2-57

2-57

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 22 JUNI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de financiering van de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven» (nr. 2-299)
Mondelinge vraag van mevrouw Ingrid van Kessel aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «ereloonsupplementen» (nr. 2-295)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen over «de gelijke kansendimensie (man-vrouw) in de Copernicusnota» (nr. 2-294)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het dioxinegehalte in vis» (nr. 2-297)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Justitie over «de koppeling van gerechtsdossiers door het Antwerps parket» (nr. 2-290)
Mondelinge vraag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de minister van Financiën over «het Vlaams ontwerpdecreet waarbij een korting op de personenbelasting wordt toegekend» (nr. 2-300)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Landsverdediging over «het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger en de burgers die tewerkgesteld worden door het ministerie van Landsverdediging» (nr. 2-163)

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Stuk 2-279) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen (Stuk 2-282) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Benoeming van een plaatsvervangend lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat (Stuk 2-374)

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 16 juli 1993 (Stuk 2-377)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 1994 inzake tropisch hout, en met de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 26 januari 1994 (Stuk 2-378)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Albanië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tirana op 1 februari 1999 (Stuk 2-390)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kaïro op 28 februari 1999 (Stuk 2-391)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (Stuk 2-406)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 6 september 1999 (Stuk 2-414)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Ivoorkust inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 1 april 1999 (Stuk 2-420)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese Scholen en met de Bijlagen I en II, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1994 (Stuk 2-445)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid ondertekend te Brussel op 4 juli 1966 en met twee administratieve schikkingen, ondertekend te Ankara op 30 juni 1997 (Stuk 2-446)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, § 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Stuk 2-286) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 2-431)
Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Stuk 2-443) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Stuk 2-279) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen (Stuk 2-282) (Tweede behandeling)

Benoeming van een plaatsvervangend lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat (Stuk 2-374)

Uitslag van de geheime stemming

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de systematische opsporing van baarmoederhalskanker» (nr. 2-123)

Vraag om uitleg van mevrouw Jacinta De Roeck aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie over «het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten» (nr. 2-162)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de verzekering van de gezondheidszorg voor de personen die een regularisatieaanvraag hebben ingediend» (nr. 2-166)

Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Justitie over «de problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie» (nr. 2-156)

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «de stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft» (nr. 2-164)

Vraag om uitleg van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Justitie over «het instandhouden van persoonlijke betrekkingen tussen kinderen en hun gedetineerde ouder(s)» (nr. 2-157)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Justitie over «de wijze waarop de Staatsveiligheid vonnissen negeert en dossiers aanlegt over parlementsleden» (nr. 2-161)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Landbouw en Middenstand over «het risico van kruisbestuiving door genetisch gemanipuleerde organismen» (nr. 2-150)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Justitie over «de bescherming van de grondwettelijke rechten in de informatiesamenleving» (nr. 2-147)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Non-Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Arbitragehof - Beroep
Rekenhof
Nationale Delcrederedienst
Europees Parlement
Verzoekschrift