2-63

2-63

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 13 JULI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van een voorstel

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Frans Lozie aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de procedure tot dringend beroep bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen" (nr. 2-319)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het borstvoedingsverlof bij de politiediensten» (nr. 2-320)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Justitie over «de verjaring van bouwmisdrijven» (nr. 2-318)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Justitie over «de benoeming van de toegevoegde rechters te Brussel om de gerechtelijke achterstand weg te werken» (nr. 2-325)
Mondelinge vraag van de heer Jean-François Istasse aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «het dragen van een veiligheidsgordel in touringcars» (nr. 2-323)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de tachografen en de snelheidsbegrenzers» (nr. 2-326)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Financiën over «de aanpassing van de berekening van de personenbelasting wanneer één van de echtelieden in Luxemburg werkt» (nr. 2-322)
Mondelinge vraag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de benoeming van de leden van de Raad voor de mededinging» (nr. 2-321)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de vernietiging door de Raad van State van de benoeming van de voorzitter van de Raad voor de mededinging» (nr. 2-324)

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 27 september 1999, bij de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Togo inzake de handelsscheepvaart, ondertekend te Brussel op 19 oktober 1984 (Stuk 2-515)

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Abidjan op 28 september 1999, bij de Scheepvaartovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Ivoorkust, ondertekend te Abidjan op 25 november 1977 (Stuk 2-516)

Wetsontwerp houdende instemming met de wisseling van brieven gedagtekend te Dakar op 10 maart en 16 november 1998 tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Senegal inzake de handelsscheepvaart, gedaan te Dakar op 1 december 1982 (Stuk 2-517)

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Democratische Republiek Kongo tot wijziging van de Scheepvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre van 5 maart 1981, ondertekend te Kinshasa op 8 juni 1999 (Stuk 2-518)

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Bamako op 7 oktober 1998, bij het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali inzake de handelsscheepvaart, ondertekend te Bamako op 7 augustus 1984 (Stuk 2-519)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Stuk 2-324) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Stuk 2-503)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (van mevrouw Kathy Lindekens c. s., Stuk 2-261)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (Stuk 2-392) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 27 september 1999, bij de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Togo inzake de handelsscheepvaart, ondertekend te Brussel op 19 oktober 1984 (Stuk 2-515)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Abidjan op 28 september 1999, bij de Scheepvaartovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Ivoorkust, ondertekend te Abidjan op 25 november 1977 (Stuk 2-516)
Wetsontwerp houdende instemming met de wisseling van brieven gedagtekend te Dakar op 10 maart en 16 november 1998 tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Senegal inzake de handelsscheepvaart, gedaan te Dakar op 1 december 1982 (Stuk 2-517)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Democratische Republiek Kongo tot wijziging van de Scheepvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre van 5 maart 1981, ondertekend te Kinshasa op 8 juni 1999 (Stuk 2-518)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Bamako op 7 oktober 1998, bij het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali inzake de handelsscheepvaart, ondertekend te Bamako op 7 augustus 1984 (Stuk 2-519)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Stuk 2-324) (Tweede behandeling)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Stuk 2-503)
Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (van mevrouw Kathy Lindekens c. s., Stuk 2-261)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23, §1, van de gemeentekieswet en artikel 11, §1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten (van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen en mevrouw Iris Van Riet, Stuk 2-411)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de oriëntatienota over de elektronische handel» (nr. 2-177)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de afschaffing van het bonus-malussysteem en het verdwijnen van de automatische vaste tariefsprongen» (nr. 2-180)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het ontbreken van uitvoeringsbesluiten op de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en de toepassing van de EU-richtlijnen ter zake» (nr. 2-199)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Landbouw en Middenstand over «het statuut van geregulariseerde personen die activiteiten als zelfstandige ontplooien» (nr. 2-174)

Vraag om uitleg van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de houding van België wanneer Palestina zich onafhankelijk zou verklaren» (nr. 2-201)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstel
Vragen om uitleg
Evocatie
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten