2-58

2-58

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 29 JUNI 2000 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve Aangelegenheden, zie stuk 2-456/4.)

De voorzitter. - Artikel 3 luidt:

Op dit artikel heeft de heer Dallemagne amendement nr. 4 ingediend (zie stuk 2-456/2) dat luidt:

- De stemming over het amendement wordt aangehouden.

De voorzitter. - Artikel 4 luidt:

Op dit artikel heeft de heer Dallemagne amendement nr. 2 ingediend (zie stuk 2-456/2) dat luidt:

- De stemming over het amendement wordt aangehouden.

- De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsontwerp in zijn geheel hebben later plaats.

Mevrouw Jacinta De Roeck (AGALEV). - Ik vind het wraakroepend dat er naast de drie ministers slechts drie senatoren aanwezig zijn. Dat is de afgelopen weken een trend geworden. Ik weet niet of dit volgens het reglement wel kan. Dit loopt echt de spuigaten uit en ik vraag me af of er niet moet worden nagedacht over een efficiëntere planning voor het komende werkjaar, zodat ten minste één persoon van elke fractie zich de moeite getroost om aanwezig te zijn. Wanneer we een mondelinge vraag of een vraag om uitleg stellen eisen wij toch ook dat de betrokken minister aanwezig is en zijn wij de eerste om te protesteren wanneer hij zich door een collega laat vervangen. Straks zitten de ministers hier alleen. Ik vind het hoog tijd dat er iets wordt ondernomen om dit euvel te verhelpen.

Ik meen dat de andere aanwezige senatoren zich bij mijn opmerking kunnen aansluiten.

De voorzitter. - Mevrouw De Roeck, ik ben het volkomen met u eens. Ik heb de fractievoorzitters daarover reeds een brief gestuurd. Om halftwaalf is er een vergadering van het uitgebreid Bureau. De fractieleiders zijn daarop aanwezig en ik zal hen uiteraard over dit probleem spreken.