerken is gesmokkeld duidelijker geworden. Een belangrijk kenmerk is dat zij zowel tijdens hun reis als bij hun aankomst - en dat is belangrijk voor onze overheid - bescherming en hulp nodig hebben. Slachtoffers van criminele smokkelnetwerken beschikken niet over geldige documenten omdat deze hen worden afgenomen, belanden in een omgeving waarvan zij noch de taal, de cultuur of het rechtssysteem kennen en lopen dus permanent risico's. Daardoor hangen zij volledig af van de mensenhandelaars.

Dit maakt hen bijzonder kwetsbaar voor uitbuiting.

Niet alleen zijzelf, maar ook hun familie in het land van herkomst, worden vaak onder druk gezet om hun schulden aan de mensenhandelaars af te betalen.

De bescherming die door de mensenhandelaars wordt geboden, leidt vaak tot opsluiting in "sweatshops" en fabrieken of tot deelname aan criminele activiteiten, bedelen, verplichte prostitutie en andere vormen van dwangarbeid. Door hun hoge schulden en het afnemen van de documenten kunnen deze slachtoffers zelden uit deze toestand ontsnappen.

Bovendien zijn niet enkel illegale, maar ook legale migranten het slachtoffer van deze praktijken. Na drie maanden legaal verblijf in ons land komen zij immers vaak in de handen van mensensmokkelaars terecht.

In situaties zoals deze worden kandidaat-migranten niet alleen economisch uitgebuit. Vaak worden zij ook het slachtoffer van seksueel misbruik, geweld, mishandeling en allerlei mensenrechtenschendingen. In vele landen worden deze slachtoffers principieel als illegalen behandeld en wacht hen enkel uitwijzing naar hun land van oorsprong. Bovendien ontberen zij vaak elke vorm van rechtsbijstand of medische hulp. Zelfs wanneer zij echt recht hebben op juridische bescherming in het land van aankomst, aarzelen de meeste slachtoffers van mensenhandel om de misdaden waarvan zij het slachtoffer zijn, aan te klagen. Zelfs wanneer de mensenhandelaar wordt veroordeeld, blijft bij het slachtoffer de vrees bestaan vroeg of laat te worden uitgewezen.

Hoewel mensensmokkelaars zowel mannen, vrouwen als kinderen smokkelen, bepaalt het geslacht de mate van het gevaar dat men loopt, de kwetsbaarheid en het risico van uitbuiting. Vrouwen en kinderen zijn vaker het slachtoffer van geweld en van specifieke vormen van seksuele uitbuiting.

Mensenhandel is inmiddels een wereldwijd verspreide activiteit geworden, die enorm veel winst oplevert voor de mensenhandelaars en de georganiseerde criminaliteit. Mensenhandel veroorzaakt ernstige problemen voor de regeringen van alle betrokken landen en leidt tot uitbuiting en schending van de mensenrechten van de immigranten. Mensenhandelaars misbruiken het ontbreken van een specifieke wetgeving in vele landen en het gebrek aan gecoördineerde en efficiënte maatregelen om deze praktijken uit te roeien.

Na de hoorzittingen en bezoeken hebben wij enkele weken uitgetrokken om onze conclusies te formuleren, die vorige week tijdens een persconferentie werden naar voren gebracht. Het verheugde mij vanmorgen op de radio te vernemen dat de eerste maatregelen reeds worden genomen. Er werd beslist advertenties te plaatsen in de buitenlandse kranten om potentiële asielzoekers te ontmoedigen. De heer Willockx zal hiertoe het nodige doen. Dit is een eerste stap. Indien de minister al onze aanbevelingen in dit tempo uitvoert, kunnen wij bij onze terugkeer in oktober tevreden zijn.

Alle slachtoffers van mensenhandel zijn afkomstig uit landen met een slechte sociaal-economische situatie of uit landen met interne of externe conflicten. Mensen die het slachtoffer worden van mensenhandelaars hopen op een beter leven en gaan maar al te graag in op het aanbod van sluwe mensenhandelaars.

De subcommissie stelt daarom voor het samenwerkingsbeleid met de landen van herkomst opnieuw op te starten, voort te zetten of uit te breiden en specifiek aandacht te schenken aan vrouwenprojecten, onderwijs en geneeskunde.

In de landen van herkomst moeten informatie- en preventiecampagnes worden georganiseerd in samenwerking met gespecialiseerde NGO's omdat zij de situatie kennen, weten hoe zij deze moeten aanpakken en zekerheid bieden over het resultaat van de actie.

Meestal streven wij naar economische samenwerking met deze landen, maar in de toekomst moet het luik politionele en gerechtelijke samenwerking meer aandacht krijgen. In Albanië hebben wij immers kunnen vaststellen dat er een grote nood is aan politionele samenwerking. De voorzitter van de commissie zal daar straks eventueel nog op terugkomen.

Daarom willen wij vragen om bij bilaterale overeenkomsten tussen België en de risicolanden een clausule op te nemen waarin sprake is van gezamenlijke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van de mensenhandel.

Daarenboven dienen we rekening te houden met de situatie van vrouwen en meisjes die vaker het slachtoffer worden van specifiek geweld waardoor zij een gemakkelijke prooi zijn voor mensenhandelaars. Wij willen u dan ook vragen een proefproject op te starten van trilaterale samenwerking tussen Albanië, Italië en België, omdat wij denken dat vanuit Albanië enorm veel mensen naar hier gesmokkeld worden. Het is het verzamelpunt voor mensen uit China, Oost-Europa, Afrika om van daaruit de Europese Gemeenschap binnen te komen. Wij vragen samenwerking op economisch vlak, het opstarten van diplomatieke betrekkingen, politionele en gerechtelijke samenwerking, administratieve ondersteuning en voorlichting en preventie. Zonder een globale benadering kan een dergelijk proefproject immers nooit slagen.

Wij hebben ook een aantal specifieke aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de aankomst van slachtoffers in de Europese Unie. Wij stellen vast dat de controles in de luchthavens vrij goed zijn. In de havens is het anders gesteld. Naar aanleiding van het voorval met de 58 Chinese doden in Dover stellen we toch wel vast dat de toestand in de havens zeer penibel is. Daarom stellen wij voor dat in Zeebrugge en Antwerpen zware investeringen worden gedaan om de smokkel naar en vanuit Groot-Brittannië tegen te gaan. Wij vragen ook dat er specifiek aandacht wordt geschonken aan de havens van Oostende, Nieuwpoort en Blankenberge. Men heeft ons verteld dat daar nagenoeg geen controle is van de Zeevaartpolitie. Het is dus zeer gemakkelijk om vanuit die havens mensen naar de andere kant van de zee te smokkelen. Wij vragen dat de Zeevaartpolitie een systematische controle uitwerkt voor deze kleine jachthavens.

Er is ook een preventieve rol voor de politiediensten weggelegd. Daarenboven willen wij vragen dat aan alle reizigers uit risicolanden, ook al heeft een groot gedeelte onder hen het niet nodig, brochures worden uitgedeeld met raadgevingen op het vlak van hulp aan slachtoffers en plaatsen waar men in geval van nood terecht kan, liefst in verschillende talen. Uit onze contacten met de mensen in de opvangcentra is gebleken dat wanneer mensen terechtkomen in de mensenhandel die brochure aanvankelijk misschien niet bekijken, maar ze wel bewaren en ernaar teruggrijpen. Een dergelijk initiatief lijkt mij belangrijk opdat mensen in geval van nood altijd zouden weten waar ze terecht kunnen.

Daarnaast vragen wij dat het comité P een onderzoek zou opstarten naar de wijze waarop de politiediensten de mensenhandel hier in België aanpakken. Wij denken ook dat de teams mensenhandel moeten versterkt worden. Op dit ogenblik moeten mensen zeer veel overuren presteren indien ze met hun werk resultaten willen bereiken.

Wat de aankomst in België betreft zijn we voorstander van een nauwere samenwerking tussen het "Bureau R" en de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarenboven moeten de gesprekken met eventuele slachtoffers van mensenhandel veel grondiger verlopen. Een interview duurt vandaag soms 40 seconden of hooguit 2 minuten. Op basis daarvan wordt beslist of een dossier ontvankelijk is. Uit een dergelijk kort interview kan niet worden opgemaakt of de betrokkenen slachtoffers van mensenhandel zijn of gewone immigranten. Bovendien menen we dat de Dienst Vreemdelingenzaken onmiddellijk op het bestaan van opvangcentra en eventuele rechten moet wijzen.

Het is zeer bizar dat de Dienst Vreemdelingen 's middags tussen twaalf en twee uur gesloten is. Ik neem aan dat de personeelsleden moeten kunnen lunchen, maar de dienst moet ook op de middag bereikbaar zijn. Ook de politiediensten zijn vragende partij voor een 24-uursdienst. Trouwens is de dienst na 17 of 18 uur wel bereikbaar.

De Dienst Vreemdelingenzaken moet door beëdigde tolken worden ondersteund. Dit is vooral belangrijk voor de vaststelling van de nationaliteit. Het grootste probleem zijn de valse documenten. Vingerafdrukken nemen is het enige middel om dit misbruik tegen te gaan. Vandaag moeten slachtoffers nog altijd een schriftelijke toestemming geven voor het nemen van foto's of vingerafdrukken. Dit moet wettelijk worden geregeld.

Ten slotte is er de rol van de ambassades. Sommige consulaten reiken te snel visa uit voor beroepen zoals danseres. We vragen dat dit punt op de agenda van de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken wordt geplaatst. Zij moeten maatregelen nemen.

Mme Nathalie de T' Serclaes (PRL-FDF-MCC), co-rapporteuse. - A la suite de Mme Thys, j'évoquerai les recommandations suivantes élaborées par notre sous-commission et, tout d'abord, le point 5 relatif à la situation dans notre pays. Nous avons rédigé nos recommandations en tentant de suivre le parcours subi par les victimes de la traite, de manière à bien cibler les différents points qui posent problème. Une bonne connaissance du terrain est indispensable pour poursuivre efficacement les réseaux.

A cet égard, la police locale - je préfère adopter, dès maintenant, la nouvelle dénomination - a un rôle essentiel à jouer. Nous avons d'ailleurs fait référence à la circulaire COL 6, reprise en annexe, et qui définit les rôles respectifs de la police de base et de la police spécialisée, notamment en ce qui concerne la lutte contre les filières de traite des êtres humains. Cette circulaire importante doit être évaluée de manière permanente, afin que l'on s'assure que l'échange d'informations - un des éléments-clés - fonctionne de manière optimale.

Nous avons pu constater que les polices locales, et donc les bourgmestres des grandes villes du pays, possédaient une assez bonne vision de la prostitution - un des lieux où s'exerce la traite des êtres humains -, ce qui est indispensable. Toutefois, le but n'est pas de poursuivre les prostituées. Je rappelle que la prostitution n'est pas un délit selon le code pénal, contrairement au proxénétisme et à l'exploitation sexuelle. Nous insistons sur le fait que les contrôles policiers doivent avoir pour but de mieux connaître les filières, afin de lutter efficacement contre ceux qui les organisent. Nous avons pu constater que la BSR avait bien repéré un certain nombre de filières à Bruxelles, notamment albanaise et ouest-africaine. Ces éléments importants doivent permettre de lutter efficacement contre les trafiquants d'êtres humains.

En résumé, nous insistons sur le rôle important de la police locale et d'une police spécialisée qui puisse analyser les informations récoltées et les mettre en réseau.

Nous tenons également à souligner le constat auquel ont abouti toutes les commissions d'enquête chargées d'étudier les phénomènes de criminalité organisée : l'échange d'informations est loin d'être optimal et devra être amélioré. La vision du monde policier ou du monde judiciaire reste trop limitée à l'arrondissement judiciaire. Il faut dépasser ces frontières internes à notre pays, parce que les criminels s'en moquent bien.

Nous avons aussi tenté d'évaluer les instruments législatifs et les moyens humains dont dispose notre pays pour lutter contre la traite des êtres humains. Comme l'a dit Mme Thijs, nous disposons d'une législation de pointe que de nombreux pays européens nous envient. Nous avons cependant constaté qu'il existe de grandes difficultés à la mettre en _uvre concrètement. En effet, il faudrait des moyens importants pour s'attaquer véritablement aux filières et ne pas se limiter à traiter superficiellement le problème. A cet égard, nous avons pris connaissance de la circulaire COL 12, élaborée sous la direction du Collège des procureurs généraux et qui a pour objet les poursuites en matière de traite à travers les différents arrondissements. Cette circulaire devrait être évaluée en septembre 2000. Nous souhaitons que cette évaluation soit faite sérieusement et qu'elle porte principalement sur la manière dont fonctionne la coordination entre les différents arrondissements judiciaires, sur le rôle des magistrats de liaison ainsi que sur la pertinence de la définition retenue en fonction des faits à appréhender et de la réalité de terrain. Sur le plan intellectuel, on fait parfois une différence entre traite et trafic d'êtres humains. Or, l'ensemble du phénomène doit être appréhendé de manière globale, qu'il s'agisse des passeurs ou de ceux qui, dans notre pays, exploitent la misère d'autrui, particulièrement dans le cadre de la prostitution - c'est l'objet du présent rapport - mais aussi dans d'autres secteurs dans lesquels des personnes sont exploitées par des trafiquants. Il faut également évaluer cette circulaire en fonction des moyens humains et matériels disponibles. Nous avons pu constater que certains magistrats de liaison ne peuvent consacrer l'entièreté de leur temps à cette lutte parce qu'ils sont également pris par d'autres dossiers.

En ce qui concerne la lutte, de manière plus globale, il faut insister auprès des magistrats et des policiers pour qu'ils utilisent tous les autres instruments qui sont à leur disposition, qui font l'objet de législations ou de projets à l'étude au ministère de la Justice et qui visent à lutter contre la criminalité organisée. Certains magistrats et policiers s'y efforcent mais cela prend du temps car les moyens d'enquête mis en _uvre sont plus lourds et plus difficiles. Je pense à toutes les techniques proactives mais aussi à la problématique des biens immobiliers, aux confiscations spéciales ou à d'autres instruments.

D'autres points posent problème. Nous avons, notamment, constaté que la libération sous caution, ou certaines peines frappant des trafiquants, ne mettent pas ceux-ci hors jeu. Bien que condamnés ou faisant l'objet d'une enquête, ils peuvent continuer à organiser facilement leur trafic.

Les instruments légaux qui existent en droit pénal et social doivent être davantage activés. De plus - c'est un point - clé - il faut organiser la coopération et la collaboration entre les différentes instances concernées. Sur le plan législatif, nous disposons des instruments permettant de poursuivre la lutte mais, à l'évidence, il existe un manque de moyens et il y a lieu de renforcer la collaboration entre les instances appelées à lutter contre la traite des êtres humains. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus qu'il convient d'élaborer, pour chaque législature, un programme global en vue du développement d'une approche coordonnée de la traite des êtres humains, de leur trafic et du proxénétisme.

C'est la raison pour laquelle le gouvernement devrait désigner un coordinateur spécial qui pourrait assister, de façon opérationnelle, le gouvernement dans sa lutte contre la traite des êtres humains. Ce coordinateur devrait assurer l'efficacité de la politique menée par les différents départements fédéraux concernés et faire office d'intermédiaire entre les régions et les communautés et le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Nous ajoutons que la lutte contre la traite des êtres humains impose également de développer un outil statistique permanent et fiable, alimenté par toutes les sources policières et judiciaires, et permettant à ce coordinateur spécial ainsi qu'au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme de disposer, entre autres, des données relatives aux interceptions opérées et aux auteurs de la traite des êtres humains. Nous pensons qu'il s'agit d'un élément indispensable si nous voulons rendre la lutte contre cette traite plus efficace dans notre pays. C'est en effet cette coordination même qui nous semble peu efficace.

La protection et l'accueil des victimes de la traite constitue également un volet important. Rappelons qu'une des spécificités de notre loi est de permettre aux victimes de la traite de bénéficier d'un statut spécial. Un certain nombre d'améliorations doivent également avoir lieu dans ce secteur. Il convient, avant tout, d'accorder un financement structurel aux associations et centres auxquels on a confié le rôle de protection des victimes. Année après année, ces centres doivent venir plaider leur cause auprès du gouvernement. On trouve des solutions qui relèvent cependant plus du bricolage que d'un travail sérieux. Étant donné le rôle que les pouvoirs publics leur attribuent, rôle salué très clairement tant par les policiers que par les instances judiciaires, il faut que les trois centres en question puissent fonctionner sur une base structurelle, et non avec des bouts de ficelle comme aujourd'hui. De même, il y a visiblement de la part des policiers et des magistrats une demande d'augmentation de cette capacité d'accueil. Travailler avec les victimes constitue souvent le seul moyen d'attaquer les filières et de découvrir les véritables responsables.

Nous insistons également sur le rôle du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. La loi de 1995 a confié à ce centre une mission importante. Nous estimons que ce rôle doit être renforcé. Les moyens dont dispose le Centre pour élaborer son rapport annuel sont très faibles. Néanmoins, ce rapport remarquable, établi maintenant depuis quatre ou cinq ans, constitue la colonne vertébrale du suivi de l'action de notre pays en cette matière. Il importe également que l'on puisse préciser les cas où le Centre est habilité à ester en justice.

En ce qui concerne les victimes, j'ai parlé du rôle important des centres d'accueil. Il y a toutefois lieu d'uniformiser le statut de ces victimes dans l'ensemble du pays, lorsqu'elles acceptent de témoigner. Je crois qu'une circulaire est prête et a été ou va être soumise à votre signature, Monsieur le ministre. Nous insistons pour que cette circulaire soit distribuée le plus rapidement possible. En effet, si ces victimes ne sont pas certaines de pouvoir bénéficier d'un statut qui leur permette de rester de manière permanente, elles seront toujours en situation de fragilité et hésiteront à continuer à aider la Justice dans ce difficile travail. Nous pensons dès lors qu'il y a lieu d'octroyer à ces victimes le statut de protection de l'anonymat, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays pour les repentis. Ce que l'on peut accorder à d'ex-criminels, il paraît plus que logique, voire indispensable, de l'octroyer à des victimes. C'est malheureusement souvent le seul moyen de pouvoir poursuivre les réseaux de manière efficace.

L'aide au retour est importante également. Nous l'avions déjà dit en 1995. Avoir une politique de prévention dans les pays d'où proviennent les victimes de la traite et aider au retour des victimes sont les meilleurs agents de prévention que l'on puisse imaginer parce qu'elles ont vécu des situations dramatiques dans notre pays.

Par ailleurs, nous devons nous préoccuper de la situation particulière des victimes mineures. Les centres ne sont pas habilités à accueillir ces victimes, pourtant nombreuses. Il existe un vide juridique dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres qui concernent les mineurs. Or, cette question pose de nombreux problèmes sur le terrain et mériterait d'être approfondie. En effet, étant donné qu'ils ne bénéficient pas de protection particulière, ces mineurs, dont on ne sait trop que faire, se retrouvent beaucoup plus facilement entre les griffes de leurs exploiteurs.

Le dernier point du rapport concerne la coopération au niveau européen et international, ce phénomène présentant une dimension internationale. Si nous ne renforçons pas la coopération européenne et internationale, il est certain que, malgré tous les efforts que notre pays pourrait entreprendre - je l'ai dit et je le répète, nous avons une législation de pointe en la matière - nous n'arriverons pas à endiguer ce phénomène.

Il est évident que nous attendons beaucoup de la présidence belge. Nous aurons à assumer nous-mêmes la responsabilité de cette problématique, à la suite de la France et à évaluer les décisions prises. Nous attendons du gouvernement qu'il accorde une priorité à ce problème, d'autant plus que notre pays est à la pointe de ce combat. Il nous faut poursuivre dans la voie de la coopération car c'est par ce biais que nous pourrons le mieux appréhender le phénomène. Nous insistons sur tous les instruments que nous avons mis en place : Europol, Eurodoc, l'Observatoire européen contre la traite des êtres humains ; il faudra également renforcer les moyens d'Interpol.

Tous ces éléments, Monsieur le ministre, sont indispensables et doivent être mis en place. Il nous faut poursuivre nos actions au plan européen, international autant que national, et faire en sorte que la lutte contre la traite des êtres humains, sous tous ses aspects, demeure prioritaire.

Car s'il est un drame humain important - on l'a encore vu dernièrement dans notre pays - c'est bien celui-là. Il est donc de notre responsabilité de mettre tout en _uvre pour arriver à poursuivre ceux qui profitent de la misère d'autrui.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Je pense que, ce matin, nos deux rapporteuses ont fait leur travail d'une excellente façon. Elles ont livré le contenu des recommandations auxquelles ont abouti nos travaux et elles ont rappelé les bases sur lesquelles ceux-ci se sont déroulés. Dès le départ, notre mandat était mixte puisque nous devions aborder la traite des êtres humains, mais sous l'angle des filières qui amènent des personnes dans le secteur de la prostitution dans des villes d'un pays riche d'Europe.

Pour entamer un examen de cette nature, il convient d'analyser trois phénomènes dont nous n'appréhendons qu'une toute petite partie : la pauvreté, le statut de la femme et la mentalité policière. Nous attachons beaucoup d'importance à ce troisième aspect. J'y reviendrai plus en détail.

La pauvreté, qui pousse les gens à venir en Europe, est multiforme. Elle est présente à nos frontières et de plus en plus de pressions vont s'exercer sur celles-ci, qu'elles soient territoriales ou maritimes. Aujourd'hui, cette pauvreté n'est pas traitée. Pour déterminer la bonne manière d'agir, il conviendrait de mettre à plat toutes les politiques de coopération et de faire autre chose.

J'ai enfin entendu quelqu'un affirmer, parlant du sida, qu'il fallait qu'en Afrique, on considère la femme différemment. Eh bien, oui ! C'est simple. C'est la clef de toute l'évolution du monde. Pour des millions d'êtres humains - peut-être moins en Europe qu'ailleurs -, c'est la clef de la perspective de développement et même tout simplement de santé.

De pauvres filles originaires d'Afrique, de l'Est, d'Asie et parfois d'Amérique latine essaient d'entrer dans notre pays. Elles acceptent n'importe quel discours de séduction qui leur affirme qu'on leur trouvera une meilleure situation. Dans leur pays d'origine, elles sont considérées comme une marchandise. Et, à n'importe quel endroit de leur cheminement, on les force à accepter le statut qui sera le leur au bout du compte, c'est-à-dire celui de prostituée. Elles devront ramener de l'argent à l'homme ou aux hommes avec lesquels elles sont. Elles devront subir des moments d'une brutalité totale parce que, « quand on est une marchandise, on peut aussi supporter la brutalité ». Cette brutalité contre les femmes est peut-être la forme de criminalité la plus simple et la mieux répartie dans le monde. Elle a aussi pour objectif de rapporter une quantité très importante d'argent, au bénéfice de criminels de bas niveau qui ont décidé une fois pour toutes d'_uvrer hors de la légalité. Dans le monde qui nous entoure, il est de plus en plus difficile de gagner sa vie légalement quand on vit en Afrique, dans le fin fond de l'Ukraine ou du Tadjikistan. Le but est de gagner beaucoup d'argent, très vite et illégalement, pour devenir ce modèle que nous sommes, c'est-à-dire la liberté et la richesse. Il est donc normal que les choses se passent ainsi.

Il est de notre responsabilité de mener aussi des actions internationales vis-à-vis de la pauvreté et du statut de la femme. Aujourd'hui, cela reste un sujet féminin. On l'a encore constaté à New York.

Les mentalités doivent changer, surtout la mentalité policière, car trop souvent on entend dire sur le ton de la plaisanterie - y compris dans cette assemblée et ce matin encore - qu'il s'agit du plus vieux métier du monde. Les mentalités n'évoluent pas, à l'inverse d'une criminalité qui, elle, se montre parfaitement efficace et adaptée au milieu. Les criminels ont compris que les policiers se désintéressaient de la question.

Dans cette assemblée, certains sont directement responsables du respect de la légalité, d'autres font des analyses sociales généreuses. Faire coïncider les deux, c'est l'objectif de ce rapport. Nous voulons faire en sorte qu'entre une analyse sociale qui révèle ce qu'est la pauvreté et l'évolution d'une société, et un responsable du respect de la légalité, en l'occurrence le ministre, la police puisse s'adapter. Le travail est à faire. Voilà ce que dit le rapport. En termes moins feutrés, je dirai, monsieur le ministre, que la plupart de vos policiers se préoccupent de ce phénomène comme de l'an quarante ! Il faut donc revoir la manière de diriger la police. Je ne vais pas vous demander de gérer le problème de la pauvreté dans le monde - ce n'est pas votre métier - ni même le statut de la femme - bien que, dans la police, beaucoup reste à faire en cette matière - mais il faut avancer sur ces deux points.

Il restera encore à appliquer la loi qui interdit le proxénétisme en Belgique. Nous ne vous demandons pas de projeter de nouvelles lois. Nous disons simplement : il y a une loi. Nous avons joint au rapport des cartes, en accord avec les bourgmestres des communes concernées, pour montrer que le phénomène se circonscrit à peu de rues, qu'il y a donc peu d'endroits à surveiller. Une police qui veut appliquer la loi, peut exercer une telle surveillance. Le phénomène est contrôlable. C'est l'opinion qui s'est exprimée unanimement dans notre sous-commission et en commission de l'intérieur. Il est vrai que ce n'est pas simple à prendre en considération. Il est vrai aussi que tous les éléments signalés par les rapporteuses sont très importants.

Pourtant, ce que ce nous vous demandons, c'est d'avoir une politique cohérente entre les discours multiples et répétés, mais corrects et généreux, sur la question et ce qui se passe sur le terrain à trois cents mètres d'ici. Si vous le souhaitez, nous pouvons, ce soir, aller voir ce qui se passe à l'avenue Louise. Il serait intéressant de pouvoir noter le décalage entre les propos tenus, le matin, rue de la Loi et ce qui se pratique, le soir, à deux pas de là.

Nous avons, je crois, réalisé le travail que l'on attend du Sénat : analyser, évaluer, et puis donner à l'exécutif les directions dans lesquelles nous pensons qu'il peut agir.

Nous avons analysé plus particulièrement le cas de l'Albanie, ce qui ne signifie pas que l'Albanie doive porter toute la culpabilité. Nous devons développer un projet pilote de collaboration trilatérale Belgique-Italie-Albanie pour s'attaquer à l'ensemble du phénomène. A l'échelon de petits pays, c'est tout à fait réalisable. Nous pouvons tenir compte de toutes les facettes du problème : les causes économiques, la gestion du flux migratoire - cela touche à un autre sujet dont la commission de l'Intérieur continuera l'examen dès la rentrée, c'est-à-dire la réforme de la politique d'immigration -, les relations de coopération policière et judiciaire.

À ce sujet, nous avons encore en mémoire le salaire d'un policier albanais ; vous ne pouvez pas demander à des hommes sous-payés de faire de la même façon le métier que d'autres exercent, de l'autre côté de la frontière, avec un salaire cent cinquante à deux cents fois plus élevé. Il est normal que ces derniers s'attachent beaucoup plus à démontrer une certaine rentabilité de leur fonction.

Ce décalage sur trente kilomètres de côte est interpellant. En effet, si, en termes de coopération policière, on n'aborde pas cette question-là, il y aura toujours une énorme tentation à l'égard de l'Albanie.

Si je ne veux pas culpabiliser l'Albanie, c'est parce que j'ai vécu en détail, voici un mois, une journée du tribunal des flagrants délits d'Athènes. Une soixantaine de cas étaient traités ce jour-là. L'un d'entre eux a requis quatre heures et demie des cinq heures d'audience. Il s'agissait de trois proxénètes, dont deux Grecs et un Français agissant à Athènes, et huit jeunes filles ukrainiennes de seize ans, qui ne comprenaient pas un mot de grec et n'avaient pas d'avocat. Les trois proxénètes avaient cinq avocats parmi les plus renommés d'Athènes. Ils ont été libérés, mais les jeunes filles ont été emmenées menottes aux poings. Le policier qui les emmenait nous a dit qu'il était chargé de les reconduire à la frontière albanaise. En sortant du tribunal, le proxénète français donnait déjà des coups de téléphone pour demander d'autres filles. Si c'est ainsi que l'on s'occupe de la traite des êtres humains à Europol, il faut demander aux responsables de ce dernier de se rendre au tribunal des flagrants délits d'Athènes. Aujourd'hui comme hier et avant-hier, c'est toujours le même scénario. Le policier qui emmenait les jeunes filles les traitait bien entendu comme des prostituées. Je suppose qu'à côté du tribunal des flagrants délits d'Athènes quelques policiers ont dû prendre un petit bénéfice au passage.

Ce genre de situations, qui relèvent du statut de la femme, sont inacceptables. Or, elles se passent aujourd'hui en Europe. Il est erroné de dire que dans les grands discours européens la traite des êtres humains occupe une place prioritaire.

Nous allons vous proposer une série de recommandations, monsieur le ministre. La première, qui ne figure pas au rapport parce qu'elle est évidente, consiste simplement à lutter contre le proxénétisme. Ensuite, lors de notre visite au BCR en février, après les discours convenus, nous avons entendu les discours non convenus et émouvants de deux gendarmes de Jabbeke et Zeebrugge. Ces deux gendarmes, au bord de l'implosion personnelle, ne savaient comment nous dire le mot « catastrophe ». Le seul fait d'exprimer ce qu'ils savaient les mettait au bord des larmes.

Les policiers éprouvent des sentiments dans ce genre de situation, mais il n'y a pas de jonction entre le policier de base et ses dirigeants. C'est pourquoi nous vous suggérons, monsieur le ministre, d'examiner attentivement la COL 12. Elle a été conçue du temps du colonel Allard, mais elle est mal appliquée aujourd'hui parce que le concepteur n'est plus là et que les BIA ne fournissent pas les renseignements nécessaires. Dans le cadre de l'application des COL 12, beaucoup d'éléments internes à la police peuvent être rapidement modifiés. Il faut absolument agir à l'égard des actes illégaux qui se déroulent sous nos yeux, à quelques mètres du Sénat.

Les éléments des recommandations qui paraissent prioritaires à mon groupe sont la coopération et un programme trilatéral qui approfondirait la façon dont nous pouvons mener une coopération économique et policière avec les principaux pays, dont l'Albanie et l'Italie.

Comme nous l'avons vu lorsque nous sommes allés en France, il faut essayer de mener des politiques beaucoup plus systématiquement « proactives », en ce sens qu'il ne faut pas attendre que les victimes aient réintroduit leur plainte à plusieurs reprises avant d'oser commencer une enquête.

Il faut travailler comme le fait en France l'Office qui s'en occupe, c'est-à-dire des enquêtes spontanément entamées simplement parce que, régulièrement, la même voiture avec, à son bord les mêmes individus, vient récupérer l'argent des mêmes jeunes filles au coin de l'avenue Louise. C'est pourtant simple. Il n'est pas nécessaire que ces jeunes filles déposent plainte. Le soupçon de proxénétisme est tel qu'une grande action permettant de remonter la filière pourrait être entamée.

Nous demandons la mise en place d'une coopération avec les pays d'origine, en matière de formation policière notamment.

Nous pensons aussi qu'il convient de mener la police autrement et susciter en son sein l'émergence d'une nouvelle mentalité policière par le biais de formations adéquates.

La formation des magistrats doit, elle aussi, être reconsidérée. Un changement des peines infligées constitue un point fondamental ainsi qu'il ressort de notre visite au centre Payoke à Anvers. Les membres de cette équipe nous ont en effet expliqué que des peines de deux ans ne servent à rien. Le constat vaut d'ailleurs pour l'ensemble du pays. Les gardiens de prison sont dans l'incapacité d'empêcher les contacts entre les condamnés et le réseau. Un séjour de deux ans dans nos prisons n'a qu'un impact dérisoire sur ces hommes qui ont déjà fait connaissance avec les geôles kazakhes, afghanes et autres. Il est évident que nous n'arriverons pas à éradiquer ces filières avec des peines aussi courtes.

Ce problème sera l'occasion de tester l'intégration des services de police. La police locale connaît bien cette matière. Les policiers locaux que nous avons rencontrés établissent consciencieusement leurs fiches et les communiquent à qui de droit. Hélas, ensuite, ils n'entendent plus jamais parler de rien. La réforme des polices est une occasion de réadapter l'approche. A cet égard, il faudra se pencher sur les programmes des centres de formation policière et s'intéresser au volet consacré à la traite des êtres humains. Il serait vain d'espérer un changement d'attitude des policiers dans l'hypothèse où l'impossibilité d'agir, sous prétexte qu'il s'agit du plus vieux métier du monde, serait posée d'emblée. Il faudra, dans cette optique, confier la formation à un homme convaincu ou, mieux, à une femme policière convaincue.

En ce qui concerne la mise en réseau des informations sur le plan européen, voire mondial, je suggérerai de commencer par le tribunal d'Athènes. Allons donc voir ce qu'il est advenu de ces huit jeunes filles ukrainiennes !

J'ai récemment eu l'occasion de participer à une réunion sur la problématique au cours de laquelle un aimable monsieur de la BSR d'Arlon a déclaré, face à un parterre amical, généreux, composé principalement de membres du Lions Club et du Rotary, qu'il n'avait pas connaissance de cas concrets au Luxembourg. Voilà qui est à tout le moins étonnant quand nous savons qu'à peu près 500 visas ont été accordés à des danseuses de caractère ukrainiennes. Il a certes mentionné le cas de trois présumées ressortissantes russes dépourvues de papiers et finalement reconduites à la frontière. Bref, nous sommes actuellement confrontés à une stratégie dont le seul objectif est de reporter la difficulté sur le voisin et qui ne prend pas en compte, ou très peu, la situation des victimes.

Nous demandons donc, dans le rapport, de prévoir une façon beaucoup plus structurelle de prendre cette matière en compte et de faire en sorte d'assurer aux victimes l'anonymat des témoignages et la protection dont elles peuvent avoir besoin, soit par des dispositions inscrites dans un texte de loi soit par des demandes adressées aux polices concernant le type de comportement à adopter.

Nous n'avons pas visité Europol, que nous connaissons par ailleurs. Nous avons constaté beaucoup de bonne volonté, mais nous n'avons pas été rassurés sur le plan de l'efficacité par rapport à cette matière qui apparaît cependant, dans des textes internationaux, comme une priorité des polices internationales, particulièrement, la traite des êtres humains. Or, sur le terrain, on mesure l'ampleur des lacunes. Nous proposons également un instrument, à savoir un coordinateur spécial. Ne nous dites surtout pas que M. Willockx est chargé de cette fonction. Il vient de procéder à un bilan et effectivement, il s'est bien occupé de l'Europe. S'il avait réellement assumé cette fonction, je pense qu'il aurait dû être parmi nous aujourd'hui. Nous proposons un coordinateur spécial qui ait aussi une capacité d'influer sur le comportement des intervenants du monde de la justice. Il faut donc réfléchir à cette fonction d'une certaine manière et ne pas la confondre avec une autre : on ne peut pas s'occuper efficacement à la fois des questions européennes et de la présente matière. Il doit s'agir d'une fonction en soi qui, pendant une période déterminée, doit réellement dynamiser une coordination qui n'est pas assurée à ce jour.

Monsieur le ministre, personnellement, j'ai été impressionnée par le travail réalisé par les membres de la sous-commission « Traite des êtres humains et prostitution » et par leur intérêt permanent pour le thème traité. Je tiens à signaler que nous avons décidé, à l'unanimité, de poursuivre la démarche entreprise mais plus sur le point spécifique « Traite des être humains et prostitution ». Nous y ajoutons quatre sous-thèmes :

-le secteur des transports, très important, selon moi ;

-l'immigration et les filières d'immigration, notamment chinoises. Nous venons de voir en France à quel point ces filières étaient actives dans les pays voisins. Il s'agit d'un point important pour un pays qui, un peu à l'image des pays d'Europe de l'Est en 1989, commence à laisser déferler sur d'autres des populations qui ne lui sont pas nécessairement favorables et qui sont en tout cas attirées par la liberté ;

-l'esclavagisme à vocation économique ;

-l'esclavagisme aux fins d'exploitation sexuelle.

À cette occasion, nous reviendrons sur un amendement retiré par Mme Kaçar en sous-commission, amendement pourtant fondamental et qui porte sur le fait de savoir quel statut nous souhaitons voir donner dans l'avenir à ce type de phénomène. Est-ce une interdiction ? Un statut organisé de façon plus structurelle ? Notre sous-commission n'avait pas vocation à traiter cette matière pourtant essentielle. Il est clair que nous l'aborderons lors de la seconde partie de nos travaux. Je rappelle d'ailleurs que Mme Willame y travaille actuellement, de façon informelle. Nos travaux auront ainsi été préparés en ce qui concerne l'esclavagisme aux fins d'exploitation sexuelle. Peut-être les femmes parlementaires se sont-elles occupées de cette matière davantage que les hommes mais, à mes yeux - et je ne clôturerai pas mon intervention sur une réflexion philosophique -, cette question touche en profondeur à l'image de la femme. Par ailleurs, l'absence de volonté policière nous donne le sentiment d'une certaine négligence : on reconnaît l'importance de la chose, mais sur le terrain, on a d'autres problèmes, concrets - la circulation, les vols de voitures, les gitans qui volent dans les maisons -. On n'ose pas trop se mêler aux problèmes humains qui comportent en outre une relation très difficile par rapport à l'exploitation de la femme. Monsieur le ministre, plus il y aura de femmes en politique, plus la demande sera grande pour que l'on intervienne dans cette matière autrement qu'aujourd'hui et avec une volonté de répression beaucoup plus forte.

Nous n'allons pas nous en tenir à un débat en séance plénière un mercredi matin. Si vous le souhaitez, monsieur le ministre, ce soir, vous pourrez venir vous rendre compte de la réalité du terrain. Vous saurez très vite où sont les proxénètes. Ils sont déjà illégaux, ce soir comme les autres soirs. Sachez surtout que notre sous-commission reprendra ses travaux dès le mois d'octobre. Je vous souhaite néanmoins de bonnes vacances !

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Ik feliciteer allereerst de twee rapporteurs, mevrouw Thijs en mevrouw de T'Serclaes, de voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, mevrouw Lizin, en de leden van de subcommissie voor het doordachte werkstuk dat ze de Senaat vandaag voorleggen.

Eén van de belangrijkste conclusies die we uit de werkzaamheden van de subcommissie Mensenhandel en Prostitutie en uit de recente gebeurtenissen in Zeebrugge kunnen trekken, is dat de strijd tegen de exploitatie van mensen hardnekkig moeten worden voortgezet. Het is een strijd tegen criminele netwerken van mensenhandelaars die gigantische winsten opstrijken ten koste van hun medemensen.

Een efficiënte strijd vereist een repressief element en dus voldoende middelen voor politie en gerecht.

Dat mensenhandel verbonden is met de georganiseerde misdaad wordt niet meer betwist. Het is de taak van de wetgever om politie en gerecht de nodige middelen te geven om de strijd tegen de mensenhandel te kunnen aanbinden. Tijdens de hoorzittingen is gebleken dat sommige magistraten vrij tevreden zijn met het bestaande wetgevende arsenaal dat hen ter beschikking is gesteld voor de strijd tegen de mensenhandel. Politie en gerecht moeten zich natuurlijk ook voor de problematiek interesseren, zoals de vorige spreekster uitgebreid heeft uiteengezet.

Niettemin kan er ook een ander verband gelegd worden, namelijk tussen de mensenhandel en het gevoerde vreemdelingenbeleid. Naast de repressieve is er daarom ook een preventieve aanpak nodig. Preventie bestaat erin een beleid te voeren dat het asielrecht vrijwaart door een evenwichtig vreemdelingenbeleid.

De meeste mensen die ons land op onregelmatige wijze binnenkomen, zijn economische vluchtelingen die hun land verlaten om elders meer geluk en welvaart te zoeken. Dit wordt op een schandelijke manier misbruikt door mensenhandelaars die gretig inspelen op de emigratiewens.

Men moet de verschillende criminele netwerken die actief zijn op het gebied van de mensenhandel beletten om gebruik of misbruik van het vreemdelingenbeleid te maken. Want in dat geval verliest de overheid de controle over de verschillende vreemdelingenstromen, waardoor het wettelijk systeem onder druk komt te staan. De publieke opinie krijgt daardoor een negatief beeld van het vreemdelingenbeleid.

Vele mensen die ons land of Europa op een onregelmatige manier binnenkomen om economische redenen, via criminele netwerken, doen een beroep op het asielrecht. Dat is echter geen reden om het asielrecht af te bouwen. Wel moet een evenwichtig vreemdelingenbeleid worden gevoerd.

Algemeen zou men kunnen stellen dat de aanpak van onregelmatige migranten kan variëren tussen twee uitersten, tussen een visie die het respect van de mensenrechten centraal stelt en een visie die veel meer de nadruk legt op het versterken en controleren van de grenzen. Hierbij moet dan nog rekening worden gehouden met de soms problematische toestand die gecreëerd kan worden door de Schengen-akkoorden. Een doeltreffend beleid streeft een evenwicht na tussen beide visies, zonder terug te vallen op simpele of ongenuanceerde standpunten. Het regeringsbeleid, dat steunt op eenmalige regularisaties en op de uitwijzing van diegenen die illegaal in ons land verblijven, beantwoordt aan dit evenwicht.

De volgende stap is het uitwerken van een algemene, globale oplossing, om te beginnen op Europees vlak en zo mogelijk eveneens op mondiaal vlak. Deze globale aanpak moet onderbouwd zijn met gegevens en gebaseerd zijn partnerships.

Europa, dat trouwens bekend staat als een immigratiecontinent, moet een gezamenlijke aanpak vinden, want nu is er nog te veel sprake van een ongelijke behandeling en een ongelijke procedure, wat een doeltreffend optreden bemoeilijkt. Daarom zou het nuttig zijn op Europees niveau te onderzoeken of een gezamenlijke quotaregeling of billijke overeenkomsten tussen de lidstaten mogelijk zijn.

Om ervoor te zorgen dat een dergelijke aanpak kans op slagen heeft, moet onderzocht worden hoe de mensenhandel het leven van de vluchtelingen die naar Europa komen, beïnvloedt. Het is essentieel dat er onderzoeksmateriaal komt over onder meer de volgende aspecten. Waarom zijn bepaalde bevolkingsgroepen en nationaliteiten vatbaar voor het fenomeen mensenhandel? Wat is de houding van het land van herkomst, het land van bestemming en de Europese Unie in haar geheel? Welke factoren - onder andere sociale, financiële en structurele - spelen mee in de keuze van de vluchteling of de mensenhandelaars voor bepaalde routes en landen?

Deze manier van werken zorgt voor een meer overzichtelijk beeld van het gegeven mensenhandel en maakt het de betrokken diensten en niet-gouvernementele organisaties mogelijk beter samen te werken, zodat het fenomeen op de meest efficiënte manier kan worden aangepakt.

Het fenomeen moet niet alleen in het land van aankomst worden bestreden, maar ook in dat van herkomst. Met andere woorden: het probleem moet evenzeer worden aangepakt aan de wortel, in de landen waar de mensen vandaan komen. In dit verband denken we onder meer aan "partnerships" met de betrokken landen. Dit zijn verdragen tussen twee, drie of meer landen waarin de problematiek van de mensenhandel en de vreemdelingenpolitiek wordt behandeld. Er is daarnet verwezen naar de aanbevelingen van onze subcommissie waarin het voorbeeld wordt gegeven van een samenwerkingsverband Albanië-Italië-België. Een onderdeel van dergelijke partnerships kunnen hulpprogramma's of informatiecampagnes zijn. Vanmorgen konden we nog via de pers vernemen dat daarvan nu werk wordt gemaakt. Dergelijke hulpprogramma's en informatiecampagnes moeten ervoor zorgen dat de betrokken mensen zich minder vlug laten ompraten om te emigreren. De doelstelling van dergelijke partnerships kan uiteraard variëren naargelang van het land of de landen waarmee ze worden gesloten. Het kan gaan om programma's die de armoede bestrijden, jobs creëren, de democratie versterken, de mensenrechten laten respecteren of vooral vrouwen en kinderen en bepaalde minderheidsgroepen een betere bescherming bieden. In dit verband kan het ook nuttig zijn na te gaan of België zijn ontwikkelingshulp niet beter kan afstemmen op landen die zorgen voor een grote toevloed van migranten in het algemeen en op landen die mee verantwoordelijk zijn voor het aanvoeren van slachtoffers van mensenhandel in het bijzonder.

Dat enkele van mijn bedenkingen ook opgenomen zijn in de aanbevelingen van het rapport van de subcommissie Mensenhandel en Prostitutie onderstreept de nood aan maatregelen. Het is dan ook zeer interessant de verdere evolutie af te wachten en na te gaan of de relevante aanbevelingen met betrekking tot het vreemdelingenbeleid ook worden omgezet in concrete initiatieven. Volgens de berichten daarover gaat het mijns inziens zeker in de goede richting. België kan op dit punt ook een belangrijke rol spelen wanneer het in 2001 het Europees voorzitterschap zal uitoefenen.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Plus de quatre millions de personnes à travers le monde « travaillent » aujourd'hui pour l'industrie du sexe. De toutes races, de toutes nationalités, elles ont un point commun, avoir rêvé un jour d'une vie meilleure pour elles ou pour leurs familles abandonnées à la misère de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe de l'Est. Trompées, violées, maltraitées, elles finissent bien souvent sur les trottoirs des capitales occidentales où elles sont réduites à faire commerce de leur corps pour quelques billets.

Après la drogue et les armes, la traite des êtres humains est désormais la troisième source de profits pour le crime organisé ; elle rapporte sept milliards de dollars par an dans le monde.

Les autorités européennes ont stigmatisé cette réalité, puisque le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 19 mai 2000, une recommandation aux 41 pays membres. Ce texte énonce un ensemble de mesures destinées à lutter contre le trafic d'être humains aux fins d'exploitation sexuelle. La traite y est définie de la façon suivante : « La traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle désigne le recrutement, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales et/ou l'organisation de l'exploitation et du transport ou de la migration légale ou illégale de la personne, même consentante, en vue de leur exploitation sexuelle, le cas échéant par une forme quelconque de contrainte et en particulier la violence ou les menaces, l'abus de confiance, l'abus d'autorité ou l'abus d'une situation de vulnérabilité. » Il s'agit là, me semble-t-il, d'une définition particulièrement intéressante qui a fait l'objet de débats très approfondis. Cette recommandation représente l'aboutissement de travaux poursuivis par le Conseil de l'Europe depuis plusieurs années et constitue l'une des premières tentatives de coordination de l'action des gouvernements pour combattre les causes structurelles de la traite et ce, dans le cadre d'un texte juridique international.

En Belgique, malgré une législation phare en la matière - je fais bien évidemment allusion à la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine -, nous n'échappons malheureusement pas au phénomène du proxénétisme et des réseaux mafieux qui organisent, au quotidien, la traite des êtres humains. Bruxelles peut même se targuer d'être une plaque tournante de la traite des femmes. Comme le souligne le dernier rapport d'activités du mouvement « Le Nid » : « La traite des êtres humains à des fins de prostitution reste hélas un sujet de préoccupation : pour les rencontrer chaque soir sur le terrain, nous devons constater que leur nombre ne cesse d'augmenter, leur âge de diminuer et leur situation de devenir de plus en plus précaire. »

Face à cet alarmant constat, c'est avec grand intérêt que j'ai participé aux travaux de la sous-commission de l'Intérieur consacrée à l'étude de la traite des êtres humains et de la prostitution.

A cette occasion, le Sénat a pu faire la démonstration de son utilité comme chambre de réflexion. Les auditions, tant des différents magistrats que des bourgmestres et des représentants du Centre pour l'égalité des chances et de la Croix-Rouge ont été très éclairantes, les visites aux associations de terrain humainement très touchantes et les voyages à l'étranger particulièrement instructifs.

L'excellent rapport qui vous a été longuement exposé par les deux rapporteuses est l'aboutissement d'un énorme travail de fond et d'un investissement personnel de chaque membre de sous-commission. Ce rapport identifie les causes et les mécanismes de la traite des êtres humains. Il expose de manière complète l'état de la question dans plusieurs grandes villes du pays. Il évalue les moyens actuellement consacrés à la lutte contre la traite et la prostitution, tant en termes de collaboration entre les différentes autorités qu'au niveau des associations de terrain. Enfin, il formule un ensemble de recommandations précises sur lesquelles les intervenantes précédentes se sont longuement étendues.

C'est à ce titre que ce rapport et principalement ses recommandations ne peuvent rester lettre morte à l'avenir. C'est à ce titre aussi que je demande qu'une évaluation annuelle des suites données à ce rapport soit organisée par la commission de l'Intérieur et présentée en séance plénière, à la fin de chaque session parlementaire.

Comme participante aux travaux de la sous-commission, je tiens à m'exprimer sur des aspects concrets ou quotidiens du phénomène de la traite des êtres humains qui ont été mis en avant lors des auditions et qui m'ont particulièrement interpellée.

L'ensemble des acteurs de terrain ont mis en évidence l'urgente nécessité de travailler et d'agir simultanément sur plusieurs fronts.

Il faut dans un premier temps s'attacher à lutter efficacement contre le petit proxénétisme et, dans un second temps, contre les réseaux de plus grande envergure. Comme l'a souligné Mme Lizin, il faut commencer par exprimer une véritable volonté politique et motiver les policiers à lutter contre ce fléau qu'est la traite des êtres humains.

Je relève quelques suggestions qui nous ont été faites. D'abord, la constitution d'une banque de données complète regroupant des informations fiscales, immobilières et pénales. La concordance d'informations peut fournir des indices significatifs de proxénétisme notoire. Ensuite, la mise en réseau de l'information pour créer une culture de l'échange rapide de l'information dans la lutte contre la traite des êtres humains. Enfin, il faut penser à réorganiser et à optimaliser le travail de l'ensemble des parquets, en leur donnant les moyens financiers et juridiques qui s'imposent.

Comment ? En réglant la question du secret de l'information contenu dans la loi Franchimont, en vue d'un échange optimal des différentes données, et en organisant des réunions trimestrielles entre les parquets pour faire le point de la situation en matière de traite des êtres humains et pour coordonner les actions à entreprendre en coopération avec les services de police.

J'insiste aussi pour que l'on renforce le rôle clé que jouent toutes les associations de terrain, comme Payoke, Pag-Asa, Sürya, le Nid et Pandora. Nous avons longuement visité les locaux d'accueil de ces ASBL, monsieur le ministre. Nous étions vraiment gênés de voir combien ces gens courageux devaient travailler avec des moyens réduits, avec des bouts de chandelle, en recherchant d'aléatoires subsides, alors que ces associations jouent un rôle social essentiel si on le compare à celui d'autres ASBL.

Il me semble que toutes ces associations de terrain doivent voir augmenter sérieusement leurs moyens financiers ainsi que leur capacité d'action et d'accueil. Il faut également renforcer leur collaboration et celle avec le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, la police et les parquets. Décrocher du milieu et le « balancer » nécessite d'agir dans un laps de temps très court et par conséquent d'être très organisé.

Cet énoncé d'objectifs à atteindre, de moyens à donner n'est qu'un petit aperçu de l'ensemble des actions à mener pour lutter efficacement contre la traite des êtres humains et le proxénétisme.

Ne soyons pas hypocrites. La Belgique dispose des moyens financiers et humains pour mettre en place une lutte efficace et coordonnée contre la traite des êtres humains. L'essentiel est d'avoir la volonté politique.

Qu'attendons-nous ? Que les chiffres relatifs au trafic augmentent encore et encore ? Que les violences de tous ordres se multiplient envers des femmes devenues en moins de quelques centaines de kilomètres des esclaves modernes ?

L'urgence est là, à quelques rues d'ici.

Je terminerai mon intervention par une phrase de l'écrivain français Patrick Besson qui s'exprimait récemment sur le meurtre d'une jeune prostituée bulgare, tuée de 27 coups de couteau et abandonnée dans un terrain vague du 19e arrondissement de Paris. Il disait : « La prostitution laisse indifférent et la lutte contre la prostitution fait rire. Est-ce parce que nous sommes tous devenus des vendus ? » Il n'employait pas ce terme « vendus », mais un autre, considérablement plus cru, monsieur le ministre.

En parallèle du travail extraordinaire effectué par la sous-commission de l'Intérieur chargée de la lutte contre les êtres humains, nous lancerons avec une série de parlementaires un manifeste soutenu par la société civile exigeant que nulle part le corps de femmes et d'hommes ne soit plus considéré comme marchandise. Mais cela, ce sera pour la rentrée parlementaire.

M. Marc Hordies (ECOLO). - Je tiens tout d'abord à m'excuser. Je devrai en effet quitter cette séance, malgré tout l'intérêt que j'y porte, après mon intervention étant donné que se tient en même temps une réunion du comité R.

Je voudrais féliciter les rapporteuses, la présidente, tous les membres actifs de la sous-commission ainsi que les fonctionnaires du Sénat qui, tous ensemble, ont accompli un travail de grande qualité.

Hier, j'ai entendu par hasard à la radio une citation de Saint-Augustin : « Homme, tu es le maître et la femme est ton esclave, ainsi en a voulu Dieu ». Je me retrouvais donc replongé dans une réflexion sur cette racine aussi profonde de l'esclavagisme de la femme, paroxysme de la soumission et dont la traite sexuelle en est l'élément le plus abject.

Je pense, en effet, que tout ce que nous avons vu et entendu reflète l'absence de statut prioritaire à accorder à ces problèmes et une permissivité, voire une certaine complaisance des autorités politiques, judiciaires et policières - et je ne parle pas particulièrement de la Belgique - face à la traite sexuelle des femmes issues de pays pauvres.

Cet état d'esprit peut trouver une explication dans une situation que décrit Léon Tolstoï : « L'esclavage de la femme est si ancien que, bien souvent, nous sommes incapables de comprendre l'abîme légal qui la sépare de nous. » Et de souvent considérer la prostituée forcée comme une délinquante plutôt que comme une victime. Heureusement, la Belgique a pris de véritables longueurs d'avance en la matière et constitue un exemple pour d'autres pays.

Cette prise en compte de la victime trouve son élément le plus visible et le plus efficace au travers des trois centres d'accueil.

Je ne saurais trop insister ici, comme mes collègues précédents, sur l'impérieuse nécessité d'augmenter sensiblement les moyens financiers de ces centres et associations actifs dans ce contexte, de façon à leur permettre d'accueillir les victimes, les comprendre et les mettre rapidement en confiance, en leur fournissant des interprètes, des médiateurs culturels, ainsi que les moyens de se défendre efficacement en justice.

Par ailleurs, nous avons pu constater que de nombreux magistrats et policiers, s'ils s'attellent à la lutte contre la traite, le font de façon trop peu coordonnée, tant en Belgique qu'à l'étranger. La sous-commission a donc recommandé, à juste titre, la désignation d'un coordinateur spécial afin de donner à la fois un signal clair contre la traite et de renforcer la coordination et la cohérence des actions.

Plutôt que de créer de nouvelles structures, je pense qu'il faut renforcer celles existantes. Dans ce sens, la fonction de coordinateur spécial pourrait être utilement assumée à temps plein par un magistrat national.

Dans le même esprit, il s'agit bien évidemment de reconnaître et de renforcer la grande qualité du travail du Centre pour l'égalité des chances.

De son côté, le Sénat poursuivra ses efforts en prolongeant, pendant une année encore, les travaux de la sous-commission. Le problème de l'esclavagisme humain le mérite bien.

Par ailleurs, nous demandons des initiatives nouvelles. Je voudrais plus particulièrement insister, Monsieur le ministre, sur une philosophie de coopération sociale, économique, politique, administrative et policière avec les pays pauvres, qui connaissent souvent misère la plus totale et demander au gouvernement de développer une expérience pilote de coopération Albanie - Italie - Belgique.

Je voudrais vraiment insister sur ce point afin que l'on puisse aller au-delà de louables déclarations d'intention et les concrétiser par l'exemple.

Dernier détail, - comme l'a judicieusement rappelé Mme Lizin - nous sommes face à une « marchandisation » de la femme mais mon sentiment est encore pire, Monsieur le ministre.

Ce qui m'a frappé, c'est que la femme, esclave de fait, victime devenue marchandise, semble bénéficier de bien moins d'attentions qu'une marchandise au sens commun du terme.

Que nous disent en effet les services policiers d'ici et d'ailleurs ? Il est bien plus facile, concret, immédiatement visible, de s'occuper de stupéfiants que de lutte contre la traite sexuelle et de sauvetage de victimes potentielles car ici, nous sommes en présence d'êtres humains. Il s'agit d'un travail long, délicat, qui demande beaucoup de moyens.

C'est avec le même état d'esprit que les sénateurs ont conclu leur visite à Zeebrugge, suite à l'asphyxie de cinquante-huit Chinois. Les sénateurs voulaient savoir comment protéger les victimes potentielles, même contre leur gré, d'une issue fatale. Nous avons bien dû nous rendre compte que la traite des êtres humains soulevait bien moins d'investigations que le trafic de marchandises. Les douaniers et policiers nous ont, en effet, répondu qu'ils s'intéressaient à la fraude d'alcool, de cigarettes et aux stupéfiants. Quant aux êtres humains, les douaniers nous ont déclaré que leur métier visait les marchandises tandis que les policiers nous ont affirmé ne pas s'occuper des cargaisons parce que c'est le rôle des douaniers !

J'en conclus donc qu'il existe une certaine culture qui vise peut-être à s'intéresser davantage à l'interception de biens matériels - qui donne des résultats concrets rapides - qu'au sauvetage de vies humaines pourtant réduites au statut de marchandises. Nous devrons tenir compte de tous ces éléments lorsque nous poursuivrons nos travaux.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Het gelijktijdig programmeren van meerdere commissies of zelfs van commissies en openbare vergadering maakt de aanwezigheid op al die activiteiten moeilijk. De ronduit slechte werkorganisatie wordt nu, vlak voor het parlementaire reces, nog eens duidelijk aangetoond. Sommige weken was er geen vergadering omdat geen agendapunten konden worden gevonden. Deze week moeten haast nachtvergaderingen worden gehouden om alles vlug door de Senaat te duwen.

Toch was de werking van de subcommissie Mensenhandel en Prostitutie belangrijk genoeg om af en toe andere verplichtingen opzij te schuiven. Vooral de gedrevenheid van de rapporteurs Thijs en de T' Serclaes is bewonderenswaardig. Sommige collegae lijken in andere dossiers veel meer de persoonlijke glorie na te streven, maar in dit dossier stond voor de rapporteurs het belang van de verhandelde mensen voorop en hiervoor verdienen zij zeker waardering.

Droevig is wel dat het drama dat tot een stroomversnelling leidde in de debatten over mensenhandel, de dood van 58 Chinezen die vanuit Zeebrugge naar Dover werden getransporteerd, ondanks die gedrevenheid niet kon leiden tot de installatie van een volwaardige onderzoekscommissie. Een meerderheid maakte blijkbaar de afspraak om het imago van België te sparen door niet verder in het potje van de smokkel in levende waar te roeren.

Terwijl Europa vragen blijft stellen over de rol van België, weigert ons land antwoorden te zoeken. De parlementaire assemblee van de Raad van Europa wijdde vorige maand een debat aan de strijd tegen mensenhandelaars met als onmiddellijke aanleiding de dood van de 58 Chinezen. Ene mijnheer Hancock, woordvoerder van de liberale groep, zei onder meer: "Wat is hier de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten? De Britse autoriteiten meldden dat de bewuste vrachtwagen zeer doelgericht werd geschaduwd door de immigratiediensten. Iemand wist waarschijnlijk dat zestig mensen in die vrachtwagen zaten, toen zij nog leefden. Iemand is dus verantwoordelijk voor het doorlaten van die vrachtwagen."

Maar de Senaat wil blijkbaar niet op zoek gaan naar die "iemand". De mogelijkheid dat wij hem, of de dienst waarvan hij deel uitmaakt, zouden vinden in België is te groot. 58 doden, laten we die vis maar verdrinken in de zee van alle illegalen die zich overgeven aan mensenhandelaars! Laten we die vis maar verdrinken in een nieuwe subcommissie met zoveel mogelijk opdrachten!

Mijn bedenkingen bij het afwijzen van een onderzoekscommissie zullen de visie van de meerderheid in dit schaarsgevulde halfrond niet beïnvloeden. Bevel is bevel! En het bevel is zeer duidelijk: zwijg en duw op het juiste stemknopje. Ook mijn bedenkingen bij de aanbevelingen van de subcommissie die nu voorliggen, zullen niet gehoord worden. Toch ben ik het aan mijzelf verplicht om ze te maken. Vandaag hoor ik immers dat de heer Willockx een aanbeveling zal uitvoeren die ik vier jaar geleden vanop dit spreekgestoelte heb geformuleerd.

Toen al stelde ik voor in de landen van herkomst een campagne te voeren om duidelijk te maken, nog voor de mensen vertrekken, dat België, in tegenstelling tot wat mensenhandelaren beweren, geen opvangland is, geen land van immigranten. Ik stel vast dat dit nu eindelijk in praktijk wordt gebracht. Misschien zal dat over een jaar of vier ook het geval zijn met de aanbevelingen die we nu bespreken.

Als een kanttekening bij het initiatief van de heer Willockx wil ik de minister van Binnenlandse Zaken toch zeggen dat ik het niet apprecieer dat de subcommissie die zich buigt over mensenhandel en prostitutie, deze actie via de media moet vernemen. Het omgekeerde zou iets eleganter geweest zijn, maar ook deze manier van werken behoort blijkbaar tot de NPC.

In de hoop dus dat de aanbevelingen van de commissie ooit toegepast worden, geef ik bij enkele daarvan enige commentaar.

Zo vraag ik me af waarom in aanbeveling 2 gepleit wordt voor een trilaterale samenwerking tussen België, Italië en Albanië. Is dat louter omdat de subcommissie toevallig Italië en Albanië bezocht heeft? Indien ze herkomstlanden als Ghana en Nigeria zou hebben bezocht, zou de trilaterale samenwerking zich dan tot die landen beperken? Het lijkt me alleszins meer aangewezen om aan te dringen op een wereldwijde samenwerking, niet om de migratiestromen te "beheren", zoals de tekst zegt, maar om de stroom van illegalen die het Europa bijna onmogelijk maakt nog hulp te geven aan de thuislanden, te stoppen. Dat lijkt me heel wat beter dan die stroom te beheersen en zeker dan die alleen maar te willen beheren.

Ook bij aanbeveling 5 over de taak van de politie zijn opmerkingen te maken. Nadat eerst het belang van de gemeentelijke politie wordt benadrukt, sneert de tekst bijna onmiddellijk daarna op een onheuse manier naar de veldwerkers van de politie. Dezelfde teneur heb ik menen te horen in de uiteenzetting van de voorzitster van de commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden. Ik verklaar mij nader.

De tekst zegt bijvoorbeeld dat de controle van de verblijfsvergunningen en de zuivering van sommige wijken om straatprostitutie onmogelijk te maken, niet deugt, omdat ze niet genoeg resultaat kunnen opleveren. Wanneer de commissie die het dossier moet beheersen, op die manier naar de politie uithaalt, dan kan dat de plaatselijke bestrijders van de mensenhandel alleen maar ontmoedigen. Niet degenen die achter veilige senaatsmuren vergaderen worden ontmoedigd, maar de werkers ter plaatse. Hún acties worden afgekeurd, nadat ze ook al moeten meemaken dat miljonairs-mensenhandelaars op borgtocht worden vrijgelaten, alsof het betalen van een borgtocht voor dat soort van mensen een straf zou zijn, dat mensenhandelaars veel te korte effectieve straffen krijgen en tijdens die korte gevangenistijd hun activiteiten zelfs gewoon kunnen voortzetten, dat opgepakte mensenhandelaars die illegaal in het land verblijven, niet worden uitgewezen.

Ter illustratie hiervan verwijs ik naar een krantenartikel van vorige maandag over betrapte Algerijnen. De auteur schrijft: "Repatriëring was niet mogelijk omdat er een diplomatiek incident rees. Dat onstond door de onverzettelijke houding van Algerije, dat personen verdacht van criminele feiten in het buitenland, niet meer wil terugzien." En wat doet België dan? Zegt ons land aan Algerije dat het ons niet interesseert wat dat land ervan denkt en wijst het die mannen uit? Niets van. België wijkt voor een mogelijk diplomatiek incident, geeft de opgepakte criminelen een zogenaamd bevel tot verlaten van het grondgebied, waarna die probleemloos onmiddellijk hun handwerk hervatten. Valt het dan te verbazen dat de slachtoffers niet durven te getuigen? Zij zien toch ook dat hun pooiers, hun handelaars onmiddellijk in alle vrijheid opnieuw over hun werkingsmiddelen beschikken. Wij pakken de beulen met fluwelen handschoenen aan.

Het nuleffect van ons afschrikkingbeleid kan enkel maar worden omgebogen, indien ons land niet enkel als vrijblijvende aanbeveling, maar als beleidsvisie, criminelen onmiddellijk terugvoert naar hun landen van herkomst. Laat dan de diplomatieke incidenten maar komen; de burger zal zich ten minste veiliger voelen en, wat nog belangrijker is, de slachtoffers zullen eindelijk vrijuit kunnen spreken.

Het zal niemand verbazen dat ik ook bedenkingen heb bij de aanbeveling 5.3.2. over het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. In de aanbeveling wordt een verhoging van de middelen voor het centrum gevraagd. Het parlement krijgt echter geen inzage in de wijze waarop het centrum zijn middelen beheert. Elke vraag daarover botst op de verklaring van de regering dat het centrum autonoom is. Wie opmerkt dat het centrum toegewezen is aan de Diensten van de eerste minister en dus zeker niet als autonoom kan worden bestempeld, wordt aangezien als iemand die spijkers op laag water zoekt. Het ongecontroleerde Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding moet eerst klare wijn schenken en de vragen van de democratisch verkozen senatoren beantwoorden alvorens meer geld te vragen.

Ook de aanbeveling dat de bevoegdheid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding om zich burgerlijke partij te stellen moet worden versterkt, wordt door het Vlaams Blok afgewezen. We hebben reeds in de Senaat gezegd dat de rechtbanken geen nood hebben aan een plaatsvervangend openbaar ministerie. De rechtbanken menen dat hun onafhankelijkheid van de uitvoerende macht wordt ondergraven door de betutteling door een centrum, een dienst die toegewezen is aan de uitvoerende macht, de eerste minister. We zijn het ten volle eens, in tegenspraak met de aanbeveling, met de rechters die de bevoegdheden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding in het verleden afwezen.

Er zijn uiteraard nog zeer veel vragen. Ik hoop dat de nieuw te vormen subcommissie niet zal verdrinken in de vele opdrachten, maar dat ze zal tonen dat ze de "verbloemingsoekaze" van het afwijzen van de onderzoekscommissie naast zich kan leggen.. Ik hoop dat ze bepaalde zaken zal kunnen onderzoeken. Ik denk aan de interessante hoorzitting met de heer Bourgeois, rijkswachtcommandant, die het dossier grondig beheerste en snel op de bal speelde. De subcommissie zou zich kunnen afvragen waarom bijvoorbeeld de rijkswacht geen voodoospecialist heeft. Dit is geen ridiculisering van het dossier. Een voodoospecialist was aanwezig bij de vergaderingen van de sektecommissie die enkele jaren geleden werkzaam was. De voodoospecialisten zijn dus gekend in het parlement. Gezien de effectiviteit van voodoobedreigingen op zeer veel slachtoffers is dit geen ridicuul voorstel. We moeten dit onderwerp in het debat betrekken.

De nieuwe subcommissie zou misschien ook kunnen nagaan waarom de evolutie van de mensenhandel via internet niet wordt gevolgd. In de reeds genoemde hoorzitting met de heer Bourgeois werd dat gezegd. Via internet werden nochtans enkele maanden geleden Albanese mensenhandelaars openlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de openbare verkoop van meisjes. De rijkswacht zegt echter dat ze dit dossier niet volgt omdat ze over onvoldoende PC's beschikt. De rijkswacht zegt zelfs onvoldoende PC's te hebben om het administratieve werk te verrichten, laat staan dat ze een internetaansluiting heeft. Sommige rijkswachtofficieren brengen hun persoonlijke PC mee naar het werk. Internet is dus ontoegankelijk voor de rijkswacht. Deze twee uiteenlopende voorbeelden tonen aan dat het dossier verre van uitgespit is. De nieuwe subcommissie is naar mijn mening dringend noodzakelijk.

Onze fractie zal deze aanbevelingen goedkeuren, hoewel ze de aanbevelingen betreffende het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding afwijst. Die laatste aanbevelingen schieten hun doel zeer ver voorbij en werden er naar mijn mening enkel ingeschreven omwille van de politieke correctheid. Ondanks die schoonheidsvlek, zeg maar melanoom, menen wij dat de kracht van alle andere aanbevelingen enkel kan worden versterkt door de instemming met alle aanbevelingen door een groot aantal senatoren.

Mevrouw Erika Thijs (CVP). - Ik spreek nu namens de CVP-fractie.

Enkele jaren geleden kwam ik eerder toevallig in contact met de problematiek van mensenhandel en prostitutie. Sinds het ogenblik waarop men mij informeerde over het reilen en zeilen van mensenhandel en de bestrijding ervan, heeft deze vorm van georganiseerde criminaliteit een enorme vlucht genomen. Vandaag weten we eigenlijk niet meer waarmee we moeten beginnen.

Mensen zijn handelswaar, dure handelswaar geworden. Er dienen vaak honderdduizenden betaald te worden, in sommige gevallen zelfs miljoenen, om uit de handen te geraken van mensenhandelaars die met mooie praatjes mensen proberen te overtuigen om hun land te verlaten. Een nieuwe vorm van slavernij steekt de kop op. Wie zou ooit hebben gedacht dat dergelijke extreme situaties opnieuw zouden opduiken? De slaven van de 21ste eeuw worden de verloren generaties van de toekomst. Het gaat immers meestal om jonge mensen, die niet eens uit de minst gegoede families komen, en waarvan eigenlijk mag worden verwacht dat ze hun land draaiende zouden houden.

De mensenhandel neemt steeds ergere vormen aan en mensenhandelaars gaan steeds driester te werk.

De overheid moet dus ingrijpen.

Ik was vorig jaar dan ook tevreden toen mijn voorstel tot oprichting van een subcommissie, over de partijgrenzen heen, werd ondersteund. Door samenwerking kunnen wij immers veel meer bereiken. Een negatieve ervaring was echter de geringe aanwezigheid in de commissie; slechts weinig commissieleden hebben echt interesse getoond voor de problematiek. Degenen die aanwezig waren, hebben wel met hart en ziel meegewerkt.

We weten allemaal dat deze problematiek zijn oorsprong vindt in landen waar het socio-economisch minder goed gaat. Kunnen wij het jonge mensen uit Zuid-Oost Azië, China, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa kwalijk nemen dat ze op zoek gaan naar een hoopvolle toekomst? Ik vraag me soms af wat ikzelf in dergelijke omstandigheden zou doen en ik kan u verzekeren dat ik mijn valiesje zou pakken en zou proberen te vertrekken naar een land waarvan ik denk dat het er beter leven is.

Die mensen vertrekken vaak met de goedkeuring en de ondersteuning van de hele familie of het hele dorp. We hebben dat met eigen ogen kunnen vaststellen in Albanië. Er worden afspraken gemaakt met familie en dorpelingen die verwachten dat de emigranten het beter zullen hebben en geld naar huis zullen sturen. Daarom ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat het noodzakelijk is om op een andere manier samenwerkingsprojecten met deze landen op te zetten.

Ik weet dat Ontwikkelingssamenwerking werkt met concentratielanden waardoor het een stuk moeilijker wordt om bijvoorbeeld nu te opteren voor samenwerking met China. Daarom stelt de CVP-fractie voor een fonds in het leven te roepen dat gestijfd wordt met boetes, geïnd bij mensenhandelaars of met aangeslagen witwasgeld. Er zijn wellicht nog andere bronnen om dit fonds te laten aangroeien.

Met behulp van dat fonds kunnen dan specifieke projecten worden opgezet, zowel op het vlak van preventie en informatie als ter ondersteuning van de vrouwen. We hoeven niet van nul te beginnen want hebben we reeds de nodige knowhow opgedaan in de Filippijnen met het project "Women's crisis centre" dat wordt gesteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het bestaat uit een opvanghuis voor mishandelde en seksueel misbruikte vrouwen en kinderen en maakt deel uit van een breder project tegen internationale vrouwenhandel waarbij preventie, onderzoek naar wetgeving en bijstand en vorming, belangrijke invalshoeken zijn. Dit educatief project heeft reeds vele vrouwen geholpen.

Laten we die knowhow in andere risicolanden toepassen, zodat de potentiële slachtoffers niet langer in de circuits van de mensenhandel terechtkomen, maar in hun eigen land een menswaardig bestaan kunnen leiden.

Zoals ik al zei, was ik vanmorgen aangenaam verrast te horen dat de eerste acties van start zullen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit een goede manier van werken is. Er moet resoluut worden opgetreden. Indien we de zaken op hun beloop laten, is deze vorm van criminaliteit over tien jaar niet meer te beteugelen.

De minister heeft ons na onze persconferentie laten weten dat de idee van een mensenhandelcoördinator hem niet erg boeit. Toch wil ik nog een poging doen om hem voor ons idee te winnen. Ik kan mij voorstellen dat de regering twijfels heeft bij de instelling van deze nieuwe functie en dat er vragen rijzen over de taken van deze coördinator en over de invalshoeken. Welnu, deze coördinator heeft als opdracht de efficiëntie van het gevoerde beleid in de verschillende departementen te verzekeren. Het is niet onze bedoeling de werking van de verschillende departementen te bekritiseren. Het spijtige voorval in Dover toont echter aan dat niet alleen de minister van Binnenlandse Zaken, maar zeker ook de ministers van Financiën en Justitie en misschien ook nog enkele andere departementen bij deze problematiek betrokken zijn. We weten dat de minister van Binnenlandse Zaken niet alles kan doen. Hij is niet almachtig. We zijn ervan overtuigd dat deze coördinator de verschillende departementen kan samenbrengen. Het is belangrijk dat hij in het begin van een zittingsperiode een globaal programma opstelt, een nota die op het einde van de zittingsperiode op een objectieve wijze kan worden geëvalueerd. Bovendien zou deze coördinator als contactpersoon tussen de gewesten en de gemeenschappen moeten fungeren. De opvang van de slachtoffers gebeurt immers hoofdzakelijk op dat niveau. De contacten tussen het federale niveau en de gewesten en gemeenschappen verlopen thans ook vrij stroef. De coördinator zou hierin verandering kunnen brengen. Voorts zou hij in verbinding moeten staan met het Centrum voor gelijkheid van kansen. Ik weet dat de heer Verreycken daar een tegenstander van is, maar we kunnen toch niet ontkennen dat dit centrum bijzonder goed werk levert. Ik heb hun rapport van een maand geleden nog eens aandachtig gelezen en ik meen dat het samen met ons rapport een stevige basis kan vormen. Het komt erop aan het beleid rond de mensenhandel de volgende jaren te stroomlijnen.

Ik hoop dat ik de minister kan overtuigen van het belang van deze functie. Ik wijs erop dat dit initiatief in verschillende andere landen wordt genomen. België moet de moed hebben hetzelfde te doen.

Een ander stokpaardje, alhoewel ik mij daarvoor uiteraard veeleer tot de minister van Justitie moet richten, is de vrijlating onder borgtocht. Ik word talloze keren geconfronteerd met politiediensten die zich erover beklagen dat zij intens speurwerk verrichten naar de netwerken, maar dat de mensensmokkelaars enige tijd na hun arrestatie onder borgtocht opnieuw worden vrijgelaten. Wat betekent 25.000 of zelfs 750.000 frank voor een mensensmokkelaar? Het is misschien slechts de prijs voor één mens die moet worden overgebracht. Het komt hen bijzonder goed uit dat ze daarmee hun vrijheid terug krijgen zodat ze, onder een valse naam, opnieuw in de netwerken kunnen functioneren. We moeten hier iets aan doen. Mevrouw Lizin vestigde er al de aandacht op dat mensenhandelaars alleen afgeschrikt worden door de hoge financiële boetes die ze krijgen, die daadwerkelijk moeten worden geïnd, en door een lange gevangenisstraf. Twee jaar is niet voldoende.

Men kan de criminelen enkel ontmoedigen als de straf zwaar genoeg is. Zo werd anderhalf jaar geleden een groep mensensmokkelaars, na een rechtszaak in Brussel, tot een gevangenisstraf van negen jaar veroordeeld.

Op vraag van de vorige regering werden er opvangcentra opgericht, die een werkingstoelage van 4,5 miljoen hebben ontvangen. Over deze toelage moet elk jaar opnieuw worden beslist. Indien we de opvangcentra geen structurele financiering toekennen, kunnen ze hun werkzaamheden onmogelijk voortzetten. Het aantal slachtoffers dat moet worden opgevangen en begeleid is immers enorm groot. Voor een structurele financiering van de opvangcentra is een basisbedrag van ongeveer 10 miljoen frank per opvangcentrum vereist. In dit bedrag is de wedde van de personeelsleden inbegrepen.

Ten slotte wil ik het hebben over de permanente verblijfsvergunning. We moeten een permanente verblijfsvergunning toekennen aan de slachtoffers die een bijdrage leveren tot de ontmaskering van een mensensmokkelaar. Zij moeten immers een enorme grote stap zetten om de mensensmokkelaars te durven aanklagen en ervoor te zorgen dat ze worden gearresteerd. Vele zaken worden thans op die manier opgelost.

Ik hoop dat onze aanbevelingen snel worden uitgevoerd en dat onze subcommissie na het parlementair reces op dit thema kan voortwerken. Er moeten nog heel wat aspecten behandeld worden. Ik hoop dat we in een geest van samenwerking kunnen verder werken. We zullen ons onder meer moeten bezinnen over de houding die we moeten aannemen ten opzichte van de prostitutie.

Indien we erin slagen op een constructieve manier te blijven samenwerken, kunnen we over een jaar een nog beter rapport aan de plenaire vergadering voorleggen.

Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Ik dank de rapporteurs mevrouw Thijs en mevrouw de T'Serclaes en de diensten van de Senaat voor het tot stand brengen van dit omvangrijke rapport en de bijlage. Het voorliggende rapport en de bijlage zijn immers zeer belangrijke naslagwerken. Tevens wil ik wijzen op de bijzondere rol van mevrouw Lizin die het dynamisme van de commissie voor de Binnenlandse Zaken steeds weer bleef aanwakkeren, zodat die in één jaar tijd haar tweede omvangrijke verslag uitbrengt in onze assemblee.

Hoewel onze fractie geen effectief deel uitmaakte van deze subcommissie, wat wij ten zeerste betreuren, hebben wij toch deelgenomen aan de werkzaamheden.

De subcommissie heeft zeer nuttig werk verricht. Het feit dat er samengewerkt werd over de partij- grenzen heen, siert dit verslag, want de doelstelling was te komen tot een omvattend rapport over een sector die tot nog toe onvoldoende aandacht kreeg en daarom voor criminelen zo interessant was.

Zoals wij allen weten, is het jammer genoeg zo dat armoede en de onevenwichtige noord-zuid-verhouding, een winstgevend terrein geworden is voor de mensenhandelaars.

Bovendien maakte het feit dat Europa een zeer streng asielbeleid voert, het voor mensenhandelaars mogelijk zich toe te leggen op het terrein van immigratie, wat een tweetal weken geleden ook vastgesteld werd in het VN-rapport. Hierdoor zijn zelfs echte asielzoekers verplicht een beroep te doen op de mensenhandelaars.

De noodzaak om een subcommissie op te starten over de mensenhandel is ontstaan bij de evaluatie van het gevoerde vreemdelingenbeleid in de commissie voor de Binnenlandse Zaken in oktober 1999.

Daarom kan de aanpak van de mensenhandel niet losgekoppeld worden van het Belgische noch van het Europese immigratiebeleid.

Sinds 1992, na de werkzaamheden van de onderzoekscommissie mensenhandel in de Kamer, zijn in ons land belangrijke instrumenten uitgebouwd om de mensenhandel te bestrijden. Er is namelijk een zeer goede wetgeving tot stand gebracht: de wet van 13 april 1995 en de omzendbrieven die daarop volgden, vullen het bestaande wettelijke instrumentarium aan om misdrijven aan te pakken. Na het horen van de verschillende instanties uit het veld bleek al snel dat er een groot gebrek aan financiële middelen is.

Zo is onder andere de financiering van de opvangtehuizen voor slachtoffers van de mensenhandel Payoke, Surya en Pag-Asa die een belangrijke bondgenoot zijn van de gerechtelijke diensten, onvoldoende. Zij dienen een structurele financiering te genieten, omdat de opvang van de slachtoffers van de mensenhandelaars zeer belangrijk is bij de blootlegging van de filières.

Een tweede opmerking betreft de vraag van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding en van de rechtspractici om de wet van 13 april 1995 te verduidelijken m. b. t. de gevallen waarin het centrum in rechte kan optreden om zich namens de slachtoffers burgerlijke partij.

Een derde belangrijk punt in de aanbevelingen van de subcommissie is de door de regering aan te stellen speciale coördinator die de regering operationeel zal bijstaan om als een soort crisismanager de efficiëntie te verzekeren van het in de verschillende betrokken federale departementen inzake de mensenhandel gevoerde beleid. Dat draagt zeker onze steun weg.

Het vierde punt is dat niemand betwist dat de mensenhandel hard dient aangepakt te worden, maar het Europese luik van de aanpak is op dit ogenblik nogal zwak. De minister heeft aangekondigd dat onder het Belgische voorzitterschap een internationale top zal worden georganiseerd over de mensenhandel. De voorbereiding hiervan is uiterst belangrijk, wil men een internationale samenwerking realiseren. In het raam van verdere werkzaamheden van de subcommissie mensenhandel kan de voorbereiding en opvolging van deze top bewerkstelligd worden. Europa dient ook zijn verantwoordelijkheid te nemen om een nieuw gemeenschappelijk immigratiebeleid te voeren.

De aanwezigheid van talrijke allochtonen in de West-Europese landen brengt met zich dat Europa andere verhoudingen moet hanteren inzake immigratiebeleid en bij de samenstelling van zijn instellingen. Europa dient evenzeer rekening te houden met de geografische ligging van deze landen.

Het Dover-drama van 19 juni 2000 waar 58 Chinezen om het leven zijn gekomen, was het eerste rampzalige voorval in West-Europa waar zoveel mensen op hetzelfde moment hun leven verloren. Zonder dit feit te minimaliseren zal dit jammer genoeg niet het laatste zijn zolang het Europese beleid niet gewijzigd wordt. In de Straat van Gibraltar zijn ook honderden slachtoffers gevallen, maar dat ligt geografisch te ver en daardoor grijpt het ons niet zo sterk aan als de gebeurtenissen in Dover.

Daarom is het een goede zaak dat de subcommissie haar werkzaamheden zal voortzetten. Zoals collega Hordies al zei, heeft ons bezoek in Zeebrugge aangetoond dat de aanwezigheid van verstekelingen in goederenruimten niet direct een aandachtspunt is voor de douanebeambten. Zij spitsen zich toe op de controle van de goederen en vooral op de accijnzen op tabak en alcohol. De Zeevaartpolitie voert de identiteitscontroles uit op de chauffeurs. Zo ontsnappen de personen in de goederenruimtes aan de gevoerde controle.

De opvang van de slachtoffers is zorgwekkend aangezien onderschepte transitimmigranten in ons land na verhoor vrijgelaten worden met het bevel om binnen 5 dagen het grondgebied te verlaten. Ik heb daar ook geen pasklaar antwoord op, maar het verdient wel degelijk aandacht omdat men deze personen niet terug in handen mag geven van de mensenhandelaars.

Een vijfde punt is het probleem van de vrijlating onder borgtocht van de mensenhandelaars. Indien het raadzaam is dit wettelijk te regelen, dienen wij dan ook onze verantwoordelijkheid op te nemen.

Tot slot wil ik hier nog aan toevoegen dat ik een amendement had ingediend op het verslag om, zonder de mensenhandel te willen minimaliseren tot de prostitutiesector, ook enkele bepalingen hierover in onze aanbevelingen op te nemen. Want uit de hoorzittingen is toch gebleken dat sommige instanties vragende partij zijn om de prostitutie te regulariseren zodat deze sector uit de clandestiniteit verdwijnt en men er daardoor een beter zicht op krijgt. In de huidige situatie is deze sector een aantrekkelijke sector om te dienen als dekmantel voor andere clandestiene praktijken, zoals mensenhandel, witwasoperaties, andere misdrijven, enz.

Daarom ben ik blij dat de subcommissie bij haar verdere werkzaamheden ook aandacht zal schenken aan het regulariseren van de prostitutie.

Uiteraard zijn we vragende partij geweest om de samenstelling van de subcommissie uit te breiden tot andere fracties, wat ook werd aanvaard.

De bakens zijn gezet. Laat ons als wetgevende macht, samen met de uitvoerende en de rechterlijke macht verder bouwen aan een goed Belgisch beleid dat op zijn beurt een belangrijke rol kan vervullen in een efficiënt gezamenlijk Europees beleid.

Mme Nathalie de T' Serclaes (PRL-FDF-MCC). - La Belgique dispose, en matière de lutte contre la traite des êtres humains, d'un dispositif particulièrement avancé qui est le résultat obtenu par la Commission d'enquête parlementaire instituée à la Chambre en 1994. Rappelons brièvement à cet égard que la loi de 1995 fait du délit « traite des êtres humains » une incrimination particulière du code pénal et confie au Centre pour l'égalité des chances l'élaboration d'un rapport annuel, le précédent datant de juin 2000, qui doit servir de base au rapport que le gouvernement fait devant le parlement chaque année, le dernier ayant été présenté et discuté à la Chambre en décembre 1999.

En outre, les victimes de la traite disposent d'un statut particulier dans la mesure où elles acceptent de participer à l'enquête judiciaire et ont la possibilité d'être accueillies dans des centres prévus à cet effet pour leur permettre d'échapper à leurs exploiteurs.

À l'époque déjà, la Commission d'enquête insistait sur le caractère structurel de ce problème en soulignant que les écarts entre pays riches et pays pauvres ne se situent pas qu'entre le Nord et le Sud mais également entre l'Ouest et l'Est, surtout depuis la chute du mur de Berlin.

Le travail que nous avons réalisé au sein de la sous-commission montre, hélas, combien cette analyse était juste puisque nous devons bien constater que le phénomène, loin d'être enrayé, semble s'être aggravé depuis. Les analyses de l'Organisation internationale des migrations vont, en tout cas, dans ce sens. Cet organisme lance d'ailleurs un cri d'alarme. La traite des êtres humains sous toutes ses formes fait bel et bien partie de la criminalité organisée. Des hommes, des femmes et des enfants en sont victimes et payent parfois de leur vie leur désir d'une existence qu'ils rêvent meilleure dans nos pays occidentaux. Les événements de Douvres, et d'autres, similaires et survenus dans des pays européens, mais dont on parle moins parce qu'ils sont plus éloignés, montrent que ce problème est important et qu'il ne se limite pas à notre pays. Même si le rapport de la sous-commission est intitulé « Traite des êtres humains et prostitution » et qu'il fait essentiellement le point sur cet aspect de la traite des êtres humains, force est de constater que les méthodes utilisées sont les mêmes, quelles que soient les filières.

Si l'on peut se réjouir de posséder une législation de pointe dans ce domaine en Belgique, nous devons néanmoins constater que nous manquons toujours d'une coordination suffisante sur le plan opérationnel et d'un manque évident de moyens affectés à la poursuite de ce type de délit. Lutter contre ces trafics est loin d'être simple tant ils impliquent un nombre d'acteurs différents, à tous les niveaux. Une volonté politique claire, tant dans notre pays que dans l'Union européenne, est d'autant plus nécessaire. Cette lutte ne peut se passer d'une vision à moyen et long terme de la politique d'immigration et d'asile à mener au sein de cette même Union. C'est le sens des recommandations que contient le rapport de notre sous-commission, recommandations acceptées à l'unanimité par la commission de l'Intérieur.

Je voudrais, pour ma part, insister sur certaines d'entre elles et d'abord sur la nécessité d'une meilleure coordination. Comme on a pu le constater maintes fois, dans diverses commissions d'enquête, malgré la bonne volonté déployée sur le terrain par les uns et les autres, il subsiste un déficit de coordination entre les différents acteurs chargés opérationnellement de la lutte contre la traite des êtres humains. Il faut, dès lors, saluer les efforts du Service de la politique criminelle, entrepris en étroite collaboration avec le Collège des procureurs généraux et les différents acteurs impliqués dans cette lutte pour élaborer la circulaire dite COL 12, en vue d'une meilleure harmonisation des poursuites dans les différents arrondissements judiciaires, ainsi que la circulaire dite COL 6 qui définit les tâches dévolues aux différents services dans le cadre de la nouvelle police.

Malgré cela, on doit bien constater que l'on est loin du compte. Que ce soient la police de base, soit la police communale aujourd'hui, la police spécialisée, soit aujourd'hui encore la BSR et le BCR, les services administratifs, à savoir l'Office des étrangers et l'Inspection sociale, les magistrats, tant du parquet que du siège, tous n'accordent pas la même priorité à ce phénomène pour toutes sortes de raisons, bonnes ou moins bonnes. L'évaluation de la circulaire COL 12, prévue pour le mois de septembre, sera, je l'espère, l'occasion de faire le point à ce propos.

C'est aussi la raison pour laquelle nous estimons nécessaire de désigner, au niveau fédéral, un coordinateur spécialement chargé d'organiser cette concertation entre toutes les instances concernées, en ce compris avec les Communautés et Régions et le Centre pour l'égalité des chances. Nous avons voulu laisser au gouvernement la faculté d'apprécier la meilleure manière de concrétiser cette fonction, étant entendu qu'il doit s'agir d'une personne de niveau opérationnel et disposant des moyens concrets de sa fonction de coordination, sinon on ne fera qu'ajouter un étage supplémentaire entre les différents acteurs sans rien améliorer sur le terrain et en courant, en plus, le risque de diluer les responsabilités. Notre collègue, Marc Hordies, a suggéré la piste du magistrat national. La volonté d'une coordination de type opérationnel est bien réelle puisqu'un magistrat national est, en principe, chargé de ce secteur.

Ce coordinateur ne peut, en aucun cas, se substituer au rôle dévolu au Centre pour l'égalité des chances par la loi de 1995. Cette loi a organisé un important dispositif de suivi dans lequel le Centre joue un rôle - clé. Le centre doit rester cette instance indépendante chargée de stimuler la lutte contre la traite des êtres humains et de l'élaboration d'un rapport annuel sur le suivi des lois de 1995 et des recommandations de la commission d'enquête parlementaire de l'époque.

En ce qui concerne les moyens supplémentaires, que ce soient les policiers ou les magistrats auditionnés, tous ont indiqué le peu de moyens à leur disposition pour mener des enquêtes approfondies dans ce secteur. Devant la multitude des tâches à accomplir, c'est souvent l'urgence qui prime au détriment des enquêtes, qui demandent des analyses en profondeur et donc du temps. On doit alors se contenter de poursuivre le phénomène dans sa partie la plus visible, à savoir les victimes elles-mêmes, les responsables des trafics restant impunis ou non poursuivis.

La note du gouvernement relative au plan de sécurité indique la volonté de ce dernier de poursuivre la traite et le trafic d'êtres humains dans le cadre de la criminalité organisée. Le gouvernement doit, dans le même temps, dégager les moyens humains et matériels pour une telle politique, s'il veut être logique avec lui-même. Il est clair que s'attaquer au crime organisé demande des moyens supplémentaires ; les enquêtes sont plus longues, plus complexes et plus difficiles à mener à leur terme. Mais c'est l'unique possibilité pour tenter de mettre un terme à ce que l'on peut qualifier d'esclavage des temps modernes.

L'urgence, en termes de moyens, vaut aussi pour les centres d'accueil des victimes qui ne bénéficient toujours pas d'un financement récurrent. Que ce soient les policiers ou les magistrats que nous avons auditionnés, tous ont souligné l'importance de ces centres d'accueil avec lesquels ils entretiennent les meilleures relations et sans lesquels ils ne peuvent travailler. Raison de plus, me semble-t-il, pour leur permettre de jouer pleinement le rôle que leur a confié le législateur en organisant, une fois pour toutes, leur financement structurel.

Mais une attention particulière aux victimes, notamment accordée par la loi de 1995, est organisée. Si elles acceptent de collaborer avec la justice, les victimes peuvent bénéficier d'un permis de séjour provisoire, pouvant devenir définitif, mais elles doivent, dans ce cas, bénéficier d'une plus grande sécurité, les pressions du milieu étant telles qu'il est souvent très difficile de les convaincre de témoigner et il faut les rassurer à ce propos. À cette possibilité légale de rester sur le territoire, il est indispensable d'ajouter la protection et l'anonymat, à l'instar de ce qui existe pour les repentis dans d'autres pays. Les victimes sont, en effet, souvent les seules à pouvoir témoigner contre leurs exploiteurs. Elles ne le feront cependant pas si elles n'ont pas l'assurance d'une véritable protection et on sait combien la violence est le lot commun dans ce milieu, ce qui rend d'autant plus nécessaire une véritable protection.

Il s'agit évidemment d'attaquer le mal à la racine.

Si la lutte contre la traite des êtres humains doit clairement être une priorité en matière de politique criminelle, elle pose, en même temps, la question de notre politique vis-à-vis des pays dont proviennent la plupart des victimes. Deux axes doivent êtres privilégiés : l'aide et la prévention. Que ce soit dans le cadre de l'aide au développement ou dans la coopération bilatérale, notre pays doit soutenir en priorité les projets visant d'abord les populations susceptibles d'être victimes de la traite, avec une attention particulière aux jeunes femmes victimes des réseaux de proxénètes. Il est essentiel, dans le même esprit, de soutenir la mise sur pied de projets de prévention dans les pays d'origine. A cet égard, l'information selon laquelle M. Willockx aurait proposé de faire des encarts dans les pays asiatiques, afin de prévenir les difficultés croissantes auxquelles nous sommes confrontés, est une bonne nouvelle. J'espère que le ministre pourra la confirmer. Le cas de l'Albanie est significatif de ce qui se passe dans certains pays proches. Le rapport relatif à la politique d'immigration, que notre assemblée a voté il y a quelques semaines, a également mis en lumière les déséquilibres entre pays riches et pays pauvres ou en crise. Faire abstraction de la poussée inéluctable des populations à la recherche d'une vie meilleure et croire que seule une politique restrictive ou punitive sera de nature à endiguer ce phénomène relève de l'utopie. De plus en plus de responsables politiques européens se posent les mêmes questions quant à la politique d'immigration suivie ces dernières années. La motion, relative aux événements survenus à Douvres, adoptée récemment par le Parlement européen souligne que la question se pose dans l'ensemble des pays européens. Le Parlement européen insiste sur la nécessité de mettre sur pied une véritable politique européenne en matière d'asile et d'immigration englobant une véritable stratégie européenne en matière de migrations.

J'ai déjà eu l'occasion de dire, en qualité de co - rapporteuse, qu'il fallait rester en tête au niveau européen. Le calendrier européen donnera à notre pays la présidence belge au second semestre de l'année prochaine, ce qui nous donnera l'opportunité de démontrer notre volonté de rester performants dans la lutte contre la traite des êtres humains. Plusieurs échéances, au niveau européen, nous y invitent ; je songe en particulier au suivi du sommet de Tampere. Des décisions importantes y ont été prises dans le cadre d'une politique d'immigration et d'asile plus intégrée. Il s'agit à présent d'en suivre l'évolution. Un tableau de bord permettant de suivre les progrès réalisés sur la base d'un échéancier précis a été élaboré par la commission. En outre, il a été décidé que le Conseil européen de décembre 2001, qui se tiendra à Bruxelles sous la présidence belge, ferait le point sur les décisions prises à Tampere. Nous devons impérativement faire des progrès dans ce secteur et je crois que c'est une volonté commune. Seule une politique intégrée au niveau européen sera de nature à poursuivre plus efficacement les réseaux organisés, faute de quoi les efforts réalisés par les uns et les autres ne parviendront pas à extirper le mal à la racine et les trafiquants auront encore de beaux jours devant eux. Les tragiques événements de Douvres nous montrent de manière combien dramatique la réalité de ce phénomène. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de poursuivre notre travail relatif aux autres aspects de la traite ou du trafic des êtres humains. Mettre au grand jour la réalité de ce nouvel esclavage est essentiel pour pouvoir mettre en place les moyens de mieux le combattre. C'était le but de ce rapport et nous devons poursuivre ce travail au cours des prochains mois.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - La lutte contre la traite des êtres humains constitue une des priorités de l'actuel gouvernement, en particulier du ministre de l'Intérieur. Pour ce dernier, il ne peut suffire de s'associer aux réflexions, par ailleurs pertinentes, qui peuvent être formulées sur le phénomène et qui recueillent un très large consensus. Il ne peut davantage suffire de prendre un certain nombre de mesures ponctuelles, certes utiles, mais insuffisantes si l'on veut avoir une chance non pas d'éradiquer ce phénomène, mais de le circonscrire.

La « filiale » traite des êtres humains qui, bien entendu, pour une bonne part concerne la prostitution, mais également l'exploitation économique, fait partie de la grande multinationale du crime organisé dont elle est probablement un des plus grands secteurs de profit. Cette criminalité organisée est performante ; elle dispose de moyens importants et mobiles. On constate d'ailleurs que dans les différents pays, lorsque certaines mesures ponctuelles sont prises, les flux se déplacent, les méthodes changent. Pour obtenir des résultats, l'essentiel est de frapper ces organisations au c_ur, de démanteler les réseaux, de ne pas se tromper de cible. Ce ne sont bien entendu pas les victimes qui doivent faire l'objet de nos actions répressives ni même les comparses des auteurs dont, bien entendu, l'arrestation est utile, mais les cerveaux des organisations. Notre petit pays peut apporter sa collaboration à ce niveau. L'action doit être essentiellement européenne, certes, mais également internationale. Lorsque j'ai rencontré les différents ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, j'ai constaté que leur préoccupation à l'égard de ce problème devenait de plus en plus grande. Cependant, la même préoccupation existe dans des pays hors de l'Union européenne. Mes collègues australien et canadien, par exemple, sont tout à fait convaincus de la nécessité de s'organiser, plus particulièrement sur le plan policier, de manière efficace à l'échelle internationale.

Je ne vous cacherai pas qu'à mes yeux, le phénomène devient inquiétant dans notre pays, bien entendu pour tous ceux qui en sont les victimes - j'y reviendrai -, mais aussi parce que cette criminalité véhicule des formes variées de délinquance, autres que la prostitution, qui s'organisent souvent dans la clandestinité, qui compromettent la sécurité sur notre territoire, quand ce n'est pas l'ordre public. Sans entrer dans les détails, les informations dont je peux disposer démontrent en effet que nous sommes de plus en plus infiltrés, spécialement dans les grands centres urbains, par des formes inquiétantes de mafias organisées. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur se doivent donc - et c'est bien notre intention - de réagir avec fermeté et efficacité.

Je prendrai un exemple parmi d'autres : je me suis rendu récemment à Kiev, en Ukraine, où j'ai rencontré l'ombudswoman du Parlement ukrainien qui nous a donné quelques chiffres selon lesquels, depuis l'indépendance, c'est-à-dire moins de dix ans, plus de cinq cent mille femmes ont quitté l'Ukraine. Plus de cent mille d'entre elles sont incontestablement entrées dans des réseaux de prostitution. Chaque jour, près de deux cents d'entre elles quittent encore l'Ukraine, soit un peu plus de 70.000 par an. De plus, ce pays se débat avec des difficultés énormes et est incontestablement un lieu de transit, une plaque tournante de tous les trafics venant de bien plus loin, de l'Extrême-Orient, de l'Asie centrale ou encore des républiques de l'ancienne Union soviétique. Sur le seul plan quantitatif, on peut déjà se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Faut-il ajouter l'actualité dramatique récente, le rapport annuel du Centre pour l'égalité des chances et le rapport de cette sous-commission pour prouver qu'un grand signal de mobilisation doit être lancé, moins dans le verbe et plus dans l'action ?

Je peux me rallier, dans l'ensemble, aux recommandations de la sous-commission dont je souligne la qualité du travail, sur un sujet difficile et d'une très grande ampleur, un travail qui constitue une contribution intéressante.

Il faut souligner que certaines recommandations sont déjà rencontrées. Ainsi, en ce qui concerne la situation dans les pays d'origine des victimes, des accords bilatéraux de coopération policière ont déjà été conclus avec des pays tels que la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Des négociations sont en cours avec les autres États d'Europe centrale et orientale où je compte d'ailleurs me rendre dans le courant du mois de novembre.

D'autres recommandations connaissent déjà un début d'exécution. J'ai ainsi eu le mois dernier un entretien avec mon homologue italien, M. Bianco, afin d'initier des discussions entre experts belges et italiens sur l'immigration clandestine en provenance d'Albanie.

Un certain nombre d'initiatives sont donc déjà mises sur pied et les actions concrètes menées dans les pays d'origine ou de transit, où l'on discute de mesures très précises, notamment sur le plan de l'information ou de la collaboration policière, sont tout à fait essentielles. Il faut vraiment tisser une trame qui couvre l'ensemble de ces territoires. J'y reviendrai dans un instant.

La sous-commission, reprenant les conclusions formulées par la commission d'enquête sur la traite des êtres humains, souligne avec raison que le phénomène subsistera tant que les causes, à savoir les inégalités des richesses dans le monde, subsisteront.

Il est évident que ni la Belgique ni le ministre de l'Intérieur ne peuvent prétendre enrayer seuls définitivement un tel phénomène. Néanmoins, nous menons des actions énergiques tant sur le plan européen que national.

Sur le plan européen, j'estime que la consigne est la priorité aux actions opérationnelles. Il faut savoir qu'en Europe, entre des pays où les frontières ont été supprimées - ce qui facilite bien sûr la tâche des trafiquants de tout poil -, il n'existe pas ou peu d'accords de coopération bilatérale. Je viens de signer un premier accord avec l'Allemagne et j'en signerai un très prochainement avec la France. Les dispositifs sur le plan européen restent encore largement théoriques. Vous imaginez le cadeau énorme qui est fait à ces réseaux qui, eux, sont extrêmement performants. C'est la raison pour laquelle la Belgique a fait inscrire le renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains comme objectif prioritaire dans le tableau de bord issu du sommet de Tampere. Concrètement, la Commission européenne proposera avant la fin de l'année l'adoption de mesures minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la criminalité organisée liée à la traite des êtres humains. Cela doit faciliter les poursuites si l'on est bien d'accord sur ce que l'on vise. Mais des poursuites efficaces sont encore plus importantes que des incriminations communes. Pour cela, il faut mener des actions pour détecter et démanteler les filières criminelles impliquées, en plaçant la lutte contre l'immigration clandestine au premier rang de la coopération opérationnelle via Europol mais aussi via Interpol. Ce sont des modes d'action intergouvernementaux pour lesquels les choses avancent trop lentement. Je cherche donc à développer des actions communes sur le plan bilatéral et, profitant de l'occasion, à demander à chacun de mes collègues d'agir avec nous, de manière à accélérer les choses sur le plan européen.

Autre mesure ponctuelle mais importante parmi les priorités, il faudra poursuivre l'harmonisation des législations des États membres en matière de responsabilité des transporteurs.

Sous la présidence belge, en 2001, est d'ores et déjà prévue une conférence sur le problème général de l'immigration, qui évoquera, entre autres, le trafic d'êtres humains sur le plan européen. J'ai rencontré le commissaire Vitorino à ce sujet et il est tout à fait d'accord avec l'initiative. Nous pensons qu'il est urgent - c'est la concrétisation de Tampere - d'uniformiser les conditions d'accueil dans les pays européens pour éviter le shopping tragique que l'on constate à l'heure actuelle. Aussi, nous estimons qu'il importe d'avoir des législations sur l'asile qui soient performantes et qui respectent les droits des demandeurs, tout en permettant un traitement rapide des dossiers pour éviter que, finalement, certains ne s'accrochent au territoire, ce qui, par la suite, rend plus difficile leur renvoi. Il est indispensable de réfléchir au problème de la criminalité organisée, mais on n'aura pas encore fait tout ce que l'on doit faire si l'on ne réfléchit pas, dans un monde qui est de plus en plus ouvert - on ne peut imaginer que l'Europe va se replier sur elle-même, se transformer en une espèce de camp retranché - au problème des grandes migrations sur le plan international. Il faut donc définir ce que nous sommes prêts à accepter en termes d'immigration de manière solidaire, au niveau européen, dans quelles conditions et avec quels moyens.

L'amélioration des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne figure également parmi les points sur lesquels se pencheront prioritairement les futures présidences française, suédoise et belge. Je suis très inquiet quand on voit les difficultés qu'il y a à organiser un contrôle efficace à nos frontières extérieures avec des pays disposant d'autant de moyens et aussi performants que la République fédérale d'Allemagne. Je suis très inquiet quand je pense à ceux qui, demain, pourraient devenir nos nouveaux partenaires et dont la situation, sur la plan policier, ne permettrait certainement pas d'atteindre un niveau de contrôle suffisant. Vous pouvez passer toute la frontière de l'Est en revue. La Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Bulgarie posent un énorme problème.

Je me demande dans quelle mesure nous ne devrions pas, dès à présent, précéder le mouvement en recherchant avec ces pays une plus grande coopération policière, ce à quoi nous nous employons, mais également en envisageant la mise en _uvre de moyens pour les aider d'ores et déjà à renforcer les dispositifs policiers de contrôle aux frontières sous l'angle de l'immigration clandestine et, surtout, sous l'angle de la poursuite de ces organisations criminelles performantes. C'est une piste qu'il faut envisager. Ces organisations font chez nous d'importants dégâts et coûtent du reste très cher à nos communautés nationales. Financer ou préfinancer ces opérations à caractère policier constituerait probablement un bon investissement pour éviter que la situation dégénère chez nous. Je m'en suis ouvert au commissaire européen et je pense qu'il partage le même sentiment.

Eurodac, système d'échange des empreintes digitales prises dans les différents pays européens, devra également permettre de lutter plus efficacement contre les trafics intra-européens. Eurodac fait l'objet d'un règlement qui sera très prochainement adopté par le Conseil. Il a été retardé - petite cause, grands effets - par les difficultés existant entre l'Espagne et la Grande-Bretagne relativement au problème de Gibraltar. Il semblerait toutefois que la difficulté soit surmontée. La Commission a donc déjà commencé à travailler à sa mise en _uvre technique.

Au plan national, c'est d'abord au niveau de la coopération au développement que les efforts, y compris financiers, doivent être portés. La commission de l'Intérieur ne s'y est pas trompée : sa première recommandation concerne les compétences du ministre des Affaires étrangères et du secrétaire d'État à la Coopération au développement et vise à poursuivre et amplifier la politique de coopération en faveur des pays d'origine.

À titre personnel, je ne vois pas pourquoi une bonne coopération serait uniquement une coopération lointaine. Toute une série de pays proches de nous, dont les citoyens font mouvement parce que le développement économique et social y est insuffisant, sont pour nous des plaques tournantes de la criminalité. Pourquoi ces pays ne retiendraient-ils pas notre attention et pourquoi n'y consacrerions-nous pas un certain nombre de moyens, non seulement dans le cadre de la coopération au développement, mais aussi en y consacrant des moyens spécifiques ? Je prétends que ce serait un bon investissement quand on voit le coût que cela représente pour un pays comme le nôtre quand on ne parvient pas à maîtriser ces phénomènes. Il faut y réfléchir. Je prends des initiatives modestes, par exemple au niveau de l'aide à la réinsertion au retour, avec une organisation très performante, l'IOM, qui a permis et permettra d'installer en Slovaquie, à titre expérimental, un bureau de retour qui doit s'assurer que la réinsertion se déroule dans de bonnes conditions.

Je voudrais ensuite rappeler qu'un magistrat national coordonne l'action des différents services luttant contre la traite des êtres humains. J'espère en outre que le parquet fédéral sera rapidement installé, la lutte contre ce type de criminalité nécessitant des instruments véritablement performants. Il existe une cellule centrale « traite des êtres humains et immigration clandestine » auprès du BCR. Celui-ci recueille et analyse différentes informations. J'ai également constitué, en décembre dernier, un groupe de travail multidisciplinaire ; je suis discret à son sujet, non pas parce que j'aurais des choses à cacher mais parce que la nécessité opérationnelle et le souci d'efficacité dans les actions à mener impliquent une certaine confidentialité ; ce groupe, composé de représentants du ministère des Affaires étrangères, du SGAP, SSDIFF, de l'Office des étrangers, de la cellule centrale, sert à faciliter l'échange d'informations entre ces services et à fournir une aide aux postes diplomatiques.

Il faut en tout cas que soient impliqués les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Je ne pense pas qu'un coordinateur administratif puisse faire avancer les choses. Pour cela, il faut que les ministres compétents pèsent de tout leur poids. Dans ce type de combat, même si les mesures ponctuelles ne sont pas inutiles, c'est l'action globale qui importe. L'information et la circulation de l'information sont essentielles dans ce domaine. Bien entendu, mes actions sont principalement proactives et ce n'est qu'en développant l'observation policière que l'on pourra progresser. C'est par ce biais que l'on a une chance de pouvoir atteindre ceux qui tirent véritablement les ficelles. J'ai donc fait des propositions visant à augmenter les moyens. Il est évident que ce ne sont pas ceux que l'on arrête sur les parkings d'autoroutes ou à l'occasion de l'un ou l'autre contrôle aux frontières qui nous permettront de démanteler ces réseaux. C'est pourquoi j'ai la ferme intention, avec le ministre de la Justice, d'augmenter le volume des moyens permettant de développer l'observation policière. Ces mesures coûtent très cher mais constituent une priorité.

Par ailleurs, il faut se garder de croire que pour régler ce problème, il suffirait de rétablir les contrôles à nos frontières intérieures. Cela serait d'ailleurs en contradiction avec certains de nos autres objectifs légitimes qu'il faut bien entendu continuer à poursuivre au niveau de la construction européenne. Il ne faudrait pas nous imaginer non plus qu'il suffirait de renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Mes collègues allemand et italien, par exemple, m'ont indiqué qu'il était extrêmement difficile de contrôler systématiquement à la frontière tous les flux de personnes et plus encore de marchandises.

Je répète qu'il est essentiel d'améliorer la collaboration au niveau européen et international, de manière à toucher au c_ur les filières organisées dans le cadre de la grande criminalité et d'en permettre le démantèlement. Les contacts et les accords avec les pays d'origine - citons les plus récents avec la Slovaquie, l'Ukraine ou la Chine - sont en effet primordiaux pour attaquer le mal à la racine et démanteler les filières là où elles se développent.

La prévention de ces trafics passe aussi par une meilleure information sur place. Vous avez pu prendre connaissance, ce matin, dans la presse, de la concrétisation d'un certain nombre d'initiatives. Nous avons en effet décidé de mettre en place, dans les pays concernés, des fonctionnaires à l'immigration de la seconde génération. Un protocole sera finalisé à ce sujet entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. La mission du fonctionnaire à l'immigration consiste à recueillir l'information pertinente dans des domaines tels que la lutte contre la traite des êtres humains et les filières d'exploitation, ainsi que sur les flux migratoires, le respect des droits de l'homme. Pour ce faire, il doit développer un réseau de contacts sur place, mais également indiquer que venir chez nous est une voie sans issue. Les deux seules issues possibles sont l'expulsion, avec son cortège de difficultés et de souffrances, et la clandestinité. Pour les victimes de cette situation, cela signifie être livrés aux mains de ceux qui, au départ de leur pays d'origine et moyennant le prix fort, leur ont promis de trouver ailleurs un paradis qu'ils ne découvrent finalement pas. Se retrouvant désarmés et désemparés dans la clandestinité, ils deviennent alors les petites mains de la criminalité organisée.

Je viens d'effectuer une visite en Ukraine où nous avons installé un premier officier à l'immigration. C'est un projet porteur. Un autre sera envoyé en Albanie, un pays que nous considérons comme préoccupant. Les missions des fonctionnaires à l'immigration n'empiètent pas sur celles des gendarmes qui sont attachés, depuis l'année passée, à certains aéroports à risques. Ces gendarmes ont exclusivement une fonction d'avis envers la compagnie aérienne concernée, avis relatif à l'authenticité et à la validité des documents exigés pour entrer en Belgique.

La coopération avec les pays limitrophes est également indispensable. J'entretiens des contacts étroits, notamment avec mes collègues allemand et français. En outre, il existe une action européenne via Europol. La Belgique y contribue activement en participant aux analyses criminelles en cours, qui portent notamment sur des filières d'immigration clandestines en provenance de Chine et du Moyen- Orient. Notre expertise est d'ailleurs appréciée. De plus, nous sommes un des seuls pays européens avec lesquels la Chine permet la réadmission, c'est-à-dire le renvoi.

Nous avons pris conscience de la nécessité d'une plus grande sensibilisation des services de police. Ce n'est pas parce qu'ils nient le problème qu'ils le refusent ou qu'ils seraient complices. Mais il faut se rendre compte du travail considérable qui est le leur et que les priorités n'ont peut-être pas été suffisamment identifiées. A vouloir tout faire, on fait tout dans de mauvaises conditions. Il faut donc les sensibiliser. L'accent doit être mis sur les recherches proactives. Du personnel supplémentaire doit être affecté à la lutte contre la traite des êtres humains. Les procédures d'engagement ont d'ailleurs été accélérées. Il faut en effet examiner la manière dont ils travaillent. Je crois que le Comité P a décidé d'office d'une enquête sur la manière dont les services de police abordent le problème de la lutte contre la traite des êtres humains.

La cellule « traite des êtres humains » de l'Office des étrangers accomplit un travail remarquable dans un souci de collaboration notamment avec les trois associations PAG-ASA, PAYOKE et SÜRYA. Je suis conscient que se pose un problème structurel de financement sur lequel j'ai encore récemment attiré l'attention du ministre de la Justice. Ces organisations ne prennent en charge qu'un volet de la problématique, à savoir ce qui concerne la prostitution. En effet, la traite des êtres humains ne se limite pas à la prostitution et pour prendre en charge les victimes, par exemple, de l'exploitation économique - ce qui comprend des femmes et des mineurs aussi -, nous nous trouvons très largement désarmés.

Le recrutement de personnel supplémentaire pour l'Office a été accéléré. Je relève que, dans ses conclusions, le Centre pour l'égalité des chances se félicite du climat de très bonne collaboration établie avec les centres d'accueil et l'Office des étrangers. D'ailleurs, cette collaboration doit permettre d'évaluer et de mettre en _uvre la protection nécessaire des victimes des trafics afin précisément de les encourager à dénoncer ces trafics. Mais la grande difficulté, c'est que, bien souvent, elles ne le veulent pas. Elles ont consacré tant de moyens à leur départ ou elles ont à ce point peur de ceux auxquels elles sont livrées ou encore elles croient tellement aux illusions de paradis qu'on leur a vendues qu'elles refusent d'apporter leur collaboration et qu'elles refusent la protection que leur offre notre législation d'avant-garde.

Je signerai prochainement une nouvelle circulaire pour coordonner des instructions qui, pour l'instant, sont éparses, de manière à renforcer l'information données aux victimes sur les possibilités de protection offertes par notre législation.

Vous avez tout à fait raison d'affirmer qu'il conviendrait de compléter l'arsenal législatif notamment par un dispositif qui permette de protéger des témoins anonymes qui peuvent être très utiles. Il faudrait cependant prendre beaucoup de précautions car cette technique est dangereuse ; le ministre de la Justice vient de soumettre au conseil des ministres un projet qui va dans ce sens. Enfin, et de manière plus générale, un de mes objectifs est de réorganiser le service des visas pour faciliter leur délivrance là où il est possible d'accélérer la procédure, mais encore pour accroître la vigilance là où les visas sont peut-être octroyés en prenant insuffisamment de précautions. De nouveau, l'action ne peut être uniquement belge ; elle doit être européenne. En effet, dans certaines républiques comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Kurdistan, bien souvent, on obtient des visas des ambassades françaises et allemandes qui, à eux seuls, suffisent pour entrer sur le territoire de l'accord de Schengen. L'ensemble des pays européens devrait se soumettre à la même discipline.

Il entre dans mes intentions de décentraliser et d'informatiser davantage la délivrance des visas via les postes diplomatiques, même si le ministre de l'Intérieur reste compétent pour permettre l'accès au territoire. J'ai vu à Kiev que, par les opérations de délivrance des visas, les agents des postes diplomatiques ont des contacts directs avec les victimes. Ils peuvent de ce point vue jouer un rôle très important pour les victimes mais aussi recueillir de l'information pour nos services. Cette réforme des visas devrait être achevée avant la fin de l'année. J'espère même la mener à bien dès le mois d'octobre.

Je voudrais remercier et féliciter la commission du Sénat pour le travail réalisé ; je ne suis pas nécessairement d'accord avec toutes les mesures préconisées. Je crois d'ailleurs qu'il faut éviter de se disperser en la matière et qu'il s'impose de concentrer son attention sur l'essentiel. Je le répète en concluant qu'il est fondamental de frapper au c_ur ces organisations qui sont puissantes et disposent de moyens extrêmement lourds. Cela passe par une collaboration internationale plus efficace.

Mme Magdeleine Willame-Boonen (PSC). - Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre réponse longue et étayée. Avant de rejeter l'idée de la sous-commission sur la traite des êtres humains d'imaginer un coordinateur spécial, j'aimerais que vous songiez qu'à côté du gouvernement, il existe des commissaires spéciaux pour la simplification administrative et la politique des villes. Il me semble que le rôle de ces commissaires est de coordonner le travail des ministres. Notre volonté n'est pas de dire que les ministres compétents en telles ou telles matières ne travaillent pas bien, mais de savoir, de manière coordonnée, si les choses avancent et si les dossiers relatifs à la traite des êtres humains sont bien suivis. C'était l'une des ambitions de la sous-commission.

M. Marc Hordies (ECOLO). - Je remercie le ministre mais sa réponse concerne spécialement son département. J'aimerais, dès lors, savoir s'il ne serait pas possible, à la rentrée, d'organiser un débat avec le premier ministre. En effet, la problématique que nous examinons touche une série de domaines. Le ministre a donné des éléments de réponse à propos du coordinateur mais, comme nous disposons d'un ensemble de données, il nous semble important de pouvoir vérifier comment les choses peuvent être améliorées.

Nous avons parlé du point précis de l'esclavagisme sexuel, mais je n'ai entendu que des réponses générales sur l'immigration clandestine. J'aimerais recevoir une réponse plus précise à ce sujet.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que le paradis n'existait pas, mais malheureusement pour beaucoup de personnes, même dans des conditions effroyables, il est toujours plus facile de vivre ici que chez eux. Nous devons avoir une politique de développement et de réflexion sur ce plan, car 20.000 francs gagnés ici représentent vingt fois plus que ce que l'on peut espérer là-bas.

Vous avez dit que les centres d'accueil ne recevaient que les victimes d'exploitation sexuelle. Or, on a pu constater, à Liège, qu'il y avait des victimes d'exploitation socio-économique et, à Anvers, qu'on se préoccupait du trafic de joueurs de football. La seule exploitation sexuelle est donc largement dépassée.

Quant au refus de l'offre de protection, il faut savoir que les victimes sont prises à la gorge en termes de dettes, que leurs situations familiales sont difficiles, qu'on les force à espérer une autre solution et qu'elles n'ont pas la liberté nécessaire pour pouvoir se rétracter. Par ailleurs, pour les personnes qui viennent de ces pays, il y a un passage culturel entre le type de police qu'elles connaissent là-bas et celui qui existe ici. Il leur faut un certain temps pour dépasser cette barrière culturelle et comprendre le système en vigueur chez nous. En plus des interprètes, il faut donc des médiateurs culturels qui peuvent expliquer rapidement le contexte dans lequel nous vivons.

Mme Anne-Marie Lizin (PS). - Nous avons vraiment élaboré cette fonction de coordinateur spécial. Je comprends les hésitations du ministre car il n'est pas toujours aisé de mettre en place une fonction de ce type. Il est évident que le coordinateur ne se consacrerait pas uniquement à des matières liées à la police et à la justice. Le point de départ se situe au niveau des relations extérieures, en termes de regard neuf sur les questions de développement.

Nous avions souhaité que le Premier ministre et le ministre de la Justice assistent à ce débat. M. Verhofstadt, retenu par une autre discussion à propos d'Echelon, n'a pas pu répondre présent. Quoi qu'il en soit, nous aurons certainement l'occasion de revenir sur cette problématique à la rentrée. Il serait en effet incompréhensible que l'attention accordée au sujet se limite aux travaux de la sous-commission.

Monsieur le ministre, certains de vos prédécesseurs ont été confrontés à des situations poignantes au point de vue émotionnel. Ces drames ont eu de lourdes conséquences sur le plan politique. A ce stade, nous attirons votre attention sur les lacunes actuelles. Nous n'invoquons pas l'urgence, nous n'exigeons pas la nomination dans le courant de la semaine d'un coordinateur. Nous pensons simplement qu'il s'agit d'un passage obligé pour emmagasiner les connaissances que requiert une bonne action opérationnelle. J'espère donc qu'à défaut de retenir cette suggestion, vous la garderez en mémoire pour la mettre en _uvre dès qu'un autre drame surviendra.

Mme Nathalie de T' Serclaes (PRL-FDF-MCC). - J'ai retenu que le ministre accordait la priorité aux actions opérationnelles. Je crois que c'est indispensable. Notre rapport va d'ailleurs dans ce sens. La sous-commission s'est attachée à voir comment les choses fonctionnaient sur le terrain au regard des lois dont nous disposons et au regard des instruments internationaux. Je crois que le ministre a bien expliqué aussi qu'une collaboration était indispensable non seulement au niveau européen, où nous sommes dans un cadre plus intégré, mais aussi au niveau international. Notre souci de coordination va donc dans le même sens que le sien, à savoir priorité à l'opérationnel. Il reste au gouvernement à voir comment réaliser le mieux possible cette « opérationalisation », par quel type d'instruments. En ce qui me concerne, monsieur le ministre, vous avez l'appui de l'ensemble de la commission quant à la priorité à conférer aux actions opérationnelles.

- La discussion est close.

- Il sera procédé ultérieurement au vote sur les recommandations de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives.

Mme la présidente. - Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 14 h 30.

(La séance est levée à 13 h 25.)