2-441/2

2-441/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

5 JULI 2000


Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 3

Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 3. Artikel 186bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998 wordt vervangen als volgt :

Art. 186bis. Voor de toepassing van deze titel zijn voor de berekening van de termijnen de bepalingen van de artikelen 50, eerste lid, 52, eerste lid, 53 en 54 van toepassing.

Nr. 2 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 9

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

De voorgestelde wijziging werd reeds opgenomen in het wetsontwerp nr. 2-477 (zie artikel 7).

Nr. 3 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 10

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

De voorgestelde wijziging werd reeds opgenomen in het wetsontwerp nr. 2-477 (zie artikel 8).

Nr. 4 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 16 (nieuw)

Een artikel 16 (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

Art. 16. De artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 en 13 treden in werking op de door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 2 augustus 2000.

Hugo VANDENBERGHE.

Nr. 5 VAN DE REGERING

Art. 6

Dit artikel aanvullen als volgt :

C) In dezelfde wordt het laatste lid aangevuld met de volgende zin :

Het aanwijzingsdossier van de voorzitter van de algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank bevat geen beleidsplan.

Verantwoording

De voorzitter van de algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank heeft uitsluitend de hoedanigheid van korpschef met het oog op de evaluatie. In die optiek is het weinig zinvol om van hem te eisen dat hij een beleidsplan opstelt.

Nr. 6 VAN DE REGERING

Een artikel 15bis (nieuw) invoegen, luidende :

Artikel 15bis. In artikel 105, eerste lid, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem worden de woorden zes maanden vervangen door de woorden een jaar.

Verantwoording

Als de voorzitter van de algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank eerst nog moet worden aangewezen dan is initieel in artikel 105, eerste lid, vooropgestelde timing niet haalbaar.

De minister van Justitie,

Marc VERWILGHEN.