2-61

2-61

Sénat de Belgique

Annales parlementaires

JEUDI 6 JUILLET 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sur «la consultation de la population sur les plans de réforme de l'autorité fédérale, et plus particulièrement sur le dépouillement et le traitement des données» (n° 2-317)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Tot 30 juni konden de ingevulde vragenlijsten over de ambtenarenhervorming worden teruggestuurd.

Een tweetal weken geleden werd het aantal te verwerken formulieren op één miljoen geraamd.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen.

Hoeveel formulieren werden er ingevuld teruggestuurd? Hoeveel Nederlandstalige en hoeveel Franstalige?

Aan wie werd de verwerking van de resultaten toegewezen?

Wat zijn de richtlijnen in verband met de geldigheid van de ingevulde formulieren? Zijn bijvoorbeeld onvolledige of van commentaar voorziene formulieren geldig? Wat met dubbelzinnige en tegenstrijdige antwoorden?

Wordt er voorzien in een publieke en democratische controle bij het tellen en verwerken van de formulieren?

Tegen wanneer worden de definitieve resultaten verwacht?

In welke mate zal bij het uitwerken van de hervormingsplannen met de resultaten rekening worden gehouden?

De heer Luc Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen. - Op de eerste vraag moet ik het antwoord schuldig blijven. Op dit moment worden de formulieren verwerkt en kan nog niet worden meegedeeld hoeveel formulieren uiteindelijk zijn teruggestuurd.

Bij de telling en de verwerking van de formulieren wordt geen onderscheid gemaakt tussen het aantal Nederlandstalige, het aantal Franstalige en het aantal Duitstalige formulieren.

De firma Sopres staat in voor de verwerking van de antwoorden. Ze is daarvoor geselecteerd op basis van een openbare aanbesteding. De Federale Voorlichtingsdienst werd op vraag van de regering belast met de selectie van een gespecialiseerde firma voor de verwerking van de teruggestuurde vragenlijsten. In het kader van die opdracht behandelt de Federale Voorlichtingsdienst de opdracht als een dienstenopdracht van opiniepeiling, bestemd voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verzameling en de verwerking van gegevens van het type "opiniepeiling en marktstudie". Technisch heet dat rangschikking C. P. C. 864. De opdracht werd gegund via beperkte offerteaanvraag, met publiciteit bij de lancering ervan. Gezien de dringendheid van de te verwezenlijken verrichtingen hebben de bevoegde administratieve overheden beslist een beroep te doen op artikel 58 dat voorziet in een versnelde procedure.

Wat de richtlijnen voor de verwerking betreft, moeten volgende regels worden gerespecteerd.

Het basisprincipe voor de verwerking van de vragenlijsten is het volgende: een geldig formulier is een formulier dat een keuze uitdrukt. De geldigheid van het formulier wordt beoordeeld door een elektronische optische lezer. Indien doorheen de invulvakjes werd geschreven of indien daar iets werd aangeplakt, is het document ongeldig. Na opening worden de formulieren onderverdeeld in vier categorieën: geldige, ongeldige, blanco en andere. Enkel de geldige formulieren komen in aanmerking voor verdere behandeling.

Bij de behandeling van de geldige formulieren gelden volgende krachtlijnen.

De verwerking gebeurt vraag per vraag. Per vraag zijn er drie categorieën: juist, ongeldig en blanco.

Er zijn twee soorten vragen: die waarbij een mening wordt uitgedrukt: akkoord of niet akkoord, en die waar een beoordeling moet worden gegeven, van 1 tot 8. Voor de eerste categorie vragen is het antwoord enkel geldig wanneer slechts één vakje werd ingevuld. Voor de tweede categorie vragen kan per item een keuze worden gemaakt. Ook kan voor verschillende items hetzelfde cijfer worden gebruikt.

Het resultaat van de verwerking wordt in de meest geschikte vorm voorgesteld: diagrammen, percentages enzovoort.

De firma bezorgt het verslag in drie gedrukte exemplaren aan de eerste minister en aan mezelf, plus nog een exemplaar op elektronische drager.

Wat de controle betreft, werden de nodige maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid en het vertrouwelijk karakter van de bevraging te garanderen. Een deurwaarder heeft toezicht gehouden op de overdracht van de teruggestuurde formulieren van De Post aan de firma.

Ook heeft de firma strikte instructies gekregen om controles uit te voeren op de betrouwbaarheid en op het vertrouwelijk karakter. Dat zijn onder meer systematische steekproeven, dagelijks twee testen op de elektronische betrouwbaarheid en dagelijks een schriftelijke rapportering door de firma.

De resultaten zullen op 20 juli door de eerste minister en mezelf worden bekendgemaakt.

De vraag in welke mate met de resultaten zal worden rekening gehouden kan pas zinvol worden beantwoord op het ogenblik dat de resultaten beschikbaar zijn. In de eerste plaats zullen de resultaten moeten worden getoetst op hun relevantie. Pas daarna kan worden nagegaan in welke mate met de resultaten rekening moet worden gehouden. Misschien een voorbeeld: indien uit de resultaten blijkt dat een significant percentage van de bevolking via het Internet met de overheid wenst te communiceren, dan moet daar rekening mee gehouden worden.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CVP). - Ik dank de minister voor zijn antwoorden. Ik ben er evenwel niet veel wijzer van geworden. Wij hadden die schatting vernomen op basis van de formulieren die in de postkantoren waren toegekomen. Twee weken geleden kon men de binnengekomen stukken tellen en dit gaf een raming van één miljoen; nu is er blijkbaar geen schatting meer mogelijk. De formulieren konden toch al geteld zijn? De deurwaarder heeft immers moeten controleren hoeveel formulieren aan de aangezochte firma werden afgeleverd. Op dit moment zouden we toch reeds een concreet antwoord mogen verwachten.

Ik vind het spijtig dat het aantal teruggestuurde Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige formulieren niet wordt geteld. Gelet op de omvang van de inspanning die de overheid zich heeft getroost, vind ik dat alle gegevens die uit deze operatie kunnen worden gehaald, openbaar moeten worden gemaakt.

Dat de opdracht voor de verwerking werd gegund via en een beperkte offerteaanvraag en een versnelde procedure werd gevolgd, wijst alweer op het overhaast karakter van heel deze operatie.

Dat eerst wordt afgewacht of er relevante resultaten uitkomen vóór beslist wordt om er rekening mee te houden in de hervormingsplannen, beantwoordt weliswaar aan de visie van de minister, die overigens al vaststond vóór de lancering van de enquête. In feite deel ik die visie wel, maar dat neemt niet weg dat het geen goede manier is om de bevolking te motiveren om aan de bevraging deel te nemen.

De heer Luc Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen. - Ik heb u misschien niet veel wijzer kunnen maken, mevrouw De Schamphelaere, maar ik heb u meegegeven wat ik weet. Niemand heeft mij precies kunnen zeggen hoeveel formulieren binnengekomen zijn, anders had ik u dat vandaag beslist medegedeeld.

Op het tweede element van uw repliek is mijn antwoord dat ik mij nooit aan schattingen bezondig. Ten derde is het niet omdat iets snel gebeurt, dat het ook slecht zou zijn.

In verband met uw vraag over de relevantie, blijft mijn mening onveranderd bij gebrek aan betekenisvolle tegenargumenten.